Не городме ся / Nie odgradzajmy się

Тот заклик годен быти головник мотивом тогорічного свята „Од Русаль до Яна” в Зиндранові. Орґанізаторы стояли о тото, жебы поставлены плоты розобрати, а і новых не ставляти. На святі чути было лемківску, украіньску, польску чи цианьску сьпіванку, а в сельскім домі мож было дознати ся неєдно о Лемках. І Вы приймийте наше запрошыня – послухайте нашу реляцию і будте гістми на зиндранівскых «Русалях»!

Емісия проґраму в пятницю 30.08 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

To hasło powinno stać się lejtmotywem tegorocznego święta „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej. Organizatorzy postarali się, żeby stojące płoty rozebrać oraz nie stawiać nowych. Na święcie można było usłyszeć łemkowską, ukraińską, polską czy cygańską muzykę, a w wiejskim domu kultury można było dowiedzieć się niejednego o Łemkach. Wy również przyjmijcie nasze zaproszenie – posłuchajcie relacji i bądźcie gośćmi zyndranowskich „Rusal”!

Emisja w piątek 30.08 o godz.20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Ансамбль Пісьні і Танця „Ослав’яни”, фот. Lemko TV
Zespół Pieśni i Tańca „Osławiany”, fot. Lemko TV

Як приближыти лемківску культуру? / Jak przybliżyć kulturę łemkowską?

Лемковина і Лемкы не од гнеска цєкавлят бадачів. Барз тішыт, же і тепер вказує ся занимаючом темом для бадавчых осередків. Студенты Європейской комунікациі Університету Адама Міцкєвича поіхали на тыжден в нашы рідны Бескіды. Проєкт „Приближыня. Лемковина на краях культур”, зорґанізуваний през дра Ігоря Ксенича, мал запрезентувати ім Лемковину, Лемків, іх минуле і теперішнє жытя – памяткы лемківской культуры, локальных активістів, лемківскы орґанізациі, артистів і духовных. Підсумуваньом того выізду была знимкова выстава і фільмовий репортаж, зрыхтуваний през самых участників проєкту. Наша редакторка, Оксана Грабан-Ліхтаньска, взяла участ в стрічы в університеті, што підсумувала проєкт „Приближыня”, в часі котрой разом з др Ігорьом Ксеничом бесідували о теперішній ситуациі Лемків в Польщы. В Радіо Лемко будете могли почути реляцию з той подіі.

Емісия проґраму в понедільок 26.08 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowszczyzna i Łemkowie nie od dziś interesują badaczy. Niezwykle cieszy fakt, że i teraz okazują się interesującym tematem dla ośrodków badawczych. Studenci Komunikacji europejskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza pojechali na tydzień w nasze rodzime Beskidy. Projekt „Przybliżenia. Łemkowszczyzna na styku kultur”, zorganizowany przez dra Igora Ksenicza, miał na celu zaprezentowanie im Łemkowszczyzny, Łemków, ich minionego i obecnego życia – pamiątki łemkowskiej kultury, lokalnych aktywistów, łemkowskie organizacje, artystów i duchownych. Podsumowaniem tego wyjazdu była wystawa fotografii i reportaż filmowy przygotowany przez samych uczestników projektu. Nasza redaktorka, Oksana Graban-Lichtańska, wzięła udział w spotkaniu podsumowującym projekt, podczas którego wspólnie z dr Igorem Kseniczem rozmawiali o współczesnej sytuacji Łemków w Polsce. W Radio Lemko będziecie mogli usłyszeć relację z tego wydarzenia.

Emisja programu w poniedziałek 26.08 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


др Ігор Ксенич і Оксана Грабан-Ліхтаньска / dr Igor Ksenicz i Oksana Graban-Lichtańska

Гмерают цмонтерны кресты / Umierają cmentarne krzyże

Гмерают цмонтерны кресты
листя пожолтяве падат
заміняют ся
в порох
люде, дерева і птахы (…)

/фраґм. верша „Вірил єм” Володислава Грабана/

Стекло веце як 70 років од выселіня Лемків и чым раз меньше видно сьліды жытя нашых дідів на рідній Лемковині. Памятком, котра остала в самоті, сут камінны кресты при дорогах и на могылах. Час, вітер и дойдж не діют на них милостиві. Різбы, што вышли спід долота лемківскых каменярів, нищіют и вкрывают ся мохом. Праві зато ґрупа молодых Лемків рішыла зорґанізувати робочий табір и выремонтувати цмонтір в Лабові к. Крениці. В Радіо-Лемко будеме гостити Павля Ханаса, думкодавця того діла, котрий з помочом камаратів, культурно-суспільных орґанізаций и люди доброй дякы хоче дати тым памяткам шансу на долше інснуваня. Прото збераны сут грошы на проведіня ремонтовых робіт ===> https://zrzutka.pl/268n9t Можете підперти тоту ініциятиву не лем фінансово, але тіж взяти участ як волонтариюш при одновліню теметова. Веце дознате ся в нашім проґрамі.
Емісия в пятницю 23.08 о годині 20:00, повторіня в суботу и неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Umierają cmentarne krzyże
spadają pożółkłe liście
zamieniają się
w proch
ludzie, drzewa i ptaki (…)

/fragm. wiersza „Wierzyłem” Władysława Grabana/

Upłynęło ponad 70 lat od wysiedlenia Łemków i coraz mniej śladów życia naszych dziadków widać na Łemkowszczyźnie. Pozostawioną w samotności pamiątką są kamienne krzyże przy drogach i na mogiłach. Czas, wiatr i deszcz nie mają dla nich litości. Rzeźby, które wyszły spod dłuta łemkowskich kamieniarzy, niszczeją i pokrywają się mchem. Właśnie dlatego grupa młodych Łemków postanowiła zorganizować obóz roboczy, by wyremontować cmentarz w Łabowej k. Krynicy-Zdroju. W Radio Lemko będziemy gościć Pawła Chanasa, pomysłodawcę tego przedsięwzięcia, który z pomocą przyjaciół, społeczno-kulturalnych organizacji oraz ludzi dobrej woli chce ofiarować tym pamiątkom szansę na dłuższe istnienie. Dlatego zbierane są pieniądze na przeprowadzenie prac remontowych ===> https://zrzutka.pl/268n9t Możecie wesprzeć tę inicjatywę finansowo, ale też wziąć w niej udział w roli wolontariusza przy odnawianiu cmentarza. Więcej dowiecie się w naszym programie.
Emisja w piątek 23.08 o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o 14:00.

Я гев іщы верну / Ja tu jeszcze wrócę

То слова єдного Лемка, выречены в 1947 році, коли цілувал камяний крест на земли своіх дідів. Тот же Лемко вернул, бо пару років тому польска держава вызнала свою помылку, вернула його землю і ліс. О тім почуєте веце в нашім проґрамі, де повідати будут меценас Павло Сокіл. Дознате ся м.ін. кілко землі юж вернули, як зачати своі стараня і чом, кєд радити о привертаню маєтку, парадоксальні, Лемкы гнеска сут в барз добрім положыню.

Емісия в неділю 11.08 о год. 20:00. Повторіня в пришлу суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

To słowa jednego Łemka, wypowiedziane w 1947 roku, gdy całował kamienny krzyż na ziemi swoich przodków. Ten sam Łemko faktycznie wrócił, bo parę lat temu państwo polskie uznało swoją pomyłkę, oddało mu ziemię i las. Więcej o tym usłyszycie w naszym programie, w którym głos oddamy mecenasowi Pawłowi Sokołowi. Dowiecie się m.in. ile ziemi zostało już odzyskane, jak zacząć swoje starania i dlaczego, paradoksalnie, jeśli mowa o zwrocie majątku, Łemkowie są dziś w bardzo
dobrym położeniu.

Emisja w niedzielę 11.08 o godz. 20:00. Powtórki w przyszłą sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Ділянкы новичаньского хотаря, якы до 1947 рока належали Андрийови і Катерині Суханичам. Опрацювал Гриц Суханич.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Działki we wsi Nowica, które do 1947 roku należały do Andrzeja i Katarzyny Suchanycz. Opracował Hryc Suchanycz.

Серед михалівскых лісів / Pośród michałowskich lasów

Ватряний сезон уж ся закінчыл. Лемкы гідні, як што рока, одвиділи лемківскы фестівалі в Польщы і за границьом. Для декотрых літня пора то правдиве ватряне турне! За попередні рокы в Радіо Лемко мали сме нагоду побесідувати з публиком в Ждыни і Лугах, тепер нашла ся нагода стрітити ватрян посеред михалівскых лісів. На тогорічну, 39. Лемківску Ватру на Чужыні, заведе Вас Ярко Стремецкій, котрий як векшіст Лемків з Нижнього Шлеска, од наймолодшых років іздит до Михалова.

Премієра проґраму в пятницю 9.08 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Watrowy sezon już się zakończył. Łemkowie licznie, jak co roku, odwiedzili łemkowskie festiwale w Polsce i za granicą. Dla niektórych okres letni to prawdziwe watrowe tournee! W ubiegłych latach w Radio Lemko mieliśmy okazję porozmawiać z publicznością w Zdyni i Ługach, tym razem trafiła się okazja, by spotkać się z watrowiczami pośród michałowskich lasów. Na tegoroczną, 39. Łemkowską Watrę na Obczyźnie, zaprowadzi Was Jarosław Stremecki, który jak większość Łemków z Dolnego Śląska, od najmłodszych lat jeździ do Michałowa.

Premiera programu w piątek 9.08 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

знимкы Ярко Стремецкій / zdjęcia Jarosław Stremecki

Літня школа в Лугах / Szkoła letnia w Ługach

Дорогы Родиче,
на Лемківскій Ватрі в Лугах зобрало ся барз дуже гости з цілой Польщы, виділи сме, же не бракує серед них діточок. Прото рішыли сме зорґанізувати літню школу в готелю недалеко озера.

Термін – 17-24 серпня 2019
Вік дітины – 12-17 років
Кошт – 500 зл / особу
Ліміт участників – 16 осіб

Запевняме спаня, ідло, льокальны выцєчкы і едукацийны занятя (в тім музичны). Покоі сут 2- і 3-особовы, родиче зобовязаны сут привезти і одобрати дітину во вказаных термінах.

! УВАГА ! Записы до 11 серпня!

КОНТАКТ: о. Артур Грабан, lemkofolk@o2.pl, 509 071 499

Долучте до выдаріня на Фейсбуці —> https://www.facebook.com/events/475830869648361/

– – – – – – – – – – – – –

Drodzy Rodzice,
na Łemkowskiej Watrze w Ługach zebrało się bardzo dużo gości z całej Polski, widzieliśmy, że nie brakuje wśród nich dzieci. Dlatego zdecydowaliśmy zorganizować szkołę letnią w hotelu nieopodal jeziora.

Termin – 17-24 sierpnia 2019
Wiek dziecka – 12-17 lat
Koszt – 500 zł / osobę
Limit uczestników – 16 osób

Zapewniamy nocleg, jedzenie, lokalne wycieczki i zajęcia edukacyjne (w tym muzyczne). Pokoje są 2- i 3-osobowe, rodzice zobowiązani są przywieźć i odebrać dziecko we wskazanym terminie.

! UWAGA ! Zapisy do 11 sierpnia!

KONTAKT: ks. Artur Graban, lemkofolk@o2.pl, 509 071 499

Dołączcie do wydarzenia na Facebooku —> https://www.facebook.com/events/475830869648361/

Лет, Ластівко, высоко! / Leć, Jaskółko, wysoko!

Початок тогорічного сезону для ансамблю Ластівочка є барз уданий. Фурт прилітує до Пшемкова з новыма нагородами. 29 червця Ластівкы запрезентували ся на 53. Загальнопольскім Фестівалю Гудаків і Сьпіваків в Нижнім Казімєжу. Уж веце як піл віку над Віслом зберают ся капелі, сьпівачы ґрупы і солісты з цілой Польщы, котры глубоко в своім серци мают власну культуру, пребарз плекают музику, облечыня і сьпіванкы реґіонів, з котрых походят. Головном цільом тото шануваного в державі і за границьом выдаріня єст популяризация, сохраніня і документуваня автентичного музикуваня і народного сьпіву. През 3 дны на фестівалю презентувало ся 20 капель, 32 сьпівачы ґрупы, 14 гудаків і 27 сьпіваків-солістів. Загальні выступило веце як 800 народных артистів зо вшыткых воєводзтв польской державы. Професийна комісия, котра през 2 дны выслухала вшыткых артистів, лемківскій ансамбль нагородила 3. місцьом в катеґоріі сьпівачых ґруп, а наш редакцийний камарат і член ансамблю, Данько Горощак, котрий выступувал в катеґориі солістів-сьпіваків занял 2. місце. Щыро ґратулюєме! Просто з королівского міста Ластівочка перхла до Шпротавы, де на 27. фестівалю „Земля і Пісьня” высьпівали сой Ґран Прі. Серце радіє, кєд приходят до нас такы добры вісткы, же далеко од рідной землі, на чужыні, сут іщы люде, котры стоят о нашу сьпіванку. В ансамблю діют юж тепер аж 4 поколіня Лемків, котры презентуют на сцені не лем музику, сьпів, але тіж танці. А кєд не мали сте нагоды почути новий репертуар Ластівочкы, просиме Вас на 39. Лемківску Ватру на Чужыні, котра од пятниці 2 серпня буде горіла в Михалові. Ансамбль буде презентувал ся і в пятницю, і в суботу. Детальний проґрам найдете гев: http://watramichalow.pl/program Уж гнеска просиме Вас тіж до Вроцлавя на фестіваль Вратіславя Кантанс, в рамах котрого 14 вересня Ластівочка выступит в пречудовій сали Народового Форум Музикы, єдной з найліпше зрыхтуваных акустичні саль во сьвіті! О год. 17:00 зачне ся ґальовий концерт під наголовком Пісьні з Лісів і Піль. Щыро заохочаме сьлідити артистичну працю Ластівочкы і підтримуваня іх на концертах. Адже тото вшытко для Вас!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Początek tegorocznego sezonu dla zespołu Łastiwoczka zaliczamy do bardzo udanych. Wciąż przylatuje do Przemkowa z nowymi nagrodami. 29 czerwca jaskółki zaprezentowały się na 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Już ponad pół wieku na Wisłą zbierają się zespoły, grupy śpiewacze i soliści z całej Polski, którzy głęboko w swoim sercu mają własną kulturą, niezwykle dbają o muzykę, stroje i pieśni regionów, z których pochodzą. Głównym celem tego szanowanego w kraju i za granicą wydarzenia jest popularyzacja, zachowanie dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Przez 3 dni na festiwalu zaprezentowało się 20 kapel, 32 grupy śpiewacze, 14 muzykantów i 27 śpiewaków-solistów. Ogólnie wystąpiło ponad 800 artystów ludowych ze wszystkich polskich województw. Profesjonalna komisja, która przez 2 dni wysłuchała wszystkich artystów, zespół łemkowski nagrodziła 3. miejscem w kategorii grup śpiewaczych, a nasz redakcyjny kolega i członek zespołu, Daniel Horoszczak, który wystąpił w kategorii śpiewaków-solistów zajął 2 miejsce. Serdecznie gratulujemy! Prosto z królewskiego miasta Łastiwoczka udała się do Szprotawy, gdzie na 27. Festiwalu „Ziemia i Pieśń” wyśpiewała Grand Prix. Serce się raduje, kiedy nadchodzą do nas takie dobre wieści, że daleko od ojczystej ziemi, na obczyźnie, są jeszcze ludzie, którym nieobojętna jest nasza pieśń. W zespole działają już teraz aż 4 pokolenia Łemków, prezentują na scenie nie tylko muzykę i śpiew, ale też taniec. A jeśli nie mieliście okazji usłyszeć nowego repertuaru Łastiwoczki, zapraszamy Was na 39. Łemkowską Watrę na Obczyźnie, która od piątku 2 sierpnia płonąć będzie w Michałowie. Zespół prezentował się będzie zarówno w piątek, jak i w sobotę. Szczegółowy program znajdziecie tutaj: http://watramichalow.pl/program Już dziś zapraszamy Was też do Wrocławia na festiwal Vratislavia Cantans, w ramach którego 14 września Łastiwoczka wystąpi we wspaniałej sali Narodowego Forum Muzyki, jednej z najlepiej przygotowanych akustycznie sal na świecie! O godz. 17:00 rozpocznie się koncert galowy pod nazwą Pieśni z Lasów i Pól. Serdecznie zachęcamy do śledzenia artystycznej pracy Łastiwoczki i wspierania ich na koncertach. Przecież to wszystko dla Was!

знимкы з архіву Ластівочкы / zdjęcia z archiwum Łastiwoczki