Бабы, босоркы, відмы / Baby, bosorki, wiedźmy

Так звали жены, котры мали таємну і недоступну для іншых силу, дар лічыня, одчыняня гроків, але тіж чаруваня. Єдным ся видит, же то сила нечыста, другы думают, же то Божий дар. По чім познати відмы і де годны сме іх гнеска стрітити? Чом громада з єдной страны ся до них просила, а з другой ся іх бояла? Чом босоркані глядают наступця і хцут подати свій дар дале? Чи самы можеме зняти грокы? О женах з вынятковыма здібностями і своіх тереновых баданях оповіла Ольга Соляр, доктор етнольоґіі, ведуча Фундациі Магія Карпат. Буде не лем о давных часах, але карпацкых селах, в котрых до гнеска можеме задуркати до босоркіных двери. Просиме на реляцию з 41. Лемківской Ватры в Ждыни, де в Просторі Слова ватряне могли почути бесіду Лідиі Іванюх з Ольгом Соляр. Реляция по польскы.

Премієра проґраму в середу 30.08.2023 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Tak nazywano kobiety, mające tajemniczą i niedostępną dla innych siłę, dar leczenia, odczyniania uroków, ale też czarowania. Jednym wydaje się, że to siła nieczysta, drudzy sądzą, że to dar Boży. Po czym poznać wiedźmę i gdzie możemy je dziś spotkać? Dlaczego społeczność z jednej strony się do nich zwracała, a z drugiej się ich bała? Czemu bosorki szukają następczyni i chcą przekazać swój dar dalej? Czy sami możemy zdjąć uroki? O kobietach z wyjątkowymi zdolnościami i swoich badaniach terenowych opowiedziała Olga Solarz, doktor etnologii, prezeska Fundacji Magia Karpat. Będzie nie tylko o dawnych czasach, ale karpackich wioskach, w których do dziś możemy zapukać do drzwi bosorki. Zapraszamy na relację z 41. Łemkowskiej Watry w Zdyni, gdzie w Przestrzeni Słowa watrowicze mogli usłyszeć rozmowę Lidii Iwaniuch z Olgą Solarz. Relacja w języku polskim.

Premiera programu w środę 30.08.2023 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

знимкы з тереновых бадань Ольгы Соляр / zdjęcia z badań terenowych Olgi Solarz