На екрані передвоєнного кіна / Na ekranie przedwojennego kina

Того рока минят 110 років, як вродил ся Влодзімєж Лозіньскі, а так направду Володимир Логаза, сын Девнозия і Маріі з роду Ґромосяків. Певно декотры з Вас виділи го на екрані телевізора і ани не подумали, же то Лемко з Крениці, котрого з рідной Лемковины понесло до велького сьвіта. Правдоподібні він як єдиний Лемко в 30. роках был зьвіздом польского кіна і театру, могли сте го видіти в знаным фільмі „Знахор” з 1937 рока. О його жытю і короткій карєрі, яку перервала ІІ Cьвітова Війна, тай о родині, што міцно причынила ся до розвитку суспільных справ в лемківскій громаді, оповіст Вам Данько Горощак.

Премієра проґраму в середу 17.03.2021 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W tym roku mija 110 lat od narodzin Włodzimierza Łozińskiego, a właściwie Wołodymyra Łohazy, syna Dionizego i Marii z rodu Gromosiaków. Pewnie niektórzy z Was widzieli go na ekranie telewizora i nawet nie przyszło Wam do głowy, że to Łemko z Krynicy, którego z rodzimej Łemkowszczyzny zaniosło do wielkiego świata. Prawdopodobnie był on jedynym Łemkiem, będącym w latach 30. gwiazdą polskiego kina i teatru, mogliście zobaczyć go w znanym filmie „Znachor” z 1937 roku. O jego życiu i krótkiej karierze, przerwanej przez II Wojnę Światową, a także o rodzinie, która mocno przyczyniła się do rozwoju spraw społecznych w łemkowskim środowisku, opowie Wam Daniel Horoszczak.

Premiera programu w środę 17.03.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Знимкы зо збіркы НЦА / Zdjęcia ze zbiorów NAC

Вкажме, же сме! #ялемко / Pokażmy, że jesteśmy! #jalemko

1 квітня 2021 рока начне ся в Польщи Повселюдний Спис Населіня, в котрім будеме мати можливіст задеклярувати свою народніст і язык. То нагода, штобы в шырокім державным просторі вказати ся як лемківска громада, же серед жытелів сут Лемкы, котры мают свій материньскій язык, сут тіж люде, котры по части чуют ся Лемками і годны выбрати дві народности. Треба нам знати, же спис має велькє значыня для нашой будучности, од того залежати будут нашы можливости в сфері культурных, осьвітовых чи суспільных ініциятив. По іншы рокы орґанізуваны были інформацийны акциі, котры мали усьвідомляти Лемкам іх права до декляруваня свойой народности і языка. Гнеска про епідемію подібне діяня тяжко перевести, зато треба перенести го до сьвіта онляйн. Взяли ся за тото молоды Лемкы, котры стоят о нашы справы – на потребы спису створили проєкт #ялемко. Што ся ховат під тым гаштаґом? Суспільна ініциятива люди, што мают богаты здібности і таланты, посвячают світ труд і час, штобы вказати, же Лемкы сут і мают што повісти. В проґрамі Радіо Лемко проєкт представит єдна з ініцияторок – Югаска Сьпяк, котра порадит тіж слухачам, што каждий з нас може зробити для нашой громады.

Премієра проґраму в середу 10.03.2021 о год. 20:00. Повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

1 kwietnia 2021 roku rozpocznie się w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w którym będziemy mieć możliwość zadeklarować swoją narodowość i język. To okazja, by w szerokiej państwowej przestrzeni pokazać się jako łemkowska społeczność, że wśród obywateli są Łemkowie, którzy mają swój ojczysty język, są również osoby, które częściowo czują się Łemkami i mogą wybrać dwie narodowości. Musimy wiedzieć, że spis ma duże znaczenie dla naszej przyszłości, od tego zależeć będą nasze możliwości w sferze kulturalnych, edukacyjnych czy społecznych inicjatyw. W ubiegłych latach organizowane były akcje informacyjne, które miały uświadamiać Łemkom ich prawa do deklarowania własnej narodowości i języka. Dziś w okolicznościach epidemii podobne działania nie sposób przeprowadzić, dlatego należy przenieść je do świata online. Podjęli się tego młodzi Łemkowie, którzy nie są obojętni naszym sprawom – na potrzeby spisu stworzyli projekt #jalemko. Co kryje się pod tym hashtagiem? Inicjatywa społeczna osób, mających różnorodne zdolności i talenty, poświęcających swój czas i wysiłek, aby pokazać, że Łemkowie są i mają coś do powiedzenia. W programie Radio Lemko projekt przedstawi jedna z inicjatorek – Joanna Śpiak, która również doradzi słuchaczom, co każdy z nas może zrobić dla naszej społeczności.

Premiera programu w środę 10.03.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


https://jalemko.pl/

Вышлий писанкы на конкурс! / Wyślij pisanki na konkurs!

Заохочаме до участи в 48. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского. Писанкы, найменше пят заварены „на твердо” або выдуты, добрі запакуваны (найліпше в презначеных на продай тектуровых опакуванях) треба выслати до 17 марця 2021 р. на адрыс: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з дописом „konkurs pisanek”. Пачку найліпше означыти написом „ostrożnie szkło”. До середины прошу вштурити карточку, на якій буде імено, назвиско, адрыс, вік автора і інформация о реґіоні походжыня выкорыстаных писанкарскых взорів. Нагороджены писанкы будут експонуваны на выставі в Любускім Музею ім. Яна Декерта од 28 марця 2021 р. Кєд звекшение буде епідемічне загрожыня отвертя выставы буде онляйн. Правила і інформациі доступны сут на страні: www.muzeumlubuskie.pl. Орґанізаторами конкурсу сут Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків – управы кружків в Ґожові, Любускій Музей ім. Яна Декерта в Ґожові.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zachęcamy do udziału w 48. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego. Pisanki, minimum pięć ugotowanych na twardo bądź w formie wydmuszek, dobrze zapakowane (najlepiej w przeznaczonych do handlu tekturowych pudełkach) należy wysłać do 17 marca 2021 r. na adres: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”. Paczkę najlepiej oznaczyć napisem „ostrożnie szkło”. W środku proszę zamieścić kartkę, na której znajdować się będzie imię, nazwisko, adres, wiek autora i informacja o regionie pochodzenia wykorzystanych pisankarskich wzorów. Nagrodzone pisanki eksponowane będą na wystawie w Lubuskim Muzeum im. Jana Dekerta od 28 marca 2021 r. W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego otwarcie wystawy nastąpi w formie online. Regulamin i informacje dostępne są na stronie www.muzeumlubuskie.pl.
Organizatorami konkursu są Związek Ukraińców w Polsce i Zjednoczenie Łemków – zarządy kół w Gorzowie, Lubuskie Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie.

автор писанок – Зофія Мончак, лемківскы мотивы зо села Берест
autor pisanek – Zofia Monczak, motywy łemkowskie ze wsi Berest

Лемкыня в дорозі – БОЛГАРИЯ ч. 2 / Łemkini w podróży – BUŁGARIA cz. 2

В Радіо Лемко зробило ся горячо! Вшытко про подорожничы оповісти о Болгариі. Кєд чули сте першу част проґраму, напевно юж знате, чом Болгария раз познана притігат фурт і не дає о собі забыти. А кєд сте не чули остатню авдицию і рады бы сте отримати жменю туристичных рад, зазрийте до нашого складу. А чого сподівати ся по другій части? Дуууже змісту і придатных вказівок, де вартат поіхати і што видіти. Тепер разом з Оксаном пустиме ся в дорогу і зъіздиме Болгарию вздолж і вшыр. Увидите не лем прекрасны місця над морьом і в горах, навістите памяткы минувшости і засмакуєте гнешнього, але тіж познате культуру Болгарів, в котрій переплітуют ся християньскы традициі з поганьскыма. Маме тіж для Вас несподіванку зо столиці Краіны Руж!

Слухайте нас в середу 3.03.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

W Radio Lemko zrobiło się gorąco! Wszystko za sprawą podróżniczych opowieści o Bułgarii. Jeśli słyszeliście pierwszą część programu, na pewno już wiecie, dlaczego Bułgaria raz poznana wciąż przyciąga i nie daje o sobie zapomnieć. A jeśli nie słyszeliście ostatniej audycji i jesteście chętni otrzymać garść turystycznych rad, zajrzyjcie do naszego archiwum. A czego spodziewać się po drugiej części? Duuużo treści i przydatnych wskazówek, gdzie warto pojechać i co zobaczyć. Teraz razem z Oksaną wyruszymy w trasę i zjeździmy Bułgarię wzdłuż i wszerz. Zobaczycie nie tylko przepiękne miejsca nad morzem i w górach, odwiedzicie zabytki minionego i zasmakujecie współczesności, ale też poznacie kulturę Bułgarów, w której przeplatają się chrześcijańskie tradycje z pogańskimi. Mamy też dla Was niespodziankę ze stolicy Krainy Róż!

Słuchajcie nas w środę 03.03. 2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


знимкы з приватной збіркы Оксаны Грабан-Ліхтаньской / zdjęcia z prywatnego archiwum Oksany Graban-Lichtańskiej

Результаты 8. Благодарной Лемківской Пачкы / Rezultaty 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki

Дорогы Лемкы, приятеле, жертводавці, вольонтаріюшы, люде доброй воли,
за нами юж 8 едиций Благодарной Лемківской Пачкы, в рамах котрых на початку каждого рока помагаме лемківскым родинам в потребі. Так і того рока донесли сме поміч до осіб самітных, старшых, хворых, інвалідів і родин з дітми. Повело нам ся тото вдякы щедрым добродітелям, што жертвували пінязі на тоту ціль. Не годны бы сме тото зреалізувати без нашых неоціненых вольонтаріюшів, котры в ріжных воєводзтвах помогли нам дійти до потрібуючых, до розсіяных по Польшы Лемків, так з грекокатолицкых, як і православных парохій. Боже заплат тым вшыткым чудовым людям, што влучыли ся в Благодарну Лемківску Пачку! Даєте віру в другого чловека і надію, же наша лемківска родина не пропаде, же буде тримати ся разом в доли і недоли.

Тогорічна Благодарна Лемківска Пачка вынятково переведена была в двох місцях, могли сте підперти акцию през порталь zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/a6k2pk), як тіж традицийні послати пінязі на конто парохіі в Лугах, што взяла під опіку орґанізацию того діла. Збірку зачали сме під конец 2020 рока і заперли сме 10 січня, хоц іщы по тім часі отримували сме жертвы. В рамах 8. Благодарной Лемківской Пачкы разом на порталю zrzutka i конті парохіі зобрали сме 9345 PLN! Пінязі поділили сме подля потреб окремых родин і осіб, а нашы вольонтаріюшы зробили закупы і завезли готовы пачкы до потрібуючых. Головні купували продукты основной потребы, до ідла і приятаня, дары можете видіти під текстом. Грошы перезначыли сме тіж для осіб хворых і інвалідів, што потрібуют ліків і гіґієнічных продуктів, оплатили сме тіж по части регабілітацийний турнус і закуп шафы для хворой дітины.

В рамах 8. Благодарной Лемківской Пачкы помогли сме:
– 14 старшым особам,
– 8 самітным особам,
– 4 хворым особам,
– 4 інвалідam,
– 3 родинам з дітми.

Не годны бы сме тото зробити без Вас, Дорогы Приятелі Благодарной Лемківской Пачкы, барз Вам ДЯКУЄМЕ! Желаме Вам здравля, радости, сил і Божой благодати, на Многая і Благая Літа!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Łemkowie, przyjaciele, ofiarodawcy, wolontariusze, ludzie dobrej woli,
za nami już 8 edycji Szlachetnej Łemkowskiej Paczki, w ramach której na początku każdego roku pomagamy łemkowskim rodzinom w potrzebie. W tym roku również przyszliśmy z pomocą osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz rodzinom z dziećmi. Udało się nam to dzięki szczodrym dobroczyńcom, ofiarującym środki finansowe na ten cel. Nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia bez naszych nieocenionych wolontariuszy, którzy w różnych województwach pomogli nam dotrzeć do potrzebujących, rozsianych po Polsce Łemków, zarówno z greckokatolickich, jak i prawosławnych parafii. Bóg zapłać tym wszystkim wspaniałym ludziom, co włączyli się do Szlachetnej Łemkowskiej Paczki! Dajecie wiarę w drugiego człowieka i nadzieję na to, że nasza łemkowska społeczność nie przepadnie, że będzie trzymać się razem w doli i niedoli.

Tegoroczna Szlachetna Łemkowska Paczka wyjątkowo przeprowadzona została w dwóch miejscach, mogliście wesprzeć akcję za pośrednictwem portalu zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/a6k2pk), jak również tradycyjnie przesłać pieniądze na konto parafii w Ługach, która wzięła pod opiekę organizację tego przedsięwzięcia. Zbiórkę rozpoczęliśmy pod koniec 2020 roku i zamknęliśmy ją 10 stycznia, choć i po tym czasie otrzymywaliśmy darowizny. W ramach 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki łącznie na portalu zrzutka.pl i koncie parafii zebraliśmy 9345 PLN! Pieniądze podzieliliśmy według potrzeb poszczególnych rodzin i osób, a nasi wolontariusze dokonali zakupów i dostarczyli gotowe paczki do potrzebujących. Głownie zakupione zostały podstawowe produkty, spożywcze i środki czystości, dary możecie zobaczyć pod niniejszym tekstem. Pieniądze przeznaczyliśmy również dla osób chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących leków i środków higienicznych, opłaciliśmy też częściowo turnus rehabilitacyjny oraz zakup szafy dla chorego dziecka.

W ramach 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki pomogliśmy:
– 14 osobom starszym,
– 8 osobom samotnym,
– 4 osobom chorym,
– 4 osobom niepełnosprawnym,
– 3 rodzinom z dziećmi.

Nie moglibyśmy tego zrobić bez Was, Drodzy Przyjaciele Szlachetnej Łemkowskiej Paczki, bardzo Wam DZIĘKUJEMY! Życzymy Wam zdrowia, radości, sił i Bożego błagosłowieństwa, na Mnohaja i Błahaja Lita!

Лемкыня в дорозі – БОЛГАРИЯ ч. 1 / Łemkini w podróży – BUŁGARIA cz. 1

Найближший проґрам в Радіо Лемко приведе Вам на думку літній одпочынок, шум моря і радістну гостину при балканьскій музиці. Наша редакторка Оксана забере Вас до Болгариі, де мала нагоду жыти, а тепер фурт до ньой вертат і одкрыват штоси нове. Кєд хцете знати, чом Краіна Руж притігат туристів і што можете там зазнати, послухайте наш проґрам. Отримате гідні вказівок, коли найліпше гын поіхати, як найліпше схіснувати час в Болгариі і што треба Вам знати, кєд задумате полетіти без помочы подорожничого бюра. Чекают Вас цєкавинкы, почуєте, чом Болгаре кывают головами інакше, што болгарскій язык має спільного з лемківскым, чом Болгария розславила ся йоґуртом. Здрадиме Вам секрет долговічности Болгарів і выняткового смаку іхньой кухні.

Премієра проґраму в середу 24.02. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Najbliższy program w Radio Lemko przywiedzie Wam na myśl letni odpoczynek, szum morza i radosne biesiadowanie przy bałkańskiej muzyce. Nasza redaktorka Oksana zabierze Was do Bułgarii, gdzie miała okazję mieszkać, a teraz wciąż do niej wraca i odkrywa coś nowego. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego Kraina Róż przyciąga turystów i czego możecie tam zaznać, posłuchajcie naszego programu. Otrzymacie wiele wskazówek, kiedy najlepiej tam pojechać, jak najlepiej wykorzystać czas w Bułgarii i co musicie wiedzieć, jeśli zamierzacie polecieć tam bez pomocy biura podróży. Czekają Was ciekawostki, usłyszycie, dlaczego Bułgarzy kiwają głowami inaczej, co język bułgarski ma wspólnego z łemkowskim i dlaczego Bułgaria rozsławiła się jogurtem. Zdradzimy Wam sekret długowieczności Bułgarów i wyjątkowego smaku ich kuchni.

Premiera programu w środę 24.02. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Выстава ‚Лемківска байка’ / Wystawa ‚Łemkowska bajka’

Округовий Музей в Новым Санчи щыро просит на выставу під наголовком „Лемківска байка”, што представлят праці Анны, Ірены і Лідиі Коцур. Артисткы то Лемкыні з Ґорлиц, котры свою творчу подорож зачали од ліноритів, а гнеска сігают тіж по іншы технікы творіня ґрафік, м.ін. монотипію, котрой ефекты годен обзерати на выставі в Музею Никырофа. Найвекшом інпірацийом для сестер Коцур єст Лемковина, єй краєвиды, природа, ахрітектура і емоциі авторок, што чуют велькій звязок з рідном земльом. Артисткы од веце як 20 років занимают ся творчом працьом і вказували єй плоды на выставах в Польщы і за границьом. На експозициі створеній в рамах „Лемківской байкы” вказаны сут тіж лінориты іх вітця, Михала Коцура (1946-2015), котрому сестры посвячают сесу выставу.

Выставу мож обзерати в Музею Никыфора при Бульварах Дітля 19 в Креници.

– – – – – – – – – – – –

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu serdecznie zaprasza na wystawę pod tytułem „Łemkowska bajka”, przedstawiającą prace Anny, Ireny i Lidii Kocur. Artystki są Łemkiniami z Gorlic, swoją podróż twórczą rozpoczęły od linorytów, a dziś sięgają po inne techniki tworzenia grafik, m.in. monotypię, której efekty można zobaczyć na wystawie w Muzeum Nikifora. Największą inspiracją dla sióstr Kocur jest Łemkowszczyzna, jej krajobraz, przyroda, architektura i emocje autorek, odczuwających silne przywiązane do rodzimej ziemi. Artystki od ponad 20 lat zajmują się pracą twórczą i prezentowały jej owoce na wystawach w Polsce i za granicą. Na ekspozycji stworzonej w ramach „Łemkowskiej bajki” znajdują się również linoryty ich ojca, Michała Kocura (1946-2015), któremu siostry dedykują niniejszą wystawę.

Wystawę można obejrzeć w Muzeum Nikifora przy Bulwarach Dietla 19 w Krynicy-Zdroju.

Святочны жычыня в Радіо Лемко / Życzenia świąteczne w Radio Lemko

Христос ся Раждає! Як што рока щыро просиме на святочний проґрам, в котрім почуєте жычыня і поздоровліня нашых слухачів. Несеме Вам коляду і добре слово! Різдвяны желаня в Радіо Лемко 7.01.2020 рока о год. 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00.
– – – – – – – – – – – –
Chrystos sia Rażdaje! Jak co roku serdecznie zapraszamy na świąteczny program, w którym usłyszycie życzenia i pozdrowienia naszych słuchaczy. Niesiemy Wam kolędę i dobre słowo! Bożonarodzeniowe życzenia w Radio Lemko 7 stycznia o godz. 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00.

Вмер Мєчыслав Мончка / Zmarł Mieczysław Mączka

З жальом приняли сме вістку о смерти Приятеля нашой родины, і Приятеля Лемків – Мєчыслава Мончкы, котрий гмер 31.12.2020. Был він єдным з першых, котры для польского чытача одкрывали лемківскых поетів. В Санчівскій Выдавничій Офіцині, а пак в Мініятурі вказували ся збіркы вершів Штефаниі Трохановской, Петра Трохановского, Володислава Грабана, Олены Дуць-Файфер, Павля Стефанівского. Орґанізацийні підтримувал особы, што творили новы формы культурных ініциятив, в тім орґанізацию „Лемківской Ватры”. Был неоціненом персоном в руху культурного одроджыня лемківского середовиска. В тяжкым часі вісемдесятых років внюс гідні надіі до середовиск ґуралів в Бескидах і на Підгалю.
Останеш в нашій памяти чловеком жычливым і добродушным! Горы будут Тя споминати теплым, весняным вітром.

Володислав Грабан з родином

Редакция Радіо Лемко долучат до кондоленций, хочеме высловити пошану і великє спілчутя для родины і приятелів покійного. Вічная Памят.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Przyjaciela naszej rodziny, jak również życzliwego Przyjaciela Łemków – Mieczysława Mączki, który odszedł 31.12.2020. Był jednym z pierwszych, którzy dla polskiego czytelnika odkrywali łemkowskich poetów. W Sądeckiej Oficynie Wydawniczej, a następnie w Miniaturze ukazywały się zbiory wierszy Stefanii Trochanowskiej, Piotra Trochanowskiego, Władysława Grabana, Heleny Duć-Fajfer, Pawła Stefanowskiego. Wspierał organizacyjnie osoby tworzące nowe formy inicjatyw kulturalnych, w tym organizację „Łemkowskiej Watry”. Był nieocenioną postacią w odradzającym się ruchu kulturotwórczym łemkowskiego środowiska. W trudnym czasie lat osiemdziesiątych wniósł wiele nadziei do środowisk górali w Beskidach i na Podhalu.
Pozostaniesz w naszej pamięci człowiekiem życzliwym i dobrodusznym! Góry będą wspominać Cię ciepłym, wiosennym wiatrem.

Władysław Graban z rodziną

Redakcja Radio Lemko dołącza do kondolencji, pragnie wyrazić szacunek oraz głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Wicznaja Pamiat.

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Хцете переказати жычыня своiй родинi i знаємым? Мате родину за границьом або за „вельком водом”? А може дiточкы хтiли бы поздрaвити бабу з дiдом i засьпiвати колядку? В святочным програмi Радіо Лемко почуєте рiздвяны коляды i жычыня. Може будут серед них поздоровліня для Тебе або од Тебе? Щыро просиме Вас до святочной акциi! Як тото зробити?

Надсылайте до нас награны жычыня або напиште до нас вiдомiст през Фейсбука ци мейльом на адрыс: info@radio-lemko.pl

Ждеме до 5 січня 2021 рока на вшыткы теплы святочны слова!

– – – – – – – – – – – – –

Chcecie przekazać życzenia swojej rodzinie i znajomym? Macie krewnych za granicą albo za „wielką wodą”? A może dzieciaki chciałyby pozdrowić babcię z dziadkiem i zaśpiewać kolędę? W świątecznym programie Radio Lemko usłyszycie kolędy i życzenia. Może będą wśród nich pozdrowienia dla Ciebie albo od Ciebie? Serdecznie zapraszamy Was do udziału w świątecznej akcji! Jak to zrobić?

Nadsyłajcie do nas nagrane życzenia albo napiszcie do nas wiadomość przez Facebooka lub mailem na adres: info@radio-lemko.pl

Czekamy do 5 stycznia 2021 roku na wszystkie ciepłe świąteczne słowa!