*Культуральний вікенд в Ґорлицях / Kulturowy weekend w Gorlicach *

СУБОТА / SOBOTA

Ґоґодзи Ґанскі — то новий проєкт бывшых членів украіньской групы «Перкалаба». Іх музыка то традицийны гуцульскы мельодиі Карпат з домішком інчых музычных стилів: реґе, ска, фольк, музыкы клезмерской и панку. Неповторний, зворушаючий и енергійний стиль вокалісты Федота, поєднаний з гуцульскыма цимбалами, клезмерскым клярнетом, міц басом и бубнами, што вызначают такт на двіста двадцет. Разом творят гуцул-панк-кабарет.

Конечні треба тото послухати и видіти на жыво!

Дата: 15.10.2016, 20:00
Місце: Центр культуры ім. Б. І. Антонича

Білеты в ціні 10 зл до купліня перед концертом.

– – – – – – – – – – – – – –

GOGODZY GAŃSKI to nowy projekt byłych członków ukraińskiej „Perkałaby”. Muzyka Gogodzy to tradycyjne huculskie melodie Karpat z domieszką reggae, ska, folku, muzyki klezmerskiej oraz punku. Niebywały, poruszający i energetyczny styl wokalisty Fedota, połączony z huculskimi cymbałami, klezmerskim klarnetem, mocnym basem i perkusją wyznaczającą takt na ‚dvisti dvadcet’. Tworzą razem hucul-punk-kabaret.

Koniecznie trzeba to usłyszeć i zobaczyć na żywo!

Data: 15.10.2016 r. (sobota), godz. 20:00
Miejsce: Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

Bilety w cenie 10 PLN do kupienia przed koncertem.

gogodzy_ganski


НЕДІЛЯ / NIEDZIELA

Культура Карпат на польско-словацко-украіньскій меджи — спітканя з Робертом Бaнькошом

То вступ до темы культуры нашой частины Карпат. То свого рода оповіст о громадах і народах з тых теренів.

Вернісаж выставкы «Деревяны церкви в польскых и украіньскых Карпатах» – Нацийональний Інститут Спадковины – Одділ Краків.

Час: 16.10.2016,  16:00
Місце: Центр культуры ім. Б. І. Антонича

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Kultura Karpat na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim – spotkanie z Robertem Bańkoszem

Jest to wprowadzenie do tematu kultury naszej części Karpat. To swego rodzaju opowieść o zamieszkujących te tereny społecznościach i narodach.

Wernisaż wystawy „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat” – wystawa udostępniona  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Kraków.

Data: 16.10.2016 r. (niedziela), godz. 16:00,
Miejsce: Centrum Kultury im. B. I. Antonycza

kultura-karpat