* Оповіданя і гуморескы лемківскы * Opowiadania i humoreski łemkowskie *

Гнеска можеме офіціальні оголосити, што накладом выдавництва „Лемко Тавер” вышла книжка лемківского писателя і маляря Теодора Кузяка (1926-2010) під наголовком „Оповіданя і гуморескы лемківскы, част 2”.

Чули сте о Теодорі Кузяку? Не чули сте?! Йой, тож то єден з найбарже жартібливых лемківскых писателів! Хоц оповіданя о давній Лемковині писаны і публікуваны были од другой половины ХХ ст., то до гнеска Його гумор розбавлят старшых і молодшых. За жытя Теодор Кузяк діждал ся двох книжковых выдань свойой літературной творчости – „Давно то были часы” (1999) і „Догасаюча ватра” (2001) [выд. „Наша Загорода”].

По роках вказала ся потреба приближыти діла пера лемківского артисты особам, котры не знают чытати по нашому, зато Оксана Грабан рішыла переложыти выбраны оповіданя на польскій язык і выдати в формі двомовной книжкы „Оповіданя і гуморескы лемківскы” (2012). Публикация окрашена образами автора, котры вказуют красу давной Лемковины, мала долучену платню з авдіокнижком. Оповіданя Теодора Кузяка мож было почути тіж в слуховисках Радіо Лемко.

В другій части дізнате ся, чом єґомосьць мусіл молоти зерно в млинцях, як тверды головы мали Лемкы, кому ся обірвало за тото, „же Христа замучыл”, в кого під порогом были чары, кого не вартат просити помочы при кошыню і дуже веце… Як все при Кузяковій творчости, будут слезы сьміху і зворушыня. Заохочуєме до лектуры! :)

Проєкт зреалізуваний вдякы вспертю Міністерства Адміністрациі і Диґіталізациі.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś możemy oficjalnie ogłosić, że nakładem wydawnictwa „Lemko Tower” wyszła książka łemkowskiego pisarza i malarza Teodora Kuziaka (1926-2010) pt. „Opowiadania i humoreski łemkowskie, część 2”.

Słyszeliście o Teodorze Kuziaku? Nie słyszeliście? Jejku, toż to jeden z najbardziej żartobliwych łemkowskich pisarzy. Choć opowiadania o dawnej Łemkowszczyźnie pisane i publikowane były od drugiej połowy XX wieku, to do dziś Jego humor rozbawia starszych i młodszych. Za życia Teodor Kuziak doczekał się dwóch książkowych wydań swojej literackiej twórczości – „Dawno, to byly czasy” (1999) i „Dohasajucza watra” (2001) [wyd. „Nasza Zahoroda”].

Po latach pojawiła się potrzeba przybliżenia dzieł pióra łemkowskiego artysty osobom, które nie potrafią czytać po łemkowsku, dlatego Oksana Graban zdecydowała się przetłumaczyć wybrane opowiadania na język polski i wydać w formie dwujęzycznej książki „Opowiadania i humoreski łemkowskie” (2012). Publikacja okraszona obrazami autora, które ukazują piękno dawnej Łemkowyny, miała dołączoną płytę z audiobookiem. Opowiadania Teodora Kuziaka można było usłyszeć również w słuchowiskach Radio Lemko.

W drugiej części dowiecie się, czemu jegomość musiał mleć zboże w żarnach, jak twarde głowy mieli Łemkowie, komu się oberwało za to, że „Chrystusa zamęczył”, u kogo pod progiem były czary, kogo nie warto prosić o pomoc przy koszeniu i wiele więcej… Jak zawsze przy Kuziakowej twórczości, będą łzy śmiechu i wzruszenia. Zachęcamy do lektury! :)

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

okładka pered