Маланка в Стшельцях [ФІЛЬМ] / Małanka w Strzelcach [FILM]

Зьвідуєте нас, коли буде фільм з Маланкы в Стшельцях, а мы Вам повідаме – праві тепер! ;) Позерайте, як чудово, весело і з гуляньом Лемкы вошли в новий рік ? Так є каждого рока 13 січня, згідні з юлияньскым календарьом, Лемкы і іншы східны Словяне святкуют, в ріжных частинах Польщы і за границьом орґанізуют Маланкы – то чудова наго, штобы ся стрітити, выглуяти і посьпівати. В Стшельцях Краєньскых тоту традыцию плекают од вельох років.
– – – – – – – – – – – –
Pytacie nas, kiedy będzie film z Małanki w Strzelcach, a my Wam odpowiadamy – właśnie teraz! ;) Zobaczcie, jak wspaniale, radośnie i tanecznym krokiem Łemkowie weszli w nowy rok ? Tak jest każdego roku 13 stycznia, zgodnie z kalendarzem juliańskim, Łemkowie i inni wschodni Słowianie świętują, w różnych częściach Polski i za granicą organizowane są Małanki – to wspaniała okazja, aby się spotkać, wytańczyć i pośpiewać. W Strzelcach Krajeńskich ta tradycja kultywowana jest od wielu lat.

Маковиця [ФІЛЬМ] / Makovica [FILM]

Як Вам ся любит наш посьлідній фільм? :) Вказали сме выступ русиньского фолькльорного ансамблю Маковиця, котрий недавно святкувал ювілей 60-літя – за тот час выховал пару поколінь. Lemko TV заберат Вас на салю проб, де взрите, як выглядат тота велька праця :)
– – – – – – – – – – – – – – –
Jak Wam się podobał nasz ostatni film? :) Zaprezentowaliśmy występ rusińskiego zespołu folklorystycznego Makovica, który świętował niedawno jubileusz 60-lecia – przez ten czas wychował kilka pokoleń. Lemko TV zabiera Was na salę prób, gdzie zobaczycie, jak wygląda ta wielka praca :)

„Лемківска книжочка” отримала нагороду / „Łemkowska książeczka” otrzymała nagrodę

2 лютого в Познаню были сме на урочыстім вручыню нагорід в 27. Перегляді Краєзнавчой і Туристичной Книжкы ? „Лемківска книжочка” авторства Полі Бялковской і Анны Рыдзанич, выдана през Фундацию Стара Дорога, отримала ІІІ місце в катеґориі „Выдавництва для діти” ? Ведучий жырі, Януш Здебскі, звернул увагу на публикациі посвячены етнічным ґрупам, „аж і єдна книжка вказала ся двоязычні, тіж по лемківскы” – повіл. Думаме, же тоты слова то велькє выріжніня для того выданя. Авторам щыро ґратулюєме, чытачів заохочаме сягнути по „Лемківску книжочку” і презентуєме Вам коротку фотореляцию ?
– – – – – – – – – – – – – –
2 lutego w Poznaniu uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu nagród w 27. Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej ? „Łemkowska książeczka” autorstwa Poli Białkowskiej i Anny Rydzanicz, wydana przez Fundację Stara Droga, otrzymała III miejsce w kategorii „Wydawnictwa dla dzieci” ? Przewodniczący jury, Janusz Zdebski, zwrócił uwagę na publikacje poświęcone grupom etnicznym, „nawet jedna z nich ukazała się dwujęzycznie, również po łemkowsku” – powiedział. Myślimy, że słowa te są ogromnym wyróżnieniem dla niniejszego wydania. Autorom serdecznie gratulujemy, czytelników zachęcamy, aby sięgnąć po „Łemkowską książeczkę” i prezentujemy Wam krótką fotorelację ?

Лемкыня на AGH / Łemkini na AGH

Ганця Шмайда, котра єдина в своім році писала матуру з лемківского, оборонила уж інжынєрску працю на AGH  Вказала в ній поселіня люди лемківской народности на основі спису з 1921 р. Пізрийте, в якiм облечыню пришла на оборону! Аж ся серце тішыт, же маме такых здібных молодых Лемків, што стоят о своє  Браво, Ганцю! ?
– – – – – – – – – – – – – – –
Ania Szmajda, która w swoim roczniku jako jedyna pisała maturę z łemkowskiego, obroniła już pracę inżynierską na AGH  Przedstawiła w niej osiedlenie ludności narodowości łemkowskiej na podstawie spisu z 1921 r. Zobaczcie, w jakim stroju przyszła na obronę! Aż się serce raduje, że mamy takich zdolnych młodych Łemków, którzy dbają o swoje  Brawo, Aniu! ?

źródło: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Facebook

Поможме Стасови / Pomóżmy Stasovi

Юж шестий раз орґанізуєме добродійну святочну акцию „Благодарна Лемківска Пачка”. Того рока серед потрібуючых, котрым хцеме помочы єст хлопец зо знимок. Зове ся Станислав Чопик і має 10 років, його дідове походили з Мохначкы, выселены были на Украіну. Хлопец приіхал з родичами і братом Іваном до Польщы того літа, од вересня вчыт ся в польскій школі і єст прислужником в церкви в Березі. Три місяці тому дохторе выбадали в нього білачку і піддали го терапіі хемійом. Горячо заохочаме Вас долучыти ся до помочы в рамах „Благодарной Лемківской Пачкы”, а кєд дахто хтіл бы в інший спосіб підперти Станислава, прошу контактувати ся з парохом, о. Артуром Грабаном.
– – – – – – – – – – –
Już po raz szósty organizujemy charytatywną akcję świąteczną „Szlachetna Łemkowska Paczka”. W tym roku wśród potrzebujących, którym chcemy pomóc jest chłopiec ze zdjęć. Nazywa się Stanislav Chopyk i ma 10 lat, jego dziadkowie pochodzili z Mochnaczki, wysiedleni byli na Ukrainę. Chłopiec przyjechał z rodzicami i bratem Ivanem do Polski tego lata, od września uczy się w polskiej szkole i przysługuje w cerkwi w Brzozie. Trzy miesiące temu lekarze zdiagnozowali u niego białaczkę i poddali go chemioterapii. Gorąco zachęcamy Was, by dołączyć do pomocy w ramach „Szlachetnej Łemkowskiej Paczki”, a jeśli ktoś chciałby w inny sposób wesprzeć Stanislava, proszę kontaktować się z proboszczem, ks. Arturem Grabanem.

 

Лемківска пачка VI * Łemkowska paczka VI * The Lemko Package VI

[LEM]

„Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. Радio Лемко разом з православном парохiйом в Лугах оголашат шесту едицию „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали.

За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях. Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банковий рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
наголовок: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй волі. Маме надію, же буде нас іщы веце! ♥

ГРОШЫ ЗБЕРАМЕ ДО 1 СІЧНЯ!

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

[PL]

„Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza szóstą edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas.
Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane zostaną w greckokatolickich i prawosławnych parafiach. Wpłaty proszę kierować pod wskazane poniżej konto:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem: ” SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ♥

PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 1 STYCZNIA!

– – – – – – – – – – – – – – – – –

[ENG]

„Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. Radio Lemko and Orthodox parish in Ługi are proud to organise the 6th edition of „Noble Lemko Package”. We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spent on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which would be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes. You can transfer money into an account named below:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
headline: „Noble Lemko Package”

We would inform you about every news connected to „Noble Lemko package” event on our facebook fanpage.

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ♥

THE DEADLINE FOR COLLECTION IS JANUARY 1ST!

XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” / XVIII Лемківскій Єрусалим „ПеклоНебо”

Об’єдання Лемків просит Вас на отвертя выставы XVIII едициі Лемківского Єрусалим під наголовком ПеклоНебо, котре буде 17 листопада о год. 18:00 в Центрі Культуры ім. Б. І. Антонича в Ґорлицях. В рамах выставы презентуваны будут ориґінальны праці Юрія Новосільского. Выстава буде тырвати до 30 грудня 2018 р.

– – – – – – – – – – – – –

Zjednoczenie Łemków zaprasza Państwa na wernisaż wystawy XVIII edycji Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej PiekłoNiebo, która odbędzie się 17 listopada o godz. 18:00 Centrum Kultury im. B.I. Antonycza w Gorlicach. W ramach wystawy prezentowane będą oryginalne prace Jerzego Nowosielskiego. Wystawa potrwa do 30 grudnia 2018 r.

 

Святий Димитр з Солуня / Święty Dymitr z Sołunia

Тропар:

Велика обрiте в бiдах тя поборника вселенная, страстотерпче, языки побiждающа. Якоже убо Лiєву низложил єси гордыню, i на подвиг дерзновiнна сотворив Нестора, тако, святе Димитрiє, Христу Богу молися даровати нам велию милость.

Кондак:

Кровей твоiх струями, Димитрiє, Церковь Бог обагри, давый тебi крiпость непобiдимую i соблюдая град твой невредим; того бо єси утвержденiє.

 

8 листопада Церков споминат св. великомученика Димитра з Солуня (III ст.) – iсповiдника вiры свого часу, покровителя воякiв. О культi святого на земли грецкій i словяньскій, i о тiм, як выглядала його дорога до святости оповіме в проґрамі Радіо Лемко. Слухайте нас в четвер 8.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Troparion:

Wielkiego sprzymierzeńca w niebezpieczeństwach znalazł w Tobie cały świat, cierpiętniku, zwyciężającego narody pogańskie, a jak poskromiłeś pychę Lyajosa i dodałeś odwagi w boju Nestorowi, tak módl się, święty Dymitrze, do Chrystusa Boga, aby dał nam wielkie miłosierdzie.

Kontakion:

Krwi Twojej strugami Bóg odział w purpurę Kościół, On dał Tobie moc niezwyciężoną i zachowuje Twoje miasto nienaruszone, bowiem Ty jesteś Jego umocnieniem.

 

8 listopada Cerkiew czci pamięć świętego wielkiego męczennika Dymitra z Sołunia (III w.) – wyznawcy wiary swego czasu, patrona żołnierzy. O kulcie świętego na ziemi greckiej i słowiańskiej, i o tym, jak wyglądała jego droga do świętości opowiemy w programie Radio Lemko. Słuchajcie nas w czwartek 8.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Саркофаґ з мощами св. Димитра (фот. Наталія Цьолка)
Sarkofag z relikwiami św. Dymitra (fot. Natalia Ciołka)

Церков св. Димитра, Владимір, Росия, ХІІ в.
(fot. Natalia Ciołka)
Cerkiew św. Dymitra, Włodzimierz, Rosja, XII w.
(фот. Наталія Цьолка)

Базилика св. Димитра в Салониках
(фот. Наталія Цьолка)
Bazylika św. Dymitra w Salonikach
(fot. Natalia Ciołka)