«Мало (не) быти» / „Mało (ne) byty”

Ансамбль н’лем фольк по выданю плыты «Подорож» в 2022 задумал створити проєкт, што получыл дотеперішню творчіст ансамблю з модерныма нотами. Головном темом єст Акция «Вісла» записана листами Лемків, поміщеныма в книжці пана Юрия Стариньского «Выселили нас мусово». «Мало не быти» лучыт авторску, і не лем, творчіст ансамблю з рецитацийом фалатків повыселенчых листів. До свого проєкту група запросила знаємых гудаків з Кычеры і оперову сьпівачку, Александру Міхнєвич. Сесы вельоголосовы, оніричны аранжы, втігают слухача в оповіст минувшости, то поєднаня гнешніх Лемків і іх модерной музикы з голосом предків. Част зрыхтуваных награнь можете послухати на каналі ансамблю в Ютубі і Спотіфай. О проєкті «Мало не быти» оповідят Дария Кузяк і Югаска Кохович.

Премієра проґраму в середу 13.03.2024 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zespół n’lem folk po wydaniu płyty „Podoroż” w 2022 rozpoczął pracę nad projektem, łączącym dotychczasową twórczość zespołu z nowoczesnymi brzmieniami. Głównym tematem jest Akcja „Wisła” pod postacią listów Łemków, które zamieszczone zostały w książce Jerzego Starzyńskiego pt. „Wyselyly nas musowo”. „Mało ne byty” łączy autorską, i nie tylko, twórczość n’lem folku z recytacją fragmentów powysiedleńczej korespondencji. Do swego projektu grupa zaprosiła znajomych muzyków z Kyczery oraz śpiewaczkę operową, Aleksandrę Michniewicz. Te wielogłosowe, oniryczne aranżacje, wciągają słuchacza w opowieść minionego, to pojednanie dzisiejszych Łemków i ich współczesnej muzyki z głosami przodków. Część przygotowanych nagrań możecie posłuchać na kanale zespołu na platformie YouTube i Spotify. O projekcie „Mało ne byty” opowiedzą Daria Kuziak i Joanna Kochowicz.

Premiera programu w środę 13.03.2024 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Ансамбль н’лем фольк (фот. Якуб Самоґраніцкі) / Zespół n’lem folk (fot. Jakub Samogranicki)

Сон о вертаню / Sen o powrocie

А кєбы так вернути ся до давных років і одкрывати сьвіт на ново? А кєбы мати шансу зас увидіти люди, котрых юж з нами неє? Почути іх голос і взріти усьміхнены очы? А кєбы так зас розбудити в собі дітяче зацєкавліня сьвітом? Просиме Вас на літерацкій вечер в Радіо Лемко, перенесеме ся в часі з Оксаном Грабан-Ліхтаньском, авторком оповіданя „Сон о вертаню”, нагородженом в 50. Загальнопольскім Конкурсі ім. Яна Поцка. Підеме разом стежками села Воловец, будеме волочы ся по полях і лісах, взриме бабину хыжу, почуєме тепло кафльового пеца і посмакуєме лемківскых палят. Слухачы познают не лем фалаткы особистой істориі, але тіж минуле лемківского народа, котре по выселіню на рокы записало ся в краєвиді Лемковины. Найдеме на пути здичілы сады, одкрыєме ямы камянных певниц, поклониме ся трираменным крестам. Оддаме голос лемківскым ґаздам, Теклі і Теодорови.

Премієра проґраму в середу 6 марця 2024 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00. Проґрам по лемківскы, оповіданя по польскы.

– – – – – – – – – – – – – – –

A gdyby tak powrócić do minionych lat i odkrywać świat na nowo? A gdyby mieć szansę znów zobaczyć ludzi, których już z nami nie ma? Usłyszeć ich głos i ujrzeć roześmiane oczy? A gdyby tak znów rozbudzić w sobie dziecięcą ciekawość świata? Zapraszamy Was na literacki wieczór w Radio Lemko, przeniesiemy się w czasie z Oksaną Graban-Lichtańską, autorką opowiadania „Sen o powrocie”, nagrodzoną w 50. Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Pocka. Wyruszymy razem ścieżkami wsi Wołowiec, będziemy włóczyć się po polach i lasach, ujrzymy babciną chatę, poczujemy ciepło kaflowego pieca i posmakujemy łemkowskich placków pasterskich, zwanych palatami. Słuchacze poznają nie tylko urywki osobistej historii, ale też przeszłość narodu łemkowskiego, która po wysiedleniu na lata zapisała się w krajobrazie Łemkowszczyzny. Napotkamy na drodze zdziczałe sady, odkryjemy jamy kamiennych piwnic, pokłonimy się przed trzyramiennymi krzyżami. Oddamy głos łemkowskim gospodarzom, Tekli i Teodorowi.

Premiera programu w środę 6 marca 2024 roku o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00. Program w języku łemkowskim, opowiadanie w języku polskim.


фот. Бартломєй Ліхтаньскі / fot. Bartłomiej Lichtański