* Премєра ВІНІ ПУ! * Premiera Puchatka! *

Недавно інформували сме Вас про переклад на лемківскій язык знаной в цілым сьвіті кижкы „Winnie the Pooh” авторства A. A. Milne. Книжка „Віні Пу”, выдана през Стоваришыня Лемко Тавер, входит в склад Сериі Ґолем, якой редактором є Петро Криницкій, котрий перевюл тіж „Малого Прінца”, „Бомбля” і „Три жены під оріхом”. Фрагменты вшыткых тых творів могли сте почути в слуховисках Радіо Лемко. Найновше выданя не буде вынятком – „Віні Пу” має тіж свою авдіокнижку, котру будеме презентувати Вам в частях. Для наймолодшых буде чытаня і сьпіваня на добраніч, а для старшых короткій поворот до дітячых років :)

УВАГА! Для уважных слухачів маме конкурс! Можете выграти книжку, про котру є тільо замішаня :) Конкурсове зьвіданя почуєте в часі програму, свою одповід вышлийте на адрыс info@radio-lemko.pl, ждеме до кінце тыжня.

Великы і малы, родиче і діточкы, Пані і Панове! Слухайте нас в кажду пятницю о год. 19.00 :) А хто не встигне на слуховиско, може почути його повторіня в неділю, тіж о 19.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Niedawno informowaliśmy Was o przekładzie na język łemkowski znanej na całym świecie książki „Winnie the Pooh” autorstwa A. A. Milne. Publikacja „Віні Пу”, wydana przez Stowarzyszenie Lemko Tower, wchodzi w skład Serii Golem, której redaktorem jest Piotr Krynicki, tłumacz „Małego Księcia”, „Bombla” i „Trzech kobiet pod orzechem”. Fragmentów wszystkich tych utworów mogliście usłyszeć w Radio Lemko. Najnowsze wydanie nie będzie wyjątkiem – „Віні Пу” również ma swój audiobook, który będziemy Wam prezentować w częściach. Dla najmłodszych będzie to czytanie i śpiewanie na dobranoc, a dla starszych krótki powrót do lat dzieciństwa :)

UWAGA! Dla uważnych słuchaczy mamy konkurs! Możecie wygrać książkę, przez którą jest tyle zamieszania :) Pytanie konkursowe usłyszycie w czasie programu, odpowiedzi wysyłajcie na adres info@radio-lemko.pl, czekamy na nie do końca tygodnia.

Duzi i mali, rodzice i dzieci, Panie i Panowie! Słuchajcie nas w każdy piątek o godz. 19.00 :) A kto nie zdąży na słuchowisko, może usłyszeć jego powtórkę w niedzielę, też o 19.00.

okładka pu

* Наукова конференция в Сербіі * Konferecja naukowa w Serbii *

„Виглєдовацки круг” просит до участи в ІІІ Науковій Конференциі Молодых Науковців і Фахівців, котра проходити буде 21. мая 2016 року в Новым Саді (Войводіна, Сербія). Першы дві науковы стрічы притягнули вельох молодых досьлідників, займуючых ся аспектами русинства і Русинів, а іх праці публікуваны были в науковых збірках.

В конференциі взяти можут участ вшыткы студенты першого і другого стопня, магістерскых, спеціалістичных і дохторскых з обшыри суспільных наук (язык, література, істория, соціольогія, етнольогія, антропольогія, ґеоґрафія, психольогія, педаґоґія, фільозофія, економія, право, журналістыка, політикольогія, культурологія і ін.), котры не скінчыли 35 років. Темы науковых праць мают односити ся до минулого і теперішнього Руснаків в Сербіі, Европі і сьвіті, так звязаны быти з тематыком русиньской громады, як і Руснаками в контексті інтеркультуральных студів. Обсяг роботы повинен містити ся в обшыри 12.000 – 30.000 знаків.

Штобы ся зголосити ци отримати детальны інформациі звязаны з конференцийом, пиште на адрес research.circle.voj@gmail.com або контактуйте ся з організаторами:
Саша Сабадошов – sabadossasa@ymail.com
Ана Римар – ana.rimar@yahoo.com

Заохочуєме до участи!

– – – – – – – – – – – – – – – –

„Vyglyedovacki krug” („Koło badawcze”) zaprasza do udziału w III Naukowej Konferencji Młodych Naukowców i Fachowców, która odbędzie się 21 maja 2016 roku w Nowym Sadzie (Wojwodina, Serbia). Wcześniejsze spotkania przyciągnęły wielu młodych badaczy, zajmujących się aspektami rusiństwa i Rusinów, a ich prace publikowane były w wydaniach naukowych.

W konferencji udział mogą wziąć wszyscy studenci, studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magiesterskich, specjalizacyjnych i doktorskich z zakresu nauk społecznych (język, literatura, historia, socjologia, etnologia, antropologia, geografia, psychologia, pedagogika, filozofia, ekonomia, prawo, dziennokarstwo, politologia, kulturoznawstwo i in.), którzy nie ukończyli 35 lat. Tematy prac naukowych mają odnosić się do przeszłości i teraźniejszości Rusinów w Serbii, Europie i na świecie, być zarówno związane z tematyką rusiństwa, jak i Rusinów w kontekście studiów interkulturowych. Objętość pracy powinna mieścić się w zakresie 12.000 – 30.000 znaków.

Aby się zgłosić lub otrzymać szczegółowe informacje związane z konferencją, piszcie na adres research.circle.voj@gmail.com bądź kontaktujcie się organizatorami:
Sasha Sabadoshov – sabadossasa@ymail.com
Аna Rimar – ana.rimar@yahoo.com

Zachęcamy do udziału!

krug

* Володислав Грабан в літерацкым плебісциті * Władysław Graban w literackim plebiscycie *

Фундация Сандецка каждого рока організує Конкурс о Нагороду імена о. проф. Болеслава Кумора в категориях „Книжка про Сандеччыну” і „Сандецкій Автор”. Подія має промувати книжкы о регіоні і гонорувати сандецкых писателів. Тот рик є для Лемків вынятковий, бо берут участ в плебісциті Володислав Грабан і іх ювілейна книжка „З землі до неба”, выдана з нагоды 60. уродин творця. Єсли хцете – а пребарз Вас до того заохочаме – помочы лемківскій поезиі сьвітити на сандецкій земли, голосуйте на ниже поданий сотороні, на котрий треба выполнити формуляр:

http://sadeczanin.info/formularz-zgloszeniowy/nagroda-kumora

Підповідаме, штобы в обох категориях глядати на самым кінци листы”:

(Sądecki Autor – Władysław Graban; Książka o Sądecczyźnie – „Z ziemi do nieba. Wybór wierszy”, Władysław Graban)

Редакция Радіо-Лемко жычыт Володиславови Грабанови, штобы отримали найвеце голосив і вдякы тому лемківска творчист та культура трафили до векшого кругу люди.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fundacja Sądecka każdego roku przeprowadza Konkurs o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategoriach „Książka o Sądecczyźnie” i „Sądecki Autor”. Konkurs ma na celu popularyzację książek o regionie i uhonorowanie sądeckich ludzi pióra. Ten rok jest dla Łemków wyjątkowy, bo bierze udział w plebiscycie Władysław Graban i jego jubileuszowa książka „Z ziemi do nieba”, wydana z okazji 60. urodzin twórcy. Jeśli chcecie – a bardzo Was do tego zachęcamy – pomóc łemkowskiej poezji, aby świeciła na sądeckiej ziemi, głosujcie na niżej podanej stronie, na której trzeba wypełnić formularz:

http://sadeczanin.info/formularz-zgloszeniowy/nagroda-kumora

Podpowiadamy, aby w obu kategoriach szukać na końcu listy:

(Sądecki Autor – Władysław Graban; Książka o Sądecczyźnie – „Z ziemi do nieba. Wybór wierszy”, Władysław Graban)

Redakcja Radio-Lemko życzy Panu Władysławowi Grabanowi, żeby otrzymał największą ilość głosów i dzięki temu łemkowska twórczość oraz kultura trafiły do większego kręgu ludzi.

okladkabanner_nagroda_kumora_2016_glosowanie

 

* До фраса з тыма Валентынками! * Do licha z tymi Walentynkami! *

Людиска, мате замір святкувати Валентынкы? Ей, хлопы, зарезервували сте уж столик для Свойой Бабы? Ей, дівчатыска, умовлены сте уж до фризера-стригача? А може сте не рады на тото гамерицкє свято? В найближший авдициі почуєте рефлексиі Штефана, котрий споминат, як глони рыхтувал романтычну вечерю.

Увага! Програм окрашений люкровом музыком для залюбленых ;) Просиме Вас на суботній вечер з Радіо Лемко, на годину 19.00. Повторіня в неділю о тій самій порі. Ждеме Вас :)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ludziska, macie zamiar świętować Walentynki? Ej, chłopaki, macie już zarezerwowany stolik dla Swojej Kobiety? Ej, dziewoje, jesteście już umówione do fryzjera? A może nie lubicie tego amerykańskiego święta? W najbliższej audycji usłyszycie refleksje Stefana, który będzie wspominał, jak w tamtym roku przygotowywał romantyczną kolację.

Uwaga! Program okraszony lukrową muzyką dla zakochanych ;) Zapraszamy Was na sobotni wieczór z Radio Lemko, na godzinę 19.00. Powtórka w niedzielę o tej samej porze. Czekamy na Was :)

pane-729930_1920

* Certyfikat CIOFF na 4 lata ! *

Маме для Вас чудову новину з остатньой хвилі !

Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Ластівочка”, котрий гнеска выступувал перед комісийом ЦІОФФ (Медженародной Рады Фолькльорных Стоваришынь, Фестівалів і Штукы Людовой) ОТРИМАЛ ЦЕРТИФІКАТ на 4 рокы ! І мы з нима были і тоту радісну новину почули :-) Ґратулюєме !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Mamy dla Was wspaniałą wiadomość z ostatniej chwili !

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”, który dziś występował przed komisją CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) OTRZYMAŁ CERTYFIKAT na 4 lata ! I my z nimi byliśmy i tę radosną nowinę słyszeliśmy :-) Gratulujemy !

lastiwoczka