Уродины в Никыфора / Urodziny u Nikifora

Грекокатолицка парохія церкви Святых Апостолів Петра і Павла в Креници просит на „Уродины в Никыфора” в ден 127 річниці народин лемківского артисты, Епіфана Дровняка. В проґрамі выставы ікон, театральне представліня і музичний концерт. Веце о ініциятиві оповідают о. Іван Піпка в фільмі Lemko TV: https://youtu.be/2Y5UYhc7DmI

Parafia greckokatolicka cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju zaprasza na „Urodziny u Nikifora” w dzień 127. rocznicy narodzin łemkowskiego artysty, Epifaniusza Drowniaka. W programie wystawy ikon, spektakl teatralny oraz koncert muzyczny. Więcej o inicjatywie opowiada ks. Jan Pipka w filmie Lemko TV: https://youtu.be/2Y5UYhc7DmI

Одышли заслужены Лемкы / Odeszli zasłużeni Łemkowie

Пребарз нам прикро повідомляти, же того тыжня пращаме двоє заслуженых Лемків, што през долгы рокы діяли на благо нашой культуры і громады. 22 марця одышли пан Штефан Дзямба, єден з основателів Объєднаня Лемків в Польщы. 25 марця померли пані Ярослава Галик, голова сьвітовой орґанізациі СФУЛО. В глубокім жалю єднаме ся в болю з родинами упокійных. Вічная Ім Памят.

Штефан Дзямба 5.06.1929-22.03.2021
од 50. років діючий для справ нашой громады, член і основатель Объєднаня Лемків, ініциятор Лемківского комітету, што старал ся о вертаня маєтку выселеных Лемків, одзначений Срібным Крестом Заслугы і одзнаком „Вірний предкам”

Ярослава Галик 6.08.1953-25.03.2021
член суспільно-культурных орґанізаций, м.ін. украіньского товариства „Лемківщина”, голова Сьвітовой Федерациі Лемківскых Украіньскых Объєднань, авторка книжок, серед них посвячены Лемковині „Лемківщина – край наших предків”, „Книга пам’яті Лемківщини 1944-1946”

– – – – – – – – – – – – –

Niezwykle przykro nam powiadamiać, że w tym tygodniu żegnamy dwoje zasłużonych Łemków, przez lata działających dla dobra naszej kultury i społeczności. 22 marca odszedł pan Stefan Dziamba, jeden z założycieli Zjednoczenia Łemków w Polsce. 25 marca zmarła pani Jarosława Galyk, przewodnicząca światowej organizacji SFULO. W głębokim żalu łączymy się w bólu z rodzinami zmarłych. Wicznaja Im Pamiat.

Stefan Dziamba 5.06.1929-22.03.2021
od lat 50. działający na rzecz naszej społeczności, członek i założyciel Zjednoczenia Łemków, inicjator Łemkowskiego komitetu, starającego się o przywrócenie majątku wysiedlonym Łemkom, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Wierny przodkom”

Jarosława Galyk 6.08.1953-25.03.2021
członek organizacji społeczno-kulturalnych, m.in. ukraińskiego towarzystwa „Lemkivshchyna”, przewodnicząca SFULO (Światowej Federacji Ukraińskich Łemkowskich Zjednoczeń), autorka książek, w tym poświęconych Łemkowszczyźnie „Łemkowszczyzna – kraj naszych przodków”, „Księga pamięci Łemkowszczyzny 1944-1946”

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Хцете переказати жычыня своiй родинi i знаємым? Мате родину за границьом або за „вельком водом”? А може дiточкы хтiли бы поздрaвити бабу з дiдом i засьпiвати колядку? В святочным програмi Радіо Лемко почуєте рiздвяны коляды i жычыня. Може будут серед них поздоровліня для Тебе або од Тебе? Щыро просиме Вас до святочной акциi! Як тото зробити?

Надсылайте до нас награны жычыня або напиште до нас вiдомiст през Фейсбука ци мейльом на адрыс: info@radio-lemko.pl

Ждеме до 5 січня 2021 рока на вшыткы теплы святочны слова!

– – – – – – – – – – – – –

Chcecie przekazać życzenia swojej rodzinie i znajomym? Macie krewnych za granicą albo za „wielką wodą”? A może dzieciaki chciałyby pozdrowić babcię z dziadkiem i zaśpiewać kolędę? W świątecznym programie Radio Lemko usłyszycie kolędy i życzenia. Może będą wśród nich pozdrowienia dla Ciebie albo od Ciebie? Serdecznie zapraszamy Was do udziału w świątecznej akcji! Jak to zrobić?

Nadsyłajcie do nas nagrane życzenia albo napiszcie do nas wiadomość przez Facebooka lub mailem na adres: info@radio-lemko.pl

Czekamy do 5 stycznia 2021 roku na wszystkie ciepłe świąteczne słowa!

Лемківскє весіля – традиция і сучасніст / Łemkowskie wesele – tradycja i współczesność

Стоваришыня „Під Карпатами” просит 22.08.2020 до Музею Лемківской Культуры в Зиндранові на стрічу посвячену лемківскій культурі – „Лемківскє весіля – традиция і сучасніст”. Цільом є вказаня і приближыня звыків, обрядів, сымволів, сьпіванок, танців і іншых елементів традицийного лемківского весіля. Орґанізаторы і запрошены гості спрібуют порівнати традицийну форму весіля з єй сучасном формом, яка сохранила ся на самім терені Лемковины і серед поколінь Лемків, вродженых і выхованых на „чужыні”, одорваных од своіх корени. На проєкт складают ся: выстава архівальных знимок, што вказуют весіля на Лемковині перед выселіньом, популярно-наукова конференция, котра презентувати буде етнольоґічны, історичны і музикольоґічны бадавчы тексты, а на підсумуваня публикация. Ниже вказуєме детальний проґрам.

– – – – – – – – – – – – – – –

Stowarzyszenie „Pod Karpatami” zaprasza 22.08.2020 do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej na spotkanie poświęcone łemkowskiej kulturze – „Wesele łemkowskie – tradycja i współczesność”. Wydarzenie ma na celu ukazanie i przybliżenie zwyczajów, obrzędów, symboliki, pieśni, tańców i innych elementów tradycyjnego łemkowskiego wesela. Organizatorzy i zaproszeni goście podejmą się próby porównania tradycyjnej formy wesela z jej formą współczesną, jaka zachowała się na samym terenie Łemkowszczyzny oraz wśród pokoleń Łemków, urodzonych i wychowanych na „obczyźnie”, w oderwaniu od swoich korzeni. Na projekt składają się: wystawa archiwalnych fotografii obrazująca wesela na Łemkowszczyźnie przed wysiedleniem, konferencja popularno-naukowa prezentująca etnologiczne, historyczne i muzykologiczne teksty badawcze oraz podsumowująca wydarzenie publikacja. Poniżej prezentujemy szczegółowy program.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! / CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Желаме Вам, Дорогы, здоровых і спокійных свят при родиннім столі, з усьміхами з близка і далека, од тых што з нами і тых, з котрыма не годны сме ся стрітити. Най тото прекрасне Свято огріє нашы душы, а яр в серци заквитне. Будте здровы, полны віры, надіі і любови!

Редакция Радіо Лемко

– – – – – – – – – – – – – – –

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Życzymy Wam, Drodzy, zdrowych i spokojnych świąt przy rodzinnym stole, z uśmiechami z bliska i daleka, od tych co z nami i tych, z którymi nie sposób się spotkać. Niech to przepiękne Święto ogrzeje nasze dusze, a wiosna w sercu zakwitnie. Bądźcie zdrowi, pełni, wiary, nadziei i miłości!

Rekacja Radio Lemko

Де обзерати святочны богослужыня? / Gdzie oglądać świąteczne nabożeństwa?

Великодны свята в тым році будеме празднувати інакше як дотля, прото же не можеме громадні зобрати ся в церквах, штобы спільні радувати ся з Воскресіня Господнього. В тым тяжкым часі, коли панує пандемія коронавіруса, маме можливіст хоц през телевізию і інтернет учащати в богослужынях. Ниже публикуєме спис трансмісий, котры будут подаваны в польскій телевізиі. Крім того окремы парохіі удоступняют реляциі на своіх странах і фанпейджах. Заохочаме, штобы ділити ся в коментарях під фейсбуковым постом мотузками до тых джерел.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Święta wielkanocne w tym roku będziemy obchodzić inaczej niż dotychczas, ponieważ nie możemy zgromadzić się w cerkwi, aby wspólnie radować się ze Zmartwychwstania Pańskiego. W tym trudnym czasie, kiedy panuje pandemia koronawirusa, mamy możliwość przynajmniej za pośrednictwem telewizji i internetu uczestniczyć w nabożeństwach. Poniżej publikujemy spis transmisji, które będą emitowane w polskiej telewizji. Ponadto niektóre parafie udostępniają relacje na swoich stronach i fanpage’ach. Zachęcamy do dzielenia się w komentarzach pod facebookowym postem linkami do tych źródeł.

***

Православны богослужыня в TVP / Nabożeństwa prawosławne w TVP

SOBOTA 18.04.2020
23:40 – Jutrznia Paschalna z cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja w Topilcu (TVP3)

NIEDZIELA 19.04.2020
7:40 – retransmisja Jutrzni Paschalnej (TVP Kultura i TVP3 Białystok)

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020
11:30 – Wieczernia Paschalna z Cerkwi św. Jerzego w Białymstoku (TVP 2, powtórka o 19.00 na TVP3 Białystok).

Грекокатолицкы богослужыня в TVP / Nabożeństwa greckokatolickie w TVP

PIĄTEK 17.04.2020
7:00 Nieszpory z wystawieniem Płaszczenicy oraz Jutrznia Jerozolimska (TVP KULTURA)

SOBOTA 18.04.2020
17:00 Nieszpory z Liturgią św. Bazylego Wielkiego (TVP 3 WROCŁAW, TVP 3 GORZÓW WLKP., TVP 3 RZESZÓW)

NIEDZIELA 19.04.2020
7:00 Boska Liturgia z Zielonej Góry (TVP 3 GORZÓW WLKP.)
9:00 Pontyfikalna Boska Liturgia św. Jana Złotoustego (TVP KULTURA)

Niektóre z powyższych programów dostępne są również online na TVP Stream.


Шквіртне, Церков святых Космы і Даміяна / Skwirtne, Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana

Аґротуристика і пенсийонаты в Лемків / Agroturystyka i pensjonaty u Łemków

Зима то час, коли Лемковину вкрыват сьніговий пух, а білы чапы на деревах творят байковий краєвид. Притігат нас не лем єй краса, любов до свого, але тіж зимовы атракциі, котрых гев достатньо. Кєд будете зберати ся на Лемковину і глядати нічліг на час зимовых ферій, памятайте о гостинных Лемках, што рады Вас приймут в своіх порогах. Подаєме Вам листу ґаздів, котры занимают ся аґротуристиком. Запиште сой і приходте не лем в зимі. Добрі юж тепер подумати о ватрі!

Кєд ведеш аґротуристику або пенсийонат і хочеш дати о собі чути, напиш до нас: info@radio-lemko.pl

– – – – – – – – – – – – – – –

Zima to czas, kiedy Łemkowszczyznę przykrywa śnieżny puch, a białe czapy na drzewach tworzą bajkowy krajobraz. Przyciąga nas nie tylko jej piękno, miłość do rodzimego, ale też zimowe atrakcje, ich tutaj pod dostatkiem. Jeśli będzie wybierać się na Łemkowszczyznę i szukać noclegu, pamiętajcie o gościnnych Łemkach, którzy chętnie przyjmą Was w swoje progi. Podajemy Wam listę gospodarzy, zajmujących się agroturystyką. Zapiszcie sobie i przybywajcie nie tylko zimą. Dobrze już teraz pomyśleć o watrze!

Jeśli prowadzisz agroturystykę lub pensjonat i chcesz dać o sobie znać, napisz do nas: info@radio-lemko.pl

Нічліг на Короткій / Nocleg na Krótkiej
Марія Грич / Maria Grycz

Krótka 15, Krynica-Zdrój
+48 512 282 110
http://noclegnakrotkiej.pl/

Вілля Мак / Willa Mak
Варвара і Славомир Макухы/ Barbara i Sławomir Makuchowie

Jastrzębia 13, Krynica-Zdrój
+48 18 471 39 18
http://www.centrumnoclegi.pl/index.php/willa-mak

Вілля Дорота / Willa Dorota
Наталія і Петро Макухы / Natalia i Piotr Makuchowie

Jastrzębia 9, Krynica-Zdrój
+48 504 116 626
http://willadorota.pl/

Вілля Мая / Willa Maja
Катрена і Ярослав Макухы / Katarzyna i Jarosław Makuchowie

ul. Kraszewskiego 126A, Krynica-Zdrój
+48 570 700 701
http://www.noclegimaja.pl/

Вілля Лена / Willa Lena
Аліция і Павльо Макухы / Alicja i Paweł Makuchowie

Pułaskiego 23, Krynica-Zdrój
+48 690 694 858
http://www.noclegilena.pl/

Вілля Троянда / Willa Trojanda
Лідия і Штефан Макухы / Lidia i Stefan Makuchowie

Pułaskiego 44, Krynica-Zdrój
+48 609 687 278, 18 471 26 02
https://trojanda.nocowanie.pl/

Аґротуристична ґаздівка / Gospodarstwo agroturystyczne
родина Гутыряків / rodzina Hutyriaków

Wołowiec 8, gmina Sękowa
+48 18 351 00 14
http://www.agroturystyka-wolowiec8.pl/

Хыжкы ДОСБАЙКА / Domki DOSBAJKA
родина Пыжів / rodzina Pyrzów

Małastów 8, gmina Sękowa
+48 510 016 077
http://beskiddomki.eu/

знимка Кароліна Леґутко / zdjęcie Karolina Legutko

Ой, хто, хто… / Oj, chto, chto…

Гнеска празднуєме памят Святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Ликiйскых.
Припамятайте собі пісню, котру напевно сьпівали сте в дітиньстві.

Ой, хто, хто Миколая любит,
Ой, хто, хто Миколаю служыт,
Тому святий Миколай,
На всякій час помагай, Миколаю!

Ой, хто, хто к ньому прибігає,
На поміч його призыває,
Тот все з горя выйде ціло,
Охоронит душу, тіло, Миколаю!

Ой, хто, хто спішыт в Твоі дворы,
Того Ти на земли і в мори
Все хорониш од напасти,
Не даш йому в гріхы впасти, Миколаю!

Миколаю, моли ся за нами,
Благаме Тебе зо слезами.
Мы Тя будем выхваляти,
Імя Твоє величати
На віки.

Прeдолжайме діло Святого Миколая! <3 Долучте до нашой святочной, добродійной акциі Благодарна Лемківска Пачка. Разом поможеме лемківскым родинам!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś czcimy pamięć Świętego Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Miry Licyjskiej.
Przypomnijcie sobie pieśń, którą z pewnością śpiewaliście w dzieciństwie.

Oj, chto, chto, Mykołaja lubyt,
Oj, chto, chto, Mykołaju służyt,
Tomu światyj Mykołaj
Na wsiakij czas pomahaj, Mykołaju!

Oj, chto, chto, k niomu prybihaje,
Na pomicz joho pryzywaje,
Tot wse z horia wyjde ciło,
Ochoronyt duszu, tiło, Mykołaju!

Oj, chto, chto, spiszyt w Twoi dwory,
Toho Ty na zemly i w mory
Wse choronysz od napasty
Ne dasz jomu w hrichy wpasty, Mykołaju!

Mykołaju, moly sia za namy,
Błahame Tebe zo slezamy.
My Tia budem wychwalaty,
Imia Twoje welyczaty
Na wiky.

Kontynuujmy dzieło Świętego Mikołaja! <3 Przyłączcie się do naszej świątecznej akcji charytatywnej Szlachetna Łemkowska Paczka. Razem pomożemy łemkowskim rodzinom.


автор іконы св. Миколая – Роман Зілінко / autor ikony św. Mikołaja – Roman Zilinko

Попрос фотоґрафа / Zaproś fotografa

Дорогы Лемкы, подаєме Вам просьбу Аґнєшкы Зєльонкы, зацєкавленой нашом культуром, котра звернула ся до редакциі Радіо Лемко в справі свого фотоґрафічного проєкту. Пару слів од ньой:

Пишу ся Аґнєшка Зєльонка. На штоден жыю в Ґрузиі, де занимам ся медже іншыма етнічныма, народныма і реліґійныма меншынами. Походжу з Бєщад. Тепер, в грудни-січни веду фотоґрафічний проєкт, што дотыкат Лемків в Низкым Бескиді. Глядам контакт з родинами з малых місцевости, в котрых фурт плекат ся лемківскы святочны традициі і котры хтіли бы запросити ня до себе в часі Різдва Христового. Хцу зацєкавити шыршу публику в державі і за границьом особливістю лемківской культуры. Кєбы дахто хтіл взяти участ в проєкті, мож контактувати ся зо мном мейльово: aga.j.zielonka@gmail.com або през Фейсбук: Agnieszka Zielonka.

Пребарз заохочаме до підпертя Аґнєшкы і єй проєкту, што заєдно пошырыт знаня о лемківскых традициях в різдвянім часі.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Łemkowie, przekazujemy Wam prośbę Agnieszki Zielonki, zainteresowanej naszą kulturą, która zwróciła się do redakcji Radio Lemko w sprawie swojego projektu fotograficznego. Kilka słów od niej:

Nazywam się Agnieszka Zielonka. Na co dzień mieszkam w Gruzji, gdzie zajmuję się między innymi mniejszościami etnicznymi, narodowymi i religijnymi. Pochodzę z Bieszczad. Obecnie, w okresie grudzień – styczeń prowadzę projekt fotograficzny, dotyczący życia Łemków w Beskidzie Niskim. Szukam kontaktu z rodzinami z małych miejscowości, w których wciąż praktykuje się łemkowskie tradycje okołoświąteczne i które chciałyby zaprosić mnie do siebie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Chcę zainteresować szerszą publiczność w kraju i za granicą unikalnością łemkowskiej kultury. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w projekcie można kontaktować się ze mną mailowo: aga.j.zielonka@gmail.com lub na fb: Agnieszka Zielonka

Gorąco zachęcamy do wsparcia Agnieszki i jej projektu, poszerzając tym samym wiedzę o łemkowskich tradycjach w okresie bożonarodzeniowym.


знимка Аґнєшкы Зєльонкы / fotografia Agnieszki Zielonki

7. Лемківска пачка / 7. Łemkowska Paczka / The 7th Lemko Package

[LEM]

„Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. Радіо Лемко разом з православном парохiйом в Лугах оголашат сему едицию „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали.
За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях. Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банковий рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
наголовок: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй волі. Маме надію, же буде нас іщы веце! ♥

ГРОШЫ ЗБЕРАМЕ ДО 1 СІЧНЯ!

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

[PL]

„Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza siódmą edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas.
Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane zostaną w greckokatolickich i prawosławnych parafiach. Wpłaty proszę kierować pod wskazane poniżej konto:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem: ” SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ♥

PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 1 STYCZNIA!

– – – – – – – – – – – – – – – – –

[ENG]

„The Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. Radio Lemko and Orthodox parish in Ługi are proud to organise the 7th edition of „Noble Lemko Package”. We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spent on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which would be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes. You can transfer money into an account named below:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
headline: „Noble Lemko Package”

We would inform you about every news connected to „Noble Lemko package” event on our facebook fanpage.

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ♥

THE DEADLINE FOR COLLECTION IS JANUARY 1ST!