* Поломничество на св. Гору Явір / Pielgrzymka na św. Górę Jawor *

В днях 10-12 липця буде піше поломничество на св. Гору Явір, з благословліня владикы перемиского і ґорлицкого Паісія.

Пут поломничества:

• Віторок 10 липця (16 км): Переґримка (церков св. арх. Михала), год. 9.00 молитвы, перехід путьом до Бортного (церков свв. Космы і Даміяна), вечырня.
• Середа 11 липця (21 км): Бортне, год. 8.00 молитвы, Ґладышів (церков св. Йоана Хрестителя) – обід, Ганчова (церков Покрови Богородиці) – всеночне.
• Четвер 12 липця (7 км): Ганчова, год. 7.00 молитвы, Высова (церков св. арх. Михала) – привитаня духовных, Свята Гора Явір – посвячыня воды і креста Брацтва Православной Молодежи, Літургія (церков – шатро).

Орґанізаторы запевняют ідло, нічлігы і перевожыня баґажів.

Паломникы повинны забрати зо собом спальний мішок і карімату, одповіднє облечыня і черевікы (хлопці долгы ногавкы, дівчата хусткы і спідниці), молитовник. Особы неполнолітні повинны мати згоду родичів. Треба подати нумер песель до убезпечыня. Каждий паломник вносит вписову оплату – 25 зл.

Поломничество організує Брацтво Православной Молодежы перемиско-ґорлицкой дієцезиі.

Зголошыня участи в поломничестві мож складати до 3 липця на адрыс: ведуча Брацтва, Мария Феленчак – tel. 514 768 263 або през фанпейдж брацтва.
Духовий опікун Брацтва Праводлавной Молодежи перемиско-ґорлицкой дієзециі, о. Юліян Феленчак, tel. 501 222 561 або e-mail: ksjfelenczak@gmail.com

Мож тіж всперти Брацтво Православной Молодежи в організациі поломничества і переказати жертву на конто: PKO BP 43 1020 2980 0000 2202 0041 9390.

Духовом опіком всперают o. прот. Юліян Феленчак з Морохова, о. прот. Мирослав Цідило, о. прот. Марко Ґоцко, о. Ярослав Ґрич і іншы священникы.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

W dniach 10-12 lipca odbędzie się piesza pielgrzymka na św. Górę Jawor, z błogosławieństwa biskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza.

Trasa pielgrzymki:

• Wtorek 10 lipca (16 km): Pielgrzymka (cerkiew św. arch. Michała), godz. 9.00 modlitwy, przejście szlakiem do Bartnego (cerkiew śww. Kosmy i Damiana), wieczernia.
• Środa 11 lipca (21 km): Bartne, godz. 8.00 modlitwy, Gładyszów (cerkiew św. Jana Chrzciciela) – obiad, Hańczowa (cerkiew Opieki Bogarodzicy) – wsenoczne.
• Czwartek 12 lipca (7 km): Hańczowa, godz. 7.00 modlitwy, Wysowa-Zdrój (cerkiew św. arch. Michała) – powitanie arcypasterzy, Święta Góra Jawor – poświęcenie wody i krzyża Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Liturgia (cerkiew – namiot).

Organizatorzy zapewniają wyżywienie, noclegi i przewóz bagaży.

Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą śpiwór i karimatę, odpowiedni ubiór (chłopcy długie spodnie, dziewczęta chustki i spódnice), książeczkę do nabożeństw, osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców. Obowiązkowo należy mieć odpowiednie ubranie i buty, podać pesel do ubezpieczenia. Każdy pielgrzym wnosi opłatę wpisową – 25 zł.

Pielgrzymka organizowana jest przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej.

Zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce można składać do 3 lipca na adres: przewodnicząca Bractwa, Maria Felenczak – tel. 514 768 263 lub przez fanpage bractwa.
Duchowy opiekun Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej, o. Julian Felenczak
tel. 501 222 561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com

Można również wspomóc Bractwo Młodzieży Prawosławnej w organizacji pielgrzymki, przekazując datek na konto: PKO BP 43 1020 2980 0000 2202 0041 9390.

Opiekę duchową sprawują o. prot. Julian Felenczak z Morochowa, o. prot. Mirosław Cidyło z Bartnego, o. prot. Marek Gocko, o. Jarosław
Grycz oraz inni ojcowie
.

Знимка з архіву Брацтва Православной Молодежи
Zdjęcie z archiwum Bractwa Młodzieży Prawosławnej