Стріча з Володиславом Грабаном / Spotkanie z Władysławem Grabanem

В імени Кружка Сельскых Ґаздынь в Кункові і Ліщынах щыро просиме на вечер поезиі Володислава Грабана. Стріча буде 23 марця (субота) о год. 19:00 в Сельскій Сьвітлици в Кункові, вести ю буде Петро Вірхняньскій.

Володислав Грабан – лемківскій поета, культурний діяч, фотоґраф і перекладач. Народил ся 15.05.1955 р. в Костомлотах б. Вроцлавя, де його родину депортували в часі Акциі „Вісла”. Повело ся ім вернути на рідну Лемковину, котрій Володислав присвятил свою творчу і суспільну працю. Был думкодавцьом і ініциятором Лемківкскых Ватр і Лемківскых Творчых Осени, велькій вклад внюс в діяльніст Музею Лемківской Культуры в Зындранові і Православной Церкви св. Володимира Великого в Креници. Заложытель і редактор часопису „Загорода” в роках 1994-1996. Занимал ся тіж выдавничом діяльністю, вдякы ньому вышли друком книжкы Теодора Кузяка, Семана Мадзеляна, Івана Фуджака і Володимира Барны; переложыл вершы Б. І. Антонича на польскій язык. Член Національной Спілкы Писменників Украіны, нагороджуваний в Польщы і в Украіні, отримал м.ін нагороду Міністра Культуры і Штукы. Володислава Грабана в його праці всперала жена Олена, а іх діти активні передолжают культурну діяльніст для лемківской громады.

– – – – – – – – – – – – –

W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Kunkowej i Leszczynach serdecznie zapraszamy na wieczór poezji Władysława Grabana. Spotkanie odbędzie się 23 marca (sobota) o godz. 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Kunkowej, poprowadzi je Piotr Wirchniański.

Władysław Graban – łemkowski poeta, działacz kulturalny, fotograf i tłumacz. Urodził się 15.05.1955 r. w Kostomłotach k. Wrocławia, dokąd jego rodzinę deportowano w ramach Akcji „Wisła”. Udało im się powrócić na rodzimą Łemkowszczyznę, której Władysław poświęcił swoją twórczą i społeczną pracę. Był pomysłodawcą i inicjatorem Łemkowskich Watr i Łemkowskich Jesieni Twórczych, znaczący wkład wniósł w działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej i Prawosławnej Parafii św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju, założyciel i redaktor czasopisma „Zahoroda” w latach 1994-1996. Zajmował się również działalnością wydawniczą, dzięki niemu drukiem pojawiły się książki Teodora Kuziaka, Semana Madzelna, Iwana Fudżaka i Wołodymyra Barny; przetłumaczył wiersze B. I. Antonycza na język polski. Członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, nagradzany w Polsce i Ukrainie, otrzymał m.in. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Władysława Grabana w jego pracy wspierała żona Olena, a ich dzieci prowadzą aktywną działalność dla łemkowskiej społeczności.


Володислав Грабан, приватний архів / Władysław Graban, archiwum prywatne