Мала істория велькой моды / Mała historia wielkiej mody

В найновшім проґрамі З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко почyєте жменю сьвітовых цєкавинок по лемківскы о революцийонерах дамской моды. Істория моды вказує нам заєдно суспільны зміны, то істория революцийных думок і вызначаня новых канонів красы, то сильны, певны себе жены і креативны, отворены на зміны мужове. Знате, кого інспірували хабіты монашок, а кого танцеркы фляменко? Хто освободил жены з ґорсету, а хто зас іх в нього втиснул? Тото і іщы веце дознате ся з радіового проґраму о малій істориі велькой моды, котрий зрыхтувала для Вас Міля Пыж з бльоґа Мейк Ляйф Лемко.

Премієра проґраму в середу 11.10.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (15-16.10) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

W najnowszym programie Z Garderoby Make Life Lemko usłyszycie garstkę światowych ciekawostek po łemkowsku o rewolucjonerach damskiej mody. Historia mody ukazuje nam jednocześnie zmiany społeczne, to historia rewolucyjnych pomysłów i wyznaczania nowych kanonów piękna, to silne, pewne siebie kobiety i kreatywni, otwarci na zmiany mężczyźni. Wiecie, kogo inspirowały habity mniszek, a kogo tancerki flamenco? Kto wyswobodził kobiety z gorsetu, a kto znów je w niego wcisnął? Tego i jeszcze więcej dowiecie się z radiowego programu o małej historii wielkiej mody, który przygotowała dla Was Emilia Pyrz z bloga Make Life Lemko.

Premiera programu w środę 11.10.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (15-16.10) o godz. 14:00.

Памят як камін вічна / Pamięć jak kamień wieczna

Щыро просиме до реляциі зо стрічы з Шымоном Моджеєвскым, веденой през Святослава Ґаля, яка одбыла ся на тогорічній Лемківскій Ватрі в Ждыни в рамах „Простору слова”. Шымон є по фаху каменярьом, а до того ведучым Стоваришыня Маґурич, о котрого діяльности могли сте уж в Радіо Лемко почути. Бесіда з Шымоном ишла през тему теметовів, іх реновацию, звязаний з нима закон, підхід чловека, памят о вмершых і етику. През рокы свойой роботы гіст гідні зазнал і вдякы тому годен был сильныма анеґдотами ясно вказати розмаіты проблемы, што товаришат реновацийным роботам.

Премієра проґраму в середу 28 вересня 2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Serdecznie prosimy na relację ze spotkania z Szymonem Modrzejewskim, prowadzonego przez Światosława Gala, które odbyło się na tegorocznej Łemkowskiej Watrze w Zdyni w ramach „Przestrzeni słowa”. Szymon jest kamieniarzem i przewodniczącym Stowarzyszenia Magurycz, a o działalności grupy mogliście już usłyszeć w Radio Lemko. Rozmowa z Szymonem dotyczyła tematu cmentarzy, ich renowacji, związanego z nimi prawa, ludzkiego podejścia, pamięci o zmarłych i etyki. W czasie wielu lat swojej pracy kamieniarz wiele doświadczył i dzięki temu mógł dobitnymi anegdotami rzucić światło na problemy, towarzyszące pracom renowacyjnym.

Premiera programu w środę 28 września 2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Цмонтір в Лабові / Cmentarz w Łabowej

Бескиды дітячыма очами / Beskidy oczami dziecka

Жыли сме в Бескидах, на Лемковині, а прото же было то для нас близкє, нияк не виділо ся дачым вынятковым. Треба нам было дороснути і выіхати з рідных гір, штобы нам ся зоцло і хтіло фурт вертати. Тепер діточкы і іх родиче з розмаітых куточків Польщы, а може і дальшых сторін, зачытуют ся книжками Мариі Стшелецкой, котры переносят іх праві там – до Низкого Бескида. Чытачы оваришат Терці в єй пригодах і вандрівках, познают природу, історию і культуру тых теренів, радуют очы прекрасныма ілюстрациями книжкы „Бескід без кіту”. Гості тогорічной Лемківской Ватры в Ждыни мали нагоду стрітити авторку сесой книжкы, а кєбы того было мало, годны были тіж видіти представліня Меджепоколіньовой Групы Племя на основі змісту. Кєд сте не могли учащати в тых подіях, нич ся не трапте, адже в найближшым проґрамі Оксаны Грабан-Ліхтаньской перенесете ся на ватровиско. В реляциі почуєте бесіду Катрены Ковальской-Креміньской з Марийом Стшелецком і фраґменты представліня, а юж недолго годны будете тіж дакус увидіти… але о тім ся гнет дознате. Сеса авдиция вынятково буде по польскы.

Премієра проґраму в середу 14 вересня 2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (17-18.09) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Mieszkaliśmy w Beskidach, na Łemkowszczyźnie, a że było to miejsce bliskie, w ogóle nie wydawało się wyjątkowym. Musieliśmy dorosnąć i wyjechać z rodzimych gór, żeby zatęsknić i wciąż powracać. Teraz dzieci i ich rodzice z różnych zakątków Polski, a może i dalszych stron, zaczytują się w książkach Marii Strzeleckiej, które przenoszą ich właśnie tam – w Beskid Niski. Czytelnicy towarzyszą Terce w jej przygodach i wędrówkach, poznają przyrodę, historię i kulturę tych terenów, cieszą oczy przepięknymi ilustracjami książki „Beskid bez kitu”. Goście tegorocznej Łemkowskiej Watry w Zdyni mieli okazję spotkać autorkę, a gdyby tego było mało, mogli również obejrzeć spektakl Międzypokoleniowej Grupy Plemię na podstawie treści. Jeśli nie mieliście szansy uczestniczyć w tych wydarzeniach, nie martwcie, gdyż w najbliższym programie Oksany Graban-Lichtańskiej przeniesiecie się na watrowisko. W relacji usłyszycie rozmowę Katarzyny Kowalskiej-Krzemińskiej z Marią Strzelecką oraz fragmenty spektaklu, a już niebawem co nieco zobaczycie… ale o tym wkrótce się dowiecie. Audycja wyjątkowo będzie w języku polskim.

Premiera programu w środę 14 września 2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (17-18.09) o godz. 14:00.


https://www.mariastrzelecka.pl/

св. Максим Ґорлицкій / św. Maksym Gorlicki

6 вересня православна церков вспоминат священномученика Максима Ґорлицкого, котрого Лемкы мают за особливі близкого собі покровителя. Рiд св. Максима, значыт Сандовичы, походит з лемківского села Ждыня. Максим был священником, патрiотом нашого лемкiвского народа. Про тото же был православным духовным i Руснаком, австрийска влада в Галичыні пiдозрівала Го о москвофiльство, тaк i про тото стратил своє молоде жытя. 6 вересня 1914 рока без выроку суду был розстрiляний, а Його посьлiдніма словами было „Най жыє Святе Православя i Свята Рyсь!”. З проґраму Фомы Болеха зо Ждыні дознате ся веце о жытю св. Максима і Його дорозі до святости, почуєте тіж о гнешніх часах, як вірны оддают шану памяти мученика на нашій земли і на чуджыні, де пришло ім будувати духове жытя по выселіню.

Премієра проґраму в віторок 6 вересня 2022 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю (10-11.09) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

6 września cerkiew prawosławna wspomina świętego męczennika Maksyma Gorlickiego, którego Łemkowie uważają za szczególnie bliskiego sobie opiekuna. Ród św. Maksyma, Sandowiczowie, pochodzi z łemkowskiej wsi Zdynia. Maksym był księdzem, patriotą naszego łemkowskiego narodu. Ponieważ był prawosławnym duchownym і Rusinem, władza austriacka w Galicji podejrzewała Go o moskalofilstwo, dlatego też utracił swoje młode życie. 6 września 1914 roku bez wyroku sądu został rozstrzelany, a jego ostatnimi słowami było „Niech żyje Święte Prawosławie i Święta Ruś!”. Z programu Tomasza Bolecha ze Zdyni dowiecie się więcej o życiu św. Maksyma i Jego drodze do świętości, usłyszycie również o dzisiejszych czasach, jak to wierni oddają cześć pamięci męczennika na naszej ziemi i na obczyźnie, gdzie przyszło im budować duchowe życie po wysiedleniu.

Premiera programu we wtorek 6 września 2022 o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę (10-11.09) o godz. 14:00.


ікона св. Максима зо сценами з жытя, авторскій взір лемківского іконоґрафа Мирослава Трохановского
ikona św. Maksyma ze scenami z życia, autorski wzór łemkowskiego ikonografa Mirosława Trochanowskiego
(https://mandylion.pl/)

Заграй мі… / Zahraj mi…

На неєдній забаві і весілю в рідных Горах дало ся чути: „чардаш грайте!”, „не жалуйте смыка!”, „заграйте гушелькы і басы!” То універсальны окрикы, спосіб комунікуваня з гудаками. Під конец 2021 рока зобрали ся солістка і група музикантів, якы ани не потрібували такого покрикуваня, штобы створити вынятковий диск. По місяцях тяжкой праці гнеска можеме юж слухати нове цедечко Маріянны Железной під наголовком „Заграй мі…”. О тім, як велика мрія приняла фізичну форму диску, чом награна музика є кус неортодоксийна і якы были початкы артистичной карієры оповіст сама Маріянна Железна в бесіді з Грицком Суханичом. Мате тіж змогу выграти два дискы з автоґрафом – треба лем написати в коментарю на ґамбокнижці, яку нашу сьпіванку найбарже любите і чом праві тоту. Выбереме дві найцєкавшы одповіди. Хто знає, може інспірацийом будут для Вас тоты сьпіванки з цедечка „Заграй мі…”, котры почуєте в нашім проґрамі?

Премієра проґраму в середу 31 серпня 2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (3-4.09) о год. 14:00.

– – – – – – – –

Na niejednej zabawie czy weselu na Łemkowszczyźnie słyszało się: „czardasz grajcie!”, „nie żałować smyka!”, „zagrajcie skrzypki i basy!” To uniwersalne okrzyki, sposób komunikacji z muzykami. Pod koniec 2021 roku razem spotkali się solistka i grupa muzyków, którzy nie potrzebowali takiego pokrzykiwania. by stworzyć wyjątkowy album. Po miesiącach ciężkiej pracy dziś możemy już słuchać nowej płyty Marianny Železnej o tytule „Zahraj mi…”. O tym jak wielkie marzenie stało się faktem, czemu nagrana muzyka jest trochę nieortodoksyjna i jakie były początki artystycznej kariery opowie sama Marianna Železná w rozmowie z Grzegorzem Suchaniczem. Będziecie też mieli okazję wygrać dwie płyty z autografem. Wystarczy napisać w komentarzu na Facebooku, jaka łemkowska pieśń jest Waszą ulubioną i dlaczego właśnie ta. Wybierzemy dwie najciekawsze odpowiedzi. Któż wie, może zainspirują Was utwory z płyty „Zahraj mi…” które usłyszycie w naszym programie?

Premiera programu w środę 31 sierpnia 2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (3-4.09) o godz. 14:00.

Пришол час на молоде поколіня / Nadszedł czas na młode pokolenie

На вечерній сцені 40. Лемківской Ватры в Ждыни мали сме нагоду послухати вельо ансамблів, котры грали під ногу фест і годны сме были ся порядні выбавити. Были там тіж Вороны, лем не тоты што крячут, а тоты, што веселят нас свойом музиком і сьпівом. Зараз по выступі побесідували сме з членами групы – Укачом Сороканичом і Андрийом Хомяком, котры оповіли нам, чом разом з дівчатами, Наталийом Бонєвич і Дарийом Кузяк, рішыли грати на забавах і весілях. Треба підкреслити, же хоц склад ансамблю єст молодий, то заєдно барз досьвідчений, артисты од дітячых років выступуют з розмаітыма лемківскыма ансамблями. В репертуарі лем што створеной забавово-весільной капели мают цілий ряд давных лемківскых сьпіванок, котры юж нам слухачам кус ся призабыли, а для молодого поколіня певно нияк не сут знаны. Просиме на проґрам, в котрім крім бесіды почуєте фалаткы концерту Ворон на дошках ждыньской ватры. Не може Вас бракнути!

Премієра проґраму в середу 24.08.2022 о год. 20:00, повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Na wieczornej scenie 40. Łemkowskiej Watry w Zdyni mieliśmy okazję posłuchać wielu artystów, którzy grali do tańca tak, że można było się porządnie wybawić. Były tam również Vorony, ale nie te, co kraczą, lecz te radujące nas swoją muzyką i śpiewem. Zaraz po występie mieliśmy okazję porozmawiać z członkami grupy – Łukaszem Sorokanyczem i Andrzejem Chomiakiem, którzy opowiedzieli nam, dlaczego razem z koleżankami, Natalią Boczniewicz i Darią Kuziak, postanowili występować na zabawach i weselach. Trzeba zaznaczyć, że choć skład zespołu jest młody, to jednocześnie bardzo doświadczony, artyści od najmłodszych lat występują z różnymi łemkowskimi zespołami. W repertuarze nowo powstałej kapeli zabawowo-weselnej mają cały szereg starych łemkowskich pieśni, które już nam słuchaczom nieco umknęły z pamięci, a dla młodszego pokolenia być może w ogóle nie są znane. Zapraszamy na program, w którym poza rozmową usłyszycie fragmenty koncertu Voron na deskach zdyńskiej watry. Nie może Was zabraknąć!

Premiera programu w środę 24.08.2022 o godz. 20:00, powtórki programu w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


концерт ансамблю Вороны / koncert zespołu Vorony

Голос ватрян / Głos watrowiczów

За нами прекрасний час лемківскых ватр в Ждыни, Лугах і Михалові – чудовых сценічных выступів, радістного гуляня, голосного сьпіваня і зворушаючых стріч з приятелями. Ватряний сезон то великє лемківскє свято, на котре ждеме цілий рік, жебы зас ся зыйти. Того рока Лемківска Ватра в Ждыни празднувала свій ювілей, была то 40. едиция фестівалю. З той нагоды в нашы рідны горы приіхали люде з ближшых і дальшых куточків Польщи, з сусідзкых держав, але тіж з далекой Гамерикы, были то ватряне з долголітнім досьвідчыньом і тоты, што першыраз мали змогу учащати в тім выдаріню. В найближшім проґрамі почуєте голос гости ватры, котры одповіли на зьвіданя з нашой сонды. Не хыбит фраґментів выступів на сцені, але тіж сьпівів поза ньом. Авдиция перенесе Вас на ждыньскє ватровиско!

На реляцию з 40. Лемківской Ватры в Ждыни просиме в середу 17.08.2022 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю (20-21.08) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Za nami przepiękny czas łemkowskich watr w Zdyni, Ługach i Michałowie – wspaniałych scenicznych występów, radosnych tańców, głośnych śpiewów i wzruszających spotkań z przyjaciółmi. Watrowy sezon to wielkie łemkowskie święto, na które czekamy cały rok, aby znów się spotkać. W tym roku Łemkowska Watra w Zdyni obchodziła swój jubileusz, była to 40. edycja festiwalu. Z tej okazji w nasze rodzime góry przybyli ludzie z bliższych i dalszych stron Polski, z sąsiadujących państw, ale też z dalekiej Ameryki, byli to watrowicze z wieloletnim doświadczeniem i uczęszczający w tym wydarzeniu po raz pierwszy. W najbliższym programie usłyszycie głos gości watry, którzy odpowiedzieli na pytania z naszej sondy. Nie zabraknie fragmentów występów na scenie, ale też śpiewów poza nią. Audycja przeniesie Was na zdyńskie watrowisko!

Na relację z 40. Łemkowskiej Watry w Zdyni zapraszamy w środę 17.08.2022 o godz. 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę (20-21.08) o godz. 14:00.

Пиблика на концерті Маріянны Железной і групы Фоґаш на 40. Лемківскій Ватрі в Ждыни
Publika na koncercie Marianny Železnej i grupy Fogaš na 40. Łemkowskiej Watrze w Zdyni

Етнiчна сила джезу / Etniczna moc jazzu

В яворовім лiсi – так звучыт наголовок дебіютового альбуму ґрупы Ре-Карпаты, на котрiм нашло ся 8 народных сьпiванок з карпацкых земель в новiм, джезовім выданю. Тоты молоды музиканты вложыли цiле своє серце в тото, жебы ожывити спадковину Карпат i дати ій новы кольоры. Повело ся iм тото завдякы велькому талантови, практицi i окропечному трудови. Просиме на авдицию, в часi котрой будеме гостити основателiв ансамблю Ре-Карпаты – Марка i Малґожату Туткiв. В бесiдi з Наталийом Цьолком нашы гості одкрыют деталi повставаня iх найновшого дiла. В часi авдициi будете годны спрiбувати овочы, котры приставали в сценічнім репертуарі ансамблю през пару років, штобы помістити ся на дебіютовім кружку. Кавалчыкы з цедечка почуєте премієрово в Радіо Лемко в середу 13 липця о годинi 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о годинi 14:00.

– – – – – – – – – – –

W jaworowym lesie to tytuł debiutanckiego albumu grupy Re-Karpaty, na którym znalazło się 8 pieśni ludowych z terenów Karpat w nowej, jazzowej odsłonie. Ci młodzi muzycy włożyli całe swoje serce w to, by ożywić spuściznę Karpat i nadać jej nowe barwy. Udało im się to za sprawą niesamowitego talentu, zdobytego doświadczenia i ogromnego trudu. Zapraszamy na audycję, podczas której gościć będziemy założycieli zespołu Re-Karpaty – Marka i Małgorzatę Tutków. W rozmowie z Natalią Ciołką nasi goście zdradzą szczegóły powstawania ich najnowszego dzieła. W trakcie audycji będziecie mogli skosztować owoców, które dojrzewały w scenicznym repertuarze zespołu przez kilka lat, aby trafić na debiutancki krążek. Znajdujące się na nim utwory usłyszycie premierowo w Radio Lemko w środę 13 lipca o godzinie 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o godz. 14.00.

Ре-Карпаты

Малґожата Тутко – сьпiв
Марек Тутко – фотепiян, Родес Пiяно
Мальвiна Ребенда – гушлi, сьпiв
Боґумiл Екснер – басова ґітара
Бартломєй Лібера – перкусия
Ваня Ніконенко (УА) – трубка, флуґельгорн

– – – – – – – – – – – –

Re-Karpaty

Małgorzata Tutko – wokal
Marek Tutko – fortepian, Fender Rhodes
Malwina Rabenda – skrzypce, wokal
Bogumił Eksner – gitara basowa
Bartłomiej Libera – perkusja
Wania Nikonenko (UA) – trąbka, flugelhorn

ЕФІР в ефiрi / EFIR w eterze

ЕФІР то вроцлавскiй фольк роковий ансамбль, оснований пiд конец 2021 рока. Його члены то молоды люде з лемкiвскыма, украiньскыма i польскыма коренями. З музиком мают контакт од наймолодшых рокiв, а в своiм репертуарi помiстили пiсьнi, котры сьпiвало ся в iх родинных хыжах. По долгых прирыхтуванях рiшыли подiлити ся з лемкiвском публиком овочами свойой працi i войти на музичну сцену. Гості Лемківской Ватры в Лугах будут мати того рока змогу познати тот новий ансамбль, адже в проґрамі фестівалю єст іх концерт. Не мусите ждати до ватры, музику ЕФІРу почуєте юж тепер в Радіо Лемко. Просиме на авдицию, в котрiй Михал Буковскій – єден з основателiв групы ЕФІР – в бесiдi з Наталийом Цьолком оповiст медже iншыма о початках формуваня ся групы i представит його членiв. В програмі годны будете познати іх репертуар, знаны сьпiванкы в новых, авторскых аранжациях.

Емicия проґраму в середу 29 червця 2022 о годинi 20:00. Потворiня в суботу i недiлю о 14:00.

– – – – – – – – – – –

EFIR to wrocławski folk rockowy zespół muzyczny, założony pod koniec 2021 roku. Jego członkowie to głównie młodzi ludzie łemkowskiego, ukraińskiego i polskiego pochodzenia. Z muzyką mają do czynienia od lat najmłodszych, a w swoim repertuarze zamieścili pieśni, śpiewane w ich rodzinnych domach. Po długim czasie przygotowań postanowili podzielić się z łemkowską publicznością owocami swojej pracy i wejść na scenę muzyczną. Goście Łemkowskiej Watry w Ługach będą mieli w tym roku możliwość poznać ten młody zespół, ponieważ koncert zaplanowany jest w programie festiwalu. Nie musicie czekać do watry, bo muzykę EFIRu usłyszycie już teraz w Radio Lemko. Zapraszamy na audycję, w której Michał Bukowski – jeden z założycieli zepołu – w rozmowie z Natalią Ciołką opowie między innymi o początkach formowania się zespołu i przedstawi jego członków. W programie będziecie mogli poznać ich repertuar, znane pieśni w nowych, autorskich aranżacjach.

Emisja programu odbędzie się w środę 29 czerwca 2022 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.

Лемківскій весільний порадник / Łemkowski poradnik weselny

Як выглядают гнешні лемківскы весіля? Чым занимают ся на них староста, дружбове і свашкы? Одкаль берут ся весільны присьпівкы? А може юж ся тых традиций не плекат? Того вшыткого довідате ся з нашой авдициі в весільнім кліматі. Редактор Міля Пыж просит на свою бесіду з Аґатом Колодійчык – орґанізаторком весіль з Маластова. Аґата попри молодого віку має юж за собом десяткы весіль, де была не лем гостьом, але і мала почесну ролю свашкы, што як сама гварит, все єст для ней чудовом забавом. Оповіла нам не лем о своіх обовязках і роботі плянеркы весіль, але подала тіж жменю добрых рад для молодят, котры плянуют свій велькій ден.

Чуєме ся в середу 22.06.2022 о год. 20:00, повторіня проґраму в суботу і неділю (25-26.06) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Jak wyglądają współczesne łemkowskie wesela? Czym zajmują się na nich starosta, drużbowie i swaszki? Skąd biorą się weselne przyśpiewki? A może już się tych tradycji nie kultywuje? Tego wszystkiego dowiecie się z naszej audycji w klimacie weselnym. Redaktor Emilia Pyrz zaprasza na swój wywiad z Agatą Kołodziejczyk – organizatorką wesel z Małastowa. Agata pomimo młodego wieku ma za sobą już dziesiątki wesel, będąc nie tylko gościem, ale również pełniąc zaszczytną rolę swaszki, co jak sama mówi, zawsze jest dla niej wspaniałą zabawą. Opowiedziała nam nie tylko o swoich obowiązkach i pracy wedding plannerki, ale przekazała też garść dobrych rad dla młodych, którzy planują swój wielki dzień.

Słyszymy się w środę 22.06.2022 o godz. 20:00, powtórki programu w sobotę i niedzielę (25-26.06) o godz. 14:00.

Свашкы чеплят молодицю (фот. Адам Яремко)
Swaszki czepią pannę młodą (fot. Adam Jaremko)