* В лемківскым стылю * W łemkowskim stylu *

Об’єднання Лемків і Центр культури ім. Б. І. Антонича‎ просят на ЛЕМКО Fashion – варштаты артистичны, котры попровадят Пані Анна Добровольска :)

  • Для кого? Для мамы і дівкы, сестричок, камараток і вшыткых, котры хтіли бы ся навчыти творіня лемківскых кривульок.
  • Коли? В найближшу неділю (12.13.) о годині 14.00.
  • Де? В Центрі культуры ім. Б.І. Антонича, пл. Дрориско 5 Горлиці

Участ в варштатах є безплатна :) Кількіст місц ограничена! Зголошыня під номером телєфону: 698 487 712

Прилучайте ся до выдаріня на Фесйбуку:
https://www.facebook.com/events/1000718423302567/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zjednoczenie Łemków oraz Centrum Kultury im. B. I. Antonycza zapraszają na Lemko Fashion – warsztaty artystyczne, które poprowadzi Pani Anna Dobrowolska :)

  • Dla kogo? Dla mamy z córką, sióstr, koleżanek i wszystkich tych, którze chcieliby nauczyć się tworzenia łemkowskich krywulek.
  • Kiedy? W najbliższą niedzielę (12.13) o godz. 14.00.
  • Gdzie? W Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice.

Udział w warsztatach jest bezpłatny :) Ilość miejsc ograniczona! Zapisy pod numerem telefonu: 698 487 712

Przyłączajcie się do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1000718423302567/

12313728_1077800215564809_1491355644412677553_n

* Let’s speak Lemko! * Бесідуйме по лемківскы *

We invite you for first lesson of Lemko language prepared for begginners. You will learn some words, which you can use to say hello, present yourself, etc. We hope these basic phrases will turn out useful during visiting your family in Lemkowyna or maybe even encourage you to continue learning language of your ancestors. Listen us on Wednesday at 7p.m. CET (Central European Time) and 7p.m. EST (Eastern Standard Time). You can also repeat lesson on Sunday at the same time :)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Просиме Вас на першу лекцию лемківского языка, зрыхтувану для початкуючых. Навчыте ся кус слів, котрыма можете ся привитати, передставити ітп. Маме надію, же тоты підставовы звороты вкажат ся придатны в час одвиджаня родини на Лемковині, а може і заохотит Вас до вчына языка предків. Слухайте нас в середу о 19.00 (за европейскым часом) і 7.00 вечером (за гамерицкым часом). Можете тіж повторити лекцию в неділю о тій самій годині :)

let's speak lemko

* З помочом для Лемків * Z pomocą dla Łemków *

Уж четвертий раз просиме Вас до участи в акциі Благодарна лемківска пачка, котру започаткували студенты з Вроцлавя. Має она зінтегрувати лемківскє середовиско в добрій справі. В рамах акциі збераме грошы, за котры купуєме продукты для тых, котры сут в гіршій ситуациі і потрібуют помочы. На Різдвяны Свята до нашых ближніх заходят волонтарюшы і даруют ім пачкы, в котрых мож найти ідло, лахы і пеленкы для діти, теплы черевикы, шкільны артикулы і іншы річы. Помагаме нашым братям Лемкам, котры мешкают так на Лемковині, як і на Чужыні, з православных і грекокатолицкых парохій. До участи зголашают ся помічникы, котры помагают нам дотерти до тых найбарже потрібуючых. Ініціатива барз добрі ся приняла і каждого рока прилучат ся до ньой што раз веце люди. І тепер рішыли сме зорганізувати єй 4. едицию, прото же є великє заінтересуваня і дяка нести поміч. Барз Вам дякуєме за дары Вашого серця і підтримку! Будме зас разом, бо в Лемках сила!

Пiнязi мож вплачати на поданий нижше банковий рахунок:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

наголовком: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Кєд хцете сьлідити поступы акциі, приєднайте ся до выдаріня на фейсбуку ===> Благодарна лемківска пачка IV

paczka 2015 lem

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Już po raz czwarty zapraszamy Was do udziału w akcji „Szlachetna łemkowska paczka”, którą zapoczątkowali studenci z Wrocławia. Ma ona na celu zintegrowanie łemkowskiego środowiska w dobrej sprawie. W ramach akcji zbieramy pieniądze, za które kupimy produkty dla tych, którzy są w gorszej sytuacji i potrzebują pomocy. Na Boże Narodzenie do naszych bliźnich zawitają wolontariusze i podarują im paczki, w których znajdywać się będzie jedzienie, ubrania i pieluchy dla dzieci, ciepłe obuwie, artykuły szkolne i inne rzeczy. Pomagamy naszym braciom Łemkom, którzy mieszkają zarówno na Łemkowszczyźnie, jak i na Obczyźnie, z prawosławnych i greckokatolickich parafii. Do udziału zgłaszają się pomocnicy, którzy pomagają nam dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących. Inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i każdego roku przyłącza się do niej coraz więcej ludzi. I teraz zdecydowaliśmy się zorganizować jej 4. edycję, dlatego że jest wielkie zainteresowanie i chęć niesienia pomocy. Bardzo Wam dziękujemy za dary Waszego serca i wsparcie! Bądźmy znów razem, bo w Łemkach siła!

Pieniądze można wpłacać na wskazane poniżej konto bankowe:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW ZAŚNIĘCIA
PRZENAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY W ŁUGACH
GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP

tytułem: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Jeśli chcecie śledzić postępy akcji, przyłączcie się do wydarzenia na Facebooku ===> Szlachetna łemkowska paczka

paczka 2015 pl

* Од сьпівака не одийдеш смутний * Od śpiewaka nie odejdziesz smutny *

Сьпіванкы стары і новы, давно призабыты і на ново найдены. Вшыткы супроводжены музыком оркестры професіоналів. Так было на 43. Маковицкій Струні в Бардійові, яку організувал Союз Русинів-Українців Словаччини. Тепер і Вы можете гвойти в ролю публикы і выслухати не лем концерт, але тіж бесіды зо сьпіваками, якы выступували на тым святі уж не першыраз.

Авдиция в Радіо Лемко в віторок о год. 19.00, повторіня в неділю о год. 18.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pieśni stare i nowe, dawno zapomniane i na nowo odnalezione. Wszystkie w towarzystwie muzyki wykonywanej przez orkiestrę profesjonalistów. Tak było na 43. edycji festiwalu Makovická Struna w Bardejowie, który był organizowany przez Związek Rusinów-Ukraińców Słowacji. Teraz również Wy możecie postawić się w roli publiczności i posłuchać nie tylko koncertu, ale też wywiadów ze śpiewakami, którzy nie pierwszy raz występowali na tym święcie kultury.

Audycja w Radio Lemko we wtorek o godzinie 19.00, powtórka w niedzielę o godzinie 18.00.

makovycka

* Radio programs especially for you *

Dear friends from North America!

We know that Lemko people live all around the world, far away from Lemkovyna. We decided to add some extra airtime, so listeners from Canada and USA can hear us in the evening. From now on, every single radio program will be on air twice, for example at 7 p.m. CET (Central European Time UTC+1) and 7 p.m. EST (Eastern Standard Time UTC-5). We have also an upcoming surprise for you, just stay up to date with our current news!

Best regards from Lemkovyna! :)

4-scribble-flags kopia

* Програм на неділю * Program na niedzielę *

Кєд не можете нас чути в тыжни, тот ден маме для Вас!

18:00 – ФИЛИПІВКА
Про зимовий піст, його історию і істоту.

19:00 – Лемківска монета має аверс і реверс
Друга част реляциі з ХХХІІІ Лемківской Ватры в Ждыни зо страны учасників і організаторів фестівалю.

20:00 – Лемківскій для наймолодшых
Занятя лемківского языка для предшкільників в Пшемкові, бесіда з учытелями і ініціаторами.

ЩЫРО ПРОСИМЕ!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jeśli nie możecie nas słuchać w ciągu tygodnia, ten dzień mamy dla Was!

18:00 – POST FILIPOWY
O zimowym poście, jego historii i znaczeniu.

19:00 – Łemkowska moneta ma awers i rewers
Druga część relacji z XXXIII Łemkowskiej Watry w Zdyni ze strony uczestników i organizatorów festiwalu.

20:00 – Łemkowski dla najmłodszych
Zajęcia języka łemkowskiego dla przedszkolaków w Przemkowie, rozmowa z nauczycielami i inicjatorami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

powtorinia

* Лемківскій для наймолодшых * Łemkowski dla najmłodszych *

Радіо-Лемко завитало в гости до предшколя в Пшемкові, де лемківского языка вчыт ся пятнадцетеро діти. Кєд хочете дізнаты ся, што треба зробити, жебы і в місци, де вчат ся Вашы діти, мож было провадити занятя лемківского, просиме выслуxати авдицию.

Радiо-Лемко, субота, год. 19.00

Повторiня авдициi в недiлю о год. 20.00

****************************************************

Radio-Lemko zawitało w gości do przedszkola w Przemkowie, gdzie języka łemkowskiego uczy się piętnaścioro dzieci. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co należy zrobić, żeby w miejscu, gdzie uczą się wasze dzieci, można było prowadzić zajęcia łemkowskiego, zapraszamy do wysłuchania audycji.

Radio-Lemko, sobota godz. 19.00

Powtórka audycji w niedzielę o godz. 20.00

fotPredszk

* Лемківска монета має аверс і реверс * Łemkowska moneta ma awers i rewers *

Просиме Вас на другу частину радіореляциі з Ватры в Ждыни. Бесіды з молодыма і старшыма, музыкы з ватряной сцены – того можете ся сподівати. А до того обшырний коментар Еміля Гойсака про вельо річи, якы доторкают ся Ватры і не лем. Слухати можете в пятницю о годині 19.00. А коли повторіня? 22 до 24 липня 2016 рока в Ждыни і в тоту неділю о годині 19.00 в Радіо Лемко!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na drugą część radiowej relacji z Watry w Zdyni. Rozmowy z młodymi i starszymi, muzyki z watrowej sceny – tego możecie się spodziewać. A do tego obszerny komentarz Emila Hojsaka o wielu rzeczach związanych z Watrą i nie tylko. Słuchać możecie w piątek o godzinie 19.00. A powtórka? Od 22 do 24 lipca 2016 w Zdyni i w tę niedzielę o godzinie 19.00 w Radio Lemko!

12336189_873294426072681_1478074437_n

* Прикликаня літа * Przywołanie lata *

В тамтым тыжни в ефірі Радіо Лемко могли сте почути реляцию нашых слухачів з ватры в Ждыни. Хцеме зас забрати вас в тот вакацийний час, тым разом на ХХV Лемківску Ватру в Лугах. Презентували сме Вам суботню забаву, але чым была бы она без молодіжньой пятниці, котра є міцным впроваджыньом до великого святкуваня :) Вертаме на ватру!
– – – – – – – – – – – – – – –
W ubiegłym tygodniu w eterze Radio Lemko mogliście usłyszeć relację naszych słuchaczy z watry w Zdyni. Znów chcemy Was zabrać w ten wakacyjny czas, tym razem na XXV Łemkowską Watrę w Ługach. Prezentowaliśmy Wam sobotnią zabawę, ale czym była by ona bez młodzieżowego piątku, który jest mocnym wprowadzeniem do wielkiego świętowania :) Wracamy na watrę!