Вмерли Іван Криницкій / Zmarł Jan Krynicki

Іван Криницкій / Jan Krynicki 19.07.1929 – 17.01.2022

Барз прикро нам повідомляти, же 17 січня одышли Іван Криницкій родом з Климківкы, лемківскій суспільний діяч і меценас культуры. Пан Іван в 2004 році основали Лемківску Осьвітову Фундацию свого імена, што вдякы стипендияльным проґрамам помагала здібній лемківскій молодежы ся розвивати попри тяжкій материяьлній ситуациі. Іх фундация підперала розмаіты ініциятивы, м.ін. дітачий ансамбль Лемківскій Перстеник, Лемківску Ватру в Ждыни чи друкуваны публикациі. Особливі важном цільом было для них плеканя памяток істориі, з іх ініциятивы на Лемковині одновили і поставили кресты на памят хрещыня Руси, были тіж фундатором Дзвону Миру в Місци Памяти на ватровиску в Ждыни. Єднаме ся в жалю з родином покійного. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bardzo przykro nam powiadamiać, że 17 stycznia odszedł Jan Krynicki, łemkowski działacz społeczny i mecenas kultury, pochodzący z Klimkówki. Pan Jan w 2004 roku założył Łemkowską Fundację Oświatową swojego imienia, która dzięki programom stypendialnym pomagała zdolnej młodzieży łemkowskiej rozwijać się pomimo trudnej sytuacji materialnej. Jego fundacja wspierała różnorodne inicjatywy, m.in. zespół dziecięcy Lemkiwskij Perstenyk, festiwal Łemkowska Watra w Zdyni czy publikacje drukowane. Szczególnie ważnym dla niego celem była troska o miejsca historyczne, z jego inicjatywy na Łemkowszczyźnie odnowiono i postawiono krzyże upamiętniające chrzest Rusi, był on również fundatorem Dzwonu Pokoju w Miejscu Pamięci na watrowisku w Zdyni. Łączymy się w żalu z rodziną zmarłego. Wicznaja Pamiat!


Іван Криницкій з лемківском молодежом (знимка з архіву Лемківской Ватры з Ждыни)
Jan Krynicki z łemkowską młodzieżą (zdjęcie z archiwum Łemkowskiej Watry w Zdyni)

Слава во вышніх / Chwała na wysokości

Різдвяний час є вынятковий – разом колядуєме, веселиме ся, заходиме ся з родином і приятелями. Поділити ся з інчыма радістю з народжыня Божого Сына рішыли Лабірскы Бетяре. З кінцьом 2021 рока на сьвіті явило ся іхнє нове цедечко під наголовком «Слава во вышніх». Наш редактор Грицко Суханич стрітил ся з Бетярами і іхньом менаджерком, паньом Анном Реґрутовом, тай побесідувал о тім, як творил ся новий диск, де глядали інспірацию і якы мают пляны на будуче.
При нагоді проґраму маме для Вас премилу несподіванку. Можете мати нове цедечко з колядами Лабірскых Бетярів в себе дома! Мусите лем записати награня звуку або відео, кєд сьпівате свою улюблену коляду. Перешлийте плік до нашой редакциі до 19 січня на мейля info@radio-lemko.pl або на наш ґамбокнижковий профіль. Два найліпшы награня нагородиме цедечками!

Премієра проґраму в середу 12.01.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (15-16.01.) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Czas Bożego Narodzenia jest wyjątkowy – razem wtedy kolędujemy, weselimy się, odwiedzamy rodzinę i znajomych. Podzielić się z innymi radością z narodzenia Bożego Syna postanowili Labirsky Beťare. Pod koniec 2021 roku pojawiła się ich nowa płyta pod tytułem „Sława wo wysznich”. Nasz redaktor Grzegorz Suchanicz spotkał się Betiarami i ich menadżerką, panią Anną Regrutovą, oraz porozmawiał o okolicznościach powstawania nowego albumu, gdzie szukali inspiracji i jakie są ich plany na przyszłość.
Przy okazji programu mamy dla Was niezwykle miłą niespodziankę. Nową płytę z kolędami trio Labirsky Beťare możecie mieć u siebie w domu! Wystarczy tylko nagrać dźwięk lub film prezentujący, jak wykonujecie swoją ulubioną kolędę. Przesyłajcie swoje nagrania do naszej reakcji do 19 stycznia na adres mailowy info@radio-lemko.pl albo na nasz profil na Facebooku. Dwa najlepsze nagrania nagrodzimy płytami!

Premiera programu w środę 12.01.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (15-16.01.) o godz. 14:00.


тріо Лабірскы Бетяре – Петро Зятик, Роланд Ґуба, Денис Зятик (фот. Укач Медвід)
trio Labirsky Beťare – Petro Zjatyk, Roland Guba, Denys Zjatyk (fot. Lukáš Medviď)

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Христос ся раждає! Веселых Свят!
Bóg się rodzi! Wesołych Świąt!

Zapraszamy na świąteczny program, w którym usłyszycie kolędy i życzenia słuchaczy Radio Lemko. Emitowany będzie 7 stycznia 2022 roku w godzinach 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.
– – – – – – – – – – –
Просиме на святочний проґрам, в котрім почуєте коляды і жычыня слухачів Радіо Лемко. Будеме го пущати 7 січня 2022 рока в годинах 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.


фот. Володислав Грабан / fot. Władysław Graban

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Рік до рока орґанізуєме для Вас святочну акцию, котрой плодом єст проґрам з колядами і поздоровлінями. То прекрасна памятка, што дає радіст і зворушыня. Можете подати різдвяны жычыня своiй родинi i приятелям, а мы представиме іх в часі святочной авдициі.

Як тото зробити? Награй своі жычыня або коляду і вышлий до нашой редакциі – мейльом на адрыс info@radio-lemko.pl або през фейсбуковий фанпейдж. Можеш тіж написати жычыня, а мы прочытаме іх в часі проґраму.

Святочну авдицию будеме пущати в Різдво 7.01.2022 в годинах 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00. Серед жычынь можут ся найти поздоровліня для Тебе! Щыро просиме Вас до нашой акциi!

Ждеме до 5 січня 2022 рока на вшыткы теплы святочны слова!

Справд, як то было глони: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/334/?lang=lem

– – – – – – – – – – – – –

Rokrocznie organizujemy dla Was świąteczną akcję, której owocem jest program z kolędami i pozdrowieniami. To przepiękna pamiątka, dająca radość i wzruszenie. Możecie przekazać bożonarodzeniowe życzenia swojej rodzinie i przyjaciołom, a my zaprezentujemy je w czasie świątecznej audycji.

Jak to zrobić? Nagraj swoje życzenia lub kolędę i wyślij do naszej redakcji – mailem na adres info@radio-lemko.pl albo przez facebookowy fanpage. Możesz również napisać życzenia, a my przeczytamy je w czasie programu.

Audycję świąteczną emitować będziemy w Boże Narodzenie 7.01.2022 w godzinach 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00. Wśród życzeń mogą się znaleźć pozdrowienia dla Ciebie! Serdecznie zapraszamy Was do naszej akcji!

Czekamy do 5 stycznia 2022 roku na wszystkie ciepłe świąteczne słowa!

Sprawdź, jak to było w ubiegłym roku: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/334/?lang=pol