Дорогы Лемкы і Приятелі,
желаме Вам, штобы тот великодній час засіял в душах спокій, а радіст з Христового Воскресіня розбудила віру і надію. Родинных свят!
– – – – – – – – – – – – – – –
Drodzy Łemkowie i Przyjaciele,
życzymy Wam, aby ten wielkanocny czas zasiał w duszach spokój, a radość ze Zmartwychwstania Pańskiego rozbudziła wiarę i nadzieję. Rodzinnych świąt!


автор образу: Теодор Кузяк / autor obrazu: Teodor Kuziak

Ґоша Вокаль Дуля / Gosha Vocal Doula

Малґожата Тутко – сьпівачка, авторка текстiв, учытелька музикы, приватнi жена i матір. Захоплена народном культуром i темами звязаныма з родами. Вчыла ся в выжшій школі на факультетах Артистична Едукация в Обшыри Музичных Штук і Джезова Вокалистика. Скiнчыла чысленны курсы звязаны з розвиваньом i умузикальняньом дiти. В Радiо Лемко гостила уж не раз. Тым разом Малґожата оповiст о новiм трендi, котрий од якысого часу робит ся в Польщы штораз барже популярний – наш гicт здрадит нам таємницю iсториi дулi. Хто то дуля, яку дорогу треба перейти, жебы ньом быти i як помагат будучым матірям? О тiм, медже iншыма, з нашым гостьом буде бесiдувати Наталия Цьолка. В часi проґраму одбуде ся премієра найновшой пісьнi Mалґожаты “Отверам ся”. Проґрам посвячений є вшыткым женам, якы iнтересуют ся темами звязаныма з родами.

Емiсия проґраму в середу 27.04.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (30.04 i 1.05) о 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Małgorzata Tutko – wokalistka, songwriterka, nauczycielka muzyki, prywatnie żona i mama. Zafascynowana kulturą ludową i tematami okołoporodowymi. Absolwentka studiów wyższych na kierunkach Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Muzycznych oraz Wokalistyka Jazzowa. Ukończyła również liczne szkolenia związane z rozwojem i umuzykalnianiem dzieci. Niejednokrotnie gościła w Radiu Lemko. Tym razem Małgorzata opowie o nowym trendzie, który od pewnego czasu staje się w Polsce coraz bardziej popularny – nasz gość wtajemniczy nas w historię zawodu douli. Kim jest doula, jaką drogę należy przejść, żeby nią zostać i w jaki sposób pomaga przyszłym matkom? O tym, między innymi, z naszym gościem rozmawiać będzie Natalia Ciołka. Podczas audycji odbędzie się premiera najnowszego utworu Małgorzaty pt.“Otwieram się”. Program skierowany jest do wszystkich kobiet, zainteresowanych tematyką okołoporodową.

Emisja programu w środę 27.04.2022 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (30.04 i 1.05) o 14:00.

Байкы, што помагают зрозуміти / Bajki, które pomagają zrozumieć

На війну нихто з нас не был готовий, в тім нелегкім часі пришло нам думати і діяти інакше, сьвіт вывернул ся горізнач. Вшыткы діточкы чуют, же штоси недобре ся водит, але не годны зрозуміти тоты зміны. Праві зато польска психоложка Аліция Сафажыньска-Платос в порозумліню з іншыма психологами створила цикль терапевтичных байок для наймолодшых, з думком о дітях з Украіны і з іншых держав, котры гостят украіньскы родины. Маме для Вас чудову вістку – вшыткы сесы оповіданкы можете найти на страні Potrzeba Fantazji, годны сте іх безплатні побрати в розмаітых языковых версиях і выдрукувати, штобы діточкы могли помалювати ілюстрациі. Барз заохочаме! Тот прекрасний проєкт то ініциятива од серця, котра фурт ся розвиват, влучыли ся в ню розмаіты фахівці, м.ін. перекладачы, ґрафічка і лекторы. Наша редакторка, Оксана Грабан-Ліхтаньска, котру знате з лемківскых авдіокнижок, рішыла як філолог украініста выкорыстати своє знаня языка і подарувала свій голос для украіньского награня. Хцеме тоты байкы запрезентувати діточкам з Украіны, котры гостят в Вашых хыжах, але очевидні просиме вшыткых нашых наймолодшых слухачів. Сме переконаны, же так як лісовы і польовы мышкы з байочок, годны будут ся порозуміти і найти спільну бесіду.

Премієра проґраму в середу 13.04.2022 о год. 19:00. Повторіня в суботу і неділю (16-17.04) тіж о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – –

Na wojnę nikt nie był przygotowany, w tym niełatwym czasie przyszło nam inaczej myśleć i funkcjonować, świat wywrócił się do góry nogami. Wszystkie dzieci czują, że coś niedobrego się dzieje, ale nie potrafią tych zmian zrozumieć. Właśnie dlatego polska psycholożka Alicja Safarzyńska-Płatos w porozumieniu z innymi psychologami stworzyła cykl bajek terapeutycznych dla najmłodszych, z myślą o dzieciach z Ukrainy i innych państw, które goszczą ukraińskie rodziny. Mamy dla Was wspaniałą wiadomość – wszystkie te opowieści możecie znaleźć na stronie Potrzeba Fantazji, możecie je bezpłatnie pobrać w rozmaitych wersjach językowych i wydrukować, aby dzieciaki mogły samodzielnie pomalować ilustracje. Bardzo zachęcamy! Ten przepiękny projekt to inicjatywa od serca, która wciąż się rozwija, włączyli się w nią różni fachowcy, m.in. tłumacze, graficzka i lektorzy. Nasza redaktorka, Oksana Graban-Lichtańska, którą znacie z łemkowskich audiobooków, jako filolog ukrainista postanowiła wykorzystać swoją znajomość języka i użyczyła swojego głosu dla ukraińskiego nagrania. Chcemy te bajki zaprezentować dzieciom z Ukrainy, które goszczą w Waszych domach, ale oczywiście zapraszamy wszystkich naszych najmłodszych słuchaczy. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak leśne i polne myszki z bajek, będą w stanie się porozumieć i znaleźć wspólny język.

Premiera programu w środę 13.04.2022 o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (16-17.04) również o godz. 19:00.


ілюстрация Ксені Потемпы до терапевтичних байок Аліциі Сафажыньской-Платос
ilustracja Kseni Potępy do bajek terapeutycznych Alicji Safarzyńskiej-Płatos
(źródło/джерело: https://potrzebafantazji.com/bohaterowie/)

Козакы Мирослава Трохановского / Kozacy Mirosława Trochanowskiego

Вшыткы позераме на схід, де нашы братя Украінці боронят свою вітчызну перед росийскыма війсками. Війна в Украіні барз нас дотыкат, каждий чловек вражливий на кривду другого чловека не годен перейти без емоций обік того, што ся веде. Вшелеякыма способами прібуєме підперти нашого сусіда і з надійом ждеме кінця той біды, єднаме ся в болю з украінськым народом. Выслів свойой солідарности рішыл оддати лемківскій артиста родом з Білянкы, Мирослав Трохановскій, котрого представляли сме Вам недавно на нашім каналі Lemko TV, бесідували сме з ним о праці іконоґрафа і творіню розпису в Церкви Святого Михала Архангела в Березі (фільм годны сте обізріти гев: https://youtu.be/8XQi7WCkxUs). Крім писаня ікон Мирослав оддає ся тіж іншым артистичным формам – малюваню, рысуваню чи різбліню. Плянували в Ґорлицях выставу його абстракций під наголовком „Місто Нескінчене”, але про війну в Украіні артиста рішыл змінити тему експозициі. Прото же Мирослав од долгых років цєкавит ся козацтвом, нашло оно в його працях особливе місце. Тепер в тім тяжкім для сьвіта часі рішыл представити козаків на своій выставі, што має быти поклоном в страну Украінців, котры нашли безпечне місце на нашій земли, а попри тім нагодом для Поляків ліпше познати свого сусіда. Щыро просиме Вас на вернісаж выставы „Украіньска Козачына” 14 квітня (четвер) 2022 рока о год. 18:00 в Ґалериі Штукы Двір Карвациянів в Ґорлицях. Експозицию годны будете обзерати до 11 мая. Закля придете натішыти очы працями Мирослава Трохановского, просиме Вас послухати проґрам в Радіо Лемко, в котрім Оксана Грабан-Ліхтаньска побесідує з лемківскым артистом о його творчій праці в сьвіцкім і церковнім просторі.

Премієра проґраму в середу 06.04.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (9-10.04) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Spojrzenia nas wszystkich zwrócone są na wschód, gdzie nasi bracia Ukraińcy bronią swojej ojczyzny przed wojskami rosyjskimi. Wojna na Ukrainie bardzo nas dotyka, każdy człowiek wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka nie może przejść bez emocji wobec tych wydarzeń. Wszelkimi sposobami próbujemy wesprzeć naszego sąsiada i z nadzieją czekamy końca tego koszmaru, łączymy się w bólu z narodem ukraińskim. Swą solidarność za pośrednictwem sztuki wyraża łemkowski artysta z Bielanki, Mirosław Trochanowski, którego przedstawialiśmy Wam niedawno na naszym kanale Lemko TV, rozmawialiśmy z nim o pracy ikonografa i tworzeniu rozpisu w Cerkwi Św. Michała Archanioła w Brzozie (film możecie obejrzeć tutaj: https://youtu.be/8XQi7WCkxUs). Prócz pisania ikon Mirosław oddaje się również innym artystycznym formom – malarstwu, rysunkowi czy rzeźbie. Planowano w Gorlicach wystawę jego abstrakcji pt. „Miasto Nieskończone”, ale z powodu wojny w Ukrainie artysta zdecydował się zmienić temat ekspozycji. Ponieważ Mirosław od wielu lat interesuje się kozaczyzną, znalazła ona w jego pracach szczególne miejsce. Teraz w tym ciężkim dla świata czasie postanowił zaprezentować kozaków na swojej wystawie, co ma być ukłonem w stronę Ukraińcow, którzy znaleźli azyl na naszej ziemi, ale również okazją dla Polaków do lepszego poznania swojego sąsiada. Serdecznie zapraszamy Was na wernisaż wystawy „Ukraińska Kozaczyzna” 14 kwietnia (czwartek) 2022 roku o godz. 18:00 w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach. Ekspozycja dostępna będzie do 11 maja. Zanim przybędziecie nacieszyć oczy pracami Mirosława Trochanowskiego, zapraszamy Was do wysłuchania programu w Radio Lemko, w którym Oksana Graban-Lichtańska porozmawia z łemkowskim artystą o jego pracy twórczej w przestrzeni świeckiej i sakralnej.

Premiera programu w środę 06.04.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (9-10.04) o godz. 14:00.