Балканьска Черґа / Bałkańska Czerga

Запрашаме на проґрам з Гардеробы Мейк Ляйф Лемко! Гостьом редактор Мілі Пыж буде єй сестра Ольга, котра разом з камаратком веде склеп з ручні плетеныма диванами. Виділо бы ся, же такій килим проста річ, праві же каждий з нас має іх в хыжи. Ольга Пыж зо склепу Балканьска Черґа переконує, же можут они быти не лем вынятковым твором ручной роботы, переявом артизму, але тіж амулетом щастя і достатку! О своім залюбуваню до культуры Балкан, болгарскых рукотворцях, сымволиці, віруванях і маґічнім значыню дыванів оповіст слухачам Радіо Лемко.

Премієра авдициі 30.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (1-2.01.2022) о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program z Garderoby Make Life Lemko! Gościem redaktor Emilii Pyrz będzie jej siostra Olga, która wspólnie z koleżanką prowadzi sklep z plecionymi ręcznie dywanami. Mogłoby się wydawać, że taki kilim to rzecz prosta, niemal każdy z nas ma je w swoim domu. Olga Pyrz ze sklepu Bałkańska Czerga przekonuje, że mogą one być nie tylko wyjątkowym tworem ludzkich rąk, dziełem sztuki, ale też amuletem szczęścia i dobrobytu! O swoim zamiłowaniu do kultury Bałkan, bułgarskich rękodzielnikach, symbolice, wierzeniach i magicznym znaczeniu dywanów opowie słuchaczom Radio Lemko.

Premiera audycji 30.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (1-2.01.2022) o godz. 16:00.


авторка знимкы Міля Пыж / autorka zdjęcia Emilia Pyrz

Джордж Орвел по лемківскы / George Orwell po łemkowsku

В Радіо Лемко третя част слуховиска „Зьвіряча фарма”, книжкы Джорджа Орвела в перекладі на лемківскій язык. Автором перекладу єст Петро Криницкій, творец сериі Ґолем, в склад котрой входят творы сьвітовой літературы по нашому, што вышла друком стараньом Стоваришыня Лемко Тавер. Не трапте ся, кєд не мали сте нагоду чути два першы розділы, адже годны сте раз-два найти іх в нашім складі авдиций в закладці „слоховиска”. Просиме на вечер з літературом по лемківскы!

Премієра проґраму в віторок 28.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko trzecia część słuchowiska „Folwark zwierzęcy”, książki George’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Autorem tłumaczenia jest Piotr Krynicki, twórca serii Golem, w skład której wchodzą dzieła literatury światowej w naszym języku, wydanej drukiem staraniem Stowarzyszenia Lemko Tower. Nie martwcie się, jeśli nie mieliście okazji usłyszeć dwóch poprzednich rozdziałów, możecie je z łatwością znaleźć w naszym archiwum audycji w zakładce „słuchowiska”. Zapraszamy na wieczór z literaturą po łemkowsku!

Premiera programu we wtorek 28.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 15:00.

Як перед віками дны рахували / Jak przed wiekami liczono dni

З давен-давна люде міряли час згідні з пором дня і циклями природы. Штобы упорядкувати своі рахункы, люде з ріжных краін сьвіта зберали дны до купы, творячы календарі, котры операли на циклю Місяця і часі, в якім Земля обертала ся докола Сонця. В проґрамі выбереме ся до Стародавного Риму, де заснували джерельний календар, што дал початок реформам, за вдякы котрым рахуєме час в штоденнім і церковнім жытю. В авдициі Ярко Стремецкій пояснит Вам тіж, чом Лемкы святкуют праві же два тыжні пізнійше.

Премієра проґраму в неділю 26.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (1-2.01.2022) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Od zarania dziejów społeczeństwa mierzyły czas zgodnie z porą dnia i cyklami przyrody. Aby uporządkować wszystkie swoje obliczenia, ludzie z różnych stron świata zbierali dni w uporządkowane zbiory, tworząc z nich kalendarze, oparte na miesięcznym cyklu Księżyca i ruchu obiegowym Ziemi wokół Słońca. W programie przeniesiemy się do Starożytnego Rzymu, gdzie sporządzony został kalendarz źródłowy, dający początek reformom, dzięki którym liczymy czas w codziennym i liturgicznym życiu. W audycji Jarosław Stremecki wyjaśni również, dlaczego Łemkowie obchodzą święta niemal dwa tygodnie później.

Premiera programu w niedzielę 26.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (1-2.01.2022) o godz. 14:00.

Байковый сьвіт Миколая Буряка / Bajkowy świat Mikołaja Buriaka

Данько Горощак просит слухачів Радіо Лемко на вечорну стрічу з байками. Лем попереджаме, же не вшыткы байкы сут перезначены для діти. В проґрамі почуєте творы лемківского писателя Миколая Буряка, котры родом зо села Смеречне на Лемковині. Веце о жытю того здібного Лемка почуєте в авдициі. Запрезентуєме вершуваны байкы, в котрых не бракне алеґориі, жарту і золотых думок, адже кажда байка несе нам науку. Творы походят з кныжкы „Байковый сьвіт Миколая Буряка” выданой в Зиндранові в 2011 році стараньом Товариства Розвитку Музею Лемківской Культуры. Красьні просиме на проґрам!

Премієра проґраму в пятницю 24.12.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (25-26.12.) о год. 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Daniel Horoszczak zaprasza słuchaczy Radio Lemko na wieczorne spotkanie z bajkami. Tylko uprzedzamy, że nie wszystkie bajki są przeznaczone dla dzieci. W programie usłyszycie utwory łemkowskiego pisarza Mikołaja Buriaka, który pochodził ze wsi Smereczne na Łemkowszczyźnie. Więcej o życiu tego zdolnego Łemka usłyszycie w audycji. Zaprezentujemy bajki pisane wierszem, w których nie zabraknie alegorii, żartu i złotych myśli, w końcu każda bajka niesie nam pewną naukę. Utwory pochodzą z książki „Bajkowy świat Mikołaja Buriaka” wydanej w 2011 roku w Zyndranowej staraniem Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Kultury Łemkowskiej. Pięknie prosimy na program!

Premiera programu w piątek 24.12.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (25-26.12.) o godz. 15:00.


Байковый сьвіт Миколая Буряка / Bajkowy świat Mikołaja Buriaka
(страна выдавця / strona wydawcy https://www.zyndranowa.org/)

Колядуваня родом з Фльоринкы / Kolędowanie rodem z Florynki

Михалів то невеличкє село положене на Нижнім Шлеску, недалеко Любіна і Лігниці. Певно не раз, не два чули сте о тім вынятковім селі, котре передо вшыткым знане є з Лемківской Ватры на Чижыні, але не лем. Данько Горощак в проґрамі “Колядуваня родом з Фльоринкы ” оповіст Вам о тім, чом тото село мож назвати вынятковым! Поведе Вас його стежками і оповіст о частях, што принятыма серед селян назвами навязуют до рідного села – Фльоринкы – з котрого выводит ся векшіст лемківской громады в Михалові. Почуєте о часах долі і недолі, о будуваню свого місця од нова, де кыршыны рідных вартости были хлібом насущным. Буде бесіда о тім, як вельку силу і любов до свого містит так невеличкa групa Лемків. Крім оповідань Данька будете могли почути, як парохіяне Православной Церкви під покровом св. Архістратига Божого Михаіла сьпівают колады, котры од все годен почути в михалівскым храмі.

Емісия проґраму в середу 22 грудня о годинi 20:00. Потворiня в суботу i недiлю (25-26.12.) о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Michałów to niewielka wieś położona na Dolnym Śląsku, niedaleko Lubina i Legnicy. Zapewne nie raz, nie dwa słyszeliście o tej wyjątkowej miejscowości, jaka przede wszystkim znana jest z Łemkowskiej Watry na Obczyźnie, aczkolwiek nie tylko. Daniel Horoszczak w programie “Kolędowanie rodem z Florynki” opowie Wam o tym, dlaczego tę wieś można nazwać wyjątkową! Oprowadzi Was jej ścieżkami i opowie o częściach, które przyjętymi wśród miejscowych nazwami nawiązuje do rodzimej wsi – Florynki – skąd wywodzi się większość łemkowskiej społeczności Michałowa. Usłyszycie o czasach doli i niedoli, o budowaniu swojego miejsca od nowa, gdzie okruchy rodzimych wartości były chlebem powszednim. Będzie mowa o tym, jak wielką siłę i miłość do swego mieści tak niewielka grupa Łemków. Prócz opowieści Daniela będziecie mogli usłyszeć, jak parafianie Prawosławnej Cerkwi pod wezwaniem św. Michała Archanioła śpiewają kolędy, które od zawsze można usłyszeć w michałowskiej świątyni.

Emisja programu odbędzie się w środę 22 grudnia o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (25-26.12.) o 14:00.


Православна Церков під покровом св. Архістратига Божого Михаіла в Михалові (автор знимкы Данько Горощак).
Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Michałowie (autor zdjęcia Daniel Horoszczak).

Сестричество во Вроцлавю / Wspólnota sióstr we Wrocławiu

Сестричество то православна орґанiзация о характерi вызнаньовім, дiюча на рiч Православной Церкви в опертю о єй традициi i досьвiдчыня. Єднат особы сьвiтскы, добровiльнi дiючы при парохiях. Головны заложыня сестричества то iнтеґрация вельонародового i вельокультурового середовиска православного, плеканя вiры, культивуваня традициi, шыріня знаня о православю, дбаня о церков і єй терен, прирыхтуваня до велькых свят, опiка над старшыма особами. Попри тiм сестры во Вроцлавю ведут церковний склепик, в котрiм крiм iкон, хрестикiв, крижма на хрестины i духовой лiтературы, мож купити екольоґiчны продукты з монастырской кухні, роблены медже iншыма през сестры з Турковиц, ци лишыти записку за здоровя i упокой.

Просиме на бесiду Наталиі Цьолкы з вiцеведучом заряду – Марiйoм Канючок, якы приближат iсторию вроцлавского сестричества. Панi Марiя заберут вас тіж до церковной лавкы “Просфора” i запознают з єй асортиментом.

Емiсия програму в середу 15 грудня 2021 о годинi 20:00. Повторiня в суботу i недiлю (18-19.12.) о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Wspólnota sióstr to prawosławna organizacja o charakterze wyznaniowym, działająca na rzecz Cerkwi Prawosławnej w oparciu o jej tradycje i doświadczenia. Zrzesza osoby świeckie, działające charytatywnie przy parafiach. Główne założenia wspólnoty to integracja wielonarodowego i wielokulturowego środowiska prawosławnego, dbanie o wiarę, kultywowanie tradycji, szerzenie wiedzy o prawosławiu, troska o cerkiew i jej teren, przygotowania do wielkich świąt, opieka nad osobami starszymi. Ponadto siostry we Wrocławiu prowadzą sklepik cerkiewny, w którym oprócz ikon, krzyżyków, krzyżma na chrzciny i literatury duchowej, można kupić produkty ekologiczne z kuchni monasterskiej, robione między innymi przez siostry z Turkowic, czy zostawić karteczkę z prośbą o zdrowie czy spokój duszy zmarłego.

Zapraszamy na rozmowę Natalii Ciołki z wiceprzewodniczącą zarządu – Marią Kaniuczok, która przybliży historię wrocławskiej wspólnoty sióstr. Pani Maria zabierze was również do cerkiewnego sklepiku “Prosfora” i zapozna z jego asortymentem.

Emisja programu w środę 15 grudnia 2021 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (18-19.12.) o 14:00.
автор знимок Ваньо Демчук / autor zdjęć Jan Demczuk

Jak się uczyć łemkowskiego? / Як ся вчыти лемківского?

Przedstawiamy drugą część programu o samodzielnej nauce łemkowskiego. Jeśli nie słyszeliście pierwszej, a mimo wszystko chcielibyście posłuchać, zajrzyjcie do archiwum pod tym linkiem: https://www.radio-lemko.pl/archive/id/348/?lang=pol. Poprzednio mówiliśmy głównie o źródłach i materiałach edukacyjnych, teraz jednak pokażemy sposoby, dzięki którym można swój język rozwijać. Czy te metody nadają się tylko nauki łemkowskiego? Wcale nie! Są użyteczne przy nauce różnych języków, dlatego będą Wam pomocne w wielu przypadkach. Program przygotowany jest w języku polskim. Serdecznie zapraszamy!

Premiera programu w czwartek 9 grudnia 2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (11-12 grudnia) o godz. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Представляме другу част проґраму о вчыню ся лемківского языка. Кед сте першу не чули, а хочете послухати, идте со складу авдиций за тым мотузком https://www.radio-lemko.pl/archive/id/348/?lang=lem. Скорше сме повіли веце о джерелах, едукацийных материялах, а тепер подаме способы, котрыма мож свій язык розвивати. Чи тоты методы пасуют лем до лемківской бесіды? Та де бы! Они ужытны при вчыню розмаітых языків, зато придут Вам на хосен не лем раз. Проґрам зрыхтували сме по польскы. Щыро просиме!

Премієра проґраму в четвер 9 грудня 2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (11-12 grudnia) о год. 14:00.


Плякат з лемківском азбуком / Plakat z łemkowskim alfabetem (Fundacja Stara Droga)

Гыбай, гыбай, пане Бачо! / Chodź tu szybko, panie Baczo!

Тым окриком просили дохыж Бачу, єдного з участників «Федорів» або «Югасів» – дійства, якє представляли пред війном в бодай каждім лемківскім селі в часі Филипівкы, значыт Филипового Посту. А то лем єдна з забав, о якых почуєте в нашім проґрамі. Чи можна справляти забавы і збыткы в пості, чом били по руках грушками і чи танец то робота – то проблемы родом з лемківскых стріч при кудели, што іх звали вечіркы, вечыркы, вечуркы або прядкы. О феномені той призабытой традициі оповіст доктор Вікторія Гойсак в бесіді з Грицком Суханичом.

Емісия проґраму в середу 1 грудня о годинi 20:00. Потворiня в суботу i недiлю (4-5.12.) о 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Tym okrzykiem proszono do domu Baczę, jednego z uczestników „Fedorów” albo „Juhasów” – przedstawienia prezentowanego przed wojną w prawie każdej łemkowskiej wsi w czasie Fylypiwki, czyli Postu Filipowego. A to tylko jedna z zabaw, o których usłyszycie w naszym programie. Czy można organizować zabawy i psoty w poście, dlaczego bito ludzi po rękach gruszkami i czy taniec to praca – oto problemy rodem z łemkowskich spotkań przy kądzieli, zwanych weczirkŷ, weczŷrkŷ, weczurkŷ lub priadkŷ. O fenomenie tej zapomnianej tradycji w rozmowie z Grzegorzem Suchaniczem opowie dr Wiktoria Hojsak.

Emisja programu odbędzie się w środę 1 grudnia o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (4-5.12.) o 14:00.

Лемківскы вечіркы в Лосі, 2018 р. (автор знимкы Гриц Суханич)
Łemkowskie weczirkŷ we wsi Łosie, 2018 r. (autor zdjęcia Grzegorz Suchanicz)

Камiліны iлюстрациi / Ilustracje Kamili

Kama.illustration то новий ґрафічний проєкт молодой лемкiвской артисткы. Камiля творит юж од дiтячых рокiв, хоц як сама повiдат, до основаня фанпейджа і вказаня своіх праць в соспільных медіях привела ю аж пандемiя. Проєктує головнi на замовлiня і подля желаня клієнтів, а попри тім фурт глядат свій власний стиль. Інспірує ся найбарже природом і чловеком – тоты мотивы найчастійше годны сте увидіти в єй ілюстрациях. Просиме на авдицию, в котрiй Камiля Трохановска в бесiдi з Наталiйом Цьолком по лемкiвскы “зiлюструє” свою творчiст.

Емicия проґраму в середу 24 листопада о годинi 20:00. Потворiня в суботу i недiлю о 14:00.

Камілю найдете на Інстаґрамі і Фейсбуці під наголовком „kama.illustration”.

– – – – – – – – – – – –

Kama.illustration to nowy projekt graficzny młodej łemkowskiej artystki. Kamila tworzy już od najmłodszych lat, jednak jak sama mówi, do założenia fanpage’a i pokazania swoich prac w mediach społecznościowych skłoniła ją dopiero pandemia. Projektuje głównie na zamówienie i zgodnie z życzeniem klientów, a przy tym wciąż poszukuje swojego własnego stylu. Inspiruje się najbardziej przyrodą i człowiekiem – te motywy najczęściej przewijają się w jej ilustracjach. Zapraszamy na audycję, w której Kamila Trochanowska w rozmowie z Natalią Ciołką po łemkowsku “zilustruje” swoją twórczość.

Emisja programu odbędzie się w środę 24 listopada o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.

Kamilę znajdziecie na Instagramie і Facebooku pod hasłem „kama.illustration”.


(авторка знимкы / autorka zdjęcia @morkismarcela)

Тайна лемківской кухні / Tajniki łemkowskiej kuchni

Лемківска кухня то тема долга як ріка… Єст неодлучным елементoм богатой культуры Лемків. Хоц на Лемковині нашых предків ряд доступных продуктів был скромний, то розмаіте іх выкорыстаня. Вшытко мало свій час, особливы властивости, презначыня, а бывало, же и значыня в духовій сфері. На лемківску кухню годен пізріти з розмаітых боків, оповісти о поєдных єй выімках. В найближшім проґрамі Радіо Лемко познате декотры з них.

10 жолтня того рокa в Низкым Бескыдi проходили кулінарны варштаты. Паньство Олена и Вoлoдислав Грабаны приняли в своій хыжы участників трансграничного проєкту, котрого цільом єст презентация культурной и природничой спадковины польско-словацкого погранича. Ведучы варштаты для водителів з Польщы и Словациі – Олена Грабан и Анна Вірхняньска – оповіли, з чого, якы стравы и в якых обставинах варили колиси лемківскы ґаздыні. Вказали гостям шырший культурно-социяльний контекст, повязаний з жытьом Лемків. А ціла прелекция окрашена была смаком и запахом нашой народной кухні. Выімкы сесой стрічы будете годны почути в проґрамі Мариі Вірхняньской.

На премієру просиме в середу 17.11.2021 о год. 20:00. Авдиция повторена буде в суботу и неділю (20 и 21 листопада) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Łemkowska kuchnia to temat rzeka… Jest nieodłącznym elementem bogatej kultury Łemków. Choć na Łemkowszczyźnie naszych przodków szereg dostępnych produktów był skromny, to szerokie było ich wykorzystanie. Wszystko miało swój czas, szczególne właściwości, przeznaczenie, a bywało, że i znaczenie w sferze duchowej. Na łemkowską kuchnię można spojrzeć z różnych stron, opowiedzieć o poszczególnych jej aspektach. W najbliższym programie Radio Lemko poznacie niektóre z nich.

10 października tego roku w Beskidzie Niskim odbyły się warsztaty kulinarne. Państwo Olena i Władysław Grabanowie gościli w swoim domu uczestników transgranicznego projektu, którego celem jest ukazanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza. Prowadzące warsztaty dla przewodników z Polski i Słowacji – Olena Graban i Anna Wirchniańska – opowiedziały o tym, z czego, jakie potrawy i w jakich okolicznościach gotowały łemkowskie gospodynie. Ukazały uczestnikom szkoleń szerszy kontekst kulturowo-społeczny życia Łemków. A cała prelekcja okraszona była smakiem i aromatem naszej tradycyjnej kuchni. Fragmenty tego spotkania będziecie mogli usłyszeć w programie Marii Wirchniańskiej.

Na premierę zapraszamy w środę 17.11.2021 o godz. 20:00. Program powtarzany będzie w sobotę i niedzielę (20 i 21 listopada) o godz. 14:00.


лемківскє мастило (автор: Анна Шкірпан) / łemkowskie mastyło (autor: Anna Szkirpan)


образковий перепис на лемківскє мастило (джерело: Фай по свому)
przepis obrazkowy na łemkowskie mastyło (źródło: Faj po swomu)

https://www.facebook.com/fajposwomu/