* Меншыны вкажут ся в Шреняві / Mniejszości zaprezentują się w Szreniawie *

25 червця приіжджайте до Шренявы б. Познаня! В Народнім Музею Рільництва і Рільничо-Спожывчого Выробництва од год. 10:00 до 18:00 буде подія під небом з циклю Народны і етнічны меншыны в Польщи. Подія присвячена є Ромам, Жыдам, Лемкам, Литвинам, Татарам, Білорусинам, Украінцям, Чехам, Німцям, Росиянам, Словакам, Орміянам і Караімам. Цільом є вказаня окремого медже нами, але і спільного культурового богацтва, што зъявило ся на основі двостранной выміны досьвідчынь і традициі вельох поколінь. Імпрезі товаришыти буде тематычна выстава, едукацийны варштаты, прібуваня ідла, концерты музычных і танцювальных ансамблів.

В програмі:

10.00 – SHALOM KLEZMER BAND – жыдівскій ансамбль з творами інструментальныма і сьпіванками по польскы і гебрайскы,
11.00 – WAL-NAK – танцювальний фолькльорний ансамбль презентуючый народны німецкы танці,
11.25 – ILONA MYKOLAISHYN – украіньска солістка, тзв. „білий голос”,
11.40 – WAL-NAK (друга част выступу),
12.15 – ROMANE CHAWE – ромскій ансамбль зо Словациі,
13.10 – ORLOVMUSIC  дует артистів з Украіны з народныма украіньскыма і росийскыма сьпіванками,
14.00 – DOSTŁAR – танцювальний караімскій фолькльорний ансамбль,
14.35 – LEMKO TOWER JUNIOR – дітяча лемківска фолькова група,
15.25 – LEMKO TOWER – лемківскій фольковий ансамбль,
17.00 – 18.00 – TUHAJ-BEJ – украіньска фольково-рокова група.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

25 czerwca przybywajcie do Szreniawy k. Poznania! W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego od godz. 10:00 do 18:00 odbywać się impreza plenerowa z cyklu Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Wydarzenie dedykowane jest Romom, Żydom, Łemkom, Litwinom, Tatarom, Białorusinom, Ukraińcom, Czechom, Niemcom, Rosjanom, Słowakom, Ormianom oraz Karaimom. Celem jest pokazanie odrębności, ale także podobieństw oraz wspólnego bogactwa kulturowego, powstałego na zasadzie obustronnej wymiany doświadczeń i tradycji wielu pokoleń. Imprezie towarzyszyć będzie tematyczna wystawa, warsztaty edukacyjne, degustacje potraw, a także koncerty zespołów muzycznych i tanecznych.

W programie:

10.00 – SHALOM KLEZMER BAND – żydowski zespół z repertuarem instrumentalnych utworów klezmerskich oraz pieśni śpiewanych w języku hebrajskim i polskim,
11.00 – WAL-NAK – taneczny zespół folklorystyczny prezentujący ludowe tańce niemieckie,
11.25 – ILONA MYKOLAISHYN – solistka ukraińska, tzw. „biały śpiew”,
11.40 – WAL-NAK (druga część występu),
12.15 – ROMANE CHAWE – romski zespół ze Słowacji,
13.10 – ORLOVMUSIC  duet artystów z Ukrainy z ludowymi pieśniami ukraińskimi i rosyjskimi,
14.00 – DOSTŁAR – taneczny karaimski zespół folklorystyczny
14.35 – LEMKO TOWER JUNIOR – dziecięcy łemkowski zespół folkowy,
15.25 – LEMKO TOWER – łemkowski zespół folkowy,
17.00 – 18.00 – TUHAJ-BEJ – ukraiński zespół folk-rockowy.

рыс. Павел Бушкєвіч / rys. Paweł Buszkiewicz

* 20. едиция „Сьвіту під Кычером” / 20. edycja „Świata pod Kyczerą” *

Медженародний Фолькльорний Фестіваль „Сьвіт під Кычером”, організуваний през ЛАПіТ „Кычера” одбуде ся юж двадцетий раз. Імпреза зас одвидит Лемковину і чужыну (доіхат аж і за словацку границю), а разом з ньом запрезентуют ся артисты з ріжных куточків Землі — з Хін, Костарыкы, Ґрузиі, Чех, Турциі, Словациі, Румуніі, Польщы. Ниже публікуєме два афішы — для Малопольщы і Нижнього Шлеска — де найдете детальны інформациі, кади буде проходила „вандрівка” фестівалю. Горячо заохочаме до участи!

Тылич • Крениця • Санкова • Курів • Лігниця • Явір • Волів • Свидниця • Хоцянів • Лісєц • Рудна

– – – – – – – – – – – – – – –

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”, organizowany przez ŁZPiT „Kyczera” odbędzie się już dwudziesty raz. Impreza znów odwiedzi Łemkowszczyznę i obczyznę (dojedzie nawet za słowacką granicę), a razem z nią zaprezentują się artyści z różnych zakątków globu — z Chin, Kostaryki, Gruzji, Czech, Turcji, Słowacji, Rumunii, Polski. Poniżej publikujemy dwa afisze — dla Małopolski i Dolnego Śląska — na których znajdziecie szczegółowe informacje, co do punktów „wędrówki” festiwalu. Gorąco zachęcamy do udziału!

Tylicz • Krynica-Zdrój • Sękowa • Kurov • Legnica • Jawor • Wołów • Świdnica • Chocianów • Lisiec • Rudna

* Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc *

Дорогы діточкы і родиче, в найближшым програмі запрезентуєме Вам байку зо збіркы „Оповіданкы бабы Теклі” авторства Оксаны Грабан. Разом з парібками, Семаном і Петром, підеме в сьвіт глядати щестя. Перейдеме горы, лісы і рікы, полетиме на хырбеті велького птаха в далеку, таємну краіну. А што гын найдеме?

Переконате ся в середу (14.06.) о год. 19:00. А хто баю пропустит, буде міг послухати повторіня в суботу і неділю, тіж о 19:00. Просиме!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drogie dzieci i rodzice, w najbliższym programie zaprezentujemy Wam bajkę z książki „Opowidanky baby Tekli” autorstwa Oksany Graban. Razem z parobkami, Semanem i Petrem, ruszymy w świat szukać szczęścia. Przebędziemy góry, lasy i rzeki, polecimy na grzbiecie wielkiego ptaka do dalekiej, tajemniczej krainy. A co tam znajdziemy?

Przekonacie się w środę (14.06) o godz. 19:00. A kto przegapi bajkę, będzie mógł wysłuchać powtórki w sobotę i niedzielę, również o 19:00. Zapraszamy!

* Колєкция „Лемковина” / Kolekcja „Lemkowyna” *

В найновшій авдициі з Гардеробы Мейк Ляйф Лемко почуєте бесіду з молодом і здібном проєктантком, Анном Марийом Зиґмунт, авторком колєкциі „Лемковина”. Одкаль брала інспірациі і як працювала над створіньом проєктів, дознате ся юж в четвер о годині 20:00*. Програм обовязковий для вшыткых лемківскых фашіоністів!

* Повторіня програму в суботу о 9:00 і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

W najnowszej audycji z Garderoby Make Life Lemko usłyszycie rozmowę z młodą i zdolną projektantką, Anną Marią Zygmunt, autorką kolekcji „Lemkowyna”. Skąd czerpała inspiracje i jak wyglądała jej praca nad projektami, dowiecie się już w czwartek o godzinie 20:00*. Program obowiązkowy dla wszystkich łemkowskich fashionistów!

* Powtórki programu w sobotę o 9:00 i niedzielę o 14:00.

fot. Marek Makowski / фот. Марек Маковскі
(źródło: https://www.facebook.com/AnnaMariaZygmuntDesign/)

* Родинний пікнік / Piknik rodzinny *

В найближшу неділю з ініциятывы кружка Об’єднання Лемків во Вроцлавю буде організуваний родинний пікнік. В програмі заплянуваны сут огниско, гры і забавы для діти. Головна ціль то вчыня лемківскых сьпіванок і інтеґрация родин з теренів Нижнього Шлеска.

Коли? 4 червця, од год. 13:00
Де? Вроцлав, ул. Долга 65а
* Ідло і питя треба принести самому.

– – – – – – – – – – – – –

W najbliższą niedzielę z inicjatywy koła Zjednoczenia Łemków we Wrocławiu organizowany będzie piknik rodzinny. W programie zaplanowane jest ognisko, gry i zabawy dla dzieci. Głównym celem jest nauka łemkowskich piosenek oraz integracja rodzin z terenów Dolnego Śląska.

Kiedy? 4 czerwca, od godz. 13:00
Gdzie? Wrocław, ul. Długa 65a
* Jedzenie i napoje we własnym zakresie.

(фото / foto: http://foter.com/ff/photo/11381216836/629425d1b7/ )

ЛEMберґ – місто Лемків / LEMberg – miasto Łemków

Познайте ся з „Молодом Лемківщином”, яка нашла юж своє місце медже лемківскыма орґанізациями в Украіні, та в шырокім сьвіті не вшыткы о ней знают. Почуєте, чом тоту „Лемківщину” назвали молодом і де мож найти симпатыків орґанізациі. Кому буде мало – най заходит на львівскій Ринок, номер 17. А кому не хвачат сил іхати до Львова – най зазрит на іх цікавий фанпейдж на фейсбуці.

Емісия в четвер о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю о 21:00.*

* за укр. часом годину пізнійше!

– – – – – – – – – – – – –

Poznajcie „Młodą Łemkowszczyznę”, która znalazła swoje miejsce wśród łemkowskich organizacji na Ukrainie, ale w świecie nie wszyscy o jej istnieniu wiedzą. Usłyszycie, dlaczego tę „Łemkowszczyznę” nazwali młodą i gdzie można znaleźć jej sympatyków. A kto poczuje niedosyt – niech odwiedzi lwowski Rynek i szuka numeru 17. A jeśli sił nie wystarcza, by jechać do Lwowa, można odwiedzić ich ciekawy fanpage na Facebooku.

Emisja w czwartek o godz. 19:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 21:00.

Члены орґанізациі „Молода Лемківщина”
Członkowie organizacji „Moloda Lemkivshchyna”
(фот. Микола Крупей / fot. Mykoła Krupej)

* ЄДНАТ НАС ПАМЯТ / ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ *

В найближшу пятницю в Ґорлицях історикы будут бесідувати о сенсі і мірі проблему акциі „Вісла” на Лемковині.
– – – – – – – – – – – – – – – –
W najbliższy piątek w Gorlicach historycy dyskutować będą o istocie i skali problemu akcji „Wisła” na Łemkowszczyźnie.
***
2.06.2017, 18:00, Pl. Dworzysko 5
Centrum Kultury im B I Antonycza – Центр культури ім Б І Антонича

* Стріча Конечнян / Spotkanie Koniecznian *

70 років по выселіню Конечняне зас ся стрітят на рідній земли. Приєднайте ся до выдаріня, гын будут ся зъявляти детальны інформациі.
– – – – – – – – – – – – – – – –
70 lat po wysiedleniu Koniecznianie znów spotkają się na rodzimej ziemi. Przyłączcie się do wydarzenia, będą tam się pojawiać szczegółowe informacje.

ГЕВ / TUTAJ ===> Стріча Конечнян / Spotkanie mieszkańców wsi Konieczna

* Ближе слухачів, ближе Лемків / Bliżej słuchaczy, bliżej Łemków *

Просиме вшыткых на реляцию з концерту промуючого нову плыту Надіі пн. „Ближе”. В авдициі побесідуєме з членами ансамблю, котры оповідят нам о працях над альбомом і плянах на будуче. Дознаме ся тіж, на якых лемківскых сценах мож буде того рока взріти і почути Надію. В другій части перенесеме ся на концерт в лігницкій „Спіжарни”, а слухачы поділят ся з нами своіма вражынями. Кого не было в премєрі альбому, не може го тепер бракнути!

Емісия програму в неділю (21.05.) о год. 20:00.
Повторіня в середу і суботу о 21:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na relację z koncertu promującego nową płytę Nadii o nazwie „Bliżej”. W audycji porozmawiamy z członkami zespołu, którzy opowiedzą nam o pracach nad albumem i planach na przyszłość. Dowiemy się też, na jakich łemkowskich scenach będzie można w tym roku zobaczyć i usłyszeć Nadiję. W drugiej części przeniesiemy się na koncert w legnickiej „Spiżarni”, a słuchacze podzielą się z nami swoimi wrażeniami. Kogo nie było na premierze albumu, tego nie może teraz zabraknąć!

Emisja programu w niedzielę (21.05.) o godz. 20:00.
Powtórki w środę i sobotę o 21:00.

Ансамбль Надія презентує репертуар плыты „Ближе”.
Zespół Nadija prezentuje repertuar płyty „Bliżej”.

Фот. Ярко Стремецкій / Fot. Jarosław Stremecki