Дві Полянкы – єдна традиция / Dwie Polanki – jedna tradycja

Мали сте нагоду почути о жытю Руснаків зо словацкой стороны в проґрамах „Дві Полянкы – єдна істория”. Фома Болех зо Ждыні загостил в мешканців приграничных сел – Анны Гудаковой в Нижній Полянці і Миколая Кусайлы в Выжній Полянці. Бесідували о історичных подіях, доли і недоли, реляциях з недалекыма лемківскыма селами Ожынна, Граб ци Радоцина. Кажде місце має свою історию, быват, же ся она переплітат з сусідніма, але єст штоси, што спільне для вельох місц і не змінят тото нияка границя – то культурова спадковина. З каждой бесіды Томка зобрали сме непущаны фалаткы о традициях і звыках, котры сут або были присутны в жывоті Русинів. В третій части почуєте, як празднували свята Різдвяны і Великодны, як выглядали весільны обряды і што ся на них сьпівало. Буде тіж гідні о віруванях звязаных зо смертьом – о віщых, што виділи будуче і знали, коли підут з того сьвіта, што мож было робити при гмерлым, а што нияк ніт, як мож было помочы душы перейти на другу страну і дуже веце. Што плекало ся давно в нашых селах? А што остало до гнеска? Послухайте і переконайте ся!

Премієра проґраму в середу 28.02.2024 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Mieliście okazję usłyszeć o życiu Rusinów ze słowackiej strony w programach „Dwie Polanki – jedna historia”, które obecnie możecie znaleźć w naszym archiwum. Tomasz Bolech ze Zdyni zagościł u mieszkańców przygranicznych wiosek – Anny Hudakovej w Nižnej Poliance i Mikuláša Kusajly w Vyšnej Poliance. Rozmawiali o wydarzeniach historycznych, doli i niedoli, relacjach z niedalekimi łemkowskimi wioskami Ożynna, Grab czy Radocyna. Każde miejsce ma swoją historię, bywa, że się ona przeplata z sąsiadującymi, ale jest coś, co wspólne dla wielu miejsc i nie zmieni tego żadna granica – to spuścizna kulturowa. Z każdego wywiadu Tomka zebraliśmy niewyemitowane fragmenty o tradycjach i zwyczajach, które są lub były obecne w życiu Rusinów. W trzeciej części usłyszycie, jak obchodzono Boże Narodzenie i Wielkanoc, jak wyglądały obrzędy weselne i co się na nich śpiewało. Będzie też sporo o wierzeniach związanych ze śmiercią – o proroczych, którzy wiedzieli, kiedy opuszczą ziemski padół, co można, a czego nie wolno było robić przy zmarłym, jak można było pomóc duszy przejść na drugą stronę i wiele więcej. Co kultywowano dawniej w naszych wioskach? A co zachowało się do dzisiaj? Posłuchajcie i przekonajcie się!

Premiera programu w środę 28.02.2024 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


церков в Нижній Полянці, пізріня з горы / cerkiew w Nižnej Poliance z lotu ptaka
(https://obecniznapolianka.sk/)