Підсумуваня 9. Благодарной Лемківской Пачкы / Podsumowanie 9. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki

Дорогы Лемкы і Приятелі!

Пришол час підсумуваня нашой добродійной святочной акциі Благодарна Лемківска Пачка. Барз сме рады оголосити, што вєдно на порталю zrzutka.pl і парохіяльнім конті в рамах тогорічной 9. едициі повело ся зобрати 11550 PLN! ДЯКУЄМЕ!!!

Хтіли сме принести Вам тоту радістну вістку юж перше, але ждали сме, аж вшыткы справы звязаны з пачком будут завершены. В жытю не годен передвидіти кажду річ, пришли нелегкы часы, а же сме лем людми, та і нас не оминули проблемы зо здравльом і кварантанны, котры кус опізнили наше діяня.

Щестливі можеме написати, же попри трудности повело ся нам розвезти пачкы до потрібуючых Лемків з православных і грекокатолицкых парохій, в нашых рідных горах, як і на чуджыні. Серед люди, котрым сме помогли єст 5 родин з дітми, 19 осіб старшых і самітных, 2 особы хворы і 5 осіб неполносправных. В пачках зрыхтуваных і розвезеных през вольонтаріюшів нашли ся головні річы першой потребы – ідло, продукты гіґієнічны і до приятаня, пеленкы для діти, річы до школы, горці, лахы, вітаміны і лікы. Част гроши перезначыли сме на лічыня осіб неполносправных, м.ін. оплатили сме по части регабілітацийны турнусы. Знимкы купленых продуктів можете видіти на нашій інтернетовій страні.

Пачкы для потрібуючых то не єдниа річ, котра приносит людям поміч і радіст. То тіж стрічы і розмовы з людми, то надія і зворушыня, же хтоси видит другого чловека і памятат о його істніню, находит для нього час. Нашы вольонтаріюшы все повтаряют, же обдаруваны барз тішат ся з дарунків і несьміло з сызами в очах іх приймуют, але найважнійше для них єст тото, же хтоси о них подумал. Превелика вартіст той акциі то быти разом, єднати ся в добрій справі і не оставляти іншых в біді і самоті.

Барз дякуєме каждому, хто взял участ в тій ініциятиві і підпер збірку! Сте превеликы! Благодарну Лемківску Пачку підперло 73 жертводавців. Знаме, же декотры з Вас помагают од років, іншы долучыли до нас першыраз, маме надію, же в будучности буде нас іщы веце, а Бог даст силу вести дале тоту лемківску добродійну акцию. Вельку подяку складаме вольонтаріюшам, адже посвятили они свій час і труд, помогли людям попри розмаіты трудности. Пребарз сме вдячны, без Вас не годны бы сме дійти до потрібуючых Лемків в ріжных куточках Польщы.

Вшыткым Вам, Добры Люде, Боже заплат! Желаме вшыткого доброго, будте здравы і щестливы на Многая і Благая Літа!

– – – – – –

Drodzy Łemkowie i Przyjaciele!

Nadszedł czas podsumowania naszej dobroczynnej świątecznej akcji Szlachetna Łemkowska Paczka. Z radością ogłaszamy, że łącznie na portalu zrzutka.pl oraz parafialnym koncie w ramach 9. edycji udało się zebrać 11550 PLN! DZIĘKUJEMY!

Chcieliśmy przynieść Wam tę radosną nowinę już wcześniej, ale czekaliśmy, aż wszystkie sprawy związane z Paczką uda się zamknąć. W życiu nie sposób wszystko przewidzieć, szczególnie w tych niełatwych czasach, a że jesteśmy tylko ludźmi, to i nas nie ominęły problemy zdrowotne i kwarantanny, które opóźniły nieco nasze działanie.

Szczęśliwie możemy napisać, że pomimo trudności udało się nam rozwieźć paczki do potrzebujących Łemków z prawosławnych i greckokatolickich parafii, w naszych rodzimych górach, jak i na obczyźnie. Wśród ludzi, którym pomogliśmy jest 5 rodzin z dziećmi, 19 osób starszych i samotnych, 2 osoby chore i 5 osób niepełnosprawnych. W paczkach przygotowanych i rozwiezionych przez wolontariuszy znalazły się głównie artykuły pierwszej potrzeby – jedzenie, produkty higieniczne i detergenty, pieluszki dla dzieci, artykuły szkolne, garnki, odzież, witaminy i leki. Część pieniędzy przeznaczyliśmy na leczenie osób niepełnosprawnych, m.in. opłaciliśmy częściowo turnusy rehabilitacyjne. Zdjęcia zakupionych produktów można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Paczki dla potrzebujących to nie jedyna rzecz, która niesie ludziom pomoc i radość. To też spotkania i rozmowy z ludźmi, to nadziej i wzruszenie, że ktoś widzi drugiego człowieka i pamięta o jego istnieniu, znajduje dla niego czas. Nasi wolontariusze zawsze powtarzają, że obdarowani bardzo cieszą się z darów i nieśmiało ze łzami w oczach je przyjmują, ale najważniejsze dla nich jest to, że ktoś o nich pomyślał. Nieocenioną wartością tej akcji jest bycie razem, jednoczenie się w dobrej sprawie i nie pozostawianie innych w biedzie i samotności.

Bardzo dziękujemy każdemu, kto wziął udział w tej inicjatywie i wsparł zbiórkę! Jesteście wielcy! Szlachetną Łemkowską Paczkę wsparło 73 ofiarodawców. Wiemy, że niektórzy z Was pomagają od lat, inni dołączyli do nas po raz pierwszy, mamy nadzieję, że w przyszłości będzie nas jeszcze więcej, a Bóg da nam siłę do prowadzenia tej łemkowskiej akcji charytatywnej. Wielkie podziękowanie składamy wolontariuszom, to oni poświęcili swój czas i wysiłek, pomogli ludziom pomimo rozmaitych trudności. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, bez Was nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do potrzebujących Łemków w różnych regionach Polski.

Wszystkim Wam, Dobrzy Ludzie, Bóg zapłać! Życzymy wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi i szczęśliwi na Mnohaja i Błahaja Lita!

Остаткы в Мужынові / Ostatki w Murzynowie

Лемкы з любуского воєводства просят до ся на гостину! В Мужынові недалеко Ґожова Велькопольского лемківска громада рыхтує ся на остаткы, котры плянуют на 26 лютого 2022 рока (субота) о год. 19:00. Буде то забава-гулянка на сельскій сьвітлици (при стадіоні), де під ногу заграт ансамбль Троянда. Кєд мате дяку взяти участ в тій подіі, резервуйте си місце в пана Андрия Дзвінчыка, котры орґанізуют стрічу – тел. 511 629 569. Білеты коштуют 175 зл, в ціні горячы і студены стравы, процентовы напиткы на Вашім старунку. Не дайте ся просити!

– – – – – – – – – – – – – –

Łemkowie z województwa lubuskiego zapraszają do siebie w gości! W Murzynowie niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego łemkowska społeczność szykuje się na ostatki, które planują na 26 lutego 2022 roku (sobota) o godz. 19:00. Będzie to zabawa taneczna na świetlicy wiejskiej (przy stadionie), gdzie pod nogę zagra zespół Trojanda. Jeśli macie chęć wziąć udział w tym wydarzeniu, rezerwujcie miejsce u pana Andrzej Dzwończyka, który organizuje spotkanie – tel. 511 629 569. Bilety kosztują 175 zł, w cenie gorące dania i przystawki, napoje procentowe we własnym zakresie. Nie dajcie się prosić!


Троянда на Маланці в Мужынові (2020) / Trojanda na Małance w Murzynowie (2020)
джерело / źródło : Lemko TV

Гмер Ярослав Теплий / Zmarł Jaroslav Teply

Дішла до нас прикра вістка од лемківской громады в Украіні. В 61. році жытя гмер Ярослав Теплий – композитор, сьпівак, музикознавец, писатель, поета, етноґраф, суспільний діяч. Пребарз заслужены для нашой культуры, долгы рокы стояли о спадковину предків і плеканя лемківскых вартости, посвячали тому свою працю на розмаітых полях, од діяльности выдавничой, през активне суспільне діяня, по сценічны выступы зо свойом женом Валентином в дуеті Червоне та Чорне. Выславляме глубокій жаль і єднаме ся в болю з родином і приятелями. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – – – –

Dotarła do nas przykra wiadomość od łemkowskiej społeczności na Ukrainie. W wieku 61 lat zmarł Jaroslav Teply – kompozytor, śpiewak, muzykoznawca, pisarz, poeta, etnograf, działacz społeczny. Niezwykle zasłużony dla naszej kultury, przez długie lata troszczył się o spuściznę przodków i dbał o łemkowskie wartości, poświęcał temu swoją pracę na rozmaitych polach, od działalności wydawniczej, przez aktywne działanie społeczne, po występy sceniczne wraz z żoną Walentyną w duecie Czerwone ta Czorne. Wyrażamy głęboki żal i łączymy się w bólu z rodziną oraz przyjaciółmi zmarłego. Wicznaja Pamiat!

Одышол Олег Смолей / Odszedł Oleg Smoley

1 лютого одышол од нас Олег Смолей (1977-2022), пребарз здібний музикант, котрий през рокы як учытель працювал з молодежом над розвиваньом музичных талантів. Пришло нам попращати нашого Приятеля, котрий был першым опікуном групы Lemko Tower, а пак тіж Lemko Tower Junior, помагал ім ставляти першы крокы на польскых і заграничных сценах. Заслужений для лемківской культуры і не лем, адже учащал в розмаітых артистичных проєктах. Вюл церковны хоры на лемківскых парохіях, як дириґент і дяк в православній церкви своім голосом славил Господа. Одышол добрий чловек, котрого мали сме щестя стрітити на пути жытя. Буде нам Тебе бракувати, Ольку. Вічная Памят!

В днях 4-5.02.2022 правлены будут похоронны службы в православній церкви Архангела Михала в Березі – Парастас в пятницю о год. 18:00, Літургія в суботу о год. 11:00. Зложыня до гроба буде по Літургіі о год. 12:30 на цмонтери в Стшельцях Краєньскых.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

1 lutego odszedł od nas Oleh Smoley (1977-2022), niezwykle uzdolniony muzyk, który przez lata jako nauczyciel pracował z młodzieżą nad rozwojem muzycznych talentów. Przyszło nam pożegnać naszego Przyjaciela, który był pierwszym opiekunem grupy Lemko Tower, a potem również Lemko Tower Junior, pomagał im stawiać pierwsze kroki na polskich i zagranicznych scenach. Zasłużony dla kultury łemkowskiej, ale nie tylko, uczestniczył bowiem w rozmaitych artystycznych projektach. Prowadził chóry cerkiewne na łemkowskich parafiach, jako dyrygent i diak swoim głosem wysławiał Boga. Odszedł dobry człowiek, którego szczęśliwie dane nam było spotkać na życiowej drodze. Będzie nam Ciebie brakować, Olku. Wicznaja Pamiat!

W dniach 4-5.02.2022 odprawione będą nabożeństwa żałobne w cerkwi prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Brzozie – Parastas w piątek o godz. 18:00, Liturgia w sobotę o godz. 11:00. Pochówek będzie miał miejsce po Liturgii o godz. 12:30 na cmentarzu w Strzelcach Krajeńskich.

Вмерли Іван Криницкій / Zmarł Jan Krynicki

Іван Криницкій / Jan Krynicki 19.07.1929 – 17.01.2022

Барз прикро нам повідомляти, же 17 січня одышли Іван Криницкій родом з Климківкы, лемківскій суспільний діяч і меценас культуры. Пан Іван в 2004 році основали Лемківску Осьвітову Фундацию свого імена, што вдякы стипендияльным проґрамам помагала здібній лемківскій молодежы ся розвивати попри тяжкій материяьлній ситуациі. Іх фундация підперала розмаіты ініциятивы, м.ін. дітачий ансамбль Лемківскій Перстеник, Лемківску Ватру в Ждыни чи друкуваны публикациі. Особливі важном цільом было для них плеканя памяток істориі, з іх ініциятивы на Лемковині одновили і поставили кресты на памят хрещыня Руси, были тіж фундатором Дзвону Миру в Місци Памяти на ватровиску в Ждыни. Єднаме ся в жалю з родином покійного. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bardzo przykro nam powiadamiać, że 17 stycznia odszedł Jan Krynicki, łemkowski działacz społeczny i mecenas kultury, pochodzący z Klimkówki. Pan Jan w 2004 roku założył Łemkowską Fundację Oświatową swojego imienia, która dzięki programom stypendialnym pomagała zdolnej młodzieży łemkowskiej rozwijać się pomimo trudnej sytuacji materialnej. Jego fundacja wspierała różnorodne inicjatywy, m.in. zespół dziecięcy Lemkiwskij Perstenyk, festiwal Łemkowska Watra w Zdyni czy publikacje drukowane. Szczególnie ważnym dla niego celem była troska o miejsca historyczne, z jego inicjatywy na Łemkowszczyźnie odnowiono i postawiono krzyże upamiętniające chrzest Rusi, był on również fundatorem Dzwonu Pokoju w Miejscu Pamięci na watrowisku w Zdyni. Łączymy się w żalu z rodziną zmarłego. Wicznaja Pamiat!


Іван Криницкій з лемківском молодежом (знимка з архіву Лемківской Ватры з Ждыни)
Jan Krynicki z łemkowską młodzieżą (zdjęcie z archiwum Łemkowskiej Watry w Zdyni)

Слава во вышніх / Chwała na wysokości

Різдвяний час є вынятковий – разом колядуєме, веселиме ся, заходиме ся з родином і приятелями. Поділити ся з інчыма радістю з народжыня Божого Сына рішыли Лабірскы Бетяре. З кінцьом 2021 рока на сьвіті явило ся іхнє нове цедечко під наголовком «Слава во вышніх». Наш редактор Грицко Суханич стрітил ся з Бетярами і іхньом менаджерком, паньом Анном Реґрутовом, тай побесідувал о тім, як творил ся новий диск, де глядали інспірацию і якы мают пляны на будуче.
При нагоді проґраму маме для Вас премилу несподіванку. Можете мати нове цедечко з колядами Лабірскых Бетярів в себе дома! Мусите лем записати награня звуку або відео, кєд сьпівате свою улюблену коляду. Перешлийте плік до нашой редакциі до 19 січня на мейля info@radio-lemko.pl або на наш ґамбокнижковий профіль. Два найліпшы награня нагородиме цедечками!

Премієра проґраму в середу 12.01.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (15-16.01.) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Czas Bożego Narodzenia jest wyjątkowy – razem wtedy kolędujemy, weselimy się, odwiedzamy rodzinę i znajomych. Podzielić się z innymi radością z narodzenia Bożego Syna postanowili Labirsky Beťare. Pod koniec 2021 roku pojawiła się ich nowa płyta pod tytułem „Sława wo wysznich”. Nasz redaktor Grzegorz Suchanicz spotkał się Betiarami i ich menadżerką, panią Anną Regrutovą, oraz porozmawiał o okolicznościach powstawania nowego albumu, gdzie szukali inspiracji i jakie są ich plany na przyszłość.
Przy okazji programu mamy dla Was niezwykle miłą niespodziankę. Nową płytę z kolędami trio Labirsky Beťare możecie mieć u siebie w domu! Wystarczy tylko nagrać dźwięk lub film prezentujący, jak wykonujecie swoją ulubioną kolędę. Przesyłajcie swoje nagrania do naszej reakcji do 19 stycznia na adres mailowy info@radio-lemko.pl albo na nasz profil na Facebooku. Dwa najlepsze nagrania nagrodzimy płytami!

Premiera programu w środę 12.01.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (15-16.01.) o godz. 14:00.


тріо Лабірскы Бетяре – Петро Зятик, Роланд Ґуба, Денис Зятик (фот. Укач Медвід)
trio Labirsky Beťare – Petro Zjatyk, Roland Guba, Denys Zjatyk (fot. Lukáš Medviď)

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Христос ся раждає! Веселых Свят!
Bóg się rodzi! Wesołych Świąt!

Zapraszamy na świąteczny program, w którym usłyszycie kolędy i życzenia słuchaczy Radio Lemko. Emitowany będzie 7 stycznia 2022 roku w godzinach 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.
– – – – – – – – – – –
Просиме на святочний проґрам, в котрім почуєте коляды і жычыня слухачів Радіо Лемко. Будеме го пущати 7 січня 2022 рока в годинах 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.


фот. Володислав Грабан / fot. Władysław Graban

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Рік до рока орґанізуєме для Вас святочну акцию, котрой плодом єст проґрам з колядами і поздоровлінями. То прекрасна памятка, што дає радіст і зворушыня. Можете подати різдвяны жычыня своiй родинi i приятелям, а мы представиме іх в часі святочной авдициі.

Як тото зробити? Награй своі жычыня або коляду і вышлий до нашой редакциі – мейльом на адрыс info@radio-lemko.pl або през фейсбуковий фанпейдж. Можеш тіж написати жычыня, а мы прочытаме іх в часі проґраму.

Святочну авдицию будеме пущати в Різдво 7.01.2022 в годинах 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00. Серед жычынь можут ся найти поздоровліня для Тебе! Щыро просиме Вас до нашой акциi!

Ждеме до 5 січня 2022 рока на вшыткы теплы святочны слова!

Справд, як то было глони: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/334/?lang=lem

– – – – – – – – – – – – –

Rokrocznie organizujemy dla Was świąteczną akcję, której owocem jest program z kolędami i pozdrowieniami. To przepiękna pamiątka, dająca radość i wzruszenie. Możecie przekazać bożonarodzeniowe życzenia swojej rodzinie i przyjaciołom, a my zaprezentujemy je w czasie świątecznej audycji.

Jak to zrobić? Nagraj swoje życzenia lub kolędę i wyślij do naszej redakcji – mailem na adres info@radio-lemko.pl albo przez facebookowy fanpage. Możesz również napisać życzenia, a my przeczytamy je w czasie programu.

Audycję świąteczną emitować będziemy w Boże Narodzenie 7.01.2022 w godzinach 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00. Wśród życzeń mogą się znaleźć pozdrowienia dla Ciebie! Serdecznie zapraszamy Was do naszej akcji!

Czekamy do 5 stycznia 2022 roku na wszystkie ciepłe świąteczne słowa!

Sprawdź, jak to było w ubiegłym roku: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/334/?lang=pol

Одышли Штефан Телеп / Odszedł Stefan Telep

З велькым жальом приняли сме смутну вістку, што в 64. році жытя одышли Штефан Телеп, лемківскій артиста зо Ждыні, родом з Переґримкы. В праці своіх рук єднали дві любови – до малюваня і Лемковины, котру представляли на своіх образах. Складаме выраз глубокого спілчутя родині покійного. Вічная Памят.

Z wielkim żalem przyjęliśmy smutną wieść o tym, że w 64. roku życia zmarł Stefan Telep, łemkowski artysta ze Zdyni, rodem z Pielgrzymki. W pracy swych rąk łączył dwie miłości – do malowania i Łemkowszczyzny, którą przedstawiał na swoich obrazach. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego. Wicznaja Pamiat.

знимкы / zdjęcia Opublikowano Kategorie info, інфо

Балканьска Черґа / Bałkańska Czerga

Запрашаме на проґрам з Гардеробы Мейк Ляйф Лемко! Гостьом редактор Мілі Пыж буде єй сестра Ольга, котра разом з камаратком веде склеп з ручні плетеныма диванами. Виділо бы ся, же такій килим проста річ, праві же каждий з нас має іх в хыжи. Ольга Пыж зо склепу Балканьска Черґа переконує, же можут они быти не лем вынятковым твором ручной роботы, переявом артизму, але тіж амулетом щастя і достатку! О своім залюбуваню до культуры Балкан, болгарскых рукотворцях, сымволиці, віруванях і маґічнім значыню дыванів оповіст слухачам Радіо Лемко.

Премієра авдициі 30.12.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (1-2.01.2022) о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program z Garderoby Make Life Lemko! Gościem redaktor Emilii Pyrz będzie jej siostra Olga, która wspólnie z koleżanką prowadzi sklep z plecionymi ręcznie dywanami. Mogłoby się wydawać, że taki kilim to rzecz prosta, niemal każdy z nas ma je w swoim domu. Olga Pyrz ze sklepu Bałkańska Czerga przekonuje, że mogą one być nie tylko wyjątkowym tworem ludzkich rąk, dziełem sztuki, ale też amuletem szczęścia i dobrobytu! O swoim zamiłowaniu do kultury Bałkan, bułgarskich rękodzielnikach, symbolice, wierzeniach i magicznym znaczeniu dywanów opowie słuchaczom Radio Lemko.

Premiera audycji 30.12.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (1-2.01.2022) o godz. 16:00.


авторка знимкы Міля Пыж / autorka zdjęcia Emilia Pyrz