* Ювілейна збірка вершів Володислава Грабана * Jubileuszowe wydanie wierszy Władysława Grabana *

Презентуєме Вам наступне выданя, котре зявило ся з ініціативы выдавництва „Лемко Тавер”. Є то збірка выняткова, з нагоды ювілею Володислава Грабана, лемківского поета і культурного діяча, котрий ищы недавно празднувал своі 60. уродины. Книжка „З землі до неба”, рахуюча 170 стран, є выразом творчости літерацкой і артистичной, прото же крім выбраных вершів публікация зілюструвана є фотографіями автора, якы вказуют красу нашой Лемковины в штырьох порах рока і в час великых церковных свят. Серед 150 творів находят ся лемківскы, але тіж писаны по польскы, адже книжка зрыхтувана є для чытачів, котрым блиска наша бесіда, і тым, што єй не знают, а сут вражливы на красу поезиі. Щыро заохочуєме вшыткых, штобы узуполнити свою бібліотечну поличку, а авторови жычыме вшыткого доброго! Многая Літа!

Проєкт зреалізиваний вдякы вспертю Міністества Адміністрациі і Диґіталізациі.

Володислав Грабан, відомий лемківскій поета, культурний діяч і перекладач. Народил ся 15.05.1955р. в Костомлотах б. Вроцлавя, де його родину депортувано під час Акциі Вісла. Повело ся ім вернути на рідну Лемковину, котрій Володислав присьвятил свою творчу і суспільну працю. Был ініціатором Лемківкскых Ватр і Лемківскых Творчых Осени, великій вклад внюс в діяльніст Музею Лемківской Культуры в Зындранові і Православной Церкви св. Володимира Великого в Креници. Заложытель і редактор часопису „Загорода” в роках 1994-1996. Займувал ся тіж выдавничом діяльністю, вдякы ньому вышли друком книжкы Теодора Кузяка, Семана Мадзеляна, Івана Фуджака і Володимира Барны; переложыл вершы Б. І. Антонича на язык польскій. Член Національной Спілкы Писменників Украіны, нагороджуваний в Польщы і в Украіні, отримал м.ін нагороду Міністра Культуры і Штукы. Володислава Грабана в його праці всперала жена Олена, а іх діти актывні передолжают культурну діяльніст для лемківской громады.

Вершы можете прочытати тіж на страні: http://graban.com.pl/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przedstawiamy Wam kolejne wydanie, które pojawiło się z inicjatywy wydawnictwa „Lemko Tower. Jest to wyjątkowe wydanie, z okazji jubileuszu Władysława Grabana, łemkowskiego poety i działacza kultury, który jeszcze niedawno świętował swoje 60. urodziny. Książka „Z ziemi do nieba”, licząca 170 stron, jest wyrazem twórczości literackiej i artystycznej, gdyż prócz wybranych wierszy publikacja zilustrowana została fotografiami autora, które ukazują piękno naszej Łemkowszczyzny w czterech porach roku i w czasie wielkich świąt cerkiewnych. Wśród 150 utworów znajdują się łemkowskie, ale również pisane po polsku, ponieważ książka przygotowana została z myślą zarówno o czytelnikach, którym bliski jest nasz język, jak i tych, którzy go nie znają, a są wrażliwi na piękno poezji. Szczerze zachęcamy wszystkich, aby uzupełnić swoją półkę biblioteczną, autorowi zaś życzymy wszystkiego dobrego! Mnohaja Lita!

Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Władysław Graban, wybitny łemkowski poeta, działacz kulturalny i tłumacz. Urodził się 15.05.1955 r. w Kostomłotach k. Wrocławia, dokąd jego rodzinę deportowano w ramach Akcji Wisła. Udało im się powrócić na rodzimą Łemkowszczyznę, której Władysław poświęcił swoją twórczą i społeczną pracę. Był inicjatorem Łemkowskich Watr i Łemkowskich Jesieni Twórczych, znaczący wkład wniósł w działalność Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej i Prawosławnej Parafii św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju, założyciel i redaktor czasopisma „Zahoroda” w latach 1994-1996. Zajmował się również działalnością wydawniczą, dzięki niemu drukiem pojawiły się książki Teodora Kuziaka, Semana Madzelna, Iwana Fudżaka i Wołodymyra Barny; przetłumaczył wiersze B. I. Antonycza na język polski. Członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, nagradzany w Polsce i Ukrainie, otrzymał m.in. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Władysława Grabana w jego pracy wspierała żona Olena, a ich dzieci prowadzą aktywną działalność dla łemkowskiej społeczności.

Wiersze możecie przeczytać również na stronie: http://graban.com.pl/

okladka

g1g2g43