* Олесіны прогулькы – Гамерика / Podróże Oleny – Ameryka *

Щыро просиме на четвертий одтинок з сериі проґраму „Олесіны прогулькы”. Кєд почули сме о подорожах пані Олены Шпытко*, котра зъіздила кавалец сьвіта, одраз хтіли сме переказати іх істориі дальше і так тіж ся стало. В тій авдициі почуєте бесіду пані Олены, котра буде оповідала о подорожы до Гамерикы, де мала поіхати лем на місяц а лишила ся піл рока .

Емісия в пятницю (28.09.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю
о год. 18:00.

* Олена Шпытко – з дому Цьолка, в 1947 р. в рамах акциі Вісла остала выселена до Михалова на Нижнім Шлеску, в котрым мешкат до гнеска.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek z serii programu „Podróże Oleny”. Jak usłyszeliśmy o wojażach pani Oleny Szpytko*, która objechała kawał świata, od razu chcieliśmy przekazać Jej historie dalej i tak też się stało. W tej audycji wysłuchacie rozmowy z panią Oleną, która będzie opowiadała o podróży do Ameryki, gdzie zamierzała pojechać zaledwie na miesiąc, a została na pół roku.

Emisja w piątek (28.09.) o godz. 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę
o godz. 18:00. 

*Olena Szpytko – z domu Ciołka, w 1947 r. w ramach akcji Wisła została wysiedlona do Michałowa na Dolnym Śląsku, w którym mieszka do dziś.

* Воздвиженіє Креста Господнього / Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego *

Крест товаришыт нам на штоден. Є з нами в ден народжыня, веде нас през цiле жытя до смерти. На Крестi вмер Iсус Христос для спасiня сьвiта. 27 вересня в церковнiм календари припадат свято Воздвиженія Честного i Жывотворящoго Креста Господнього. Є то ден стислого посту. Просиме на авдицию, в котрiй перенесеме ся в часы св. св. рiвноапостольных Константина i його матери царицi Єлены, котра подля традициi нашла Крест, на котрiм был распятий Спаситель сьвiта.

Емiсия проґраму в четвер (27.09) о год 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – –

Krzyż towarzyszy nam na co dzień. Jest z nami podczas narodzin, prowadzi nas przez całe życie aż do śmierci. Na krzyżu umarł Jezus Chrystus, aby zbawić świat. 27 września w cerkiewnym kalendarzu przypada święto Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Jest to dzień ścisłego postu. Zapraszamy na audycję, w której przeniesiemy się do czasów św. św. równoapostolnych Konstantyna i jego matki cesarzowej Heleny, która według tradycji znalazła Krzyż, na którym był ukrzyżowany Zbawiciel świata.

Emisja programu w czwartek (27.09) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

* Як дівка хлопця дурила / Jak to dziewczę chłopca mamiło *

Просиме на авдицию з циклю „Нашы Сьпіванкы”. Любов то частий мотив лемківскых сьпіванок, але не все несе она зо собом щестливе закінчыня. В нашім проґрамі побесідуєме о бідных хлопцях, котры мусіли мучыти ся зо своіма красныма половинками. Были і тяжшы і лекшы моменти, але нашы героі праві же все выходыли з ситуациі з піднесеном головом. Кєд хочете ся посьміяти, пізріти на тексты сьпіванок з прижмуреным оком і послухати доброй музикы, тота авдиция єст для Вас.

Премєра проґраму в пятницю 21.09 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję z cyklu „Naszy Śpiwanky”. Miłość to częsty motyw przewijający się w łemkowskich piosenkach, ale nie zawsze niesie ona z sobą szczęśliwe zakończenie. W naszym programie opowiemy o biednych chłopcach, którzy musieli męczyć się ze swoimi pięknymi połówkami. Były i ciężkie i lżejsze momenty, ale nasi bohaterowie prawie zawsze wychodzili z sytuacji obronną ręką. Jeśli macie ochotę trochę się pośmiać, spojrzeć na teksty piosenek z przymrużeniem oka i posłuchać dobrej muzyki, ta audycja jest właśni dla Was.

Premiera programu w piątek 21.09 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

* На піше на пiдляскiй Фавор / Pieszo na podlaski Tabor *

Свята Гора Грабарка то выняткове мiсце, до котрого православны вiрны паломничают цiлий рiк. Найчысленнiйшы паломництва приходят гын в серпни на свято Преображыня Господнього. В тiм роцi, уж  шістнадцетий раз, на Святу Гору дішло пiше паломництво з Варшавы. Традицийом стало ся, же што рока долучают до ней Лемкы з заходу i, в посьлiднi часы штораз частiйше, з полудньовых земель. Єдна з нашых редакторок каждого рока бере участ в тiм велькім духовім выдарiню. Просиме на авдицию, в котрiй Наталiя подiлит ся своiма споминами, рефлексиями i парунадцетьохлiтньом практиком паломництва.

Емiсия проґраму в понедiльок 17.09 о год. 20:00 Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – 

Święta Góra Grabarka to wyjątkowe miejsce, do którego prawosławni wierni pielgrzymują cały rok.  Najliczniejsze pielgrzymki docierają tam w sierpniu na święto Przemienienia Pańskiego. W tym roku, już po raz szesnasty, na Świętą Górę dotarła piesza pielgrzymka z Warszawy. Tradycją stało się, że co roku dołączają do niej Łemkowie z zachodu i ostatnio coraz częściej z ziem południowych. Jedna z naszych redaktorek rokrocznie bierze udział w tym wielkim duchowym wydarzeniu. Zapraszamy na audycję, w której Natalia podzieli się swoimi wspomnieniami, refleksjami i kilkunastoletnim doświadczeniem pielgrzymowania.

Emisja programu w poniedziałek 17.09 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Кресты на Святій Горі Грабарці (фот. Л. П.)
Krzyże na Świętej Górze Grabarce (fot. Ł. P.)

 

* Выдавництво Lemko Tower / Wydawnictwo Lemko Tower *

Знате тоты книжкы? ? А може мате іх уж в себе на поличці? ? Публикациі представлены на знимках то част выдавничой діяльности Lemko Tower. В реляциі з Лемківской Ватры в Ждыни буде о лемківскій літературі, науковых позициях, перекладах сьвітовых діл на лемківскій язык і о тім, чом тото вшытко робиме :)
? Емісия авдициі в пятницю о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00. Щыро просиме!
– – – – – – – – – – – – – –
Znacie te książki? ? A może macie już je na swojej półce? ? Publikacje przedstawione na zdjęciach to część wydawniczej działalności Lemko Tower. W relacji z Łemkowskiej Watry z Zdyni będzie o łemkowskiej literaturze, pozycjach naukowych, przekładach dzieł światowych na język łemkowski i o tym, dlaczego to wszystko robimy :)
? Emisja audycji w piątek o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00. Serdecznie zapraszamy!

* Ждыня од кухні / Zdynia od kuchni *

Просиме вшыткых на авдицию посвячену тогорічній едициі Лемківской Ватры в Ждыни. Перенесеме ся на хвильку до Чарной – місця першой ватры на Лемковині, а пак вернеме на цільове місце – до мальовничо положеной Ждыні, де найдеме ся під фестівальовом сценом і побесідуєме з шефовом обслугы сцены, Анном Баняс. Вертаме на ватру, будте гын з нами!

Премієра проґраму в понедільок 03.09. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – –

Zapraszamy na audycję poświęconą tegorocznej edycji Łemkowskiej Watry w Zdyni. Przeniesiemy się na moment do Czarnej – miejsca pierwszej watry na Łemkowynie, potem wrócimy do miejsca docelowego – malowniczo położonej Zdyni, gdzie znajdziemy się pod festiwalową sceną oraz porozmawiamy z szefową obsługi sceny, Anną Banias. Wracamy na watrę, bądźcie tam z nami!

Premiera programu w poniedziałek 03.09. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Концерт ансамблю Надія на XXXVI Лемківскій Ватрі в Ждыни. Фот. Ярко Стремецкій
Koncert zespołu Nadija na XXXVI Łemkowskiej Watrze w Zdyni. Fot. Jarosław Stremecki

* „Сироп з полыну. Выгнаны в Акциi Вiсла” / „Syrop z piołunu. Wygnani w Akcji Wisła” *

Paweł Smoleński – dziennikarz, reporter i pisarz. W 2017 r. spod jego pióra wyszła książka pt. „Syrop z Piołunu. Wygnani w Akcji Wisła”, traktująca o wydarzeniach z 1947 roku. 20 lipca podczas XXXVI Łemkowskiej Watry w Zdyni miało miejsce spotkanie z Pawłem Smoleńskim, który w rozmowie z Anną Bas niejednokrotnie podkreślał, jak gorzkim może być piołun.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów rozmowy z autorem w piątek (24.08) o 20:00. Powtórki programu w sobotę i niedzielę o 15:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Павел Смоленьскiй – журналіста, репортер, писатель. В 2017 р. спiд його пера вышла книжка „Сироп з полыну. Выгнаны в Акциi Вiсла”, яка гварит о подiях 1947 рока. 20 липця в часi XXXVI Лемкiвской Ватры в Ждыни проходила стрiча з Павльом Смоленьскым, котрий в бесiдi з Анном Бас не раз підкрисьлял, як гiркiй може быти  полын.

Просиме выслухати фраґменты бесiды з автором в пятницю (24.08) о 20:00. Повторiня проґраму в суботу i недiлю о 15:00.

Piotr Smoleński, Syrop z piołunu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017

Деревяным Путьом ЮНЕСКО по Лемковині – КВЯТОНЬ

Щыро просиме Вас на першу авдицию з циклю „Деревяным Путьом ЮНЕСКО по Лемковинi„, в котрій почуєте о Церкви св. Параскєвіі в Квятони. О істориі святыні, єй середині, веденых баданях археольоґічных і консервациі оповідят Пан Ваньо Гыра, провідник по памятці. Буде кусцьок о діяльности ЮНЕСКО и зголошыню деревяных церков на Лемковині на  Листу Сьвітовой Спадковины. Почуєме фолькльорну музику зо cьвіта, яка была презентувана в Церкви св. Параскєвіі в Квятони початком липця в рамах циклю концертів „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. На хвильочку перенесеме ся до Франциі, Швециі, Болгариі, Грециі, Кореі і Кытаю. Почуеме тіж о давных інструментах, такых як індийскє саранґі, болгарска ґыдулка, плоцка фідель і білгорайска сука.

На премєру просиме в понедільок 16 липця о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na pierwszą audycję z cyklu „Drewnianym Szlakiem UNESCO po Łemkowynie”. W premierowej odsłonie usłyszymy o cerkwi św. Paraskewii w Kwiatoniu. O historii świątyni, jej wystroju, prowadzonych pracach archeologicznych i konserwatorskich opowie Pan Jan Hyra, przewodnik po zabytku. Będzie też o działalności UNESCO i zgłoszeniu drewnianych cerkwi Łemkowszczyzny do wpisu na prestiżową Listę UNESCO. Usłyszymy muzyczne perełki folkloru z różnych zakątków świata, które wybrzmiały w cerkwi w Kwiatoniu początkiem lipca w ramach koncertu z cyklu „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. Na chwilę przeniesiemy się do Francji, Szwecji, Bułgarii, Grecji, Indii, Korei i Chin. Usłyszymy też o dawnych instrumentach takich jak sarangi indyjskie, gydułka bułgarska, fidel płocka czy suka biłgorajska.

Na premierę zapraszamy w poniedziałek 16 lipca o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Середина церкви в Квятони / Wnętrze cerkwi w Kwiatoniu
фот. Ваньо Гыра / fot. Jan Hyra

 

На святого Яна сьпіваме до рана!

Просиме Вас на ‘шватого Яна’ до Якубян коло Старой Любовні! Зайдеме на фестіваль, до церкви, а тіж побесідуєме з ведучыма ансамблю „Кечера”. Буде дуже сьпіву і автентичного фолькльору, як в ніч Івана-Купала.

Премєра авдициі в середу (10.07) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na „szwatoho Jana” do Jakubian koło Starej Lubowli! Odwiedzimy festiwal, lokalną cerkiew, porozmawiamy z ludźmi prowadzącymi zepół „Keczera”. Będzie mnóstwo śpiewów i autentycznego folkloru, jak powinno być w noc świętojańską.

Premiera audycji w środę (10.07) o godz. 20:00. Powtórka w sobotę i niedzielę o 16:00.

Фото: На шватого Яна, джерело: сторінка села Якубяны
Fotografia: Na szwatoho Jana, źródło: strona internetowa wsi Jakubiany

* Лемкыня в опері / Łemkini w operze *

Лемкы, сьпів і музика то натуральне получыня, котре нас нияк не чудує. Не од гнеска знатя, же де ся не зыйдеме, там ся несе! І то не лем по горах, але і престіжовых сценах, а і в театральных салях :) Гостьом нашого наступного проґраму буде Александра Міхнєвіч, сьпівачка оперова родом з Ліґниці, котра має лемківскє коріня. Як выглядат робота в опері? Як дбати о голос? О чым памятати перед входом на спектакль? Почуєте в найближшій авдициі!

Премєра в понедільок (2.07) о годині 20:00. Повтаряме в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowie, śpiew i muzyka to naturalne połączenie, które nas wcale nie dziwi. Nie od dziś wiadomo, że gdzie się pojawimy, tam się niesie! I to nie tylko po górach, ale i prestiżowych scenach, również w salach teatralnych :) Gościem naszego kolejnego programu będzie Aleksandra Michniewicz, śpiewaczka operowa z Legnicy, mająca łemkowskie korzenie. Jak wygląda praca w operze? Jak dbać o głos? O czym pamiętać przed wejściem na spektakl? Usłyszycie w najbliższej audycji!

Premiera w poniedziałek (2.07) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.