Сьлідом друку на тканині / Śladem druku na tkaninie

В найновшым проґрамі З Ґардеробы Мейк Ляйф Лемко редактор Міля Пыж просит на мандрівку путьом істориі друку на тканині. Тота популярна здобнича техніка товаришыт нам юж соткы років, прикрашала лахы селян і выходила на містецкы сальоны. Взоры бывали просты і барз парадны, а не раз запамятували ся як властивы для поєдного реґіону. А што можеме речы о Лемковині? В авдициі почуєте, як зміняли ся способы друку і котры з них были хоснуваны през Лемків.

Премієра проґраму в середу 22.09.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W najnowszym programie Z Garderoby Make Life Lemko redaktor Emilia Pyrz zaprasza na wędrówkę szlakiem historii druku na tkaninie. Ta popularna technika zdobnicza towarzyszy nam już setki lat, upiększała odzież ludności wiejskiej i wychodziła na miejskie salony. Wzory bywały proste i bardzo wyszukane, a nie raz dawały się zapamiętać jako charakterystyczne dla danego regionu. A cóż możemy rzec o Łemkowszczyźnie? W audycji usłyszycie, jak zmieniały się sposoby druku i które z nich wykorzystywane były przez Łemków.

Premiera programu w środę 22.09.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Лемківска запаска зо Шляхтовы XIX/XX w. (Етноґрафічний Музей в Кракові)
Łemkowska zapaska ze Szlachtowej XIX/XX w. (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)

Капеля Древутня в гостях / Kapela Drewutnia w gościach

В Радіо Лемко будеме гостити Капелю Древутня з Любліна. То фольковий ансамбль, котрий глядат інспірацию в традицийній музиці словяньскых народів. Велька част репертуару ґрупы то лемківскы сьпіванкы, познаны в часі гарцерскых вандрівок і гудакуваня при ватрі. При нагоді 41. Лемківской Ватры на Чужыні в Михалові, з членами ансамблю в складі Анна Ружыцка, Петро Міхальскі, Петро Зьюлек, Маріюш Волкович і Михал Зємяньскi, стрітил ся наш редакцийний камарат Данько Горощак. Причыном до бесіды был новий альбум ансамблю „Na Gościńcu”, але не лем о сьвіжым кружку бесідували нашы гості, а тіж о своіх подорожах, інспірацийях і стрічах з лемківском публиком. Крім того, медже словами будете могли почути награня Капелі Древутня, очевидні з нового альбуму, котрому барз рады сме патронувати.

Премієра проґраму в четвер 16.09. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

W Radio Lemko będziemy gościć Kapelę Drewutnia z Lublina. Jest to folkowy zespół, który szuka inspiracji w tradycyjnej muzyce narodów słowiańskich. Znaczna część repertuaru grupy to piosenki łemkowskie, poznane jeszcze w czasie harcerskich wędrówek i muzykowania przy ognisku. Przy okazji 41. Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie, z członkami zespołu w składzie: Аnna Różycka, Piotr Michalski, Piotr Ziółek, Mariusz Wołkowicz i Michał Ziemiański, spotkał się nasz redakcyjny kolega Daniel Horoszczak. Pretekstem do rozmowy była nowa płyta zespołu „Na Gościńcu”, ale nie tylko o świeżym krążku rozmawiali nasi goście, a też o swoich podróżach, inspiracjach i spotkaniach z łemkowską publicznością. Ponadto podczas wywiadu będziecie mogli usłyszeć utwory Kapeli Drewutnia, oczywiście z nowego albumu, którego patronem medialnym mamy ogromną przyjemność być.

Premiera programu w czwartek 16.09. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Капеля Древутня на Ватрі в Михалові (знимка Данько Горощак)
Kapela Drewutnia na Watrze w Michałowie (zdjęcie Daniel Horoszczak)

Вандрівка бортняньскым путьом / Wędrówka bartniańskim traktem

Давно, давно тому, серед гір і лісів… так хтіло бы ся зачати тоту оповіст. 1929 – то рік, коли зачынат ся подана нам істория, адже товды на сьвіт пришол хлопец, што го окстили Митром. 92 рокы пізнійше пан Горбаль перевели нас своіма оповіданями по ріднім селі Бортне, де разом з нима гнали сме рано пасти худобу, потім сіли сме ся вчыти в шкільній лавці, а ден кінчыли сме вечірньом забавом до чудового граня гудаків. О жытю Лемків в зеленых Бескідах, штоденных радостях і страплінях, выгляді села перед выгнаньом і повороті на рідну землю. О Лемковині давній і гнешній почуєте в Радіо Лемко од найстаршого з бортнян, пана Митра Горбаля.

На бесіду просиме в середу 08.09.2021 о год. 20:00, повторіня будеме пущати в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

Dawno, dawno temu, wśród gór i lasów… tak chciałoby się zacząć tę opowieść. 1929 – to rok, kiedy rozpoczyna się przekazana nam historia, wtedy bowiem na świat przyszedł chłopiec, którego ochrzczono imieniem Dymitr. 92 lata później pan Horbal przeprowadził nas swoimi wspomnieniami po rodzimej wsi Bartne, gdzie razem z nim wyganialiśmy rano bydło na pastwisko, potem zasiedliśmy do nauki w szkolnej ławie, a dzień kończyliśmy wieczorną zabawą do wspaniałego muzykowania kapeli. O życiu Łemków w zielonych Beskidach, codziennych radościach i troskach, wyglądzie wsi przed wygnaniem i powrocie do rodzinnych stron. O Łemkowszczyźnie dawnej i dzisiejszej usłyszycie w Radio Lemko od najstarszego z bartnian, pana Dymitra Horbala.

Na wywiad zapraszamy w środę 08.09.2021 o godz. 20:00, powtórki emitowane będą w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Церков св. Космы і Даміяна в Бортнім (знимка Ярко Стремецкій)
Cerkiew śww. Kosmy i Damiana w Bartnem (zdjęcie Jarosław Stremecki)

Білцарева очами Семана Мадзеляна / Binczarowa oczami Semana Madzelana

Просиме на проґрам, в котрім почуєте оповіданя Семана Мадзеляна (1922-2014), зобраны в книжці “Смак Долі” выдавництва Наша Загорода. Творы, котры выбрал наш редакцийний камарат Данько Горощак, будут оповідати о Білцареві – ріднім селi писателя, што од віків кормило наш нарід аж до 1947 р., до ганебной переселенчой Aкциі Вісла. Оповіданя створят Вам образ Лемковины малюваний словами нашых дідів. Крім них почуєте музику і кус рефлексий од самого редактора, дознате ся тіж, чом для Данька Білцарева то найгардіжше село.

Премієра проґраму в середу 25.08. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program, w którym usłyszycie opowiadania Semana Madzelana (1922-2014), zebrane w książce “Smak Doli” wydawnictwa Nasza Zahoroda. Utwory, które wybrał nasz redakcyjny przyjaciel Dańko Horoszczak, będą opowiadały o Binczarowej – rodzimej wsi pisarza, która od wieków karmiła nasz naród aż do 1947 r., do haniebnej przesiedleńczej Akcji Wisła. Opowiadania stworzą Wam obraz Lemkowyny malowanej słowami naszych dziadków. Prócz nich usłyszycie muzykę i nieco refleksji od samego redaktora, dowiecie się też dlaczego dla Dańka, Binczarowa do najładniejsza wieś.

Premiera programu w środę 25.08. o godzinie 20.00. Powtórka programu w sobotę i niedzielę o godzinie 14.00.


Семан Мадзелян „Смак долі” (выд. Наша Загорода, 2000)
Seman Madzelan „Smak doli” (wyd. Nasza Zahoroda, 2000
)

Святкова Василя Баволяка / Świątkowa Wasyla Bawolaka

Рідко в гнешнім сьвіті стрічаме люди, якых можеме назвати енцикльопедиями на двох ногах. Такым чловеком сут пан Василь Баволяк. Бесіда, яка мала приближыти Вам нову книжку пана Василя – «Лемківскы приповідкы і приказкы зо Святковы Великой і околиц» – довела до того, же пан Василь в деталях оповіли тіж о… самій Святкові і околицях. На спільну подорож в минуле прикрашену найбарже пікантныма приповідками просит Грицко Суханич.

Премієра авдициі в середу 18.08.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – –

Rzadko zdarza się spotkać kogoś, kogo można nazwać chodzącą encyklopedią. Taką osobą bez wątpienia jest pan Wasyl Bawolak. Rozmowa, która miała przybliżyć Wam jego najnowszą książkę pt. „Łemkowskie przysłowia i powiedzenia ze Świątkowej Wielkiej i okolic” doprowadziła do tego, że pan Wasyl szczegółowo opowiedział też o… samej Świątkowej i okolicach. Na wspólną podróż do przeszłości ozdobioną najpikantniejszymi powiedzeniami zaprasza Hrycko Suchanycz.

Premiera audycji w środę 18.08.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Василь Баволяк / Wasyl Bawolak (zdjęcie z materiałów prasowych wydawnictwa Żyznowski)


B. W. Bawolak, „Łemkowskie przysłowia i powiedzenia ze Świątkowej Wielkiej i okolic” (wyd. Żyznowski 2021)

24. Сьвіт під Кычером / 24. Świat pod Kyczerą

Юж 19 серпня в Ліґници свій початок буде мал медженародний фестіваль орґанізуваний през Лемків з чуджыны. Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танца Кычера просит на 24. Сьвіт під Кычером, котрий подібні як по іншы рокы гостити буде в ріжных містах і селах (деталі долов). На сцені вкажут ся ансамблі з ближшых і дальшых стран сьвіта, того рока будеме могли подивляти артистів в Башкіріі, Сербіі, Словациі, Румуниі, Молдавіі, Тайляндиі і Польщы. Радіо Лемко щыро заохочат до участи в фестівалю!
– – – – – – – – – – – –
Już 19 sierpnia w Legnicy swój początek będzie miał międzynarodowy festiwal organizowany przez Łemków na obczyźnie. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera zaprasza na 24. Świat pod Kyczerą, który podobnie jak w minionych latach odbędzie się w różnych miastach i wsiach (detale poniżej). Na scenie zaprezentują się zespoły z dalszych i bliższych stron świata, w tym roku będziemy mogli podziwiać zespoły z Baszkirii, Serbii, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Tajlandii i Polski. Radio Lemko serdecznie zachęca do uczestnictwa w festiwalu!

Гречны Фраіркы / Hreczny Frairky

В липци до Польщы загостили Лемкы з Украіны, котры пришли на літній табір до Валча, орґанізуваний през о. Артура Грабана. Ґрупа, што рахувала парунадцет осіб, походит з Монастириск, міста в тарнопільскій области, де в 40. роках ХХ ст. переселили Лемків головні зо західньой Лемковины (Крениця і околиці). Зобрана ґрупа молодежы не была припадкова, адже на ню складали ся участникы ансамблю „Гречны Фраіркы”, што плекат лемківску культуру. При нагоді подорожы в Польщу выступили на 31. Лемківскій Ватрі в Лугах, де принесли публиці втіху своіма сьпіванками, вершами і танцями. В Радіо Лемко бесіда з керівником ансамблю, Віром Куриляк, учытельком музичной школы, котры стоят о спадковину нашых предків і старают ся подати культуровы вартости молодому поколіню. О творчій праці лемківской молодежы, Лемках в Монастирисках і труді плеканя свого почуєте в найближшім проґрамі.

Премієра авдициі в середу 11.08.2021 о год. 20:00 (о год. 21:00 подля украіньского часу). Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00 (о 15:00 UA).

– – – – – – – – – – – – – – –

W lipcu do Polski zawitali Łemkowie z Ukrainy, którzy przyjechali na obóz letni do Wałcza, organizowany przez ks. Artura Grabana. Grupa licząca kilkanaście osób, przybyła z Monastyrysk, miasta w obwodzie tarnopolskim, gdzie w latach 40. XX w. przesiedleni zostali Łemkowie głównie z terenów zachodniej Łemkowszczyzny (Krynica i okolice). Zebrana grupa młodzieży nie była przypadkowa, złożyli się na nią bowiem członkowie zespołu „Hreczny Frairky”, kultywujący łemkowską kulturę. Przy okazji wycieczki do Polski wystąpili na 31. Łemkowskiej Watrze w Ługach, gdzie uradowali publiczność swoimi pieśniami, wierszami i tańcem. W Radio Lemko wywiad z kierownikiem zespołu, Wirą Kurylak, nauczycielką szkoły muzycznej, która dba o spuściznę naszych przodków i dokłada starań, by przekazać wartości kulturowe młodemu pokoleniu. O twórczej pracy młodzieży, Łemkach w Monastyryskach i trudzie kultywowania swojego usłyszycie w najbliższym programie.

Premiera audycji w środę 11.08.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Гречны Фраіркы з о. Артуром Грабаном на 31. Лемківскій Ватрі в Лугах
Hreczny Frairky z ks. Arturem Grabanem na 31. Łemkowskiej Watrze w Ługach

Дуляровы Братя / Dollars Brothers

Того рока мали сме нагоду быти на 39. Лемківскій Ватрі в Ждыни, де на ватряній сцені годны были вказати ся артисты з Лемковины і гості з дальшых сторін. Не хыбило гын ансамблю „зза горбочка”, з рідного подвірце, хоц виділо бы ся, же зо своім модерным граньом і анґлицком назвом могли приіхати зза велькой млакы. Бесіда іде о ґорлицкій групі Дуляровы Братя, што радуют нас свойом музиком уж 17 років і безперервні чудуют сьвіжом сучасном обробком старых лемківскых сьпіванок. В бесіді з Ярком Стремецкым повспоминают початкы свого музикуваня, коли сігали до блюсовых інспіраций з Гамерикы, штобы потім почерпати з цілого різнобарвного ряду музичных ґатунків. Фронтмен Мірко Дзюбина і його „музичны братя”, котры привыкнены до атмосферы лемківскых фестівалів свобідні чуют ся в бесіді по нашому, оповідят о своім першім концерті на ватряній сцені, што для молодых музиків был велькым пережытьом. Повспоминайте з нами і послухайте лемківскых сьпіванок в обробці Дуляровых Братів!

Премієра проґраму в середу 04.08.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (7-8.08.2021) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

W tym roku mieliśmy okazję być na 39. Łemkowskiej Watrze w Zdyni, gdzie na watrowej scenie mogli się zaprezentować artyści z Łemkowszczyzny i goście z dalszych stron. Nie zabrakło tam zespołu „zza góry”, z rodzimego podwórka, choć zdawałoby się, że ze swoim nowoczesnym graniem i angielską nazwą mogli przybyć zza oceanu. Mowa o gorlickiej grupie Dollars Brothers, którzy radują nas swoją muzyką już 17 lat i nieprzerwanie zaskakują świeżymi współczesnymi aranżacjami starych łemkowskich pieśni. W rozmowie z Jarkiem Stremeckim powspominają początki swojego muzykowania, kiedy sięgali do bluesowych inspiracji z Ameryki, by potem zaczerpnąć z całego wielobarwnego wachlarza gatunków muzycznych. Frontman Mirek Dziubina i jego „muzyczni bracia”, którzy przyzwyczajeni do atmosfery łemkowskich festiwali czują się swobodnie podczas rozmowy po łemkowsku, opowiedzą o swoim pierwszym koncercie na watrowej scenie, co dla młodych muzyków było wielkim przeżyciem. Powspominajcie z nami i posłuchajcie łemkowskich pieśni w wydaniu Dollars Brothers!

Premiera programu w środę 04.08.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (7-8.08.2021) o godz. 14:00.


Ярко Стремецкій і Дуляровы Братя на Лемківскій Ватрі в Ждыни
Jarosław Stremecki i Dollars Brothers na Łemkowskiej Watrze w Zdyni

Спомины Меланиi Райтер / Wspomnienia Melanii Rajter

Пані Мелания Райтер (з дому Мадзік) выселены были в 1947 році в Акциi Вiсла з cела Бортне. Мали втовды 13 років і барз добрі памятают ден, в котрім въєдно з родином мусіли лишыти свою хыжу. На захід іхали быдлячыма ваґонами веце, як два тыжні, а на місци ждало іх нове і незнане… Пані Мелания рішыли поділити ся своіма споминами. Як самы повідают”: “Такє повинно піти дальше”.

Щыро просиме на проґрам в середу 28.07.2021 о год 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Pani Melania Rajter (z domu Madzik) była wysiedlona w 1947 roku w ramach Akcji Wisła ze wsi Bartne. Miała wtedy 13 lat i bardzo dobrze pamięta ten dzień, w którym razem z rodziną musiała opuścić swój dom. Na zachód jechali w bydlęcych wagonach ponad dwa tygodnie, a na miejscu czekało na nich nowe i nieznane… Pani Melania postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami. Jak sama mówi: “ Coś takiego świat powinien usłyszeć”.

Serdecznie zapraszamy na program w środę 28.07.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.

Програм Лемківской Ватры в Лугах / Program Łemkowskiej Watry w Ługach

Презентуєме приближений плян концертів на 31. Лемківскій Ватрі в Лугах (годины і ряд можут ся змінити).

ПЯТНИЦЯ – од год. 18:00
Горицвіт
Гилля
Лемко Тавер
Надія
Інтраде

СУБОТА – од год. 16:00
Гречны Фраіркы
Зорюшка
розпаліня Ватры
Горицвіт
Ре-Карпаты
Капеля Древутня
Горпина
Демай

В суботу медже концертами діти годны будут ся вказати, задеклямувати лемківску поезию або засьпівати сьпіванкы. Заохочаме до участи, для участників будеме мати дарункы.

– – – – – – – – – – – – – – –

Prezentujemy orientacyjny plan koncertów na 31. Łemkowskiej Watrze w Ługach (godziny i kolejność mogą ulec zmianie).

PIĄTEK – od godz. 18:00
Goryzvit
Hylla
Lemko Tower
NADIJA
Intrade

SOBOTA – od godz. 16:00
Hreczny Frairky
Zoriuszka
rozpalenie Watry
Goryzvit
Re-Karpaty
Kapela Drewutnia
Horpyna
Demaj

W sobotę między koncertami dzieci będą mogły zaprezentować się, recytując łemkowską poezję lub śpiewając piosenki. Zachęcamy do udziału, dla uczestników przewidziane są upominki.