Атос по мойому / Athos po mojemu

Наш редакцийний камрат, Данько Горощак, кінцьом квітня того рока выбрал ся в поломничество на Святу Гору Атос (Афон). Самотню звану Загорідком Божой Матери, в якій веце, як тисяч років правослявны монахы цілий час молят ся до Бога. По повороті з того уникального і чудового місця рішыл поділити ся з Вами своіма спостережынями і передуманями, зато просит Вас на прогульку по „його” Атосі, стежками, якы сам перешол і місцями, якы сам виділ. В авдициі почуєте творы Марціна Абійского, котрий медже іншыма вчыл ся візантийского сьпіву в Народній Консерваториі і студиювал теольоґію в Атеньскім Університеті. Мож повісти, же є найвекшым знавцьом візантийской музикы в Польщи, часто іздит на Атос, де монахів вчыт сьпіву. Щыро просиме выбрати ся в тоту духову дорогу разом з Даньком, в поломничество на Святу Гору Атос.

Премієра проґраму в середу 24 мая 2023 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (27-28.03) о год. 14:00.

Заохочаме одвидіти канал Ютуб Марціна Абійского і його конто на Спотіфай.

– – – – – – – – – – – –

Nasz redakcyjny kolega, Daniel Horoszczak, pod koniec kwietnia tego roku wybrał się na pielgrzymkę na Świętą Górę Athos. Samotnię zwaną Ogrodem Matki Bożej, na której od ponad tysiąca lat prawosławni mnisi nieustannie wznoszą modlitwy do Boga. Po powrocie z tego unikalnego i niesamowitego miejsca postanowił podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami, dlatego zaprasza Was na spacer po „jego” Atosie, po ścieżkach, które sam przeszedł, po miejscach, które sam zobaczył. W audycji usłyszycie utwory Marcina Abijskiego, uczył się on m.in. śpiewu bizantyjskiego w Konserwatorium Narodowym i studiował teologię na Uniwersytecie Ateńskim. Można śmiało powiedzieć, że jest największym znawcą muzyki bizantyjskiej w Polsce, często bywa na Atosie, gdzie uczy mnichów śpiewu. Serdecznie zapraszamy wybrać się w tę duchową podróż razem z Danielem, z pielgrzymką na Świętą Górę Athos.

Premiera programu w środę 24 maja 2023 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (27-28.03) o godz. 14:00.

Zachęcamy do odwiedzenia kanału YouTube Marcina Abijskiego i jego konta na Spotify.

Знимкы Dанька Горщака і Кирила Панцюка
Zdjęcia Daniela Horoszczaka i Kyryła Panciuka

Памяти Штефана Телепа / Pamięci Stefana Telepa

Епiфан Дровняк, Ендi Ворголь – кєд чуєме тоты знаны во сьвіті назвиска, та маме в головi думку „нашы маляре”. До той групы артиcтiв, што выславляли ся з помочом фарб і пендзля, мож долучыты блаженной памяти Штефана Телепа.

Маляр Телеп цiле своє жытя перевели на рiднiй земли, перше в родииній Переґримці, а пак супружескій пут понюс іх до Ждыні, де въєдно зо женом Оленом выховали двоє діти. Пан Штефан сігали по розмаіты артистичны формы, од музикы, през фотоґрафію, точыня в дереві, аж по малярство, котре вказало ся тым, што втягло іх до чыста. Вказували своі праці на выставах в Польщи і поза границьом. В своіх роботах представляли краєвиды Лемковины і сцены сельского жытя, але не лем, адже хтіли затримати на полотні выімкы того, што в жытю увиділи або хтіли увидіти, нп. Святу Гору Афон. Господ Бог покликал іх 29.12.2021 по тяжкій хворотi.

Гнеска годны сме оддати голос найближшій особі, жені Олені Телеп, котры своіма споминами розмалюют для нас образы минувшости. Увидите в них предків з бортняньского і переґримского подвірця, старункы і радости, діяня на благо церкви і лемківской громады, фалаткы спільного жытя і творчу стежку, в котрій радо і з гордістю жена товаришыла мужови. Просиме на проґрам Фомы Болеха.

Премієра в середу 5 квітня 2023 рока о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (8-9.04) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Epifaniusz Drowniak, Andy Warhol – kiedy słyszymy te słynne nazwiska, mamy w głowie myśl „nasi malarze”. Do tej grupy artystów, którzy wyrażali się za pomocą farby i pędzla, możemy zaliczyć ś.p. Stefana Telepa.

Malarz Telep całe życie spędził na rodzimej ziemi, najpierw w rodzinnej Pielgrzymce, a potem małżeńska droga zawiodła go do Zdyni, gdzie wspólnie z żoną Oleną wychował dwoje dzieci. Pan Stefan sięgał po różnorodne formy artystyczne, od muzyki, przez fotografię, toczenie w drewnie, aż po malarstwo, które okazało się tym, co pochłonęło go bez reszty. Prezentował swoje prace na wystawach w Polsce i za granicą. Na swoich obrazach przedstawiał pejzaże Łemkowszczyzny i sceny wiejskiego życia, ale nie tylko, gdyż chciał zachować na płótnie urywki tego, co zobaczył lub chciał zobaczyć, np. Świętą Górę Athos. Pan Bóg przywołał go 29.12.2021 po ciężkiej chorobie.

Dziś możemy oddać głos najbliższej mu osobie, żonie Olenie Telep, która swoimi wspomnieniami namaluje dla nas obrazy przeszłości. Ujrzycie na nich przodków z bartniańskiego i pielgrzymskiego podwórka, zmartwienia i radości, działanie dla dobra cerkwi i łemkowskiej społeczności, kawałki wspólnego życia i twórczą ścieżkę, na której z dumą i zadowoleniem żona towarzyszyła mężowi. Zapraszamy na program Tomasza Bolecha.

Premiera w środę 5 kwietnia 2023 roku o godz. 20:00, powtórki w sobotę i w niedzielę (8-9.04) o godz. 14:00.


Панство Телепове на авторскій выставі в Музею Никыфора (фот. Петро Басалыґа)
Państwo Telepowie na autorskiej wystawie w Muzeum Nikifora (fot. Piotr Basałyga)образы Штефана Телепа / obrazy Stefana Telepa

Мам я шумну заградочку / Mam ja szumnu zahradoczku

В кінци пришла! Яр то одроджыня, зелінь і сьвітло, котрого вшыткы потрібуєме і пребарз сме ждали. Весна то тіж час порядків, не лем в нашых жыжах, але і в обыстю. Жыєте на селі, в невелькім містечку, а може в місті? З найновшого проґраму Мілі Пыж дознате ся, як зачати свою пригоду з домашньом загорідком, аж і коли до єй створіня мате лем балькон. Якы корысти для нашого здоровля і домового буджету може принести нам плеканя рослин? Котры квіткы выбрати на балькон в тіни? Од чого зачати пригоду з садівництвом? Тото вшытко дознате ся в найближшу середу! Вшелеякы загорідковы рады на розмаіты потребы – по лемківскы з Мейк Ляйф Лемко.

Премієра проґраму в середу 22 марця 2023 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (25-26.03) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Nareszcie nadeszła! Wiosna to odrodzenie, zieleń i światło, którego wszyscy potrzebujemy i tak bardzo wyczekiwaliśmy. Wiosna to również czas porządków, nie tylko w naszych domach, ale i w obejściu. Mieszkacie na wsi, w niewielkim miasteczku, a może w mieście? Z najnowszego programu Emilii Pyrz dowiecie się, jak zacząć swoją przygodę z przydomowym ogródkiem, nawet jeśli dysponujecie jedynie balkonem. Jakie korzyści dla naszego zdrowia i domowego budżetu może przynieść nam hodowla roślin? Które kwiaty wybrać na zacieniony balkon? Od czego rozpocząć przygodę z sadownictwem? O tym wszystkim usłyszycie w najbliższą środę! Wszelkie ogrodnicze porady na różnorodne potrzeby – po łemkowsku z Make Life Lemko.

Premiera programu w środę 22 marca 2023 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (25-26.03) o godz. 14:00.


На грядах буде росло (фот. М. Пыж) / Na grządkach będzie rosło (fot. M. Pyrz)

Для діти по лемківскы! / Dla dzieci po łemkowsku!

Якы лемківскы сьпіванкы вчыли сте ся в дітиньстві? Была то може пісня о нещестливій любови? А може о тім, як молодого хлопчыска зрукували до арміі? Певно знате тоту, де Ганця пасла павы, мама купили корову, а поле ся оре і сіє. Народны сьпіванкы, котры знаме і сьпіваме сут прекрасны і мают превелику культурову вартіст, але чи сут актуальны і зрозумілы для гнешніх діти?

Не одгваряме ся од традициі, але нагваряме, жебы до того дати дітям нову вартіст, дашто сьвіже, што одповідат тому, як выглядат гнешній сьвіт Лемків. Таку ціль мали авторы публикациі „Сьпіваночкы про діточкы”, котры думали о розвитку наймолодшых діти на каждім рівни творіня – языковім, музичнім і плястичнім. Оксана і Бартломєй Ліхтаньскы написали тескты 10 сьпіванок по лемківскы, Малґожата і Марко Туткы скомпонували музику в розмаітых стилях, а Каміля Трохановска малюнками перенесла на папір тото, о чім діточкы почуют в сьпіванках.

А то не конец, адже творці плянуют розвинути проєкт, зато запросили до спілпраці іншых артистів, котры збогатят выдуманы композициі. Думают тіж о концертах на жыво в формі музичных спектаклів, котры будут влучати діти до забавы. Хтіли бы сте такє мати в дітиньстві? Можете дати тото своім дітям. Зазрийте гев https://zrzutka.pl/cug4da і поможте розвинути проєкт „Сьпіваночкы про діточкы”! В подякуваню за поміч можете достати лемківскы публикациі.

Хцете дознати ся веце? Просиме на проґрам в Радіо Лемко, в котрім авторы оповідят о творчій праці над проєктом і своіх плянах звязаных з сесым выданьом.

Премієра проґраму в середу 8 марця 2023 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

Фалаткы сьпіванок можеш почути гев: https://youtu.be/p1M8TtdBpvo

– – – – – – – – – – – – – – –

Jakich łemkowskich piosenek uczyliście się w dzieciństwie? Była to pieśń o nieszczęśliwej miłości? A może o tym, jak młody chłopak werbowany był do armii? Pewnie znacie tę, gdzie Hancia pasіе pawie, mama kupiła krowę, а pole się orze i obsiewa? Tradycyjne piosenki, które znamy i śpiewamy są przepiękne i niosą wielką wartość kulturową, ale czy są aktualne i zrozumiałe dla współczesnych dzieci?

Nie rezygnujemy z tradycji, ale zachęcamy, by poza tym dać dzieciom nową wartość, coś świeżego, co będzie odpowiadać temu, jak wygląda dzisiejszy świat Łemków. Taki cel mieli autorzy publikacji „Śpiwanoczky pro ditoczky”, którzy myśleli o rozwoju dzieci na każdym poziomie tworzenia – językowym, muzycznym i plastycznym. Oksana i Bartłomiej Lichtańscy napisali teksty 10 piosenek po łemkowsku, Małgorzata i Marek Tutkowie skomponowali do nich muzykę w różnorodnych stylach, a Kamila Trochanowska ilustracjami przeniosła na papier to, o czym dzieci usłyszą w piosenkach.

A to nie koniec, gdyż twórcy planują rozwinięcie projektu, dlatego zaprosili do współpracy innych artystów, którzy wzbogacą wymyślone kompozycje. Myślą również o koncertach na żywo w formie spektakli muzycznych, angażujących dzieci do wspólnej zabawy. Chcielibyście mieć coś takiego w dzieciństwie? Możecie dać to swoim dzieciom. Zajrzyjcie tutaj https://zrzutka.pl/cug4da i pomóżcie rozwinąć projekt „Śpiwanoczky pro ditoczky”!

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy na program w Radio Lemko, w którym autorzy opowiedzą o twórczej pracy nad projektem i planach związanych z niniejszym wydaniem.

Premiera programu w środę 8 marca 2023 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Fragmenty piosenek możesz usłyszeć tutaj: https://youtu.be/p1M8TtdBpvo


фалаток ілюстрациі з книжкы „Сьпіваночкы про діточкы”
fragment ilustracji z książki „Śpiwanoczky pro ditoczky”

Свято вказує порядок жытя / Święto wskazuje porządek życia

По святочній перерві приходиме до Вас з новыма авдициями, першом в тiм році буде бесіда з паном Дмитром Дичком з Конечной. Пан Митро вродили ся iщы пред ІІ Сьвiтовом войном в 1937 i як векшiст нашых люди пережыли выгнаня з Лемковины на чуджыну, якраз в околиці Шпротавы. По праві же 10 роках повело ся родині Дичків вернути в рідны горы, але не годны были замешкати в своій хыжи. Початково задумали сме, же буде то проґрам святочний і вести ся буде бесіда головні о різдвяных традициях. СВЯТО – то єдна з тых річи, котры вказуют нам порядок жытя, де бы сме не жыли, де бы нас доля не завела, стоіме о тото, штобы празднувати згідні з традицийом. Бесіда з паном Митром то оповіст о святах в засьніженых горах, о свячыню на Йордан воды в замерзненім потоці, о веселім колядуваню, то спомин повороту няня з Явожна на саму Велию, часу на чуджыні, де далеко было до церкви і рідных, то зас вертаня на Лемковину і пробы одтворіня хоцкі того фалатка святочного образу сперед выгнаня. Щыро просиме на сентиментальну подорож в минуле з паном Митром Дичко. Проґрам зрыхтувал Томко Болех зо Ждыні.

Премієра проґраму в четвер 19.01.2023 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Po przerwie świątecznej przybywamy do Was z nowymi audycjami, pierwszą w tym roku będzie rozmowa z panem Dymitrem Dyczką z Koniecznej. Pan Mytro urodził się jeszcze przed II Wojną Światową w 1937 roku i jak większość Łemków przeżył wysiedlenie z Łemkowszczyzny na obczyznę, jego rodzina trafiła w okolice Szprotawy. Po niemal 10 latach udało się Dyczkom powrócić w rodzinne góry, ale nie mogli zamieszkać w swoim domu. Początkowo mieliśmy zamysł, by był to program świąteczny i prowadzona była rozmowa głównie o bożonarodzeniowych tradycjach. ŚWIĘTO – to jedna z tych rzeczy, które wskazują nam porządek życia, gdziekolwiek byśmy mieszkali, dokądkolwiek by nas los zawiódł, dbamy o to, aby obchodzić je zgodnie z tradycją. Wywiad z panem Mytrem to opowieść o świętach w zaśnieżonych górach, o święceniu na Jordan wody w zamarzniętym potoku, o radosnym kolędowaniu, to wspomnienie powrotu taty z Jaworzna w samą Wigilię, czasu na obczyźnie, gdzie daleko było do cerkwi i krewnych, to znów powrót na Łemkowynę i próby odtworzenia choćby namiastki świątecznego obrazu sprzed wygnania. Serdecznie zapraszamy na sentymentalną podróż do przeszłości z panem Mytrem Dyczką. Program przygotował Tomasz Bolech ze Zdyni.

Premiera programu w czwartek 19.01.2023 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


ждыньскы колядникы в родины Гайтків (початок 70. років)
zdyńscy kolędnicy u rodziny Hajtków (początek lat 70.)

Най жыє звіряча фарма! / Niech żyje folwark zwierzęcy!

В Радіо Лемко ветраме на фарму Джонса, але його юж не стрітиме, адже ґаздує на ній розмаіта жывина. В проґрамі почуєте о тім, як розвиват ся ґаздівтсо ведене свиньскыма ратицями. Люде аж і поважают новий порядок і спілпрацюют з фармом, а над ньом зачал ся возносити вітрак. Чи добрі ся жыє єй мешканцям? Чи нова власт тримат ся поставленых през себе принципів? Дознате ся того зо слуховиска, в котрім представиме Вам 6. розділ „Звірячой фармы”. Припоминаме, же попередні части книжкы Джорджа Орвела в перекладі Петра Криницкого на лемківскій язык можете почути в нашім складі авдиций, найдете іх в катеґориі „слуховиско”.

На премієру проґраму просиме в пятницю 30.12.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko powracamy na folwark Jonesa, ale jego już nie spotkamy, gdyż gospodarzy tam teraz żywy inwentarz wszelakiej maści. W programie usłyszycie o tym, jak rozwija się gospodarstwo pod przewodnictwem świńskich racic. Nawet ludzie szanują nowy porządek i współpracują z folwarkiem, a nad nim zaczął się wznosić wiatrak. Czy dobrze żyje się jego mieszkańcom? Czy nowa władza trzyma się wyznaczonych przez siebie zasad? Dowiecie się tego ze słuchowiska, w którym zaprezentujemy 6. rozdział „Folwarku zwierzęcego”. Przypominamy, że poprzednie części książki George’a Orwella w przekładzie Piotra Krynickiego na język łemkowski możecie usłyszeć w naszym archiwum audycji, znajdziecie je w kategorii „słuchowisko”.

Na premierę programu zapraszamy w piątek 30.12.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Еко в шафі – в зеленім нам до твари! / Eko w szafie – w zielonym nam do twarzy

Цілий сьвіт звертат ся в страну екольоґічных технольоґій. Не інакше є в модовій бранжы, котра з рока на рік прібує зменшыти свій неґативний вплыв на нашу плянету. Головном причыном змін є штораз векша сьвідоміст клієнтів і проекольоґічны консуменцкы выборы. Але часто інформациі на еко метках сут для нас незрозумілы і так направду не знаме, што крыє ся за означынями і популярныма цертифікатами. З помочом приходит Міля Пыж з Мейк Ляйф Лемко, котра в своім проґрамі пояснит незрозумілы терміны і оповіст нам о новых еко материялах выробленых в зрівноважений спосіб. Дознате ся, як і з чого ся іх творит, чом сут барже або менше вытрималы, якы вымаганя має продукция, што єст безпечнійше для нашой скоры, на што звертати увагу, жебы робити добре, одповідальне рішыня в купуваню.

Премієра проґраму в середу 7.12.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Cały świat zwraca się w stronę ekologicznych technologii. Nie inaczej jest w branży modowej, która z roku na rok próbuje zmniejszyć swój negatywny wpływ na naszą planetę. Główną przyczyną zmian jest coraz większa świadomość klientów i proekologiczne wybory konsumenckie. Ale często informacje na eko metkach są dla nas niezrozumiałe i tak naprawdę nie wiemy, co kryje się za oznaczeniami i popularnymi certyfikatami. Z pomocą przybywa Emilia Pyrz z Make Life Lemko, która w swoim programie wyjaśni niezrozumiałe terminy i opowie nam o nowych eko materiałach wytwarzanych w zrównoważony sposób. Dowiecie się, jak i z czego się je tworzy, dlaczego są bardziej lub mniej wytrzymałe, jakie wymagania ma produkcja, co jest bezpieczniejsze dla naszej skóry i na co zwracać uwagę, aby podejmować dobre, odpowiedzialne decyzje zakupowe.

Premiera programu w środę 7.12.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Вертаме давне, несеме нове / Przywracamy dawne, niesiemy nowe

Лемківскых ансамблів, што берут ся за весільне ремесло, не єст за дуже. Зато добрі, же молоды люде хцут продолжати тот фах, котрий започаткували іщы на Лемковині нашы предкы. А грати по весілях нелегка робота! Представте сой, якы были бы лемківскы весіля, на котрых неє гудаків способных заграти вшытко, што звязане з нашыма обрядами – од выбераня, благословліня, през весільну забаву, по даровины і очепины. Знати высьпівати давне, а до того принести дашто сьвіже, велька штука. «Збогачаме сьпівник молодых Лемків забытыма і новыма сьпіванками» – повідают гості нашого проґраму: Ярко Клінкєвич, Михал Ґожыньскій і Павло Басалыґа. Од дітячых років выступували на лемківскых і не лем сценах, м.ін. з Кычером, Ластівочком чи потім Надійом, одкаль черпали богате і хосенне гнеска досьвідчыня. На тых основах заснували Інтраде – ансамбль, котрий тішыт нас свойом музиком на забавах і весілях. Послухайте, што ім в душы грат!

Премієра проґраму в середу 23.11.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Łemkowskich zespołów zajmujących się graniem na weselach nie jest za wiele. Dlatego dobrym znakiem jest to, że młodzi ludzie chcą kontynuować fach, który został zapoczątkowany jeszcze na Łemkowynie przez naszych przodków. A granie po weselach to nielekka praca! Wyobraźcie sobie, jakie byłyby łemkowskie wesela, na których nie ma muzyków umiejących zagrać wszystko, co związane jest z naszymi obrzędami – od wybierania, błogosławieństwa, przez weselną zabawę, po darowiny i oczepiny. Potrafić odtworzyć dawne, a do tego dostarczyć coś świeżego, jest wielką sztuką. „Wzbogacamy śpiewnik młodych Łemków zapomnianymi i nowymi pieśniami” – mówią goście naszego programu: Jarosław Klinkiewicz, Michał Gorzyński i Paweł Basałyga. Od najmłodszych lat występowali na łemkowskich i nie tylko scenach, m.in. z Kyczerą, Łastiwoczką czy potem Nadiją, skąd czerpali bogate i przydatne dziś doświadczenie. Na bazie tego zdecydowali się założyć Intrade – zespół, który cieszy nas swoją muzyką na zabawach i weselach. Posłuchajcie, co im w duszy gra!

Premiera programu w środę 23.11.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Інтраде на Лемківскій Ватрі в Лугах / Intrade na Łemkowskiej Watrze w Ługach


Ярко Клінкєвич, Михал Ґожыньскій і Павло Басалыґа / Jarosław Klinkiewicz, Michał Gorzyński i Paweł Basałyga

Заповіди учытелькы / Dekalog nauczycielki

Жыючы фурт в залітаню, в добi вiчного посьпiху, штоденнi деси діганяючы, часто не звертаме увагу на дрiбницi, од котрых може залежати комфорт i психiчне здоровля нашых дiти. Мы, дорослы, хцеме рано встигнути зiсти порядне сьнiданя, выслухати новины з рана, попиваючы смачну каву, найлiпше, жебы ся при тiм не спiзнити до роботы. Страх подумати, як бы было почути на собi пізріня шефа, вымовнi зазераючого на зыґарок, коли переступуєме порiг фiрмы. Крiм того мрiєме о тiм, жебы вшыткы нас поважали, жебы наш ден перешол в милій атмосферi, а найлiпше, як бы нихто не зопсул нам гумор. I тото само хцут нашы дiти. Хцут чути ся комфортово i приємнi проводити час в товариствi камаратів, котры iх люблят i акцептуют. Як найти золоту середину на щестя? Просиме на проґрам, в котрiм специяльнi для Вас опікунка садка зрыхтувала 10 цiнных вказівок. Буде то порадник для родичiв, попертий автентичныма iсториями i цєкавыма примірами з жытя учытелькы. Познате найчастійшы проблемы, з котрыма стрічат ся предшкiльна дружына. Кєд задумуєш ся, што можеш зробити ліпше, штобы Твоя дітина чула ся в садку як дома, тот проґрам є для Тебе.

Емiсия авдициі в середу 16 листопада 2022 о 20:00. Повторiня в суботу i недiлю 19-20.11 о годинi 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Żyjąc w ciągłym biegu, w dobie wiecznego pośpiechu, codziennie dokądś goniąc, często nie zwracamy uwagi na szczegóły, od których może zależeć komfort i zdrowie psychiczne naszych dzieci. My, dorośli, chcemy rano zdążyć zjeść wartościowe śniadanie, wysłuchać porannych wiadomości, popijając smaczną kawę, najlepiej nie spóźniając się przy tym do pracy. Strach pomyśleć, jak by było poczuć na sobie wzrok szefa, wymownie spoglądającego na zegarek, kiedy przekraczamy próg firmy. Ponadto marzymy o tym, aby wszyscy nas szanowali, aby nasz dzień minął w przyjaznej atmosferze, a najlepiej, gdyby nikt nie popsuł nam humoru. I tego samego pragną nasze dzieci. Chcą czuć się komfortowo i miło spędzać czas w towarzystwie kolegów, którzy je lubią i akceptują. Jak znaleźć złoty środek na szczęście? Zapraszamy na audycję, w której specjalnie dla Państwa opiekunka przedszkola przygotowała 10 cennych wskazówek. Będzie to poradnik dla rodziców, poparty autentycznymi historiami i ciekawymi przykładami z życia nauczycielki. Poznacie najczęstsze problemy, z którymi spotyka się przedszkolna kadra. Jeżeli zdarza ci się zadawać sobie pytanie, co jeszcze mogę zrobić lepiej, aby moje dziecko czuło się w przedszkolu jak w domu, to ten program jest dla ciebie.

Emisja audycji w środę 16 listopada 2022 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę 19-20.11 o godzinie 14:00.

Летом през Лемковину / Biegiem przez Łemkowynę

22 жовтня медже Креницьом а Команьчом мала місце Лемковина Ультра-Трейль, теренове долгодистансове літаня, на котрім люде з цілой Полщы, в тім Лемкы, могли ся справдити на 5 дистансах: 30, 48, 70, 100 і 150 км – а вшытко тото серед лемківскых лісів і лук. Малу цеглинку до того выдаріня доложыл єй участник, Роман Цюрик, котрий зрыхтувал з ґонту лемківской хыжы медалі для лавреатів тогорічной подіі. З нагоды того, же в тім році на стартовых листах зобрала ся векша кількіст Лемків, орґанізаторы задумали створити тіж додаткову катеґорию – для найпрудшого Лемка. В Команьчи, де Лемковина Ультра-Трейль мала свою мету, стрітили сме ся з героями минулых едиций і тогорічной: Камільом Троханівском, Юлийом Цюрик, Оксаном Баюс-Левкович, Петром Левковичом, Романом Цюриком, Михалом Феленчаком і Дарком Копчом. Оповіли нам о своіх рыхтуванях, передуманях, але і плянах на наступны едициі. Вдякы проґрамови дознате ся, як выглядат такє выдаріня, а може за рік і Вы до них долучыте!

Премієра проґраму в середу 9 листопада 2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (12-13.11.) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

22 października pomiędzy Krynicą-Zdrój a Komańczą miała miejsce Łemkowyna Ultra-Trail, terenowy długodystansowy bieg, na którym ludzie z całej Polski, w tym i Łemkowie, mogli się sprawdzić na 5 dystansach: 30, 48, 70, 100 i 150 km – a to wszystko pośród łemkowskich lasów i łąk. Małą cegiełkę do tego wydarzenia dołożył jej uczestnik, Roman Ciuryk, który przygotował z gontu łemkowskiej chyży medale dla laureatów tegorocznego wydarzenia. Z okazji tego, że w tym roku na listach startowych zebrało się wielu Łemków, organizatorzy wymyślili specjalną kategorię – dla najszybszego Łemka. W Komańczy, gdzie Łemkowyna Ultra-Trail miała swoją metę, spotkaliśmy się z bohaterami zeszłorocznych i tegorocznej edycji: Kamilą Trochanowską, Julią Ciuryk, Oksaną Bajus-Lewkowicz, Piotrem Lewkowiczem, Romanem Ciurykiem, Michałem Feleńczakiem i Darkiem Kopczą. Opowiedzieli nam o swoich przygotowaniach, przemyśleniach i planach na przyszłe edycje. Dzięki programowi dowiecie się, jak wygląda takie wydarzenie, a może za rok i Wy do nich dołączycie!

Premiera programu w środę 9 listopada 2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (12-13.11.) o godz. 14:00.


Декотры Лемкы юж на меті (фот. Я. Стремецкій) / Niektórzy Łemkowie już na mecie (fot. J. Stremecki)


медалі в катеґориі „Лемко” (фот. К. Трохановска) / medale w kategorii „Łemko” (fot. K. Trochanowska)