Ідут там, одкаль іншы втічут / Idą tam, skąd inni uciekają

Гев неє рутины, в тій роботі нич не годен перевидіти, неє двох єднакых выпадків, твій ден то загадка… але приносит задоволіня, бо помагаш людям – так о своій роботі повідают нашы гості, просиме до Радіо Лемко на бесіду з фаєрманами. Ярослав Пласконь оповіст нам, як выглядат ден державного пожарника, а Михал Мостивскій накреслит, якы обовязкы мусит сполнити на службі в прикопальняній, заводовій єдностці, але тіж як пожарник-охотник. В проґрамі почуєте, яку дорогу треба перейти, штобы остати файерманом, якє ся вдіват штоденне і бойове облечыня, чым ріжнит ся служба заводова од охотничой, тай о тім, як выглядат жытя в стражници. В проґрамі познате двох молодых Лемків, котры оддали ся одповідальній службі для ратуваня здоровля і жытя другого чловека.

Премієра авдициі в пятницю 06.12. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю, о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tutaj nie ma rutyny, w tej pracy niczego nie możesz przewidzieć, nie ma dwóch takich samych wypadków, twój dzień to zagadka… ale przynosi satysfakcję, bo pomagasz ludziom – tak o swojej pracy opowiadają nasi goście, zapraszamy do Radio Lemko na wywiad ze strażakami. Jarosław Płaskoń opowie nam, jak wygląda dzień państwowego strażaka, a Michał Mościwski nakreśli, jakie obowiązki musi spełniać na służbie w przykopalnianej, zawodowej jednostce, ale także jako strażak ochotnik. W programie usłyszycie, jaką drogę trzeba przebyć, by zostać strażakiem, jaki nosi się codzienny i bojowy ubiór, czym różni się służba zawodowa od ochotniczej oraz jak wygląda życie w jednostce. W programie poznacie dwóch młodych Łemków, którzy oddali się odpowiedzialnej służbie dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Premiera audycji w piątek 06.12. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę, również o 18:00.


Михал Мостивскій на службі / Michał Mościwski na służbie (źródło: www.112polkowice.com.pl)