Вмерли Іван Криницкій / Zmarł Jan Krynicki

Іван Криницкій / Jan Krynicki 19.07.1929 – 17.01.2022

Барз прикро нам повідомляти, же 17 січня одышли Іван Криницкій родом з Климківкы, лемківскій суспільний діяч і меценас культуры. Пан Іван в 2004 році основали Лемківску Осьвітову Фундацию свого імена, што вдякы стипендияльным проґрамам помагала здібній лемківскій молодежы ся розвивати попри тяжкій материяьлній ситуациі. Іх фундация підперала розмаіты ініциятивы, м.ін. дітачий ансамбль Лемківскій Перстеник, Лемківску Ватру в Ждыни чи друкуваны публикациі. Особливі важном цільом было для них плеканя памяток істориі, з іх ініциятивы на Лемковині одновили і поставили кресты на памят хрещыня Руси, были тіж фундатором Дзвону Миру в Місци Памяти на ватровиску в Ждыни. Єднаме ся в жалю з родином покійного. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bardzo przykro nam powiadamiać, że 17 stycznia odszedł Jan Krynicki, łemkowski działacz społeczny i mecenas kultury, pochodzący z Klimkówki. Pan Jan w 2004 roku założył Łemkowską Fundację Oświatową swojego imienia, która dzięki programom stypendialnym pomagała zdolnej młodzieży łemkowskiej rozwijać się pomimo trudnej sytuacji materialnej. Jego fundacja wspierała różnorodne inicjatywy, m.in. zespół dziecięcy Lemkiwskij Perstenyk, festiwal Łemkowska Watra w Zdyni czy publikacje drukowane. Szczególnie ważnym dla niego celem była troska o miejsca historyczne, z jego inicjatywy na Łemkowszczyźnie odnowiono i postawiono krzyże upamiętniające chrzest Rusi, był on również fundatorem Dzwonu Pokoju w Miejscu Pamięci na watrowisku w Zdyni. Łączymy się w żalu z rodziną zmarłego. Wicznaja Pamiat!


Іван Криницкій з лемківском молодежом (знимка з архіву Лемківской Ватры з Ждыни)
Jan Krynicki z łemkowską młodzieżą (zdjęcie z archiwum Łemkowskiej Watry w Zdyni)