* Похоронны традициі в Лемків / Tradycje pogrzebowe u Łemków *

Думали сте даколи, чым для нашых предків была смерт і як жегнали ся з тым сьвітом? До гнеска не лишыло ся дуже звычаів звязаных з гмераньом і похороном, тепер юж ся іх не практикує. Чом не бесідувати в голос о смерти? Прецін для нашых дідів было то доцяп натуральне, звыкли до ньой. Марта Грабан-Бутрин посьвятила свою наукову працю гвасьні тій незбаданій сфері культуры Лемків, а о своіх спостережынях оповіла на стрічи в Центрі Культуры Антонича в Ґорлицях. Материял є барз обшырний, але і надзвычай цєкавий! Зато рішыли сме представити цілий ряд аспектів і створити цикль трьох авдиций для той темы. Зачудуєте ся, о векшости вірувань певно ани сте не чули!

* Выклад выголошений в польксым языку, зобраны материялы цитуваны в в оригіналі – по лемківскы.

Емісия програмів о похоронных традициях:

Част 1. – середа (16.11) о год. 20:00

Част 2. – четвер (17.11) о год. 20:00

Част 3. – пятниця (18.11) о год. 20:00

Повторіня в суботу і неділю (19-20.11), емітуваны по собі, о год. 19:00, 20:00 і 21:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Pomyśleliście kiedyś, czym dla naszych przodków była śmierć i jak żegnali się z tym światem? Do dziś nie zachowało się zbyt wiele zwyczajów związanych z umieraniem i pogrzebem, obecnie się ich nie praktykuje. Czemu nie mówić na głos o śmierci? Przecież dla naszych dziadków to coś zupełnie oczywistego, byli z nią oswojeni. Marta Graban-Butryn poświęciła swoją naukową pracę właśnie tej niezbadanej sferze kultury Łemków, a o swoich spostrzeżeniach opowiedziała na spotkaniu w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach. Materiał jest bardzo obszerny, ale jednocześnie nadzwyczaj ciekawy! Dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić cały szereg aspektów i stworzyć cykl trzech audycji dla tego tematu. Będziecie zaskoczeni, o większości wierzeń pewnie nawet nie słyszeliście!

* Wykład wygłoszony w języku polskim, zebrane materiały cytowane w oryginale – po łemkowsku.

Emisja programów o tradycjach pogrzebowych:

Część 1. –  środa (16.11) o godz. 20:00

Część 2. –  czwartek (17.11) o godz. 20:00

Część 3. – piątek (18.11) o godz. 20:00

Powtórki w sobotę i niedzielę (19-20.11), emitowane po sobie, o godz. 19:00, 20:00 і 21:00.

porzeb_gladyszow_min

Похорон в Ґладышові, 1937.
Джерело: архів Марты Грабан-Бутрин.

Pogrzeb w Gładyszowie, 1937.
Źródło: archiwum Marty Graban-Butryn.