Лемківскій Вертеп в Пшемкові / Łemkowski Wertep w Przemkowie

Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Ластівочка” просит до Пшемкова на різдвяний вертеп. Представліня будут вказувати 17 грудня (неділя) о год. 16:00 в Пшемківскім Осередку Культуры.
– – – – – – – – – – – – –
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwoczka” zaprasza do Przemkowa na bożonarodzeniowe jasełka. Przestawienie prezentowane będzie 17 grudnia (niedziela) o godz. 16:00 w Przemkowskim Ośrodku Kultury.

Pomóżmy Natalii stanąć na nogi! / Поможме Наталиі стати на ногы!

30 kwietnia 2023 roku na drodze krajowej nr 8 w Radzikowie na Dolnym Śląsku doszło do zderzenia czołowego samochodów osobowych. Nasza Przyjaciółka, Natalia Ciołka, siedząc na miejscu pasażera, uległa poważnym obrażeniom. Przetransportowana śmigłowcem LPR trafiła do wrocławskiego szpitala, gdzie przeszła skomplikowaną, wielogodzinną operację. Pełni wiary i nadziei jesteśmy wdzięczni Bogu za dar życia dla Natalii. Wiemy, że jest to początek jej drogi do zdrowia i sprawności, a leczenie i rehabilitacja będą wymagać kosztów. Zwracamy się z wielką prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie jej w tym trudnym czasie.

Kilka słów o Natalii

Właściwie nie wiemy, czy w łemkowskim środowisku jest ktoś, kto nie poznał Natalii – młodej kobiety o czystym i otwartym sercu, która nigdy nie odmawiała pomocy innym. Latami jako wolontariusz angażowała się w pomoc w ramach Łemkowskiej Paczki i innych akcji charytatywnych, wspierających najbardziej potrzebujących bez zbędnego rozgłosu i blasku fleszy. Niemal od początku istnienia Radia Lemko była związana z redakcją, tworząc audycje o tematyce kulturalnej i cerkiewnej. Zakładała i była członkiem wielu projektów muzycznych związanych z szeroko pojętą muzyką folkową (Prypadok, Buraky). Można napisać, że jest prekursorką prawosławnego rapu (RapOrth). Od czasów studenckich blisko związana z Parafią pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy we Wrocławiu, gdzie śpiewa w chórze oraz angażuje się w rozmaite akcje na rzecz wrocławskiej społeczności. Od niedawna zawodowo zaangażowała się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy, będąc asystentem międzykulturowym dla dzieci w jednej z wrocławskich szkół oraz prowadząc zajęcia z języka polskiego dla kobiet.

Do tej pory jesteśmy w szoku i nie możemy otrząsnąć się po wydarzeniach z ubiegłej niedzieli, kiedy Natalia wraz z o. ihumenem Spirydonem, który także ucierpiał w wypadku, wracali z Liturgii w Ząbkowicach Śląskich. Długo szukaliśmy rozwiązania, w jaki sposób możemy pomóc Natalii, doszliśmy do wniosku, że oprócz tak ważnych ciepłych słów oraz modlitwy możemy zapewnić Natalii jak najlepszą opiekę i możliwie najszybszy i najefektywniejszy proces rehabilitacyjny, który jest w tej chwili niezbędny. Jesteśmy w kontakcie z bliskimi Natalii i wiemy, że zapewne w niedługim czasie rozpocznie się żmudna i długa rehabilitacja, która będzie wymagała nakładów finansowych. Dlatego pozwalamy sobie na prośbę do Was o wsparcie. Każda kwota będzie mile widziana.

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem utworzonej przez nas zrzutki:
https://zrzutka.pl/88cbuk

lub bezpośrednio na konto ośrodka ELEOS:
91 1240 1994 1111 0000 2497 6866
PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA ELEOS
UL. ŚW. MIKOŁAJA 40, 50-128 WROCŁAW, POLSKA
Bank Pekao S.A., I O. we Wrocławiu
tytułem: Pomoc dla Natalii Ciołki

Prosimy również, abyście wspominali w swoich modlitwach o. ihumena Spirydona i Natalię.

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

Artykuł Gazety Wrocławskiej na temat wypadku:
https://gazetawroclawska.pl/dolny-slask-karambol-na-drodze-krajowej-nr-8-na-miejscu-ladowal-smiglowiec-lpr-zdjecia/ar/c16-17503753

Wywiad z Natalią w Polskim Radiu z początku marca 2023 r., w którym opowiada o swoich pasjach i pracy na rzecz uchodźców z Ukrainy:
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3135946,Jezyk-porozumienia-Reportaz-Magdy-Skawinskiej-POSLUCHAJ

Link do piosenki RapOrth:
https://youtu.be/IpneFzZ3Kxc

– – – – – – – – – – – – – – – –

30 квітня 2023 рока на крайовій дорозі нр 8 в Радзікові на Нижнім Шлезку вдарили ся передом два авта. Наша Приятелька, Наталия Цьолка, што сідила на місци пасажера, поважні постраждала. Перетранспортувана гелікоптером трафила до вроцлавского шпыталя, де перешла тяжку і долгу операцию. Полны віры і надіі вдячны сме Господу за дар жытя для Наталиі. Знаме, же то лем початок єй дорогы до здравля і справности, а лічыня і регабілітация вымагати будут пініази. Звертаме ся з вельком просьбом до люди доброй воли о підпертя єй в тот тяжкій час.

Пари слів о Наталиі

Ани не знаме, чи в лемківскім середовиску єст дахто, хто не познал Наталиі – молодой жены з чыстым і отвореным серцьом, котра николи не одгваряла ся помагати іншым. Роками як вольонтаріюшка влучала ся до помочы в рамах Лемківской Пачкы і іншых добродійных акций, підпераючых найбарже потрібуючых без непотрібного голощыня і вказуваня. Праві же од початку істніня Радіо Лемко была звязана з редакцийом, творила авдициі о культуральній і церковній тематиці. Творила і была членом вельох музичных проєктів звязаных з шыроко понятом фольковом музиком (Припадок, Буракы). Мож написати, же започаткувала православний рап (RapOrth). Од студенцкых часів близко звязана з Парохійом під покровом Рождаства Пресвятой Богородиці во Вроцлавю, де сьпіват в хорі і влучат ся в розмаіты акциі для вроцлавской громады. Од недавна заводово помагат втікаючым од війны в Украіні, єст меджекультуровым астистентом для діти в єдній з вроцлавскых шкіл і веде занята з польского языка для жен.

До тепер сме порушены і не годны сме дійти до тямы по выдарінях попередньой неділі, коли Наталия разом з о. ігуменом Спіридоном, котрий тіж постраждал в выпадку, вертали зо Святой Літургіі в Шлескых Зубковицях. Долго глядали сме розвязаня, як годны сме помочы Наталиі, подумали сме, же крім так важных теплых слів і молитвы можеме дати Наталиі як найліпшу опіку і можливі напильнійший і найбарже ефективний регабілітацийний процес, котрого тепер барз треба. Сме в контакті з близкыма Наталиі і знаме, же певно в недолгім часі зачне ся мучача і долга регабілітация, котра буде вымагати фінансовых середків. Зато дозваляме сой попросити Вас о підпертя. Кажда сума ся рахує.

Вплачати мож на створену през нас зошмарку:
https://zrzutka.pl/88cbuk

або на конто осередка ЕЛЕОС:
91 1240 1994 1111 0000 2497 6866
PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA ELEOS
UL. ŚW. MIKOŁAJA 40, 50-128 WROCŁAW, POLSKA
Bank Pekao S.A., I O. we Wrocławiu
tytułem: Pomoc dla Natalii Ciołki

Просиме тіж, жебы сте споминали в своіх молитвах о. ігумена Спіридона і Наталию.

Христос Воскрес!

Текст во Вроцлавскій Ґазеті о выпадку:
https://gazetawroclawska.pl/dolny-slask-karambol-na-drodze-krajowej-nr-8-na-miejscu-ladowal-smiglowiec-lpr-zdjecia/ar/c16-17503753

Бесіда з Наталийом в Польскім Радіо з початку марця 2023 р., де оповідат о своій пасиях і праці для втікаючых перед війном:
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3135946,Jezyk-porozumienia-Reportaz-Magdy-Skawinskiej-POSLUCHAJ

Мотузок до сьпіванкы RapOrth:
https://youtu.be/IpneFzZ3Kxc

autorzy zdjęć / авторы знимок:
Natalia na koncercie z zespołem BURAKY, fot. Sylwia Szałęga
kadr z wypadku, fot. Remigiusz Biały, źródło – Gazeta Wrocławska

Выстава різб Григорія Пецуха / Wystawa rzeźb Grzegorza Pecucha

Округовий Музей в Новім Санчи просит на выставу „Вертаня до себе”, посвячену творчости лемківского різбяря Григорія Пецуха.

В 2023 році будут 100. роковины народин і 15 років од смерти выдатного артисты Григорія Пецуха (1923-2008), вродженого во Фльоринці на Сандецкій Земли, помершого в Закомпанім. Выстава має припамятати особу і творчіст того выняткового різбяря, учытеля лемківского походжыня.

Як сам гварил, юж од дітячых років цєкавила го різба, а першы праці творили ся на пасвиску в часі пасіня коров. В 1950 році скінчыл Панствовий Ліцей Плястичных Технік в Закопанім. Пак студіювал на Выділі Різбы Академіі Красных Штук в Варшаві. Дипльом отримал в працовни проф. Маріяна Внука в 1956 році. По скінчыню вчыня принял роботу в артистичній школі в Закопанім. В тім часі директором школы был Антоні Кенар, а вчыли выдатны артисты, значыт Антоні Жонса, Тадеуш Бжозовскі чи Владислав Гасьор.

Наголовок выставы приводит слова Антонія Кенара, різбяря і выдатного учытеля, котрий нагварял своіх учеників вернути до себе в своій творчій праці. Заохочал высвободити ся з академіцкых схематів, змінити думаня в творчім процесі і в першім ряді найти свою лем дорогу. Приміром Григорій Пецух вернул до контакту з природом, котра была його творчым джерелом, а тіж фільозофійом жытя. Його улюбленым материялом было „дерево”. Пояснял, што не різбит в дровні, але все в дереві, жывім дереві. Його різбы […] родят ся передом, даґде в лісі, на вітрі і в сонци. Сила повітря, што жене, тепло і мороз, дают форму дереву, котре росне […]. То іщы не різба, але я юж ю виджу. Она є в тім дереві і жде моіх рук. Природа пробуджала його представу, а він черпал з ней схованы формы.

На выставі вказаны будут праці, котры походят з розмаітых періодів творчости артисты, м.ін. особливы зьвірята о синтетичных формах, з проникливыма очами і выглядом мудреців, абстракцийны формы, што бесідуют о жытю і його силі, выповідают його лемківскє походжыня, а тіж різба-талізман, котра вела го през жытя. Годно буде тіж увидіти важны для него рысункы Никыфора і краєвид родинного села Фльоринка. Выбраны на выставу праці походят зо збіркы приватной і Округового Музею в Новім Санчи.

отвертя выставы 17 марця 2023 (пятниця), год. 17:00, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz (выстава отворена до 27 мая 2023)

(текст походит з материялів музею, переведений през нас до лемківского языка)

– – – – – – – – – – – – –

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na wystawę „Powrót do siebie”, poświęconą twórczości łemkowskiego rzeźbiarza Grzegorza Pecucha.

W 2023 roku przypada 100. rocznica urodzin i 15. rocznica śmierci wybitnego artysty Grzegorza Pecucha (1923-2008), urodzonego we Florynce na Sądecczyźnie, zmarłego w Zakopanem. Wystawa ma na celu przypomnienie postaci oraz twórczości tego wyjątkowego rzeźbiarza, pedagoga łemkowskiego pochodzenia.

Jak sam mówił, już od najmłodszych lat interesowała go rzeźba, a pierwsze prace powstawały na pastwisku podczas pasienia krów. W 1950 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Mariana Wnuka w 1956 roku. Po ukończeniu studiów przyjął ofertę pracy w szkole artystycznej w Zakopanem. W tym czasie dyrektorem szkoły był Antoni Kenar, a uczyli znakomici artyści, tj. Antoni Rząsa, Tadeusz Brzozowski czy Władysław Hasior.

Tytuł wystawy jest przywołaniem słów Antoniego Kenara, rzeźbiarza i wybitnego pedagoga, który przekonywał swoich uczniów do powrotu do siebie w swojej pracy twórczej. Zachęcał do wyzwolenia się z akademickich schematów, zmiany myślenia w procesie tworzenia i przede wszystkim odnalezienia własnej drogi. W przypadku Grzegorza Pecucha był to powrót do kontaktu z naturą, która stanowiła jego twórczą inspirację, a także filozofię życia. Jego ulubionym materiałem było „drzewo”. Tłumaczył, że nie rzeźbi w drewnie, ale zawsze w drzewie, żywym drzewie. Jego rzeźby […] rodzą się wcześniej, gdzieś w lesie, na wietrze i słońcu. Siła pędzącego powietrza, ciepło i mróz nadają kształt rosnącemu drzewu […]. To jeszcze nie jest rzeźba, ale ja już ją widzę. Ona jest w tym drewnie i czeka na moje ręce. Przyroda pobudzała jego wyobraźnię, a on wydobywał z niej ukryte kształty.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace pochodzące z różnych okresów twórczości artysty, m.in. charakterystyczne zwierzęta o syntetycznych kształtach, z przenikliwymi oczami i wyglądem mędrców, abstrakcyjne formy mówiące o życiu i jego energii, komentujące jego łemkowskie pochodzenie, a także rzeźba-talizman, która prowadziła go przez życie. Będzie można zobaczyć też ważne dla niego rysunki Nikifora i pejzaż z rodzinnej wsi Florynka. Prace wybrane na wystawę pochodzą z kolekcji prywatnej oraz ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

otwarcie wystawy 17 marca 2023 (piątek), godz. 17:00, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz (wystawa czynna do 27 maja 2023)

(tekst pochodzi z materiałów promocyjnych muzeum, przetłumaczony został przez nas na język łemkowski)


Григорій Пецух в працовни 1970 (фот. Владислав Вернер)
Grzegorz Pecuch w pracowni 1970 (fot. Władysław Werner)

Штефан Штец в Любліні / Štefan Štec w Lublinie

Штефан Штец то шумний сьпівак представляючий русиньскы народны сьпіванкы, хореоґраф і перкусийониста. В 2018 році выдал дебіютовий альбум під наголовком „Полетіл бы-м на край сьвіта”. Цедечко містит вынятковы давны сьпіванкы зо словацко-польско-украіньского погранича, заграны не лем по народному, але тіж в аранжациі world music. Альбум двараз вкрыл ся плятином.

Цедечко “Дує вітор” з 2019 рока внесло струю сьвіжости до музикы сьвіта. Явила ся во спілпраці з ґрупом Peter Bič Project, Любіцом Чековском і бритийскым продуцентром Едім Стівенсом. Найновша сьпіванка Штефана “Верба” нашла ся на стежці голосу до фільму „The Maid”, котрий вкаже ся в кінах під конец 2022 рока.

Серед любителів традицийной культуры артисту знают як сьпівака, такой здібного танечника і учытеля гуляня. Славу в краю і за границями принюс му выступ в телевізийнім проґрамі „Zem spieva”.
Штефан є гордым представником русиньского народа. Не лем сьпіват по русиньскы, але тіж веде радіову авдицию для Русинів на Словациі.

Достерігат звекшене зацєкавліня вертаньом до корени, зато стоіт о сохраніня правдивости і таку інтерпретацию народной музикы, котра не выкривит подаваня і спадковину предків.

https://stefanstec.sk
https://www.facebook.com/stefanolexstec
https://youtu.be/6hH3uvJ7t2U
Bilety: https://ekobilet.pl/sarf
Festiwal: www.mikolajki.folk.pl

ZAPRASZAMY !!!

——————————————–
Štefan Štec to charyzmatyczny wokalista wykonujący rusińskie pieśni ludowe, choreograf i perkusjonista. W 2018 roku wydał debiutancki album zatytułowany „Poleťiv by’m na kraj svita”. Płyta zawiera unikatowe dawne pieśni z pogranicza słowacko-polsko-ukraińskiego, wykonane nie tylko w formie tradycyjnej, ale też w aranżacji world music. Album zyskał status podwójnie platynowej płyty.

Płyta „Duje vitor” z 2019 roku wniosła powiew świeżości do muzyki świata. Powstała we współpracy z grupą Peter Bič Project, Ľubicą Čekovską oraz brytyjskim producentem Eddie Stevensem. Najnowszy utwór Štefana, „Verba”, znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu „The Maid”, który wejdzie na ekrany kin pod koniec 2022 roku.

Pośród miłośników kultury tradycyjnej artysta znany jest zarówno jako wokalista, jak i utalentowany tancerz oraz nauczyciel tańca. Rozgłos w kraju i za granicą przyniósł mu występ w popularnym programie telewizyjnym „Zem spieva”.

Štefan jest dumnym przedstawicielem narodu rusińskiego. Nie tylko śpiewa w języku rusińskim, ale także prowadzi audycję radiową dla Rusinów mieszkających na Słowacji.

Dostrzega zwiększone zainteresowanie powrotem do korzeni, dlatego zależy mu na zachowaniu autentyzmu i takiej interpretacji muzyki ludowej, która nie zniekształca przekazu i dziedzictwa przodków.

https://stefanstec.sk
https://www.facebook.com/stefanolexstec
https://youtu.be/6hH3uvJ7t2U
Bilety: https://ekobilet.pl/sarf
Festiwal: www.mikolajki.folk.pl

ZAPRASZAMY !!!


Штефан Штец і Файта / Štefan Štec & Fajta

Запрошыня до Майстерні Карпат / Zaproszenie do Majsterni Karpat

Покликаньом Стоваришыня Civitas Nostra єст не лем добро чловека, його вчыня і здравля, але головні простір. Зато тіж щыро просиме на спільне творіня такого простору в кавяренци з климатом – Майстерни Карпат в Санкові. Сесе діяне веде ся вдякы підпертю Міністерства Едукациі і Культуры в рамах проґраму „Меджепоколіньовы Едукацийны Центра – підпертя в меджепоколіньовій інтеґрациі”. Ведучы вірят, же разом през спільне рыхтуваня ідла, а пак спіьлну гостину, поведе ся створити натуральну атмосферу предсвяточных приготовлінь, што знаме і памятаме з давных хыж, з поколіня в поколіня.
– – – – – – – – – – –
Misją Stowarzyszenia Civitas Nostra jest nie tylko dobro człowieka, jego edukacja i zdrowie, ale szczególnie przestrzeń. Dlatego też serdecznie zapraszamy na wspólne tworzenie takiej przestrzeni w naszej klimatycznej kawiarence – Majsterni Karpat w Sękowej. Działanie to realizowane jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Kultury w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Prowadzący wierzą, że razem poprzez wspólne przyrządzanie jedzenia a następnie wspólne biesiadowanie, uda nam się stworzyć naturalną atmosferę przedświątecznych przygotowań, znaną i pamiętaną z dawnych domów, z pokolenia na pokolenie.

Веце інформациі на страні / Więcej informacji na stronie http://civitasnostra.pl/projekty/rodzinny-stol-wielopokoleniowy/

Уродины в Никыфора / Urodziny u Nikifora

Грекокатолицка парохія церкви Святых Апостолів Петра і Павла в Креници просит на „Уродины в Никыфора” в ден 127 річниці народин лемківского артисты, Епіфана Дровняка. В проґрамі выставы ікон, театральне представліня і музичний концерт. Веце о ініциятиві оповідают о. Іван Піпка в фільмі Lemko TV: https://youtu.be/2Y5UYhc7DmI

Parafia greckokatolicka cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju zaprasza na „Urodziny u Nikifora” w dzień 127. rocznicy narodzin łemkowskiego artysty, Epifaniusza Drowniaka. W programie wystawy ikon, spektakl teatralny oraz koncert muzyczny. Więcej o inicjatywie opowiada ks. Jan Pipka w filmie Lemko TV: https://youtu.be/2Y5UYhc7DmI

Одышли заслужены Лемкы / Odeszli zasłużeni Łemkowie

Пребарз нам прикро повідомляти, же того тыжня пращаме двоє заслуженых Лемків, што през долгы рокы діяли на благо нашой культуры і громады. 22 марця одышли пан Штефан Дзямба, єден з основателів Объєднаня Лемків в Польщы. 25 марця померли пані Ярослава Галик, голова сьвітовой орґанізациі СФУЛО. В глубокім жалю єднаме ся в болю з родинами упокійных. Вічная Ім Памят.

Штефан Дзямба 5.06.1929-22.03.2021
од 50. років діючий для справ нашой громады, член і основатель Объєднаня Лемків, ініциятор Лемківского комітету, што старал ся о вертаня маєтку выселеных Лемків, одзначений Срібным Крестом Заслугы і одзнаком „Вірний предкам”

Ярослава Галик 6.08.1953-25.03.2021
член суспільно-культурных орґанізаций, м.ін. украіньского товариства „Лемківщина”, голова Сьвітовой Федерациі Лемківскых Украіньскых Объєднань, авторка книжок, серед них посвячены Лемковині „Лемківщина – край наших предків”, „Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946”

– – – – – – – – – – – – –

Niezwykle przykro nam powiadamiać, że w tym tygodniu żegnamy dwoje zasłużonych Łemków, przez lata działających dla dobra naszej kultury i społeczności. 22 marca odszedł pan Stefan Dziamba, jeden z założycieli Zjednoczenia Łemków w Polsce. 25 marca zmarła pani Jarosława Galyk, przewodnicząca światowej organizacji SFULO. W głębokim żalu łączymy się w bólu z rodzinami zmarłych. Wicznaja Im Pamiat.

Stefan Dziamba 5.06.1929-22.03.2021
od lat 50. działający na rzecz naszej społeczności, członek i założyciel Zjednoczenia Łemków, inicjator Łemkowskiego komitetu, starającego się o przywrócenie majątku wysiedlonym Łemkom, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Wierny przodkom”

Jarosława Galyk 6.08.1953-25.03.2021
członek organizacji społeczno-kulturalnych, m.in. ukraińskiego towarzystwa „Lemkivshchyna”, przewodnicząca SFULO (Światowej Federacji Ukraińskich Łemkowskich Zjednoczeń), autorka książek, w tym poświęconych Łemkowszczyźnie „Łemkowszczyzna – kraj naszych przodków”, „Księga pamięci Łemkowszczyzny 1944-1946”

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Хцете переказати жычыня своiй родинi i знаємым? Мате родину за границьом або за „вельком водом”? А може дiточкы хтiли бы поздрaвити бабу з дiдом i засьпiвати колядку? В святочным програмi Радіо Лемко почуєте рiздвяны коляды i жычыня. Може будут серед них поздоровліня для Тебе або од Тебе? Щыро просиме Вас до святочной акциi! Як тото зробити?

Надсылайте до нас награны жычыня або напиште до нас вiдомiст през Фейсбука ци мейльом на адрыс: info@radio-lemko.pl

Ждеме до 5 січня 2021 рока на вшыткы теплы святочны слова!

– – – – – – – – – – – – –

Chcecie przekazać życzenia swojej rodzinie i znajomym? Macie krewnych za granicą albo za „wielką wodą”? A może dzieciaki chciałyby pozdrowić babcię z dziadkiem i zaśpiewać kolędę? W świątecznym programie Radio Lemko usłyszycie kolędy i życzenia. Może będą wśród nich pozdrowienia dla Ciebie albo od Ciebie? Serdecznie zapraszamy Was do udziału w świątecznej akcji! Jak to zrobić?

Nadsyłajcie do nas nagrane życzenia albo napiszcie do nas wiadomość przez Facebooka lub mailem na adres: info@radio-lemko.pl

Czekamy do 5 stycznia 2021 roku na wszystkie ciepłe świąteczne słowa!

Лемківскє весіля – традиция і сучасніст / Łemkowskie wesele – tradycja i współczesność

Стоваришыня „Під Карпатами” просит 22.08.2020 до Музею Лемківской Культуры в Зиндранові на стрічу посвячену лемківскій культурі – „Лемківскє весіля – традиция і сучасніст”. Цільом є вказаня і приближыня звыків, обрядів, сымволів, сьпіванок, танців і іншых елементів традицийного лемківского весіля. Орґанізаторы і запрошены гості спрібуют порівнати традицийну форму весіля з єй сучасном формом, яка сохранила ся на самім терені Лемковины і серед поколінь Лемків, вродженых і выхованых на „чужыні”, одорваных од своіх корени. На проєкт складают ся: выстава архівальных знимок, што вказуют весіля на Лемковині перед выселіньом, популярно-наукова конференция, котра презентувати буде етнольоґічны, історичны і музикольоґічны бадавчы тексты, а на підсумуваня публикация. Ниже вказуєме детальний проґрам.

– – – – – – – – – – – – – – –

Stowarzyszenie „Pod Karpatami” zaprasza 22.08.2020 do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej na spotkanie poświęcone łemkowskiej kulturze – „Wesele łemkowskie – tradycja i współczesność”. Wydarzenie ma na celu ukazanie i przybliżenie zwyczajów, obrzędów, symboliki, pieśni, tańców i innych elementów tradycyjnego łemkowskiego wesela. Organizatorzy i zaproszeni goście podejmą się próby porównania tradycyjnej formy wesela z jej formą współczesną, jaka zachowała się na samym terenie Łemkowszczyzny oraz wśród pokoleń Łemków, urodzonych i wychowanych na „obczyźnie”, w oderwaniu od swoich korzeni. Na projekt składają się: wystawa archiwalnych fotografii obrazująca wesela na Łemkowszczyźnie przed wysiedleniem, konferencja popularno-naukowa prezentująca etnologiczne, historyczne i muzykologiczne teksty badawcze oraz podsumowująca wydarzenie publikacja. Poniżej prezentujemy szczegółowy program.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! / CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Желаме Вам, Дорогы, здоровых і спокійных свят при родиннім столі, з усьміхами з близка і далека, од тых што з нами і тых, з котрыма не годны сме ся стрітити. Най тото прекрасне Свято огріє нашы душы, а яр в серци заквитне. Будте здровы, полны віры, надіі і любови!

Редакция Радіо Лемко

– – – – – – – – – – – – – – –

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Życzymy Wam, Drodzy, zdrowych i spokojnych świąt przy rodzinnym stole, z uśmiechami z bliska i daleka, od tych co z nami i tych, z którymi nie sposób się spotkać. Niech to przepiękne Święto ogrzeje nasze dusze, a wiosna w sercu zakwitnie. Bądźcie zdrowi, pełni, wiary, nadziei i miłości!

Rekacja Radio Lemko