* Пару слів о языку / O języku słów kilka *

Просиме на авдицию о лемківскій бесіді. Оповіме кус о проходячых в ній процесах в обшыри синтаксиса, фонетикы и лексикы. Затримаме ся тіж над особливостями поєдных сіл и сприбуєме одсьвіжыти праві же забыты, мало юж знаны выражыня.

Проґрам емітуваный буде в пятницю (24 лютого) о годині 19:00. Повторіня в суботу и неділю о годині 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję o języku łemkowskim. Opowiemy nieco o zachodzących w nim procesach w zakresie składni, fonetyki i leksyki. Pochylimy się również nad osobliwościami poszczególnych wsi oraz spróbujemy odświeży niemal zapomniane, mało już znane wyrażenia.

Program będzie emitowany w piątek (24 lutego) o godzinie 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 20:00.

Rysunek1aa.cdrВеце шабльонів на страні / Więcej szablonów na stronie

www.lemkoland.com

* Параґраф 22 / Paragraf 22 *

Параґраф 22, значыт суспільна ремонтова діяльніст Надсаня і Маґурича на лемківскых цмонтерях – стріча з Шымоном Моджеєвскым.

19.02.2017, год. 17:00, Центр Культуры ім. Б. І. Антонича в Ґорлицях

Шымон Моджеєвскі – голова стоваришыня Маґурич, сучасний польскій каменяр, займує ся головні ремонтуваньом памятників выбраныма консерваторскыма техніками.

Маґурич – 20 років суспільной праці на лемківскых цмонтерях. Маґурич то єдночасьні люде, ідеа, стоваришыня, назва горы і веце як 2000 памятників  выремонтуваных протягом 30 років без парусот осіб на 136 цмонтерях (украіньскых, польскых, жыдівскых і німецкых) в 4 державах, але головні в полудньово-східній Польщи, на давній Бойківщыні, Лемківщыні і Розточу. Выріс в 1997 році з „Надсаня”, суспільной ремонтовой акциі, веденой од 1987 рока през Станіслава Криціньского в Бєщадах і Нискым Бескиді під оком консерватора, проф. Януша Смазы. До феномену треба зарахувати факт, же през 30 років, рік за роком, громадят ся на полишаных цмонтерях люде готовы до долгой, часами тяжкой праці, яка має на ціли – без обзераня ся на політыку ци реліґію – привернути памят, спіліснуваня і пошану. Наперед 31 сезону суспільных робіт на цмонтерях (головні украіньскых) оповіме Вам, як переконати ся, же „цмонтері полны сут люди, без котрых сьвіт не міг бы існувати” (за Гайнріх Боль, „Ірляндзкій денник”).

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Paragraf 22, czyli społeczna Działalność remontowa Nadsania i Magurycza na cmentarzach łemkowskich – spotkanie z Szymonem Modrzejewskim.

19.02.2017, godz. 17:00, Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach

 

Szymon Modrzejewski – szef stowarzyszenia Magurycz, współczesny polski kamieniarz, zajmuje się głównie remontowaniem nagrobków z użyciem wybranych technik konserwatorskich.

Magurycz – 20 lat społecznej pracy na łemkowskich cmentarzach. Magurycz to jednocześnie ludzie, idea, stowarzyszenie, nazwa góry i ponad 2000 nagrobków wyremontowanych w ciągu 30 lat przez kilkaset osób na 136 cmentarzach (ukraińskich, polskich, żydowskich i niemieckich) w 4 krajach, głównie zaś w Polsce południowo-wschodniej, na dawnej Bojkowszczyźnie, Łemkowszczyźnie i Roztoczu. Wyrósł w 1997 r. z „Nadsania”, społecznej akcji remontowej prowadzonej od 1987 r. przez Stanisława Krycińskiego w Bieszczadach i Beskidzie Niskim pod okiem konserwatora, prof. Janusza Smazy. Do fenomenu należy zaliczyć fakt, że przez 30 lat, rok w rok, udaje się zgromadzić na cmentarzach pozbawionych opiekunów wskutek wysiedleń i eksterminacji, ludzi gotowych do żmudnej, czasami ciężkiej pracy mającej na celu – bez oglądania się na politykę czy religię – przywracanie pamięci, współistnienie i szacunek. W przeddzień 31 sezonu społecznych prac na cmentarzach (głównie ukraińskich) opowiemy Państwu o tym jak przekonać się, że „cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć” (za: Heinrich Böll, „Dziennik irlandzki”).

magurycz

* Занятя сьпіву з Юлійом Дошном! ? Zajęcia śpiewu Julią Doszną! *

Двір Карвациянів в Ґорлицях просит на занятя сьпіву зо знаном лемківском артистком Юлійом Дошном! Варштаты будут в пятницю (24.02.) од год. 17:00. Охочым взяти участ треба ся передом зголосити і записати.

КОНТАКТ: zagroda.maziarska@gmail.com; tel. 18 353 43 63, 601 411 590

Дрібниці гев: http://www.muzeum.gorlice.pl/wydarzenia-kulturalne/art/warsztaty-piewacze-z-juli-doszn

– – – – – – – – – – – – – – –

Dwór Karwacjanów w Gorlicach zaprasza na zajęcia śpiewu ze znaną łemkowską artystką Julią Doszną! Warsztaty odbędą się w piątek (24.02.) od godz. 17:00. Chętni do wzięcia udziału powinni uprzednio zgłosić się i zapisać.

KONTAKT: zagroda.maziarska@gmail.com; tel. 18 353 43 63, 601 411 590

Szczegóły tutaj: http://www.muzeum.gorlice.pl/wydarzenia-kulturalne/art/warsztaty-piewacze-z-juli-doszn

warsztaty__Julia_Doszna

* Мобільна аплікация на Андроід / Aplikacja mobilna na Android *

Гнеска Сьвітовий Ден Радіа! ?
Припоминаме о нашій аплікациі, вдякы котрій можете нас слухати, де і коли хцете
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Dziś Światowy Dzień Radia! ?
Przypominamy o naszej aplikacji mobilnej, dzięki której możecie nas słuchać, gdzie i kiedy chcecie

* У горах Карпатах сумно дні минают / U horach Karpatach sumno dni mynajut *

Ідучы за словами „Бер внуку мікрофон в руку” просиме Вас на стрічу з історийом. В Радіо Лемко гостити будеме паню Теодозию Вахну родом з Береста. Почуєте і о веселых, і о прикрых часах на Лемковині.  Як выглядало жытя в Бересті? Як запамятали ся тяжкы часы війны і повоєнны нещестя? Ци сьпіванком можна передати травму переселіня? Одповіди глядайте в нашым програмі, разом зо сьпіванками пані Теодозиі.

Слухайте в неділю (12.02) о годині 20:00.
Повторіня тыжден пізнійше, в суботу і неділю (18-19.02) о годині 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W myśl słów „Bierz wnuku mikrofon w rękę” zapraszamy Was na spotkanie z historią. Naszym gościem będzie pani Teodozja Wachna z Berestu. Opowieść będzie o wesołych i o przykrych czasach na Łemkowszczyźnie. Jak wyglądało życie w Bereście? Jak zostały zapamiętane ciężkie czasy wojny i powojenne nieszczęścia? Czy w pieśni można przekazać traumę wysiedlenia? Odpowiedzi znajdziecie w naszym programie, w trakcie którego pani Teodozja również zaśpiewa.

Słuchać możecie w niedzielę (12.02) o godzinie 20:00.
Powtórki tydzień później, w sobotę i niedzielę (18-19.02) o godzinie 19:00.

Berest

На знимці мешканці Береста, роки двадцеты.
Na zdjęciu mieszkańcy Berestu, lata dwudzieste.

* О церкви по лемківскы / O cerkwi po łemkowsku *

Інтернетовий порталь cerkiew.pl, посвячений справам Православной Церкви в Польщи, отворил в себе можливіст вести дискусию на створеным през себе форум. Є оно поділене на підкатегориі, серед них сут тіж языковы. Крім осіб, котры бесідуют по англицкы, білорускы, украіньскы і росийскы, подумали тіж о Лемках :) Кєд мате зьвіданя, звязаны з церковном тематыком, на котры не можете найти одповід, то є місце для Вас!

Форум для осіб бесідуючых по нашому, найдете гев: http://forum.cerkiew.pl/index.php

– – – – – – – – – – – –

Portal internetowy cerkiew.pl, poświęcony sprawom Cerkwi Prawosławnej w Polsce, otworzył u siebie możliwość prowadzenia dyskusji na stworzonym przez siebie forum. Jest ono podzielone na podkategorie, wśród nich znajdują się również językowe. Prócz osób mówiących po angielsku, białorusku, ukraińsku i rosyjsku, pomyślano również o Łemkach :) Jeśli macie pytania, związane z tematyką cerkiewną, na które nie możecie znaleźć odpowiedzi, to jest miejsce dla Was!

Forum dla osób rozmawiających „po naszomu” znajdziecie tutaj: http://forum.cerkiew.pl/index.php

forum kopia

* Маланка во Вроцлавю [ФІЛЬМ] / Małanka we Wrocławiu [FILM] *

Представляме материял з вроцлавской Маланкы  Пізрийте, як гості привитали Новий Рік і што віншуют Лемкам!
– – – – – – – – – – – – – –
Przedstawiamy materiał z wrocławskiej Małanki  Zobaczcie, jak goście przywitali Nowy Rok i co życzą Łemkom!