Поможме Стасови / Pomóżmy Stasovi

Юж шестий раз орґанізуєме добродійну святочну акцию „Благодарна Лемківска Пачка”. Того рока серед потрібуючых, котрым хцеме помочы єст хлопец зо знимок. Зове ся Станислав Чопик і має 10 років, його дідове походили з Мохначкы, выселены были на Украіну. Хлопец приіхал з родичами і братом Іваном до Польщы того літа, од вересня вчыт ся в польскій школі і єст прислужником в церкви в Березі. Три місяці тому дохторе выбадали в нього білачку і піддали го терапіі хемійом. Горячо заохочаме Вас долучыти ся до помочы в рамах „Благодарной Лемківской Пачкы”, а кєд дахто хтіл бы в інший спосіб підперти Станислава, прошу контактувати ся з парохом, о. Артуром Грабаном.
– – – – – – – – – – –
Już po raz szósty organizujemy charytatywną akcję świąteczną „Szlachetna Łemkowska Paczka”. W tym roku wśród potrzebujących, którym chcemy pomóc jest chłopiec ze zdjęć. Nazywa się Stanislav Chopyk i ma 10 lat, jego dziadkowie pochodzili z Mochnaczki, wysiedleni byli na Ukrainę. Chłopiec przyjechał z rodzicami i bratem Ivanem do Polski tego lata, od września uczy się w polskiej szkole i przysługuje w cerkwi w Brzozie. Trzy miesiące temu lekarze zdiagnozowali u niego białaczkę i poddali go chemioterapii. Gorąco zachęcamy Was, by dołączyć do pomocy w ramach „Szlachetnej Łemkowskiej Paczki”, a jeśli ktoś chciałby w inny sposób wesprzeć Stanislava, proszę kontaktować się z proboszczem, ks. Arturem Grabanem.