XV Стріча Трьох Поколін з Лемківском Культуром / XV Spotkanie Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską

На початку листопада зыйдут три поколіня Лемків 😊 Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові просит на XV Стрічу Трьох Поколінь з Лемківском Культуром, того рока посвячена 75. річниці выселіня Лемків в рамах акциі „Вісла”. Першыраз подія буде тырвати два дны – 5 листопада в Пшемкові і 6 листопада Шпротаві – але проґрам не буде єднакій, на двох сценах выступлят ґаздове – Ластівочка і Ластівчата – разом з запрошеныма гістми, каждого дня іншыма. В імени орґанізаторів щыро просиме!

– – – – – – – – – – – –

Na początku listopada spotkają się trzy pokolenia Łemków 😊 Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie zaprasza na XV Spotkanie Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską, w tym roku poświęcone 75. rocznicy wysiedlenia Łemków w ramach akcji „Wisła”. Po raz pierwszy wydarzenie będzie trwało dwa dni – 5 listopada w Przemkowie i 6 listopada w Szprotawie – jednak program nie będzie jednakowy, na dwóch scenach wystąpią gospodarze – Łastiwoczka i Łastiwczata – razem z zaproszony gośćmi, każdego dnia innymi. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Одышли Михал Вархіл / Odszedł Michał Warchił

З превеликым жальом приняли сме вістку од родины лемківского артисты Михала Вархіла. Одышли од нас несподівані 30 серпня 2022 рока, лишаючы в нашых серцях порожнє місце і величезний біль. Пан Михал походили з Крампной, де вродили ся в 1941 році, за дітины про акцию „Вісла” выселены были з родином на чуджыну, в околиці Ґожова Велькопольского. Своє родинне жытя будували в Ліґници, де през долгы рокы в вільнім часі діяли артистичні, творили моделі церков з Лемковины, Бойківщыны, Гуцульщыны і Словациі, а крім того тіж поєдны мініятуры лемківскых хыж. Свому залюбуваню посвятили праві же 50 років, в тім часі створили парудесят моделів святынь і іншых будинків, серед них і тоты, котрых юж неє, на основі знимок і описів. Вдякы помочы свого сына, Петра Вархіла, котрий згідні зо своім фахом конструктора был способний добрі поміряти і розрысувати пляны церков, пан Михал сумлінні одтваряли іх в мініятуровій версиі, представляли іх на выставах в розмаітых куточках Польщы. Пана Михала і іх історию познали сме ліпше, коли нагрывали сме з нима бесіду і вказували сме іх праці в фільмі „Церкви Михала Вархіла” на каналі Lemko TV. Пребарз сме вдячны, же годны сме были познати так выняткового чловека, здібного артисту і Лемка переполненого любовю до рідной землі, што през долгы годины маленькыма ґонтиками будували охаблены в горах церковці. Заєдно барз нам прикро і тяжко нам ся з нима пращати. Выславляме великій жаль і єднаме ся в болю з родином покійного Михала Вархіла. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – –

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość od rodziny łemkowskiego artysty Michała Warchiła. Odszedł od nas niespodziewanie 30 sierpnia 2022 roku, pozostawiając w naszych sercach pustkę i ból. Pan Michał pochodził z Krempnej, gdzie urodził się w 1941 roku, w dzieciństwie wysiedlony z rodziną w czasie akcji „Wisła” na obczyznę, w okolice Gorzowa Wielkopolskiego. Swoje rodzinne życie budował w Legnicy, gdzie przez długie lata w wolnym czasie oddawał się działalności artystycznej, tworzył modele cerkwi z Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Huculszczyzny i Słowacji, a ponadto pojedyncze miniatury łemkowskich domów. Swojej pasji poświęcił niemal 50 lat, w tym czasie stworzył kilkadziesiąt modeli świątyń i innych budynków, wśród nich i te, które już nie istnieją, na podstawie zdjęć i opisów. Dzięki pomocy swego syna, Piotra Warchiła, który zgodnie ze swoją profesją konstruktora był w stanie odpowiednio pomierzyć i rozrysować plany cerkwi, pan Michał sumiennie odtwarzał je w miniaturowej wersji, prezentując je na wystawach w różnych zakątkach Polski. Pana Michała i jego historię poznaliśmy lepiej, kiedy nagrywaliśmy z nim wywiad i pokazywaliśmy jego prace w filmie „Cerkwie Michała Warchiła” na kanale Lemko TV. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że dane nam było poznać tak wyjątkowego człowieka, zdolnego artystę i Łemka przepełnionego miłością do rodzimej ziemi, który przez długie godziny maleńkimi gontami budował pozostawione w górach cerkiewki. Jednocześnie jest nam bardzo przykro i trudno nam się z nim pożegnać. Wyrażamy wielki żal i jednoczymy się w bólu z rodziną zmarłego Michała Warchiła. Wicznaja Pamiat!

Лемківскє літо в Чмельові / Łemkowskie lato w Trzmielowe

На початку вересня маме іщы нагоду почути кус вакацийной атмосферы, адже годны будеме ся зыйти в Чмельові на Нижнім Шлеску, де Православна Парохія св. Тройці в Любіні орґанізує Лемківскє Літо. В проґрамі сут концерты, выступы, варштаты і конкурсы для діти, спортовы змаганя, ватра і лемківска кухня. В імени ґаздів щыро просиме 3 вересня 2022 в год. 14:00-22:00.
– – – – – – – – – – –
Na początku września mamy wciąż okazję zaznać jeszcze nieco wakacyjnej atmosfery, gdyż możemy spotkać się w Trzmielowie na Dolnym Śląsku, gdzie Prawosławna Parafia Świętej Trójcy w Lubinie organizuje Łemkowskie Lato. W programie przewidziane są koncerty, występy, warsztaty i konkursy dziecięce, zmagania sportowe, ognisko oraz łemkowska kuchnia. W imieniu gospodarzy serdecznie zapraszamy 3 września 2022 w godz. 14:00-22:00.

V Поломничество на праздник св. Максима / V Pielgrzymka na dzień św. Maksyma

З благословлiня Його Высокопреосвященства Архієпископа Паiсия 5 вересня 2022 рока буде 5. Пiше Поломничество зо Ждынi до Ґорлиц на празвдник св. Максина Ґолицкого.

О годинi 5:00 в церкви Покрови Божой Матери в Ждыни, де был кщений св. Максим буде правлена Божеска Лiтургiя, по котрiй поломникы зачнут пут до Ґорлиц. Дорога вести буде през Ждыню -> Гладышiв -> Маґуру – Прислiп -> Новицю -> Бiлянку -> Шымбарк -> Ропицю Польску -> Ґорлицi.
О годинi 17:00 в Соборi св. Тройцi в Ґорлицях буде служиты ся Всенiчне Бдiня.

Вшыткы охочы годны записати ся до 03.09 (координаты найдете ниже).
Особы, котры потрiбуют нічліг, просит ся перше о контакт.
Складка вписова буде 20 PLN. Покрыват она кошты убезпечыня і выжывлiня. Поломникы повинны мати зо собом хоцкі 2 лiтры воды, одповiднє облечыня (хлопчыска долгы ногавкы, дiвчата хусткы i кабаты), книжочку до богослужынь, особы неполнолiтнi повинны мати згоду родича.

В справі записів і можливых зьвідань можна контактувати ся з вказаныма особами:
Наталiя Урда – 608707538, nurda17@gmail.com
Фома Болех – 507480674, tomek.lem.2@gmail.com
о. Юлиян Фелечак – 501222674 ksjfelenczak@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paisjusza 5 września 2021 roku odbędzie się V piesza pielgrzymka ze Zdyni do Gorlic na dzień pamięci św. Maksyma Gorlickiego.

O godzinie 5:00 w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Zdyni, gdzie chrzczony był św. Maksym, będzie sprawowana św. Liturgia, po której rozpocznie się wędrówka do Gorlic. Droga będzie wiodła przez Zdynię -> Gładyszów -> Magurę Małastowską -> Przysłup -> Nowicę -> Bielankę -> Szymbark -> Ropicę Polską -> Gorlice.
O godzinie 17:00 w katedralnej cerkwi św. Trójcy w Gorlicach będzie sprawowane całonocne czuwanie.

Wszyscy chętni mogą zapisywać się do dnia 3.09. (koordynaty znajdziecie poniżej).
Osoby, które potrzebują noclegu, proszone są o uprzedni kontakt.
Składka wpisowa wynosi 20 zł. Pokrywa ona koszty ubezpieczenia i wyżywienia.
Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą przynajmniej 2 litry wody, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie, dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców.

W sprawie zapisów i ewentualnych pytań można kontaktować się ze wskazanymi osobami:
Natalia Urda, tel. 608 707 538, email: nurda17@gmail.com
Tomasz Bolech, tel. 507 480 674, email: tomek.lem.2@gmail.com
ks. Julian Felenczak, tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com

Лемківскій Кермеш в Заміницях / Łemkowski Kermesz w Zamienicach

Війт Ґміны Хойнів і Грекокатолицка Парохія Рождеста Св. Йоана Крестителя в Заміниця щыро просят на Лемківскій Кермеш, котрий буде в суботу 9 липця 2022 рока в Заміницях коло Хойнова (ліґницкій повіт). В проґрамі выступлят ансамблі, што берут участ в Медженароднім Фолькльорнім Фестівалю „Сьвіт під Кычером” і льокальны фолькльорны групы, выступам товаришыти будут крамы з домашніма продуктами.
– – – – – – – – – – – –
Wójt Gminy Chojnów i Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Zamienicach serdecznie zapraszają na Łemkowski Kermesz, który odbędzie się w sobotę 9 lipca w Zamienicach koło Chojnowa (powiat legnicki). W programie wystąpią zespoły biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą” oraz lokalne zespoły folklorystyczne, występom towarzyszyć będą stoiska z domowymi produktami.

Православне поломничество на св. Гору Явір / Prawosławna pielgrzymka na św. Górę Jawor

В днях 10-12 липця буде ХХХІІ піше поломничество на св. Гору Явір, з благословліня владикы перемиского і ґорлицкого Паісія.

Дорога поломничества путьом св. Максима Ґорлицкого:

10.07. НЕДIЛЯ 25 км /Святкова Велика – Ґладышів/
Святкова Велика – год. 8.00 – Свята Лiтургiя в православнiй каплици (Розстайне), сьнiданя, прехід през Граб (молебен на мiсци каплицi, де в 1911 році православны літургіі служыл св. Максим Ґорлицкій), Долге, Чорне (молебен при памятнику з 1934 поставленого в чест св. Максима і жертв Талергофу), Ясюнка, Крива, перехiд до Гладышова – „Елеос” Правлославний Осередок Милосердя – вечырня в церкви Рождества св. Йоана Крестителя, вечеря, зьвiданя до священникiв, молитвы.

11.07 ПОНЕДIЛЬOК 15 км /Ґладышів – Ганчова/
Гладышiв – 7.00 Божеска Лiтургiя, сьнiданя, перехiд през Реґетiв до Ганчови
Ганчова – 17.00 Всенiчне Бдiня, вечеря, зьвiданя до священникiв, молитвы

12.07 ВIТОРОК 7 км /Ганчова – Св. Гора Явір/
Ганчова – 7.00 молебен, перехiд в страну Высови.
9.00 привитаня Владик, выхiд на Гору Явір
Гора Явiр – 10.00 Свята Лiтургiя, посвячыня креста Поломника

Орґанізаторы запевняют ідло, нічлігы і перевожыня баґажів.

Паломникы повинны забрати зо собом спальний мішок і карімату, одповіднє облечыня (хлопці долгы ногавкы, дівчата хусткы і спідниці), молитовник. Особы неполнолітні повинны мати згоду родичів. Обовязково треба мати одповідні лахы і черевікы, загортку на дойдж, подати нумер песель до убезпечыня. Каждий паломник вносит вписову оплату – 25 зл. Особовы даны перехованы бдут в документациі БПМ згідні з охороном особовых даных RODO.

Поломничество організує Брацтво Православной Молодежы перемиско-ґорлицкой єпархii.

Зголошыня участи в поломничестві мож складати до 7 липця до поданых нижше осiб:
Наталия Урда, tel. 608 707 538, nurda17@gmail.com
Фома Болех, tel. 507 480 678, tomek.lem.2@gmail.com
о. Юлиян Феленчак,(tel. 501 222 561), ksjfelenczak@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – –

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Paisjusza, Arcybiskupa Przemyskiego i
Gorlickiego w dniach 10-12 lipca odbędzie się XXXII Prawosławna pielgrzymka na Świętą Górę Jawor.

TRASA PIELGRZYMKI szlakiem świętego Maksyma Gorlickiego:

10.07. NIEDZIELA (25 km) /Świątkowa Wielka-Gładyszów/
Świątkowa Wielka – godz. 8.00 Święta liturgia w kaplicy prawosławnej (Rozstajne – teren MPN), śniadanie, przejście przez Grab (Moleben w miejscu kaplicy, gdzie służył prawosławne Liturgie w 1911 r. św. Maksym Gorlicki), Długie, Czarne (Moleben na miejscu pomnika z 1934 r. postawionego
w cześć św. Maksyma i ofiar Talerhofu), Jasionka, Krzywa, przejście do Gładyszowa – „Eleos” Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, godz. 19.00 Wieczernia, kolacja, pytania do duchownych, modlitwy wieczorne.

11.07. PONIEDZIAŁEK (15 km) /Gładyszów – Hańczowa/
Gładyszów – 7.30 Święta liturgia w cerkwi Narodzenia św. Jana Chrzciciela, śniadanie, przejście przez
Regetów do Hańczowej.
Hańczowa- 17.00 Wseniczne Bdinja -Całonocne czuwanie. Kolacja, pytania do duchownych, modlitwy
wieczorne.

12.07. WTOREK (7 km) /Hańczowa – Św. Góra Jawor/
Hańczowa- 7.00 Moleben, przejście w kierunku Wysowej- Zdroju. Godz. 9.00 Przywitanie
Arcypasterzy przy cerkwi św. Archanioła Michała w Wysowej- Zdroju, wyjście na Górę Jawor,
Góra Jawor- 10.00 Święta liturgia, poświęcenie krzyża Pielgrzyma.

Zapewniamy wyżywienie, noclegi i przewóz bagaży.

Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą śpiwór i karimatę, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie,
dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać
zgodę rodziców. Obowiązkowo należy mieć odpowiednie ubranie i buty, płaszcz przeciwdeszczowy,
podać pesel do ubezpieczenia. Każdy pielgrzym wnosi opłatę wpisową – 25 zł. Dane osobowe są
przechowywane w dokumentacji BMP zgodnie z ochroną danych osobowych RODO.

Prosimy o zgłoszenia udziału w pielgrzymce do 7 lipca u poniższych osób:
Natalia Urda, tel. 608 707 538, email: nurda17@gmail.com
Tomasz Bolech, tel. 507 480 674, email: tomek.lem.2@gmail.com
o. Julian Felenczak, tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com

25. Сьвіт під Кычером / 25. Świat pod Kyczerą

Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця КЫЧЕРА просит на свій фестіваль „Сьвіт під Кычером”. Гістми 25. едициі будут артисты з Мексику, Сербіі, Чіле, Непалю, Турциі, Украіны, Колюмбіі, Бурунді, Панамы і Польщы. Детальна інформация і проґрам найдете ниже.
– – – – – – – – – – – –
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA zaprasza na swój festiwal „Świat pod Kyczerą”. Gośćmi 25. edycji będą artyści z Meksyku, Serbii, Chile, Nepalu, Turcji, Ukrainy, Kolumbii, Burundi, Panamy i Polski. Szczegółowe informacje i program znajdziecie poniżej.


Підсумуваня 9. Благодарной Лемківской Пачкы / Podsumowanie 9. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki

Дорогы Лемкы і Приятелі!

Пришол час підсумуваня нашой добродійной святочной акциі Благодарна Лемківска Пачка. Барз сме рады оголосити, што вєдно на порталю zrzutka.pl і парохіяльнім конті в рамах тогорічной 9. едициі повело ся зобрати 11550 PLN! ДЯКУЄМЕ!!!

Хтіли сме принести Вам тоту радістну вістку юж перше, але ждали сме, аж вшыткы справы звязаны з пачком будут завершены. В жытю не годен передвидіти кажду річ, пришли нелегкы часы, а же сме лем людми, та і нас не оминули проблемы зо здравльом і кварантанны, котры кус опізнили наше діяня.

Щестливі можеме написати, же попри трудности повело ся нам розвезти пачкы до потрібуючых Лемків з православных і грекокатолицкых парохій, в нашых рідных горах, як і на чуджыні. Серед люди, котрым сме помогли єст 5 родин з дітми, 19 осіб старшых і самітных, 2 особы хворы і 5 осіб неполносправных. В пачках зрыхтуваных і розвезеных през вольонтаріюшів нашли ся головні річы першой потребы – ідло, продукты гіґієнічны і до приятаня, пеленкы для діти, річы до школы, горці, лахы, вітаміны і лікы. Част гроши перезначыли сме на лічыня осіб неполносправных, м.ін. оплатили сме по части регабілітацийны турнусы. Знимкы купленых продуктів можете видіти на нашій інтернетовій страні.

Пачкы для потрібуючых то не єдниа річ, котра приносит людям поміч і радіст. То тіж стрічы і розмовы з людми, то надія і зворушыня, же хтоси видит другого чловека і памятат о його істніню, находит для нього час. Нашы вольонтаріюшы все повтаряют, же обдаруваны барз тішат ся з дарунків і несьміло з сызами в очах іх приймуют, але найважнійше для них єст тото, же хтоси о них подумал. Превелика вартіст той акциі то быти разом, єднати ся в добрій справі і не оставляти іншых в біді і самоті.

Барз дякуєме каждому, хто взял участ в тій ініциятиві і підпер збірку! Сте превеликы! Благодарну Лемківску Пачку підперло 73 жертводавців. Знаме, же декотры з Вас помагают од років, іншы долучыли до нас першыраз, маме надію, же в будучности буде нас іщы веце, а Бог даст силу вести дале тоту лемківску добродійну акцию. Вельку подяку складаме вольонтаріюшам, адже посвятили они свій час і труд, помогли людям попри розмаіты трудности. Пребарз сме вдячны, без Вас не годны бы сме дійти до потрібуючых Лемків в ріжных куточках Польщы.

Вшыткым Вам, Добры Люде, Боже заплат! Желаме вшыткого доброго, будте здравы і щестливы на Многая і Благая Літа!

– – – – – –

Drodzy Łemkowie i Przyjaciele!

Nadszedł czas podsumowania naszej dobroczynnej świątecznej akcji Szlachetna Łemkowska Paczka. Z radością ogłaszamy, że łącznie na portalu zrzutka.pl oraz parafialnym koncie w ramach 9. edycji udało się zebrać 11550 PLN! DZIĘKUJEMY!

Chcieliśmy przynieść Wam tę radosną nowinę już wcześniej, ale czekaliśmy, aż wszystkie sprawy związane z Paczką uda się zamknąć. W życiu nie sposób wszystko przewidzieć, szczególnie w tych niełatwych czasach, a że jesteśmy tylko ludźmi, to i nas nie ominęły problemy zdrowotne i kwarantanny, które opóźniły nieco nasze działanie.

Szczęśliwie możemy napisać, że pomimo trudności udało się nam rozwieźć paczki do potrzebujących Łemków z prawosławnych i greckokatolickich parafii, w naszych rodzimych górach, jak i na obczyźnie. Wśród ludzi, którym pomogliśmy jest 5 rodzin z dziećmi, 19 osób starszych i samotnych, 2 osoby chore i 5 osób niepełnosprawnych. W paczkach przygotowanych i rozwiezionych przez wolontariuszy znalazły się głównie artykuły pierwszej potrzeby – jedzenie, produkty higieniczne i detergenty, pieluszki dla dzieci, artykuły szkolne, garnki, odzież, witaminy i leki. Część pieniędzy przeznaczyliśmy na leczenie osób niepełnosprawnych, m.in. opłaciliśmy częściowo turnusy rehabilitacyjne. Zdjęcia zakupionych produktów można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Paczki dla potrzebujących to nie jedyna rzecz, która niesie ludziom pomoc i radość. To też spotkania i rozmowy z ludźmi, to nadziej i wzruszenie, że ktoś widzi drugiego człowieka i pamięta o jego istnieniu, znajduje dla niego czas. Nasi wolontariusze zawsze powtarzają, że obdarowani bardzo cieszą się z darów i nieśmiało ze łzami w oczach je przyjmują, ale najważniejsze dla nich jest to, że ktoś o nich pomyślał. Nieocenioną wartością tej akcji jest bycie razem, jednoczenie się w dobrej sprawie i nie pozostawianie innych w biedzie i samotności.

Bardzo dziękujemy każdemu, kto wziął udział w tej inicjatywie i wsparł zbiórkę! Jesteście wielcy! Szlachetną Łemkowską Paczkę wsparło 73 ofiarodawców. Wiemy, że niektórzy z Was pomagają od lat, inni dołączyli do nas po raz pierwszy, mamy nadzieję, że w przyszłości będzie nas jeszcze więcej, a Bóg da nam siłę do prowadzenia tej łemkowskiej akcji charytatywnej. Wielkie podziękowanie składamy wolontariuszom, to oni poświęcili swój czas i wysiłek, pomogli ludziom pomimo rozmaitych trudności. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, bez Was nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do potrzebujących Łemków w różnych regionach Polski.

Wszystkim Wam, Dobrzy Ludzie, Bóg zapłać! Życzymy wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi i szczęśliwi na Mnohaja i Błahaja Lita!

Остаткы в Мужынові / Ostatki w Murzynowie

Лемкы з любуского воєводства просят до ся на гостину! В Мужынові недалеко Ґожова Велькопольского лемківска громада рыхтує ся на остаткы, котры плянуют на 26 лютого 2022 рока (субота) о год. 19:00. Буде то забава-гулянка на сельскій сьвітлици (при стадіоні), де під ногу заграт ансамбль Троянда. Кєд мате дяку взяти участ в тій подіі, резервуйте си місце в пана Андрия Дзвінчыка, котры орґанізуют стрічу – тел. 511 629 569. Білеты коштуют 175 зл, в ціні горячы і студены стравы, процентовы напиткы на Вашім старунку. Не дайте ся просити!

– – – – – – – – – – – – – –

Łemkowie z województwa lubuskiego zapraszają do siebie w gości! W Murzynowie niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego łemkowska społeczność szykuje się na ostatki, które planują na 26 lutego 2022 roku (sobota) o godz. 19:00. Będzie to zabawa taneczna na świetlicy wiejskiej (przy stadionie), gdzie pod nogę zagra zespół Trojanda. Jeśli macie chęć wziąć udział w tym wydarzeniu, rezerwujcie miejsce u pana Andrzej Dzwończyka, który organizuje spotkanie – tel. 511 629 569. Bilety kosztują 175 zł, w cenie gorące dania i przystawki, napoje procentowe we własnym zakresie. Nie dajcie się prosić!


Троянда на Маланці в Мужынові (2020) / Trojanda na Małance w Murzynowie (2020)
джерело / źródło : Lemko TV

Гмер Ярослав Теплий / Zmarł Jaroslav Teply

Дішла до нас прикра вістка од лемківской громады в Украіні. В 61. році жытя гмер Ярослав Теплий – композитор, сьпівак, музикознавец, писатель, поета, етноґраф, суспільний діяч. Пребарз заслужены для нашой культуры, долгы рокы стояли о спадковину предків і плеканя лемківскых вартости, посвячали тому свою працю на розмаітых полях, од діяльности выдавничой, през активне суспільне діяня, по сценічны выступы зо свойом женом Валентином в дуеті Червоне та Чорне. Выславляме глубокій жаль і єднаме ся в болю з родином і приятелями. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – – – –

Dotarła do nas przykra wiadomość od łemkowskiej społeczności na Ukrainie. W wieku 61 lat zmarł Jaroslav Teply – kompozytor, śpiewak, muzykoznawca, pisarz, poeta, etnograf, działacz społeczny. Niezwykle zasłużony dla naszej kultury, przez długie lata troszczył się o spuściznę przodków i dbał o łemkowskie wartości, poświęcał temu swoją pracę na rozmaitych polach, od działalności wydawniczej, przez aktywne działanie społeczne, po występy sceniczne wraz z żoną Walentyną w duecie Czerwone ta Czorne. Wyrażamy głęboki żal i łączymy się w bólu z rodziną oraz przyjaciółmi zmarłego. Wicznaja Pamiat!