* Кычеряда над Качавом – ПРОҐРАМ / Kyczeriada nad Kaczawą – PROGRAM *

Ближыт ся велькє свято Лемківского Ансамблю Пісні і Танця „Кычера” – ювілей 25-літя. З той нагоды щыро просиме до Ліґниці, де в празднуваню возмут участ лемківскы артисты з ріжных куточків Польщы. Буде фольково, оперово, роково, буде на весело і на поважні, для діти і для дорослых – каждий напевно найде дашто для себе! Пізрийте самы :)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zbliża się wielkie święto Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” – jubileusz 25-lecia. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do Legnicy, gdzie w obchodach wezmą udział łemkowscy artyści z różnych zakątków Polski. Będzie folkowo, operowo, rockowo, będzie na wesoło i na poważnie, dla dzieci i dla dorosłych – każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie! Zobaczcie sami :)

* Ватра в Зимній Воді [ФОТО] / Watra w Zymnij Wodi [FOTO] *

25 і 26 серпня 2018 рока в селі Зимна Вода коло Львова загоріла ватра. Два дни тырвало свято, яке зобрало нашых люди з Украіны, Польщы і сербской Войводіны. Пізрийте на фоткы Еміля Гойсака і оцінте, ци ватра в Зимній Воді здабат на тоты орґанізуваны в Польщи. Уж в 2019 можете поіхати на ювілейну, пяту ватру в Зимній Воді!

– – – – – – – – – – –

25 i 26 sierpnia 2018 roku we wsi Zymna Voda koło Lwowa zapłonęła watra. Przez dwa dni wspólne świętowanie połączyło Łemków z Ukrainy, Polski i serbskiej Wojwodiny. Zobaczcie fotografie autorstwa Emila Hojsaka i oceńcie sami, czy ta watra przypomina organizowane w Polsce. Już w 2019 będziecie mieć okazję uczestniczyć w jubileuszowej, piątej watrze!

Фот. Еміль Гойсак / Fot. Emil Hojsak

* Кермеш в Ліґници [ФОТО] / Święto parafialne w Legnicy [FOTO] *

27-28.08.2018 в ліґницкій грекокатолицкій парохіі, де парохом є о. Мирослав Драпала, проходили торжества очелены през владику Володимира Ющака, звязаны з храмовым праздником Успіня Пресвятой Богородиці. Літургію одсьпівал хор Крилос. В часі кермешу мож было видіти выставу праць пана Володислава Ревака, а до почастунку грали музикы з місцевой парохіі.

– – – – – – – – – – – – – –

27-28.08.2018 w legnickiej parafii greckokatolickiej, gdzie proboszczem jest ks. Mirosław Drapała, odbyły się nabożeństwa z udziałem biskupa Włodzimierza Juszczaka, związane ze świętem Zaśnięcia Bogurodzicy. Liturgię odśpiewał chór Kryłos. W czasie kermeszu można było obejrzeć wystawę prac pana Władysława Rewaka, a do poczęstunku zagrali muzycy z miejscowej parafii.

фот. Ярко Стремецкій / fot. Jarosław Stremecki

* Поломничество на св. Гору Грабарку – фотореляция / Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę – fotorelacja *

Представляме коротку фотореляцию з XVI Пішого Поломничества з Варшавы на св. Гору Грабарку, котре проходило 13-19 серпня. Каждого рока бере в ній участ штораз веце Лемків з Чужыны і Лемковины, штобы разом з православныма з цілой Польщы спільні нести крести в молитві. Щыро заохочаме Вас прочытати реляцию з XV Поломничества, написану през Домініку Ковачевіць: http://www.prawoslawie.pl/aktualnosci/1569-relacja-z-xv-pieszej-pielgrzymki-z-warszawy-na-sw-gore-grabarke

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prezentujemy którką fotorelację z XVI Pieszej Pielgrzymki z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę, która odbyła się 13-19 sierpnia. Rokrocznie uczestniczy w niej coraz więcej Łemków z Łemkowszczyzny i Obczyzny, by razem z prawosłanymi z całej Polski wspólnie nieść krzyże w modlitwie. Gorąco zachęcamy do przeczytania relacji z XV Pielgrzymki, autorstwa Dominiki Kovačević: http://www.prawoslawie.pl/aktualnosci/1569-relacja-z-xv-pieszej-pielgrzymki-z-warszawy-na-sw-gore-grabarke

фот. Єжы Кєляк, Укач Троц / fot. Jerzy Kielak, Łukasz Troc.

* Іраіда Гунчак – Лемкы – по мойому / Iraida Hunczak – Łemkowie – po mojemu *

Гостьом нашого наступного проґраму буде Іраіда Гунчак – студентка Академіі Красных Штук во Вроцлаві, котра в червци того рока запросила нас на вернісаж єй авторской выставы пн. „Лемкы”. Експозиция є такой дипломовом працьом молодой артисткы. Просиме на бесіду, в котрій Іраіда буде оповідала о тым, як рыхтувала выставу, што было для ней інспірацйом і як „навчыти ся” штукы. Тото вшытко почуєте в найближшій авдициі!

Премєра в пятницю (10.08) о годині 20:00. Повтаряме в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Gościem naszego kolejnego programu będzie Iraida Hunczak – studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która w czerwcu tego roku zaprosiła nas na wernisaż jej autorskiej wystawy pt. „Łemkowie”. Ekspozycja jest zarazem pracą dyplomową młodej artystki. Zapraszamy na rozmowę, w której Iraida opowie o tym, jak przygotowywała się do wystawy, co było dla niej inspiracją i jak „nauczyć się” sztuki. Tego wszystkiego wysłuchacie w najbliższej audycji!

Premiera w piątek (10.08) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

фот. Ярко Пласконь / fot. Jarosław Płaskoń Chwyć Emocje Wedding Art

* Поломничество на св. Гору Явір / Pielgrzymka na św. Górę Jawor *

В днях 10-12 липця буде піше поломничество на св. Гору Явір, з благословліня владикы перемиского і ґорлицкого Паісія.

Пут поломничества:

• Віторок 10 липця (16 км): Переґримка (церков св. арх. Михала), год. 9.00 молитвы, перехід путьом до Бортного (церков свв. Космы і Даміяна), вечырня.
• Середа 11 липця (21 км): Бортне, год. 8.00 молитвы, Ґладышів (церков св. Йоана Хрестителя) – обід, Ганчова (церков Покрови Богородиці) – всеночне.
• Четвер 12 липця (7 км): Ганчова, год. 7.00 молитвы, Высова (церков св. арх. Михала) – привитаня духовных, Свята Гора Явір – посвячыня воды і креста Брацтва Православной Молодежи, Літургія (церков – шатро).

Орґанізаторы запевняют ідло, нічлігы і перевожыня баґажів.

Паломникы повинны забрати зо собом спальний мішок і карімату, одповіднє облечыня і черевікы (хлопці долгы ногавкы, дівчата хусткы і спідниці), молитовник. Особы неполнолітні повинны мати згоду родичів. Треба подати нумер песель до убезпечыня. Каждий паломник вносит вписову оплату – 25 зл.

Поломничество організує Брацтво Православной Молодежы перемиско-ґорлицкой дієцезиі.

Зголошыня участи в поломничестві мож складати до 3 липця на адрыс: ведуча Брацтва, Мария Феленчак – tel. 514 768 263 або през фанпейдж брацтва.
Духовий опікун Брацтва Праводлавной Молодежи перемиско-ґорлицкой дієзециі, о. Юліян Феленчак, tel. 501 222 561 або e-mail: ksjfelenczak@gmail.com

Мож тіж всперти Брацтво Православной Молодежи в організациі поломничества і переказати жертву на конто: PKO BP 43 1020 2980 0000 2202 0041 9390.

Духовом опіком всперают o. прот. Юліян Феленчак з Морохова, о. прот. Мирослав Цідило, о. прот. Марко Ґоцко, о. Ярослав Ґрич і іншы священникы.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

W dniach 10-12 lipca odbędzie się piesza pielgrzymka na św. Górę Jawor, z błogosławieństwa biskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza.

Trasa pielgrzymki:

• Wtorek 10 lipca (16 km): Pielgrzymka (cerkiew św. arch. Michała), godz. 9.00 modlitwy, przejście szlakiem do Bartnego (cerkiew śww. Kosmy i Damiana), wieczernia.
• Środa 11 lipca (21 km): Bartne, godz. 8.00 modlitwy, Gładyszów (cerkiew św. Jana Chrzciciela) – obiad, Hańczowa (cerkiew Opieki Bogarodzicy) – wsenoczne.
• Czwartek 12 lipca (7 km): Hańczowa, godz. 7.00 modlitwy, Wysowa-Zdrój (cerkiew św. arch. Michała) – powitanie arcypasterzy, Święta Góra Jawor – poświęcenie wody i krzyża Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Liturgia (cerkiew – namiot).

Organizatorzy zapewniają wyżywienie, noclegi i przewóz bagaży.

Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą śpiwór i karimatę, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie, dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców. Obowiązkowo należy mieć odpowiednie ubranie i buty, podać pesel do ubezpieczenia. Każdy pielgrzym wnosi opłatę wpisową – 25 zł.

Pielgrzymka organizowana jest przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej.

Zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce można składać do 3 lipca na adres: przewodnicząca Bractwa, Maria Felenczak – tel. 514 768 263 lub przez fanpage bractwa.
Duchowy opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej, o. Julian Felenczak
tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com

Można również wspomóc Bractwo Młodzieży Prawosławnej w organizacji pielgrzymki, przekazując datek na konto: PKO BP 43 1020 2980 0000 2202 0041 9390.

Opiekę duchową sprawują o. prot. Julian Felenczak z Morochowa, o. prot. Mirosław Cidyło z Bartnego, o. prot. Marek Gocko, o. Jarosław
Grycz oraz inni ojcowie
.

Знимка з архіву Брацтва Православной Молодежи
Zdjęcie z archiwum Bractwa Młodzieży Prawosławnej

* Выстава в 50. річницю смерти Никыфора / Wystawa w 50. rocznicę śmierci Nikifora *

Округовий Музей в Новім Санчи просит на выставу посвячену Никыфорьови в 50. річницю його смерти. Отвертя буде 23.06 о год. 12:00 в Музею Никифора в Креници. В рамах подіі выступит лемківскій хір „Зоря” з Ґорлиц.
– – – – – – – – – – – – – –
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza na wystawę poświęconą Nikiforowi w 50. rocznicę jego śmierci. Wernisaż odbędzie się 23.06 o godz. 12:00 w Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju, w ramach wydarzenia wystąpi łemkowski chór „Zoria” z Gorlic.

 

* Одышли Федор Ґоч / Odszedł Teodor Gocz *

Одышли Федор Ґоч, лемківскій суспільно-культурний діяч, засновник Музею Лемківской Культуры в Зиндранові. Похорон буде 7 червця о год. 11:00 в церкви св. Миколая в Зиндранові.
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Odszedł Teodor Gocz, łemkowski działacz społeczno-kulturalny, założyciel Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Pogrzeb odbędzie się 7 czerwca o godz. 11:00 w cerkwi św. Mikołaja w Zyndranowej.

 

* Што ся ховат в ладі? / Co się w skrzyni kryje? *

Просиме на авдицию з циклю «З гардеробы Мейк Ляйф Лемко». Наша редакцийна камаратка, Міля Пыж, знавец моды і сучаных трендів, верне ся кус в часі і зазрит до лад нашых предків. Тым разом оповіст Вам о лемківскім облечыню. Чи знате, што то застіжка або фацелик? Чи мате в своіх шафах холосьні?

Переконате ся в середу (06.06) о год. 20:00 лем в Радіо-Лемко! Повторіня проґраму в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję z cyklu „Z garderoby Make Life Lemko”. Nasza redakcyjna koleżanka, Emilia Pyrz, znawczyni mody i współczesnych trendów, cofnie się nieco w czasie i zajrzy do skrzyń naszych przodków. Tym razem opowie Wam o łemkowskich strojach. Czy wiecie, co to zastiżka czy facełyk? Czy macie w swoich szafach chołośni?

Przekonacie się w środę (06.06) o godz. 20:00 tylko w Radio Lemko! Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Фот. Міля Пыж / fot. Emilia Pyrz