* Руснацка мелодия в моій хыжи / Rusnacka melodia w moim domu *

Ци Вы тіж так мате, же кєд никого неє в хыжи, пущате на полну пару свою улюблену музику? Ци слухаючы творів мате якысы інформациі о ансамблю або артисті? В тій авдициі можете дознати ся кус о тых выконавцях з Карпат зза полудньовой границі Карпат, котры для автора програму найчастійше грали концерт з голосників компутера. Справдте, што чути в Ярка ;)

Музична авдиция емітувана буде в пятницю 12.01. o 20:00, а повтаряна буде в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Czy Wy też tak macie, że kiedy nikogo nie ma w domu, puszczacie na cały regulator swoją ulubioną muzykę? Czy słuchając utworów macie jakieś informacje o zespole czy artyście? W tej audycji możecie dowiedzieć się trochę o wykonawcach z Karpat zza południowej granicy Karpat, którzy dla autora programu najczęściej grali koncert z głośników komputera. Sprawdźcie, co słychać u Jarka ;)

Audycja muzyczna emitowana będzie w piątek 12.01. о 20:00, a powtórzona w sobotę i niedzielę o 16:00.

Образ з архіву родины Стремецкых / Obraz ze zbiorów rodziny Stremeckich

* В тоту годину несеме вам радістну новину! / W tę godzinę przynosimy wam radosną nowinę! *

Єдного вечера, до малой хыжы, колядникы пришли і радістну новину принесли. Рождество Христа прославляли і разом коляды сьпівали. Де тота хыжочка – зьвідате ся? Та то великій музей Андрия Вархолы! Приносиме вам реляцию з різдвяного концерту на предуже голосів. Послухайте, як колядуют в лабірскій долині!

Емісия проґраму в неділю 07.01.2018 о 19:00 годині, повторіня в в понедільок і віторок тіж о 19:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jednego wieczoru, do małej chatki, kolędnicy zawitali i radosną nowinę przynieśli. Narodzenie Chrystusa sławili i razem kolędy śpiewali. Spytacie – gdzie ta chatka? A to wielkie muzeum Andy’ego Warholi! Przygotowaliśmy dla was relację ze świątecznego koncertu na wiele głosów. Posłuchajcie jak kolęduje się w laborskiej dolinie!

Emisja programu w niedzielę 07.01.2018 o godz. 19:00, powtórki w poniedziałek i wtorek również o godz. 19:00.

Автор знимкы: Укач Медвідь / Autor zdjęcia: Lukáš Medviď

* Олесіны прогулькы – Париж / Podróże Oleny – Paryż *

Щыро вшыткых просиме на новий цикль програмів „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра обіхала кавалец сьвіта, одраз хтіли сме передати Єй оповіданя дальше і так тіж ся стало. В першій з циклю авдициі почуєте бесіду пані Олены, котра разом з внуком рішыла витати Новий Рік в Парижу. В програмі не бракне анеґдот і цєкавых коментарів нашого гостя.

Емісия в неділю 31.12.2017 р. о год. 17:00. Повторіня в понедільок і віторок о год. 20:00.

* Олена Шпытко – з дому Цьолка, в 1947 р. в рамах акциі Вісла остала выселена до Михалова на Нижнім Шлеску, в котрым мешкат до гнеска.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie wszystkich zapraszamy na nowy cykl programów „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o podróżach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej opoшіеці dalej i tak też się stało. W pierwszej z cyklu audycji wysłuchacie rozmowy pani Oleny, która razem z wnukiem postanowiła witać Nowy Rok w Paryżu. W programie nie braknie anegdot i ciekawych komentarzy naszego gościa.

Emisja w niedzielę 31.12.2017 r. o godzinie 17:00. Powtórka w poniedziałek i wtorek o godzinie 20:00. 

*Olena Szpytko – z domu Ciołka, w 1947 r. w ramach akcji Wisła została wysiedlona do Michałowa na Dolnym Śląsku, w którym mieszka do dziś.

* Святий Спіридон – сторож віры / Święty Spirydon – obrońca wiary *

Тропар:

Собора Перваго показался єси поборник и чудотворец,
Богоносе Спиридонi, отче наш.
Тiмже мертву ты во гробi возгласив,
i змию в злато претворил єси,
i внегда пiти тебi святыя молитвы
Ангелы, сослужащия тебi, iмiл єси, священнiйший.
Слава Давшему тебi крiпость,
слава Вiнчавшему тя,
слава Дiйствующему тобою всiм iсцелiнiя.

Святий Спіридон (270 р. по Христi) – богобійний пастыр і єпископ. Сторож правдивой віры, чловек молитвы, чудотворец, потішытель в нещестю і біді. Просиме на авдицию посвячену памяти велького святого.

Емісия проґраму 25 грудня о годині 20:00. Повтаряме в суботу і неділю 30-31.12 о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Troparion:

Pierwszego Soboru okazałeś się obrońcą i cudotwórcą,
mający Boga w sercu Spirydonie, ojcze nasz.
Przeto zmarłą w grobie przywołałeś
i żmiję w złoto zamieniłeś,
i kiedy śpiewałeś święte modlitwy,
aniołów współsłużących tobie miałeś, o świętobliwy.
Chwała Temu, Który daje tobie moc,
chwała Koronującemu Ciebie,
chwała Temu, Który poprzez Ciebie uzdrawia wszystkich.

Święty Spirydon (ok. 270 r. n.e.) – bogobojny pasterz i biskup. Obrońca prawdziwej wiary, człowiek modlitwy, cudotwórca, pocieszyciel w nieszczęściach i biedzie. Zapraszamy na audycję poświęconą pamięci wielkiego świętego.

Emisja programu 25 grudnia o godzinie 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę 30-31.12 o godz. 16:00.

Ікона Святого Спіридона / Ikona Świętego Spirydona

 

 

 

* Як ся зышли в Конечній / Jak się zeszli w Koniecznej *

При нагоді 70. річниці акциі „Вісла” Лемкы з ріжных куточків сьвіта повертали до своіх сел. Жебы ся стрітити, побесідувати, помолити за помершых, поплакати… жебы быти разом. Так ся стало тіж в Конечній, при самій граници зо Словацийом. Просиме Вас на авдицию, в котрій сядеме разом з Конечнянами до єдного стола і почуєме о істориі села. Коли была льокувана? Кади ішли війска? Хто пред роками колектувал на будову церкви? В котрім році мешканка того села першыраз вділа вельон до шлюбу? Тоты істориі і іщы веце в наступным проґрамі в Радіо Лемко.

Емісия в понедільок 18.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю 23-24.12 о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przy okazji 70. rocznicy akcji „Wisła” Łemkowie z różnych zakątków świata powrócili do swoich wsi. Aby się spotkać, porozmawiać, pomodlić za zmarłych, popłakać… żeby być razem. Tak się stało również w Koniecznej, przy samej granicy ze Słowacją. Zapraszamy Was na audycję, w której zasiądziemy przy jednym stole* z Koniecznianami i usłyszymy historię wsi. Kiedy była lokowana? Którędy przechodziły wojska? Kto przed laty zbierał kolektę na budowę cerkwi? W którym roku mieszkanka Koniecznej po raz pierwszy ubrała welon do ślubu? Te opowieści i wiele więcej w kolejnych programie Radio Lemko.

Emisja w poniedziałek 18.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę 23-24.12 o godz. 18:00.

фот. Оксана Грабан / fot. Oksana Graban

* Святая Варвара церкву збудувала / Święta Barbara cerkiew zbudowała *

Тропар: Варвару святую почтим:/ вражия бо сiти сокруши/ i, яко птиця, iзбавися от них// помощию i оружиєм Креста, всечестная.

Кондак: В Тройце благочестно пiваємому/ послiдовавши Богу, страстотерпице,/ iдольская притупила єси чтилища,/ посредi же подвига страдальчествующи, Варваро,/ мучителей прещенiя не устрашилася єси, мужемудренная,/ велiгласно поющи присно:// Тройцу чту, Єдино Божество.

***

17 грудня празднуєме ден памяти Великомучениці Варвары. З той нагоды просиме на авдицию прсвячену єй істориі. Емісия в неділю 17.12 о год. 19:00. Повторіня 23. і 24. грудня о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Troparion: Uczcijmy świętą Barbarę, bowiem sieci wroga porwała, a wsparciem i orężem krzyża jak ptak z nich się uwolniła, najczcigodniejsza.

Kontakion: Idąc za pobożnie opiewanym Bogiem w Trójcy, męczennico, zniszczyłaś bożków chramy i wśród wysiłku cierpień nie ulękłaś się gróźb prześladowców, mężna Barbaro, donośnie wołając: Trójcy czczę jedno Bóstwo.

***

17 grudnia wspominamy pamięć Wielkiej Męczennicy Barbary. Zapraszamy na audycję poświęconą jej historii w niedzielę 17.12 o godz. 19:00. Powtórki 23. i 24. grudnia o godz. 16:00.

Свята Великомучениця Варвара. Ікона, XIV вiк
Święta Wielka Męczennica Barbara. Ikona, XIV wiek

 

* Студиі над лемківскым синтаксисом / Studia nad składnią łemkowską *

Просиме на рецензию книжкы „Студиі над лемківскым синтаксисом”, котру написали пан Генрик Фонтаньскій. В авдициі дознаме ся, што є в змісті, якы сут єй добры прикметы, а де ій штоси хыбит. Довідаме ся тіж, де ю мож достати и пожычыти.

Премєра в пятницю 15.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na recenzję książki „Studia nad składnią łemkowską” autorstwa pana Henryka Fontańskiego. W audycji dowiemy się, co w niej jest, jakie są jej zalety i czego jej brakuje. Oprócz tego usłyszymy, gdzie ją można kupić lub pożyczyć.

Premiera w piatek 15.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę też o 20:00.

* О Крільові нічны розмовы / O Królowej nocne rozmowy *

Ци подорожуючы потягом з Кыєва до Тернополя можна дознати ся дашто о Крільовій Рускій? Певно більшіст повіст, же то мало можливе, та нашому редакторови таке ся подарило! В своім ваґоні стрітил крільовчанку (хоцкі юж не роджену в Крільові), котру детальні вызьвідувал. Кед хочете знати, як в Кыєві памятают старий край — і то лем з оповідань мамы і няня — слухайте бесіду награну в дорозі з паньом Надійом Кінщак.

Емісия в четвер 13.12 о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00 годині.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Czy jadąc pociągiem z Kijowa do Tarnopola można dowiedzieć się czegoś o Królowej Ruskiej? Pewnie większość ludzi powie, że to prawie niemożliwe, a jednak naszemu redaktorowi udała się taka sztuka! W jednym wagonie spotkał panią pochodzącą (ale już nie urodzoną) z Królowej i szczegółowo ją przepytał. Jeśli chcecie wiedzieć, jak w Kijowie pamiętają stary kraj — i to tylko z opowiadań mamy i taty — słuchajcie rozmowy nagranej w podróży z panią Nadiją Kinszczak.

Emisja w czwartek 13.12 o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

* Як ся пишеш и што то значыт? / Jak się nazywasz i cóż to znaczy? *

Знате, одкаль пришли Вашы предкы? Або якы были, як выглядали? Ци назвиско може Вас поставити в єднім шорі зо старыма богами и богынями? Што значыт Ваше мено? Просиме на проґрам, в котрім розбереме веце як двіста лемківскых назвиск!

Премєра в понедільок 11.12 о 20:00, повторіня в суботу и неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wiecie, skąd przyszli Wasi przodkowie? Albo jacy byli, jak wyglądali? Czy nazwisko może Was postawić w panteonie starych bogów i bogiń? Co znaczy miano, które nosicie? Prosimy na program, w którym rozpracujemy ponad dwieście łemkowskich nazwisk!

Premiera w poniedziałek 11.12 o 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Джерело: Державный Архів в Перемышли

Źródło: Archiwum Państwowe w Przemyślu

* В пчолах божого є духа іскорка / W pszczołach boskiego jest ducha iskierka *

… В пчолах божого є духа іскорка

/Вергілій/

… W pszczołach boskiego jest ducha iskierka

/Wergiliusz/

Мед, віск, прополіс – найбарже популярны продукты пчелярскы. Што іщы дают пчолы? Ци мож ся з нима доґадати? О духовім значыню праці пчеляря оповіст велькій пасийонат пчіл, Андрий Прибыло. Дознаме ся, медже іншыма, як роблят пчолы, хто сьпіват в улию і о чым треба памятати в контакті з тыма божыма сотворінями.

Просиме на проґрам в пятницю 8.12. о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Miód, wosk, propolis – najpopularniejsze produkty pszczelarskie. Co jeszcze dają pszczoły? Czy można się z nimi dogadać? O duchowym znaczeniu pracy pszczelarza i nie tylko opowie wielki pasjonat pszczół, Andrzej Przybyło. Dowiemy się, między innymi, jak pracują pszczoły, kto śpiewa w ulu i o czym należy pamiętać w kontakcie z tymi bożymi stworzeniami.

Zapraszamy na audycję w piątek 8.12. o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę również o 20:00.

Емілія Ґардоцкі і Андрий Прибыло
Emilia Gardocki i Andrzej Przybyło