* З гардеробы Мейк Ляйф Лемко / Z garderoby Make Life Lemko *

Чи коли є зимно, выпадат ходити в перині? До чого мож выкорыстати пінґпонґовы пилочкы? Як долгій повинен быти добрий шалик?

Штобы познати одповіди на тоты зьвіданя, слухайте авдицию прирыхтувану през Мілю з бльоґа Мейк Ляйф Лемко! Медже сьпіванками дізнате ся о найсьвіжшых трендах в сьвітовій моді. Почуєте м.ін. о тым, котры кольоры будут на топі, кілко центиметрів повинен мати модний запяток і што пити, жебы ся не перестудити :)

Емісия в середу (12.10.) о год. 19.00,
повторіня в неділю (16.10.) о год. 20.00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Czy jak jest zimno, wypada chodzić w pierzynie? Do czego można wykorzystać piłeczki pingpongowe? Jak długi powinien być dobry szalik?

Aby poznać odpowiedzi na te pytania, słuchajcie audycji przygotowanej przez Milę z bloga Make Life Lemko! W towarzystwie muzyki dowiecie się o najświeższych trendach w światowej modzie. Usłyszycie m.in. o tym, które kolory będą na topie, ile centymetrów powinien mieć modny obcas i co pić, żeby się nie przeziębić :)

Emisja w środę (12.10.) o godz. 19.00,
powtórka w niedzielę (16.10.) o godz. 20.00.

osinna-moda

*Культуральний вікенд в Ґорлицях / Kulturowy weekend w Gorlicach *

СУБОТА / SOBOTA

Ґоґодзи Ґанскі — то новий проєкт бывшых членів украіньской групы «Перкалаба». Іх музыка то традицийны гуцульскы мельодиі Карпат з домішком інчых музычных стилів: реґе, ска, фольк, музыкы клезмерской и панку. Неповторний, зворушаючий и енергійний стиль вокалісты Федота, поєднаний з гуцульскыма цимбалами, клезмерскым клярнетом, міц басом и бубнами, што вызначают такт на двіста двадцет. Разом творят гуцул-панк-кабарет.

Конечні треба тото послухати и видіти на жыво!

Дата: 15.10.2016, 20:00
Місце: Центр культуры ім. Б. І. Антонича

Білеты в ціні 10 зл до купліня перед концертом.

– – – – – – – – – – – – – –

GOGODZY GAŃSKI to nowy projekt byłych członków ukraińskiej „Perkałaby”. Muzyka Gogodzy to tradycyjne huculskie melodie Karpat z domieszką reggae, ska, folku, muzyki klezmerskiej oraz punku. Niebywały, poruszający i energetyczny styl wokalisty Fedota, połączony z huculskimi cymbałami, klezmerskim klarnetem, mocnym basem i perkusją wyznaczającą takt na ‚dvisti dvadcet’. Tworzą razem hucul-punk-kabaret.

Koniecznie trzeba to usłyszeć i zobaczyć na żywo!

Data: 15.10.2016 r. (sobota), godz. 20:00
Miejsce: Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

Bilety w cenie 10 PLN do kupienia przed koncertem.

gogodzy_ganski


НЕДІЛЯ / NIEDZIELA

Культура Карпат на польско-словацко-украіньскій меджи — спітканя з Робертом Бaнькошом

То вступ до темы культуры нашой частины Карпат. То свого рода оповіст о громадах і народах з тых теренів.

Вернісаж выставкы «Деревяны церкви в польскых и украіньскых Карпатах» – Нацийональний Інститут Спадковины – Одділ Краків.

Час: 16.10.2016,  16:00
Місце: Центр культуры ім. Б. І. Антонича

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Kultura Karpat na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim – spotkanie z Robertem Bańkoszem

Jest to wprowadzenie do tematu kultury naszej części Karpat. To swego rodzaju opowieść o zamieszkujących te tereny społecznościach i narodach.

Wernisaż wystawy „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat” – wystawa udostępniona  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Kraków.

Data: 16.10.2016 r. (niedziela), godz. 16:00,
Miejsce: Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

kultura-karpat

* Незнана істория лемківского строю / Nieznana historia łemkowskiego stroju *

Недавно опублікували сме фільм о плянуваній публікациі „Кычеры”, яка презентувати буде історию лемківского облечыня. Мали сме можливіст вказати Вам лем кавальчык потужного материялу, котрий найде ся в книжці. Тото, што сме виділи в Пана Юрка Старинського, перешло нашы сподіваня, публікация напевно буде для вшыткых заскочыньом! Хтіли сме, жебы фільм был коротком презентацийом выдавничой діяльности організациі і заповіл тото выданя, лем не спосіб речы о ним пару слів. Прото рішыли сме, же веце о самій книжці будете могли почути в авдициі, в котрій п. Юрко детальнійше оповідят о материялах найденых в ріжных куточках сьвіта, одциґанят історию і одкрыют перед Вами незнаны дотля факты.

Просиме Вас щыро на програм „Незнана істория лемківского облечыня” в пятницю (7 жовтня) о год. 19.00.
Повторіня выемітуєме в неділю (9 жовтня) о год. 21.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Niedawno opublikowaliśmy film o planowanej publikacji „Kyczery”, jaka prezentować będzie historię łemkowskiego ubioru. Mieliśmy możliwość pokazania Wam jedynie niewielkiej części potężnego materiału, który znajdzie się w książce. To co zobaczyliśmy u Pana Jerzego Starzyńskiego przeszło nasze oczekiwania, publikacja z pewnością będzie dla wszystkich zaskoczeniem! Chcieliśmy, aby film był krótką prezentacją wydawniczej działalności organizacji i zapowiedział niniejsze wydanie, jednak nie sposób powiedzieć o nim tylko kilka słów. Dlatego zdecydowaliśmy, że więcej o samej książce będziecie mogli usłyszeć w audycji, w której p. Jerzy szczegółowo opowie o materiałach odnalezionych w różnych zakątkach świata, zada kłam historii i odkryje przez Wami nieznane dotąd fakty.

Serdecznie zapraszamy Was na program „Nieznana historia łemkowskiego ubioru” w piątek (7 października) o godz. 19.00.
Powtórkę wyemitujemy w niedzielę (9 października) o godz. 21.00.

d7n_3515_mniejsze

Фот. Петро Кузяк / Fot. Piotr Kuziak

* Лемківскє облечыня [ФІЛЬМ] / Łemkowski ubiór [FILM] *

Лемківскы народны ансамблі станули перед задачом одтворіня традицийного строю, лем нихто ся не сподівал, як далеко сігат його істория. По штырьох роках дошліджынь і гляданя архівальных материялів по цілым сьвіті ЛАПіТ „Кычера” выдаст альбум, будучий плодом праці вельох люди. Найдут ся в ним ниґде не публікуваны дотля зображыня строів Лемків. Можете всперти організацию не лем при выданю книжкы, але тіж в провадженым ремонті будинку. Веце на фільмі оповіст Юрко Стариньскій – ведучий „Кычеры”.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Łemkowskie zespoły folklorystyczne stanęły przed zadaniem odtworzenia tradycyjnego stroju, jednak nikt się nie spodziewał, jak daleko sięga jego historia. Po czterech latach badań i poszukiwań materiałów archiwalnych na całym świecie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” / ЛАПіТ „Кычера”wyda album, będący owocem pracy sztabu ludzi. Znajdą się w nim niepublikowane nigdzie dotąd ilustracje ubioru Łemków. Możecie wesprzeć organizację nie tylko przy wydaniu książki, ale również w trwającym obecnie remoncie siedziby. Więcej na filmie opowie Pan Jerzy Starzyński – przewodniczący „Kyczery”.

* Набір до Кычеры / Nabór do Kyczery *

Дуже нашых камаратів повідало, же приналежніст до лемківского ансамблю то єдна з найліпшых річи, яка іх в жытю стрітила. Можете і Вы ся спрібувати, бо „Кычера” оголашат набір :)
– – – – – – – – – – – –
Wielu naszych znajomych mówiło, że bycie w łemkowskim zespole to jedna z najlepszych rzeczy, jaka ich w życiu spotkała. Wy też możecie spróbować swoich sił, bo „Kyczera” ogłasza nabór :)

КОНТАКТ / KONTAKT
kyczera@wp.pl
Jerzy Starzyński, tel. 602593808

kyczera_nabor

* V Фестіваль Церковных Хорів в Креници [ФІЛЬМ] / V Festiwal Chórów Cerkiewnych w Krynicy-Zdroju [FILM] *

Презентуєме Вам реляцию з хорового фестівалю в православній церкви св. Володимира Великого. На награню можете взріти выступы хорів „Клірос” (Ґорлиці), „Поляна” (Орябина, Словация), „Октоіх” (Вроцлав) і хору креницкой парохіі. Заохочаме до участи в фестівалю в наступным році :)
– – – – – – – – – – – –
Prezentujemy Wam relację z festiwalu chóralnego w Parafia Prawosławna p.w. św.Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju. Na nagraniu możecie obejrzeć występy chórów „Kliros” (Gorlice), „Poľana” (Jarabina/Орябина, Słowacja), Chór Oktoich (Wrocław) i chóru krynickiej parafii. Zachęcamy do udziału w festiwalu za rok :)

*15- літя Ластівочкы / 15-lecie Łastiwoczki*

Як сме писали передом, в тым році ЛАПіТ „Ластівочка” з Пшемкова обходит свій ювілей. Сут з нами уж 15 років! Кружок Стоваришыня Лемків, при котрым діє ансамбль, просит Вас до спільного святкуваня. 15 жовтня 2016 рока в Осередку Культуры в Хойнові о год. 17.00 зачне ся концерт в рамах Х Стрічы Трьох Поколінь, на котрым выступит „Ластівочка” разом з запрошеныма гістми, бывшыма членами ансамблю. Щыро просиме на тоту шумну подію!

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Jak już wcześniej wspominaliśmy, w tym roku ŁZPiT „Łastiwoczka” z Przemkowa obchodzi swój jubileusz. Są z nami już 15 lat! Koło Stowarzyszenia Łemków, przy którym działa zespół, zaprasza Was do wspólnego świętowania. 15 października 2016 roku w Ośrodku Kultury w Chojnowie o godz. 17.00 rozpocznie się koncert w ramach X Spotkań Trzech Pokoleń, na którym wystąpi „Łastiwoczka” wraz z zaproszonymi gośćmi, byłymi członkami zespołu. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu!

plakat-bez-spadow