Фалат світа в Заміницях / Kawał świata w Zamienicach

Не лем в рідных горах, але і на західніх землях Польщы рік до рока орґанізуют парохіяльне свято, так званы «Кермешы» . Разом з Лемками і іх гістми мали сме нагоду одвидіти Заміниці на 15. празнуваню свята Різдва Івана Хрестителя в грекокатолицкій парохіі. Святкуваню товаришыли концерты лемківскых, польскых і заграничных ансамблів в рамах фестівалю „Світ під Кычером”.

Просиме на репортаж з кермеша в Заміницях. Премієра проґраму в віторок 30.07 о год. 20:00, повторіня в четвер і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Ne tylko na ojcowiźnie, ale i na zachodnich ziemiach Polski organizowane są coroczne święta parafialne, tzw. „Kermesze”. Razem z Łemkami i ich gośćmi mieliśmy okazję spędzić popołudnie w Zamienicach na 15. już obchodach święta Narodzenia Jana Chrzciciela w greckokatolickiej parafii. Obchodom towarzyszyły koncerty zespołów łemkowskich, polskich i zagranicznych w ramach festiwalu „Świat pod Kyczerą”.

Zapraszamy na reportaż z kermeszu w Zamienicach. Premiera programu we wtorek 30.07 o godz. 20:00, powtórki w czwartek i niedzielę o godz. 16:00.

знимкы Ярко Стремецкій / zdjęcia Jarosław Stremecki

29. Лемківска Ватра в Лугах / 29. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогы Ватряне! Ци сте зрыхтуваны до літнього сезону стріч при ватрі і музиці? На конец липця Стоваришыня Лемко Тавер просит Вас до Лугів, до прекрасной околиці над озером, де юж 29. раз розпалиме оген лемківской культуры! Як што рока, не бракне артистычных вражынь, хто нас одвиджал, добрі о тім знає :) На ватряній сцені заграют для Вас м.ін. Етно-XL, Гудакы з Вароша, Горпина, Coolбаба, Надія, Lemko Tower, РЕ-Карпаты, Lemko Folk Tower, Демай і Водограй. Долучте ся до выдаріня і вышлийте запрошыня знаємым, то ниякы новины Вам не втечут ===> ХХІХ Лемківска Ватра в Лугах :)

– – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Goście Watry! Gotowi na letni sezon spotkań przy ognisku і muzyce? W ostatnie dni lipca Stowarzyszenie Lemko Tower zaprasza Was do Ługów, malowniczej okolicy nad jeziorem, gdzie już 29. raz rozpalimy ogień łemkowskiej kultury! Jak co roku, nie zabraknie artystycznych wrażeń, kto nas odwiedzał, dobrze o tym wie :) Na watrowej scenie zagrają dla Was m.in. Etno-XL, Hudaky z Warosza, Horpyna, Coolбаба, Nadija, Lemko Tower, RE-Karpaty, Lemko Folk Tower, Demaj i Wodohraj. Przyłączcie się do wydarzenia i podeślijcie zaproszenie znajomym, dzięki temu żadne wieści Was nie ominą ===> XXIX Łemkowska Watra w Ługach :)

Од Русаль до Яна / Od Rusal do Jana

27-28 липця буде музейне свято в Зиндранові „Од Русаль до Яна”. То медженародний фестіваль орґанізуваний од 1992 рока (з перервами). Вказаны будут давны обряды, звикы і фолькльор Карпацкого Еврореґіону. Ціль свята то плеканя і підтримуваня велькокультуровых традиций того місця. Про льокалізацию серед артистів не може не стати мешканців трьох краін на краю культур – Польщы, Словациі і Украіны – вкажут они русиньскій, польскій, жыдівскій і циґаньскій фолькльор. Фестіваль навязує до богатых традиций вельокультурового погранича, а назва свята до карпацкых обрядів і звиків: од Русаль, значыт од Зеленых Свят, до Яна, значыт до Собіток.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

27-28 lipca odbędzie się muzealne święto w Zyndranowej „Od Rusal do Jana”. Jest to międzynarodowy festiwal organizowany od 1992 roku (z przerwami). Zaprezentowane zostaną dawne obrzędy, zwyczaje i folklor Euroregionu Karpackiego. Święto ma na celu kultywowanie i podtrzymywanie wielokulturowych tradycji tego regionu. Ze względu na lokalizację wśród artystów nie może zabraknąć mieszkańców trzech państw na styku kultur – Polski, Słowacji i Ukrainy – zaprezentują oni folklor rusiński, polski, żydowski i romski. Festiwal nawiązuje do bogatych tradycji wielokulturowych pogranicza, nazwa święta zaś do obrzędów i zwyczajów karpackich: od Rusal, czyli od Zielonych Świąt, do Jana, czyli do Sobótek.