75 років в єдній книжці / 75 lat w jednej książce

Нова книжка Івана Чіжмаря, юж десята в ряді іх цінных авторскых публикаций, зъявила ся на початку мая 2022 рока. „Народны співанкы Русинів, котры єм позберав, грав і співав” то правдиве „опус маґнум”, книжка, котра містит в собі 75 років етноґрафічной і етномузикольоґічной праці автора. Адже треба Вам знати, же Іван Чіжмар то не обычний чловек, але єден з найбарже прислуженых, што од долгых років діют для русиньской культуры і громады. На 744 странах публикациі годен найти соткы пісень, фотографій і нот. На торжественных хрестинах новой книжкы был і наш редактор Гриц Суханич. В проґрамі почуєте урывкы з концерту і бесіду з автором о плоді іх долголітньой праці.

Премієра проґраму в середу 1.06.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (4-5.06) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Nowa książka Ivana Čižmara, już dziesiąta w szeregu jego cennych autorskich publikacji, zjawiła się na początku maja 2022 roku. „Ludowe pieśni Rusinów, które zebrałem, grałem i śpiewałem” to swoiste „opus magnum”, książka, która mieści w sobie 75 lat etnograficznych i etnomuzykologicznych badań autora. Musicie bowiem wiedzieć, że Ivan Čižmar to człowiek nadzwyczajny, jeden z najbardziej zasłużonych, działających od wielu lat dla rusińskiej kultury i społeczności. Na 744 stronach publikacji można znaleźć setki pieśni, fotografii i nutowych zapisów. Na uroczystym chrzcie książki gościł również nasz redaktor Grzegorz Suchanicz. W programie usłyszycie fragmenty koncertu i wywiad z autorem o owocach jego wieloletniej pracy.

Premiera programu w środę 1.06.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (4-5.06) o godz. 14:00.


Іван Чіжмар і його гості на премієрі книжкы / Ivan Čižmar i jego goście na premierze książki

Уродины в Никыфора / Urodziny u Nikifora

Грекокатолицка парохія церкви Святых Апостолів Петра і Павла в Креници просит на „Уродины в Никыфора” в ден 127 річниці народин лемківского артисты, Епіфана Дровняка. В проґрамі выставы ікон, театральне представліня і музичний концерт. Веце о ініциятиві оповідают о. Іван Піпка в фільмі Lemko TV: https://youtu.be/2Y5UYhc7DmI

Parafia greckokatolicka cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju zaprasza na „Urodziny u Nikifora” w dzień 127. rocznicy narodzin łemkowskiego artysty, Epifaniusza Drowniaka. W programie wystawy ikon, spektakl teatralny oraz koncert muzyczny. Więcej o inicjatywie opowiada ks. Jan Pipka w filmie Lemko TV: https://youtu.be/2Y5UYhc7DmI

Кыівска Русь – джерело східьославяньскых народів / Ruś Kijowska – źródło wschodniosłowiańskich narodów

Вчасны середні вікы, на пути медже Фіньском Затоком а Чорным Морьом, были часом завязуваня ся племен, котры піддаваны были варескым і царгородскым вплывам. Тоты першы за справом прибылой династиі Руриків дали підвалины до зъєднаня вшыткых суспільных груп в єдну вельку державу, названу през істориків Кыівском Русьом. Велькє князівство, як кожна європейска держава, пережывало в своій істориі розмаіты подіі, котры зміняли внутрішню і зовнішню політику. Не без значыня для творіня ся тотожности на Руси было легендарне хрещыня в підкыівскім Дніпрі. Наш проґрам як короткій історичний перегляд вкаже Вам, слухачам, джерела заснуваня східньоєвропейскых народів, якы гнеска знаме. В дорогу до минувшости заведе Вас Ярослав Стремецкій.

Премієра програму в середу 11.05.2022 о год 20:00, повторіня в суботу і неділю (14-15.05) о год. 14:00. Щыро просиме!

– – – – – – – – – – – – –

Wczesne średniowiecze, na handlowym szlaku pomiędzy Zatoką Fińską a Morzem Czarnym, były momentem w nowożytnej historii, kiedy zawiązywały się plemiona znajdujące się na ścieżce wareskich i bizantyjskich wpływów. Te pierwsze za sprawą przyjezdnych Ruryków dały podstawy do zjednoczenia ruskich społeczeństw w jedno wielkie państwo, nazwane przez historyków Rusią Kijowską. Wielkie księstwo, jak każdy europejski kraj, doświadczało w swej historii różnych wydarzeń, które oddziaływały na wewnętrzną i zewnętrzną politykę. Nie bez znaczenia na kształtowanie tożsamości na Rusi był legendarny chrzest w podkijowskim Dnieprze. Nasz program jako krótkie historyczne streszczenie pokaże Wam, słuchaczom, źródła powstania wschodnioeuropejskich narodów, jakie dzisiaj znamy. W wędrówkę do przeszłości zabierze Was Jarosław Stremecki.

Premiera programu w środę 11.05.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (14-15.05) o godz. 14:00. Serdecznie zapraszamy!

Хрещыня Руси на розписі в церкви Успіня Пресвятой Богородиці в Лігници
Chrzest Rusi na polichromii w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy

legnica.cerkiew.net.pl