XIV Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром / XIV Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską

Стоваришыня Лемків зас просит Вас на Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром! Юж 14. раз в рамах сесой подіі будеме мати нагоду зыйти ся в Пшемкові, де Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Ластівочка” вкаже свій артистичний проґрам. Того рока крім танців і сьпівів при граню гудаків, почуєте м.ін. мужску групу зо сьпівом на голосы, котра репрезентувала Лемків на тогорічным Загальнопольскым Фестівалю Людовых Капель і Сьпіваків в Нижнім Казімєжу, де отримала выріжніня. Радіо Лемко і Лемко TV долучают до запрошыня, щыро заохочаме до участи! Приходте 6 листопада до Пшемківского Осередка Культуры на год. 16:00. До стрічы!

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Stowarzyszenie Łemków znów zaprasza Was na Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską! Już po raz 14. w ramach tego wydarzenia będziemy mieć okazję zgromadzić się w Przemkowie, gdzie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwoczka” pokaże swój program artystyczny. W tym roku prócz tańców i śpiewów przy akompaniamencie kapeli, usłyszycie m.in. męską grupę śpiewającą a capella, która reprezentowała Łemków na tegorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, gdzie otrzymała wyróżnienie. Radio Lemko i Lemko TV dołączają do zaproszenia, serdecznie zachęcamy do udziału! Przybywajcie 6 listopada do Przemkowskiego Ośrodka Kultury na godz. 16:00. Do zobaczenia!

24. Сьвіт під Кычером / 24. Świat pod Kyczerą

Юж 19 серпня в Ліґници свій початок буде мал медженародний фестіваль орґанізуваний през Лемків з чуджыны. Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танца Кычера просит на 24. Сьвіт під Кычером, котрий подібні як по іншы рокы гостити буде в ріжных містах і селах (деталі долов). На сцені вкажут ся ансамблі з ближшых і дальшых стран сьвіта, того рока будеме могли подивляти артистів в Башкіріі, Сербіі, Словациі, Румуниі, Молдавіі, Тайляндиі і Польщы. Радіо Лемко щыро заохочат до участи в фестівалю!
– – – – – – – – – – – –
Już 19 sierpnia w Legnicy swój początek będzie miał międzynarodowy festiwal organizowany przez Łemków na obczyźnie. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera zaprasza na 24. Świat pod Kyczerą, który podobnie jak w minionych latach odbędzie się w różnych miastach i wsiach (detale poniżej). Na scenie zaprezentują się zespoły z dalszych i bliższych stron świata, w tym roku będziemy mogli podziwiać zespoły z Baszkirii, Serbii, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Tajlandii i Polski. Radio Lemko serdecznie zachęca do uczestnictwa w festiwalu!

Програм Лемківской Ватры в Лугах / Program Łemkowskiej Watry w Ługach

Презентуєме приближений плян концертів на 31. Лемківскій Ватрі в Лугах (годины і ряд можут ся змінити).

ПЯТНИЦЯ – од год. 18:00
Горицвіт
Гилля
Лемко Тавер
Надія
Інтраде

СУБОТА – од год. 16:00
Гречны Фраіркы
Зорюшка
розпаліня Ватры
Горицвіт
Ре-Карпаты
Капеля Древутня
Горпина
Демай

В суботу медже концертами діти годны будут ся вказати, задеклямувати лемківску поезию або засьпівати сьпіванкы. Заохочаме до участи, для участників будеме мати дарункы.

– – – – – – – – – – – – – – –

Prezentujemy orientacyjny plan koncertów na 31. Łemkowskiej Watrze w Ługach (godziny i kolejność mogą ulec zmianie).

PIĄTEK – od godz. 18:00
Goryzvit
Hylla
Lemko Tower
NADIJA
Intrade

SOBOTA – od godz. 16:00
Hreczny Frairky
Zoriuszka
rozpalenie Watry
Goryzvit
Re-Karpaty
Kapela Drewutnia
Horpyna
Demaj

W sobotę między koncertami dzieci będą mogły zaprezentować się, recytując łemkowską poezję lub śpiewając piosenki. Zachęcamy do udziału, dla uczestników przewidziane są upominki.

31. Лемківска Ватра в Лугах / 31. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогенькы Ватряне! 📢 Барз нам ся цне до стріч на лемківскых фестівалях. А Вам? Знаме юж, же кєд не буде ограничынь в орґанізуваню пленеровых выдарінь, 31. Лемківска Ватра в Лугах буде 23-24 липця 2021 рока (пятница-субота) 😊 Маме надію, же видиме ся на ватрі!
– – – – – – – – – – – – –
Drodzy Watrowicze! 📢 Bardzo tęsknimy za spotkaniami na łemkowskich festiwalach. A Wy? Wiemy już, że jeśli nie będzie ograniczeń w organizacji wydarzeń plenerowych, 31. Łemkowska Watra w Ługach odbędzie się 23-24 lipca 2021 roku (piątek-sobota) 😊 Mamy nadzieję, że widzimy się na watrze!


Одышли Павел Стефановскій / Odszedł Paweł Stefanowski

Дішла до нас прикра вістка, што в 90. році жытя одышли Павел Стефановскій, заслужений лемківскій діяч, поета, етноґраф і журналиста. Не стало в нашым середовиску чловека, котрий през долгы рокы діял для лемківской громады, сохраніня спадковины нашых предків і розвиваня лемківской культуры. Выславляме глубокє спілчутя і єднаме ся в болю з родином покійного. ВІЧНАЯ ПАМЯТ.

Павел Стефановскій вродили ся 3 марця 1932 рока в Білянці, з котрой в рамах акциі „Вісла” выселили іх родину на терены олавского повіту. До рідного села повело ся ім вернути в 1959 році. Так на чуджыні, як і на Лемковині были барз активны в суспільно-культурным просторі Лемків. В 50. роках діяли як член лемківской секциі при УСКТ, пак през рокы были ініциятором вельох піднят, м.ін. будовы памятника лемківскым партизантам і жолнірам в Устю Ґорлицкым, Русиньского Демократичного Кругу Лемків „Господар”. Рецитатор і інструктор танця в АПіТ „Лемковина”. Іх тексты вказували ся на Лемківскій Сторінці „Нашого Слова”, пак в авторскых збірках поезиі, автор драмы „Любов неволю ламе”. Выдавец квартальника „Лемко”.

– – – – – – – – – – – – –

Dotarła do nas przykra wiadomość, że w 90. roku życia odszedł Paweł Stefanowski, zasłużony łemkowski działacz, poeta, etnograf i dziennikarz. Zabrakło w naszej wspólnocie człowieka, który przez długie lata działał dla łemkowskiej społeczności, ochrony spuścizny naszych przodków i rozwoju łemkowskiej kultury. Wyrażamy głębokie współczucie i łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. WICZNAJA PAMIAT.

Paweł Stefanowski urodził się 3 marca 1932 roku w Bielance, z której jego rodzina została wysiedlona w ramach akcji „Wisła” na tereny powiatu oławskiego. Do rodzimej wioski udało się mu powrócić w 1959 roku. Zarówno na obczyźnie, jak i na Łemkowszczyźnie był bardzo aktywny w społeczno-kulturalnej przestrzeni Łemków. W latach 50. działał jako członek łemkowskiej sekcji przy UTSK, potem przez lata był inicjatorem licznych przedsięwzięć, m.in. budowy pomnika łemkowskim partyzantom i żołnierzom w Uściu Gorlickim, Rusińskiego Demokratycznego Kręgu „Hospodar”. Recytator i instruktor tańca w ŁZPiT „Łemkowyna”. Jego teksty ukazywały się na łamach rubryki Lemkivska Storinka w „Naszym Słowie”, następnie w autorskich tomikach poezji, autor dramatu „Miłość niewolę łamie”. Wydawca kwartalnika „Łemko”.

знимка з книжкы „Ци то лем туга, ци надія” (Стоваришыня Лемків, 2002)
zdjęcie z książki „Czy to tęsknota, czy nadzieja” (Stowarzyszenie Łemków, 2002)

Вышлий писанкы на конкурс! / Wyślij pisanki na konkurs!

Заохочаме до участи в 48. Загальнопольскым Конкурсі Писанок ім. Михала Ковальского. Писанкы, найменше пят заварены „на твердо” або выдуты, добрі запакуваны (найліпше в презначеных на продай тектуровых опакуванях) треба выслати до 17 марця 2021 р. на адрыс: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. з дописом „konkurs pisanek”. Пачку найліпше означыти написом „ostrożnie szkło”. До середины прошу вштурити карточку, на якій буде імено, назвиско, адрыс, вік автора і інформация о реґіоні походжыня выкорыстаных писанкарскых взорів. Нагороджены писанкы будут експонуваны на выставі в Любускім Музею ім. Яна Декерта од 28 марця 2021 р. Кєд звекшение буде епідемічне загрожыня отвертя выставы буде онляйн. Правила і інформациі доступны сут на страні: www.muzeumlubuskie.pl. Орґанізаторами конкурсу сут Об’єднання Українців в Польщі і Об’єднання Лемків – управы кружків в Ґожові, Любускій Музей ім. Яна Декерта в Ґожові.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Zachęcamy do udziału w 48. Ogólnopolskim Konkursie Pisanek im. Michała Kowalskiego. Pisanki, minimum pięć ugotowanych na twardo bądź w formie wydmuszek, dobrze zapakowane (najlepiej w przeznaczonych do handlu tekturowych pudełkach) należy wysłać do 17 marca 2021 r. na adres: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – Muzeum Miasta Gorzowa „Spichlerz”, ul. Fabryczna 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „konkurs pisanek”. Paczkę najlepiej oznaczyć napisem „ostrożnie szkło”. W środku proszę zamieścić kartkę, na której znajdować się będzie imię, nazwisko, adres, wiek autora i informacja o regionie pochodzenia wykorzystanych pisankarskich wzorów. Nagrodzone pisanki eksponowane będą na wystawie w Lubuskim Muzeum im. Jana Dekerta od 28 marca 2021 r. W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego otwarcie wystawy nastąpi w formie online. Regulamin i informacje dostępne są na stronie www.muzeumlubuskie.pl.
Organizatorami konkursu są Związek Ukraińców w Polsce i Zjednoczenie Łemków – zarządy kół w Gorzowie, Lubuskie Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie.

автор писанок – Зофія Мончак, лемківскы мотивы зо села Берест
autor pisanek – Zofia Monczak, motywy łemkowskie ze wsi Berest

Результаты 8. Благодарной Лемківской Пачкы / Rezultaty 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki

Дорогы Лемкы, приятеле, жертводавці, вольонтаріюшы, люде доброй воли,
за нами юж 8 едиций Благодарной Лемківской Пачкы, в рамах котрых на початку каждого рока помагаме лемківскым родинам в потребі. Так і того рока донесли сме поміч до осіб самітных, старшых, хворых, інвалідів і родин з дітми. Повело нам ся тото вдякы щедрым добродітелям, што жертвували пінязі на тоту ціль. Не годны бы сме тото зреалізувати без нашых неоціненых вольонтаріюшів, котры в ріжных воєводзтвах помогли нам дійти до потрібуючых, до розсіяных по Польшы Лемків, так з грекокатолицкых, як і православных парохій. Боже заплат тым вшыткым чудовым людям, што влучыли ся в Благодарну Лемківску Пачку! Даєте віру в другого чловека і надію, же наша лемківска родина не пропаде, же буде тримати ся разом в доли і недоли.

Тогорічна Благодарна Лемківска Пачка вынятково переведена была в двох місцях, могли сте підперти акцию през порталь zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/a6k2pk), як тіж традицийні послати пінязі на конто парохіі в Лугах, што взяла під опіку орґанізацию того діла. Збірку зачали сме під конец 2020 рока і заперли сме 10 січня, хоц іщы по тім часі отримували сме жертвы. В рамах 8. Благодарной Лемківской Пачкы разом на порталю zrzutka i конті парохіі зобрали сме 9345 PLN! Пінязі поділили сме подля потреб окремых родин і осіб, а нашы вольонтаріюшы зробили закупы і завезли готовы пачкы до потрібуючых. Головні купували продукты основной потребы, до ідла і приятаня, дары можете видіти під текстом. Грошы перезначыли сме тіж для осіб хворых і інвалідів, што потрібуют ліків і гіґієнічных продуктів, оплатили сме тіж по части регабілітацийний турнус і закуп шафы для хворой дітины.

В рамах 8. Благодарной Лемківской Пачкы помогли сме:
– 14 старшым особам,
– 8 самітным особам,
– 4 хворым особам,
– 4 інвалідam,
– 3 родинам з дітми.

Не годны бы сме тото зробити без Вас, Дорогы Приятелі Благодарной Лемківской Пачкы, барз Вам ДЯКУЄМЕ! Желаме Вам здравля, радости, сил і Божой благодати, на Многая і Благая Літа!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Drodzy Łemkowie, przyjaciele, ofiarodawcy, wolontariusze, ludzie dobrej woli,
za nami już 8 edycji Szlachetnej Łemkowskiej Paczki, w ramach której na początku każdego roku pomagamy łemkowskim rodzinom w potrzebie. W tym roku również przyszliśmy z pomocą osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym oraz rodzinom z dziećmi. Udało się nam to dzięki szczodrym dobroczyńcom, ofiarującym środki finansowe na ten cel. Nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia bez naszych nieocenionych wolontariuszy, którzy w różnych województwach pomogli nam dotrzeć do potrzebujących, rozsianych po Polsce Łemków, zarówno z greckokatolickich, jak i prawosławnych parafii. Bóg zapłać tym wszystkim wspaniałym ludziom, co włączyli się do Szlachetnej Łemkowskiej Paczki! Dajecie wiarę w drugiego człowieka i nadzieję na to, że nasza łemkowska społeczność nie przepadnie, że będzie trzymać się razem w doli i niedoli.

Tegoroczna Szlachetna Łemkowska Paczka wyjątkowo przeprowadzona została w dwóch miejscach, mogliście wesprzeć akcję za pośrednictwem portalu zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/a6k2pk), jak również tradycyjnie przesłać pieniądze na konto parafii w Ługach, która wzięła pod opiekę organizację tego przedsięwzięcia. Zbiórkę rozpoczęliśmy pod koniec 2020 roku i zamknęliśmy ją 10 stycznia, choć i po tym czasie otrzymywaliśmy darowizny. W ramach 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki łącznie na portalu zrzutka.pl i koncie parafii zebraliśmy 9345 PLN! Pieniądze podzieliliśmy według potrzeb poszczególnych rodzin i osób, a nasi wolontariusze dokonali zakupów i dostarczyli gotowe paczki do potrzebujących. Głownie zakupione zostały podstawowe produkty, spożywcze i środki czystości, dary możecie zobaczyć pod niniejszym tekstem. Pieniądze przeznaczyliśmy również dla osób chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących leków i środków higienicznych, opłaciliśmy też częściowo turnus rehabilitacyjny oraz zakup szafy dla chorego dziecka.

W ramach 8. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki pomogliśmy:
– 14 osobom starszym,
– 8 osobom samotnym,
– 4 osobom chorym,
– 4 osobom niepełnosprawnym,
– 3 rodzinom z dziećmi.

Nie moglibyśmy tego zrobić bez Was, Drodzy Przyjaciele Szlachetnej Łemkowskiej Paczki, bardzo Wam DZIĘKUJEMY! Życzymy Wam zdrowia, radości, sił i Bożego błagosłowieństwa, na Mnohaja i Błahaja Lita!

Выстава ‚Лемківска байка’ / Wystawa ‚Łemkowska bajka’

Округовий Музей в Новым Санчи щыро просит на выставу під наголовком „Лемківска байка”, што представлят праці Анны, Ірены і Лідиі Коцур. Артисткы то Лемкыні з Ґорлиц, котры свою творчу подорож зачали од ліноритів, а гнеска сігают тіж по іншы технікы творіня ґрафік, м.ін. монотипію, котрой ефекты годен обзерати на выставі в Музею Никырофа. Найвекшом інпірацийом для сестер Коцур єст Лемковина, єй краєвиды, природа, ахрітектура і емоциі авторок, што чуют велькій звязок з рідном земльом. Артисткы од веце як 20 років занимают ся творчом працьом і вказували єй плоды на выставах в Польщы і за границьом. На експозициі створеній в рамах „Лемківской байкы” вказаны сут тіж лінориты іх вітця, Михала Коцура (1946-2015), котрому сестры посвячают сесу выставу.

Выставу мож обзерати в Музею Никыфора при Бульварах Дітля 19 в Креници.

– – – – – – – – – – – –

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu serdecznie zaprasza na wystawę pod tytułem „Łemkowska bajka”, przedstawiającą prace Anny, Ireny i Lidii Kocur. Artystki są Łemkiniami z Gorlic, swoją podróż twórczą rozpoczęły od linorytów, a dziś sięgają po inne techniki tworzenia grafik, m.in. monotypię, której efekty można zobaczyć na wystawie w Muzeum Nikifora. Największą inspiracją dla sióstr Kocur jest Łemkowszczyzna, jej krajobraz, przyroda, architektura i emocje autorek, odczuwających silne przywiązane do rodzimej ziemi. Artystki od ponad 20 lat zajmują się pracą twórczą i prezentowały jej owoce na wystawach w Polsce i za granicą. Na ekspozycji stworzonej w ramach „Łemkowskiej bajki” znajdują się również linoryty ich ojca, Michała Kocura (1946-2015), któremu siostry dedykują niniejszą wystawę.

Wystawę można obejrzeć w Muzeum Nikifora przy Bulwarach Dietla 19 w Krynicy-Zdroju.

Вмер Мєчыслав Мончка / Zmarł Mieczysław Mączka

З жальом приняли сме вістку о смерти Приятеля нашой родины, і Приятеля Лемків – Мєчыслава Мончкы, котрий гмер 31.12.2020. Был він єдным з першых, котры для польского чытача одкрывали лемківскых поетів. В Санчівскій Выдавничій Офіцині, а пак в Мініятурі вказували ся збіркы вершів Штефаниі Трохановской, Петра Трохановского, Володислава Грабана, Олены Дуць-Файфер, Павля Стефанівского. Орґанізацийні підтримувал особы, што творили новы формы культурных ініциятив, в тім орґанізацию „Лемківской Ватры”. Был неоціненом персоном в руху культурного одроджыня лемківского середовиска. В тяжкым часі вісемдесятых років внюс гідні надіі до середовиск ґуралів в Бескидах і на Підгалю.
Останеш в нашій памяти чловеком жычливым і добродушным! Горы будут Тя споминати теплым, весняным вітром.

Володислав Грабан з родином

Редакция Радіо Лемко долучат до кондоленций, хочеме высловити пошану і великє спілчутя для родины і приятелів покійного. Вічная Памят.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Przyjaciela naszej rodziny, jak również życzliwego Przyjaciela Łemków – Mieczysława Mączki, który odszedł 31.12.2020. Był jednym z pierwszych, którzy dla polskiego czytelnika odkrywali łemkowskich poetów. W Sądeckiej Oficynie Wydawniczej, a następnie w Miniaturze ukazywały się zbiory wierszy Stefanii Trochanowskiej, Piotra Trochanowskiego, Władysława Grabana, Heleny Duć-Fajfer, Pawła Stefanowskiego. Wspierał organizacyjnie osoby tworzące nowe formy inicjatyw kulturalnych, w tym organizację „Łemkowskiej Watry”. Był nieocenioną postacią w odradzającym się ruchu kulturotwórczym łemkowskiego środowiska. W trudnym czasie lat osiemdziesiątych wniósł wiele nadziei do środowisk górali w Beskidach i na Podhalu.
Pozostaniesz w naszej pamięci człowiekiem życzliwym i dobrodusznym! Góry będą wspominać Cię ciepłym, wiosennym wiatrem.

Władysław Graban z rodziną

Redakcja Radio Lemko dołącza do kondolencji, pragnie wyrazić szacunek oraz głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Wicznaja Pamiat.

8. Лемківска Пачка / 8. Łemkowska Paczka


[PL]
„Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. Radio-Lemko.pl razem z parafią prawosławną w Ługach ogłasza ósmą edycję „Szlachetnej łemkowskiej paczki”.
Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane będą w greckokatolickich i prawosławnych parafiach.

Jak zawsze, wpłaty można kierować na konto parafii (dane do przelewu znajdują się na końcu opisu), jednak w tym roku postanowiliśmy ułatwić darczyńcom ten proces i stworzyć zrzutkę na ten cel. Dzięki temu sami decydujecie, czy na liście wpłat pojawi się wasze imię, imię i nazwisko bądź pozostaniecie anonimowi. Link do zrutki: https://zrzutka.pl/a6k2pk

Pełna lista darczyńców opublikowana będzie na stronie www.radio-lemko.pl po zamknięciu zbiórki.
O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie: https://www.facebook.com/radiolemko

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ♥


[LEM]
„Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. Радіо Лемко разом з православном парохiйом в Лугах оголашат осму едицию „Благодарной лемкiвской пачкы”.
Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали. За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях.

Як все, вплаты мож подавати на конто парохіі (банковы даны сут на кінци опису), але того рока рішыли сме зробити тот процес лекшым і створити „зошмарку” на тоту ціль. Вдякы тому самы рішате, ци на списі вплат буде ваше імено, імено і назвиско або лишыте ся анонімовы. Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/a6k2pk

Полна листа жертводавців вказана буде на страні www.radio-lemko.pl по запертю збіркы.

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi: https://www.facebook.com/radiolemko

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй волі. Маме надію, же буде нас іщы веце! ♥


[ENG]
„The Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. Radio Lemko and Orthodox parish in Ługi are proud to organise the 8th edition of „The Noble Lemko Package”. We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spend on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which will be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes.

As always, you can transfer money into an account of parish (bank transfer details below), but this year we would like to make this process easier and create this collection also on zrzutka.pl You can easily decide, if you put your name or name & surname on the list or you can also stay anonymous. Link to collection: https://zrzutka.pl/a6k2pk

The list of all donators will be published after the end of collection on www.radio-lemko.pl
We would inform you about every news connected to „The Noble Lemko package” event on our facebook fanpage: https://www.facebook.com/radiolemko

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ♥

DANE DO PRZELEWU / БАНКОВЫ ДАНЫ / BANK TRANSFER DETAILS

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. Gorzowska 10/3 66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem / наголовок / title: „Łemkowska Paczka”

[PL] Jeżeli chcesz pozostać anonimowy, dopisz tę informację w tytule przelewu.
[LEM] Кєд хочеш быти анонімовий, допиш тото в наголовку переказу.
[ENG] If you want to stay anonymous, write about it in title.