Зьвіряча фарма / Folwark zwierzęcy

Просиме на слуховиско, в котрім почуєте перший розділ книжкы „Зьвіряча фармаДжорджа Орвела в перекладі на лемківскій. Припоминаме, же книжка выдана была в 2017 році през Выдавництво Лемко Тавер, а переложыл ю Петро Криніцкій. Публикация входит до сериі Ґолем, котра презентує творы сьвітовой літературы по нашому. В найближшім проґрамі найдеме ся на фармі Джонса, де познате богатырів книжкы.

Премієра в середу 28 листопада о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko, w którym usłyszycie pierwszy rozdział książki „Folwark zwierzęcyGeorge’a Orwella w przekładzie na łemkowski. Przypominamy, że książka wydana była w 2017 roku przez Wydawnictwo Lemko Tower, a przełożył ją Piotr Krynicki. Publikacja wchodzi w skład serii Golem, która prezentuje utwory światowej literatury po łemkowsku.  W najbliższym programie znajdziemy się na farmie Jonesa, gdzie poznacie bohaterów książki.

Premiera we środę 28 listopada o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Лемкы гнеска – Ярослав Гунька / Łemkowie dzisiaj – Jarosław Huńka

Просиме на слуховиско публіцистичного тексту Ярослава Гунькы „Лемкы Гнеска”, якій написаний был в 1985 році. Хоц рокы минули і вельо мрій автора тексту, на жаль, не повело ся ввести в лемківскє культуральне жытя, то твір фурт є барз актуальний і вартат го познати.

Слухайте нас в понедільок 26.11 о год. 20:00. Повторiня в суботу i недiлю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na słuchowisko publicystycznego tekstu Jarosława Huńki „Łemkowie Dzisiaj”, który został napisany w 1985r. Choć lata mijają i niestety wielu marzeń autora tekstu nie udało się wprowadzić do łemkowskiego życia kulturalnego, to utwór jest nadal aktualny i warto się z nim zapoznać.

Słuchajcie nas w poniedziałek 26.11 o godz. 20.00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16.00.

рис. Іраіда Гунчак / rys. Iraida Hunczak

Фотоґрафую, жебы оповісти тоту історию / Fotografuję, by opowiedzieć tę historię

Марта Іванек єст творцьом документальных фільмів і знимок, діючым головні в Канаді і на Украіні. Єй праця бадат суспільност і родину через шкло тотожности і памяти — што з них маме і што ся діє, кєд тратиме з нима получыня. Мартины родиче еміґрували в Канаду і звязок з громадом грат важну ролю в єй жытю.

Закінчыла журналістику на Ryerson University і фотожурналістику на Loyalist College. Єй праці явили ся в такых публикациях як The New York Times, CBC, The Globe and Mail, Maclean’s, The Canadian Press, The Toronto Star, CTV і Maisonneuve.

Трираз нагородили ю в конкурсі Canadian National Magazine Award, єй праці были одзначены през Canadian Journalism Foundation, The Magenta Foundation, AI-AP, News Photographers Association of Canada і The National Press Photographers Association.

В найближшім проґрамі Марта Іванек оповіст о своім фотоґрафічнім проєкті, про котрий тым разом приіхала до Польщы. О першых вражынях зо Щавника, котрий знала лем з оповісти діда. О стрічах з выселеныма, іх дітми і внуками.

Премієра проґраму в пятницю 23.11. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Marta Iwanek jest twórcą filmów dokumentalnych i zdjęć, działającym gównie w Kanadzie i na Ukrainie. Jej praca bada społeczność i rodzinę przez pryzmat tożsamości i pamięci — co one nam dają i co się dzieje, kiedy tracimy z nimi połączenie. Rodzice Marty emigrowali do Kanady, więź ze wspólnotą odgrywa w jej życiu ważną rolę.

Ukończyła dziennikarstwo na Ryerson University oraz fotoreportaż na Loyalist College. Jej prace pojawiały się w takich publikacjach jak The New York Times, CBC, The Globe and Mail, Maclean’s, The Canadian Press, The Toronto Star, CTV і Maisonneuve.

Trzyktornie nagradzana była w konkursie Canadian National Magazine Award, jej prace wyróżnione były przez Canadian Journalism Foundation, The Magenta Foundation, AI-AP, News Photographers Association of Canada і The National Press Photographers Association.

W najbliższym programie Marta Iwanek opowie o swoim projekcie fotograficznym, dla którego tym razem przyjechała do Polski. O pierwszych wrażeniach ze Szczawnika, który znała jedynie z opowieści dziadka. O spotkaniach z przesiedlonymi, ich dziećmi i wnukami.

Premiera programu w piątek 23.11. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Фот. Наталія Іванек / fot. Natalia Iwanek

То не лем ансамбль – то стиль жытя / To nie tylko zespół – to styl życia

Од малого Кычеряка до редактора лемківского радия. Приходит час на спомины і рефлексиі. Дознате ся, як выглядат пятя ся по щеблях карієры в лемківскым ансамблю і де гуляня в фолькльорній групі може завести молодого чловека. А тото вшытко з першой рукы! О „Кычері” зо середины оповіст Вам Ярко Стремецкій. Крім того почуєте кус архівальных награнь і о самым ювілейным концерті. Просиме Вас на проґрам з нагоды 25-літя Лемківского Ансамблю Пісьні і Танця „Кычера”.

Премієра в середу 21.11 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Od małego Kyczeriaka do redaktora łemkowskiego radia. Przychodzi czas refleksji i wspomnień. Dowiecie się, jak wygląda pięcie się po szczeblach kariery w łemkowskim zespole i dokąd tańczenie w folklorystycznej grupie może zaprowadzić młodego człowieka. A to wszystko z pierwszej ręki! O „Kyczerze” od środka opowie Wam Jarosław Stremecki. Ponadto usłyszycie nieco archiwalnych nagrań i o samym jubileuszowym koncercie. Zapraszamy Was na program z okazji 25-lecia Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”.

Premiera w środę 21.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

знимка з архіву Кычеры
zdjęcie z archiwum Kyczery

 

Дикы ловы / Dzikie łowy

Перед нами остатковы забавы. Роззерате ся за партнерком до гуляня? А на што дырва до ліса нести? Пришол час на порадниковий проґрам, в котрім підповіме, як „вырвати” крас Лемкыню на потупайці. Нашы редакторы пораят Вам тото і сесе, а кєд будете діяти подля вказівок, напевно не выйдете сами зо забавы, лем вєдно з порядном дівком. Даєме Вам 100% ґваранциі ? Проґрам для ВШЫТКЫХ, котры мают дяку ся посьміяти ?

Премієра авдициі в пятницю о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

Przed nami zabawy ostatkowe. Rozglądacie się za partnerką do tańca? A na cóż drwa do lasu nieść? Przyszedł czas na program-poradnik, w którym podpowiemy, jak „wyrwać” piękną Łemkinię na potańcówce. Nasi redaktorzy doradzą Wam co nieco, a gdy będziecie stosować się do wskazówek, na pewno nie wyjdziecie sami z zabawy, ale razem z porządną dziewczyną. Dajemy Wam 100% gwarancji ? Program dla WSZYSTKICH, którzy mają chęć się pośmiać ?

Premiera audycji w piątek o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o 18:00.

Нова плыта АПіТ Ластівочка „Заквитла Черешня” / Nowa płyta ZPiT Łastiwoczka „Zakwitła Czereśnia”

Не так давно вышла нова плыта ансамблю Ластівочка пн. „Заквитла Черешня” Просиме на авдицию, в котрiй наш редактор Данько Горощак – єдночасьнi член ансамблю – здрадит вам тото і сесе. Медже іншыма дознате ся, што мож найти на плыті, як  повставали декотры сьпіванкы і почуєте пару з них.

УВАГА! Маме для Вас конкурс! Треба лем уважні слухати і одповісти на зьвіданя нашого редактора ? До выграня плыта ансамблю!

Премієра в Радіо Лемко в понедільок 12.11 о годині 20:00. Повтаряме в субооту і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nie tak dawno wyszła nowa płyta zespołu Łastiwoczka pt. „Zakwitła Czereśnia”. Zapraszamy na audycję, w której nasz redaktor Daniel Horoszczak – jednocześnie członek zespołu – zdradzi wam co nieco. Między innymi dowiecie się, co można znaleźć na płycie, jak powstawały niektóre utwory i usłyszycie kilka z nich.

UWAGA! Mamy dla Was konkurs! Trzeba tylko uważnie słuchać i odpowiedzieć na pytanie naszego redaktora ? Do wygrania CD zespołu Łastiwoczka!

Premiera w Radio Lemko w poniedziałek 12.11 o godzinie 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o 16:00.

Я дітинка мала, на сцені-м сьпівала / Ja dziecina mała, na scenie śpiewałam

Кычера святкує в тім році своє 25-літя, можна сьміло повісти, же за тот час выховала она неєдно поколіня Лемків. Было тото видно в часі ювілейного концерту, де на сцені выступували родиче з дітми — давны и теперішні члены ансамблю. Запрезентувала ся тіж наймолодша, але и чысленна ґрупа, котрій нияк не бракує певности перед публиком. Праві такы выступы вказуют силу праці з дітми. О діяльности Кычеры и іншых орґанізаций з думком о наймолодшых побесідуєме з Юрком Стариньскым.

Премієра проґраму в віторок 6.11 о 20:00 годині. Повторіня в суботу и неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kyczera świętuje w tym roku swoje 25-lecie, można śmiało powiedzieć, że przez ten czas wychowała niejedno pokolenie Łemków. Było to widoczne w czasie koncertu jubileuszowego, gdzie na scenie występowali rodzice z dziećmi — byli i obecni członkowie zespołu. Zaprezentowała się również najmłodsza, ale i bardzo liczna grupa, której wcale nie brakuje pewności siebie przed publiką. Właśnie takie występy pokazują siłę pracy z dziećmi. O działalności Kyczery i innych organizacji z myślą o najmłodszych porozmawiamy z Jerzym Starzyńskim.

Premiera programu we wtorek 6.11 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Кычерка / Kyczerka, fot. LemkoTV

Лемкы з Лугів и околиц / Łemkowie z Ługów i okolic

Просиме на проґрам, в котрім отец Артур Ґрабан, парох церкви Успіня Пресвятой Богородиці в Лугах, оповідят о историі Лемків в селі и околици. Довідаме ся кус о початках парафіі и орґанизуваню ся жытелів. Дознаме ся тіж, чого культурний дім не стоіт в місті, хто спричынил ся до паліня першых Ватр, а и познаме думкы на будуче. Крім того зажыєме литурґичного сьпіву, котрий пришол разом з Лемками выселеныма зо села Мохначка.

Премієра авдициі в середу 24 жолтня о 20:00 годині, повторіня в суботу и неділю о годині 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na program, w którym ksiądz Artur Graban, proboszcz cerkwi Zaśnięcia NMP w Ługach, opowie o historii Łemków we wsi i okolicach. Będzie nieco o początkach parafii i organizowaniu się mieszkańców. Dowiemy się również, dlaczego dom kultury nie znajduje się w mieście, kto przyczynił się do zapalenia pierwszych Watr i poznamy plany na przyszłość. Oprócz tego doświadczymy liturgicznego śpiewu, który przyszedł razem z Łemkami wysiedlonymi ze wsi Mochnaczka.

Premiera audycji w środę 24 października o godzinie 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godzinie 18:00.

Розпаліня Ватры 70 років по выселіню (фот. Р. Дз.)
Rozpalenie Watry 70 lat po wysiedleniu (fot. R. Dz.)

* Фестіваль інший як вшыткы / Festiwal inny niż wszystkie *

В Орябині на словацкым Спишу каждого рока орґанізуют фестіваль, котрого цільом є познаваня і сохраніня традициi і культуры Руснаків. Того дня ціле село жыє разом з гістми. Од двора до двора витают нас ґаздове і ґаздыні, котры вказуют місцьове ремесло, традициі і сьпівы, честуют свойом кухньом, а музика веде нас під сцену. На тото свято приходят люде з далекых сторін, медже іншыма орябинчане, котры выеміґрували до Гамерикы, іх діти і внукы. В тім році село приняло тіж гости з Японіі. Як выглядают „славності” в Орябині дознате ся з нашого проґраму.

Просиме на авдицию в понедільок 22.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

W Jarabinie na słowackim Spiszu każdego roku organizowany jest festiwal, którego celem jest poznawanie i zachowanie tradycji i kultury Rusinów. Tego dnia cała wieś żyje razem z gośćmi. Od podwórza do podwórza witają nas gospodarze i gospodynie, którzy prezentują miejscowe rzemiosło, tradycje i śpiewy, częstują swoją kuchnią, a muzyka prowadzi nas pod scenę. Na to święto przybywają ludzie z dalekich stron, m.in. pochodzący z Jarabiny, którzy wyemigrowali do Ameryki, a także ich dzieci i wnuki. W tym roku wieś przyjęła również gości z Japonii. Jak wyglądają „slavnosti” w Jarabinie dowiecie się z naszego programu.

Zapraszamy na audycję w poniedziałek 22.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

* Староста — маціцькє компендіюм / Starosta — małe kompendium *

В понедільок просиме на проґрам для адептів і старостів весільных, але тіж для тых, котрых цєкавлят лемківскы традициі. Будеме оповідати о забытых і гнешніх весільных обрядах, поясниме іх значыня. В авдициі познате руснацкого весільного старосту зо Свидника, пана Івана Чіжмаря. А тото вшытко окрашене сьпіванками „Кычеры” і награнями з тереновых бадань Романа Райнфуса, выданыма на плыті „Там на горі черешенька”.

Премієра проґраму в понедільок 15.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – – – –

W poniedziałek zapraszamy na program dla adeptów oraz weselnych starostów, ale również dla tych, którzy interesują się łemkowskimi tradycjami. Opowiemy o zapomnianych i dzisiejszych weselnych obrzędach, wyjaśnimy ich znaczenie. W audycji poznacie rusińskiego starostę weselnego ze Świdnika (Słowacja), pana Ivana Čižmara. A to wszystko okraszone pieśniami „Kyczery” i nagraniami z badań terenowych Romana Reinfussa, wydanymi na płycie „Tam na hori czereszeńka”

Premiera programu w poniedziałek 15.10 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Весіля в Бересті, фот. з архіву Макса Маслея
Wesele w Bereście, fot. z archiwum Maxa Masleya