Лемкыня в дорозі – БОЛГАРИЯ ч. 1 / Łemkini w podróży – BUŁGARIA cz. 1

Найближший проґрам в Радіо Лемко приведе Вам на думку літній одпочынок, шум моря і радістну гостину при балканьскій музиці. Наша редакторка Оксана забере Вас до Болгариі, де мала нагоду жыти, а тепер фурт до ньой вертат і одкрыват штоси нове. Кєд хцете знати, чом Краіна Руж притігат туристів і што можете там зазнати, послухайте наш проґрам. Отримате гідні вказівок, коли найліпше гын поіхати, як найліпше схіснувати час в Болгариі і што треба Вам знати, кєд задумате полетіти без помочы подорожничого бюра. Чекают Вас цєкавинкы, почуєте, чом Болгаре кывают головами інакше, што болгарскій язык має спільного з лемківскым, чом Болгария розславила ся йоґуртом. Здрадиме Вам секрет долговічности Болгарів і выняткового смаку іхньой кухні.

Премієра проґраму в середу 24.02. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Najbliższy program w Radio Lemko przywiedzie Wam na myśl letni odpoczynek, szum morza i radosne biesiadowanie przy bałkańskiej muzyce. Nasza redaktorka Oksana zabierze Was do Bułgarii, gdzie miała okazję mieszkać, a teraz wciąż do niej wraca i odkrywa coś nowego. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego Kraina Róż przyciąga turystów i czego możecie tam zaznać, posłuchajcie naszego programu. Otrzymacie wiele wskazówek, kiedy najlepiej tam pojechać, jak najlepiej wykorzystać czas w Bułgarii i co musicie wiedzieć, jeśli zamierzacie polecieć tam bez pomocy biura podróży. Czekają Was ciekawostki, usłyszycie, dlaczego Bułgarzy kiwają głowami inaczej, co język bułgarski ma wspólnego z łemkowskim i dlaczego Bułgaria rozsławiła się jogurtem. Zdradzimy Wam sekret długowieczności Bułgarów i wyjątkowego smaku ich kuchni.

Premiera programu w środę 24.02. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Выстава ‚Лемківска байка’ / Wystawa ‚Łemkowska bajka’

Округовий Музей в Новым Санчи щыро просит на выставу під наголовком „Лемківска байка”, што представлят праці Анны, Ірены і Лідиі Коцур. Артисткы то Лемкыні з Ґорлиц, котры свою творчу подорож зачали од ліноритів, а гнеска сігают тіж по іншы технікы творіня ґрафік, м.ін. монотипію, котрой ефекты годен обзерати на выставі в Музею Никырофа. Найвекшом інпірацийом для сестер Коцур єст Лемковина, єй краєвиды, природа, ахрітектура і емоциі авторок, што чуют велькій звязок з рідном земльом. Артисткы од веце як 20 років занимают ся творчом працьом і вказували єй плоды на выставах в Польщы і за границьом. На експозициі створеній в рамах „Лемківской байкы” вказаны сут тіж лінориты іх вітця, Михала Коцура (1946-2015), котрому сестры посвячают сесу выставу.

Выставу мож обзерати в Музею Никыфора при Бульварах Дітля 19 в Креници.

– – – – – – – – – – – –

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu serdecznie zaprasza na wystawę pod tytułem „Łemkowska bajka”, przedstawiającą prace Anny, Ireny i Lidii Kocur. Artystki są Łemkiniami z Gorlic, swoją podróż twórczą rozpoczęły od linorytów, a dziś sięgają po inne techniki tworzenia grafik, m.in. monotypię, której efekty można zobaczyć na wystawie w Muzeum Nikifora. Największą inspiracją dla sióstr Kocur jest Łemkowszczyzna, jej krajobraz, przyroda, architektura i emocje autorek, odczuwających silne przywiązane do rodzimej ziemi. Artystki od ponad 20 lat zajmują się pracą twórczą i prezentowały jej owoce na wystawach w Polsce i za granicą. Na ekspozycji stworzonej w ramach „Łemkowskiej bajki” znajdują się również linoryty ich ojca, Michała Kocura (1946-2015), któremu siostry dedykują niniejszą wystawę.

Wystawę można obejrzeć w Muzeum Nikifora przy Bulwarach Dietla 19 w Krynicy-Zdroju.

Святочны жычыня в Радіо Лемко / Życzenia świąteczne w Radio Lemko

Христос ся Раждає! Як што рока щыро просиме на святочний проґрам, в котрім почуєте жычыня і поздоровліня нашых слухачів. Несеме Вам коляду і добре слово! Різдвяны желаня в Радіо Лемко 7.01.2020 рока о год. 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00.
– – – – – – – – – – – –
Chrystos sia Rażdaje! Jak co roku serdecznie zapraszamy na świąteczny program, w którym usłyszycie życzenia i pozdrowienia naszych słuchaczy. Niesiemy Wam kolędę i dobre słowo! Bożonarodzeniowe życzenia w Radio Lemko 7 stycznia o godz. 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00.

Вмер Мєчыслав Мончка / Zmarł Mieczysław Mączka

З жальом приняли сме вістку о смерти Приятеля нашой родины, і Приятеля Лемків – Мєчыслава Мончкы, котрий гмер 31.12.2020. Был він єдным з першых, котры для польского чытача одкрывали лемківскых поетів. В Санчівскій Выдавничій Офіцині, а пак в Мініятурі вказували ся збіркы вершів Штефаниі Трохановской, Петра Трохановского, Володислава Грабана, Олены Дуць-Файфер, Павля Стефанівского. Орґанізацийні підтримувал особы, што творили новы формы культурных ініциятив, в тім орґанізацию „Лемківской Ватры”. Был неоціненом персоном в руху культурного одроджыня лемківского середовиска. В тяжкым часі вісемдесятых років внюс гідні надіі до середовиск ґуралів в Бескидах і на Підгалю.
Останеш в нашій памяти чловеком жычливым і добродушным! Горы будут Тя споминати теплым, весняным вітром.

Володислав Грабан з родином

Редакция Радіо Лемко долучат до кондоленций, хочеме высловити пошану і великє спілчутя для родины і приятелів покійного. Вічная Памят.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Przyjaciela naszej rodziny, jak również życzliwego Przyjaciela Łemków – Mieczysława Mączki, który odszedł 31.12.2020. Był jednym z pierwszych, którzy dla polskiego czytelnika odkrywali łemkowskich poetów. W Sądeckiej Oficynie Wydawniczej, a następnie w Miniaturze ukazywały się zbiory wierszy Stefanii Trochanowskiej, Piotra Trochanowskiego, Władysława Grabana, Heleny Duć-Fajfer, Pawła Stefanowskiego. Wspierał organizacyjnie osoby tworzące nowe formy inicjatyw kulturalnych, w tym organizację „Łemkowskiej Watry”. Był nieocenioną postacią w odradzającym się ruchu kulturotwórczym łemkowskiego środowiska. W trudnym czasie lat osiemdziesiątych wniósł wiele nadziei do środowisk górali w Beskidach i na Podhalu.
Pozostaniesz w naszej pamięci człowiekiem życzliwym i dobrodusznym! Góry będą wspominać Cię ciepłym, wiosennym wiatrem.

Władysław Graban z rodziną

Redakcja Radio Lemko dołącza do kondolencji, pragnie wyrazić szacunek oraz głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Wicznaja Pamiat.

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Хцете переказати жычыня своiй родинi i знаємым? Мате родину за границьом або за „вельком водом”? А може дiточкы хтiли бы поздрaвити бабу з дiдом i засьпiвати колядку? В святочным програмi Радіо Лемко почуєте рiздвяны коляды i жычыня. Може будут серед них поздоровліня для Тебе або од Тебе? Щыро просиме Вас до святочной акциi! Як тото зробити?

Надсылайте до нас награны жычыня або напиште до нас вiдомiст през Фейсбука ци мейльом на адрыс: info@radio-lemko.pl

Ждеме до 5 січня 2021 рока на вшыткы теплы святочны слова!

– – – – – – – – – – – – –

Chcecie przekazać życzenia swojej rodzinie i znajomym? Macie krewnych za granicą albo za „wielką wodą”? A może dzieciaki chciałyby pozdrowić babcię z dziadkiem i zaśpiewać kolędę? W świątecznym programie Radio Lemko usłyszycie kolędy i życzenia. Może będą wśród nich pozdrowienia dla Ciebie albo od Ciebie? Serdecznie zapraszamy Was do udziału w świątecznej akcji! Jak to zrobić?

Nadsyłajcie do nas nagrane życzenia albo napiszcie do nas wiadomość przez Facebooka lub mailem na adres: info@radio-lemko.pl

Czekamy do 5 stycznia 2021 roku na wszystkie ciepłe świąteczne słowa!

8. Лемківска Пачка / 8. Łemkowska Paczka


[PL]
„Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza ósmą edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane będą w greckokatolickich i prawosławnych parafiach.

Jak zawsze, wpłaty można kierować na konto parafii (dane do przelewu znajdują się na końcu opisu), jednak w tym roku postanowiliśmy ułatwić darczyńcom ten proces i stworzyć zrzutkę na ten cel. Dzięki temu sami decydujecie, czy na liście wpłat pojawi się wasze imię, imię i nazwisko bądź pozostaniecie anonimowi. Link do zrutki: https://zrzutka.pl/a6k2pk

Pełna lista darczyńców opublikowana będzie na stronie www.radio-lemko.pl po zamknięciu zbiórki.
O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie: https://www.facebook.com/radiolemko

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ♥


[LEM]
„Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. Радіо Лемко разом з православном парохiйом в Лугах оголашат осму едицию „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали. За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях.

Як все, вплаты мож подавати на конто парохіі (банковы даны сут на кінци опису), але того рока рішыли сме зробити тот процес лекшым і створити „зошмарку” на тоту ціль. Вдякы тому самы рішате, ци на списі вплат буде ваше імено, імено і назвиско або лишыте ся анонімовы. Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/a6k2pk

Полна листа жертводавців вказана буде на страні www.radio-lemko.pl по запертю збіркы.

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi: https://www.facebook.com/radiolemko

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй волі. Маме надію, же буде нас іщы веце! ♥


[ENG]
„The Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. Radio Lemko and Orthodox parish in Ługi are proud to organise the 8th edition of „The Noble Lemko Package”. We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spend on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which will be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes.

As always, you can transfer money into an account of parish (bank transfer details below), but this year we would like to make this process easier and create this collection also on zrzutka.pl You can easily decide, if you put your name or name & surname on the list or you can also stay anonymous. Link to collection: https://zrzutka.pl/a6k2pk

The list of all donators will be published after the end of collection on www.radio-lemko.pl
We would inform you about every news connected to „The Noble Lemko package” event on our facebook fanpage: https://www.facebook.com/radiolemko

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ♥

DANE DO PRZELEWU / БАНКОВЫ ДАНЫ / BANK TRANSFER DETAILS

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. Gorzowska 10/3 66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem / наголовок / title: „Łemkowska Paczka”

[PL] Jeżeli chcesz pozostać anonimowy, dopisz tę informację w tytule przelewu.
[LEM] Кєд хочеш быти анонімовий, допиш тото в наголовку переказу.
[ENG] If you want to stay anonymous, write about it in title.

Велия бабы Олены / Wigilia babci Oleny

Кінчыт ся 2020 рік і зачынаме рыхтувати ся до Свят Різдва Христового. Кєд того рока сами мусите зробити Велию і зварити велийны стравы, а не знате, як ся до того взяти, послухайте лемківскых ґаздів! В проґрамі З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко о рыхтуваню до Святого Вечера оповідят Олена і Ваньо Пыжы. Буде традицийні! Што давно іли того вечера, кілко часу на заквашыня потрібує правдива кєселиця і як ю зготовити, з чого робили прикрасы на яличку і якы ворожбы на новий рік приносили бобалькы – о тім довідате ся в Радіо Лемко!

Слухайте юж в середу 30.12 о год. 20:00, повторіня пустиме в суботу і неділю (2-3.01.2021) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Rok 2020 dobiega końca i zaczynamy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Jeśli w tym roku musicie sami zorganizować wieczerzę i ugotować wigilijne potrawy, a nie wiecie, jak się za to zabrać, posłuchajcie łemkowskich gospodarzy! W programie Z Garderoby Make Life Lemko o przygotowaniach do Wigilii opowiedzą Olena i Wanio Pyrzowie. Będzie tradycyjnie! Co dawniej jadano tego wieczoru, ile czasu na zakwaszenie potrzebuje prawdziwa kieselycia i jak ją przyrządzić, z czego tworzono ozdoby na choinkę i jakie wróżby na nowy rok przynosiły bobalky – o tym dowiecie się w Radio Lemko!

Słuchajcie już w środę 30.12 o godz. 20:00, powtórki wyemitujemy w sobotę i niedzielę (2-3.01.2021) o godz. 14:00.


фот. Міля Пыж / fot. Emilia Pyrz

Різдво Христове в Бортнім / Boże Narodzenie w Bartnem

Гнет за ґреґорияньскым і юлияньскым календарьом засьвітит на небі Вифлеємска Зьвізда і будеме радувати ся з рождества Спасителя. З нагоды надходячых свят Різдва Христового зрыхтували сме для Вас проґрам з циклю „Бер внуку мікрофон в руку!” о лемківскых святочных традициях, котры плекали нашы дідове іщы перед війном. Што з них лишыло ся до гнеска в нашых хыжах? Шановны Мария і Митро Горбалі зо села Бортне оповідят нам о різдвянім часі на Лемковині. Дознате ся, што Лемкы робили в Святий Вечер і Різдво, штобы забезпечыти собі і своім близкым здравля, достаток і добру долю в новім році. О традициі і звыкы зьвідувала Наталия Шута, молода Лемкыня, котрой коріня по сусідскы до нашых гости. Щыро просиме на бесіду!

Премієра проґраму в середу 23 грудня о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (26-27.12) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Niebawem zgodnie z gregoriańskim i juliańskim kalendarzem na niebie objawi się nam Gwiazda Betlejemska i będziemy radować się z narodzin Zbawiciela. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla Was program z cyklu „Ber wnuku mikrofon w ruku!” o łemkowskich świątecznych tradycjach, kultywowanych przez naszych dziadków jeszcze przez wojną. Co z tego pozostało po dziś dzień w naszych domach? Państwo Maria i Dymitr Horbalowie z Bartnego opowiedzą nam o bożonarodzeniowym czasie na Łemkowszczyźnie. Dowiecie się, co Łemkowie robili w Wigilię i Boże Narodzenie, aby zapewnić sobie i swoim bliskim zdrowie, dostatek i dobrą dolę w nowym roku. O zwyczaje i tradycje pytała Natalia Szuta, młoda Łemkini, której korzenie są częściowo również z Bartnego. Serdecznie zapraszamy na wywiad!

Premiera programu w środę 23 grudnia o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (26-27.12) o godz. 14:00.


Колядникы, образ Теодора Кузяка з Бортного (Догасаюча ватра, выд. Наша Загорода 2001)
Kolędnicy, obraz Teodora Kuziaka z Bartnego (Dohasajucza watra, wyd. Nasza Zahoroda 2001)


фот. Наталия Шута / fot. Natalia Szuta

Лемківска книжочка біс! / Łemkowska książeczka bis!

Красьні просиме дорогых слухачів на бесіду з представниками Фундациі Стара Дорога, Мартом и Христофором Бутринами. Зайдеме на поєдны поля іх діяльности, а долше присядеме при книжковых выданях, зато же хцеме обвістити о іхній ініциятиві. Фундация задумала другіраз выдрукувати „Лемківску книжочку”, выдану в 2017 році. З той причыны рішыла пустити в інтернеті збірку пінязи, котры мают помочы зъістити тото друкуваня. Почуєте о творіню лемківскых публикаций для діти (і не лем), дознате ся, што можете достати за участ в акциі і чом „Лемківска книжочка” так ся скоро розперхла по людьох. Хоц збірка чысто несподівані вдякы барз щедрій вплаті з дня на ден досягла 100%, орґанізаторы єй не заперают, штобы каждий охочий міг іщы отримати выдавничы дарункы. Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/jbr9ah

Премієра проґраму в четвер 17.12. о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 16:00. Бесіда по польскы.

– – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy na wywiad z przedstawicielami Fundacji Stara Droga, Martą i Krzysztofem Butrynami. Zahaczymy o różne obszary ich działalności, ale bardziej skupimy się na wydaniach książkowych, ponieważ chcemy rozpowszechnić ich inicjatywę. Fundacja pragnie po raz drugi wydrukować „Łemkowską książeczkę”, wydaną pierwotnie w 2017 roku. Dlatego też postanowiła uruchomić internetową zbiórkę pieniędzy — mają one pomóc w zrealizowaniu przedsięwzięcia. Usłyszycie o tworzeniu publikacji łemkowskich dla dzieci (i nie tylko), dowiecie się, co można dostać za udział w akcji i z jakiego powodu nakład „Łemkowskiej książeczki” tak szybko się rozszedł. Chociaż zbiórka dzięki bardzo hojnej wpłacie zupełnie niespodziewanie osiągnęła 100%, to organizatorzy jej nie kończą, żeby chętni mogli jeszcze otrzymać wydawnicze prezenty. Odnośnik do zbiórki: https://zrzutka.pl/jbr9ah

Premiera programu w czwartek 17.12 o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00. Wywiad w języku polskim.

Ощаджай з Таньком! / Oszczędzaj z Tańką!

Конец рока то все час купуваня дарунків і рыхтуваня до свят, а кєбы так при купуваню ощаджати з помочом телефона? А барже „мудрофона”, бо то записаны в ним аплікациі дают нам таку шансу. Оповіст Вам о тім гіст нашого наступного проґраму – Татяна Пласконь, котра в сьвіті цифровых можливости є барз добрі обізнана. Познате м.ін. такы апкы як Goodie, Too good to go, Foodsi ци Zalando. Данько Горощак вывідат ся, што треба зробити, штобы нашы пулярисы не страждали од біды, а мы могли радо терти долоні гейбы корчмар або гандляр на ярмаку, котрий зробил добрий ґешефт. Хто любит ощаджати пінязі? Най не пропустит наш проґрам!

Премієра в віторок 15.12 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Koniec roku to zawsze czas kupowania prezentów i świątecznych przygotowań, a gdyby tak przy zakupach oszczędzać za pomocą telefonu? A raczej smartfona, bo to właśnie zainstalowane w nim aplikacje dają nam taką szansę. Opowie Wam o tym gość naszego kolejnego programu – Tatiana Płaskoń, która w świecie cyfrowych możliwości jest bardzo dobrze zorientowana. Poznacie m.in. takie apki jak Goodie, Too good to go, Foodsi czy Zalando. Dańko Horoszczak dowie się, co należy zrobić, aby nasze portfele nie klepały biedy, a my mogli z zadowoleniem zacierać ręce niczym karczmarz lub handlarz na jarmarku, który zrobił niezły interes. Kto lubi oszczędzać pieniądze? Niech nie przegapi naszego programu!

Premiera we wtorek 15.12 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.