Козакы Мирослава Трохановского / Kozacy Mirosława Trochanowskiego

Вшыткы позераме на схід, де нашы братя Украінці боронят свою вітчызну перед росийскыма війсками. Війна в Украіні барз нас дотыкат, каждий чловек вражливий на кривду другого чловека не годен перейти без емоций обік того, што ся веде. Вшелеякыма способами прібуєме підперти нашого сусіда і з надійом ждеме кінця той біды, єднаме ся в болю з украінськым народом. Выслів свойой солідарности рішыл оддати лемківскій артиста родом з Білянкы, Мирослав Трохановскій, котрого представляли сме Вам недавно на нашім каналі Lemko TV, бесідували сме з ним о праці іконоґрафа і творіню розпису в Церкви Святого Михала Архангела в Березі (фільм годны сте обізріти гев: https://youtu.be/8XQi7WCkxUs). Крім писаня ікон Мирослав оддає ся тіж іншым артистичным формам – малюваню, рысуваню чи різбліню. Плянували в Ґорлицях выставу його абстракций під наголовком „Місто Нескінчене”, але про війну в Украіні артиста рішыл змінити тему експозициі. Прото же Мирослав од долгых років цєкавит ся козацтвом, нашло оно в його працях особливе місце. Тепер в тім тяжкім для сьвіта часі рішыл представити козаків на своій выставі, што має быти поклоном в страну Украінців, котры нашли безпечне місце на нашій земли, а попри тім нагодом для Поляків ліпше познати свого сусіда. Щыро просиме Вас на вернісаж выставы „Украіньска Козачына” 14 квітня (четвер) 2022 рока о год. 18:00 в Ґалериі Штукы Двір Карвациянів в Ґорлицях. Експозицию годны будете обзерати до 11 мая. Закля придете натішыти очы працями Мирослава Трохановского, просиме Вас послухати проґрам в Радіо Лемко, в котрім Оксана Грабан-Ліхтаньска побесідує з лемківскым артистом о його творчій праці в сьвіцкім і церковнім просторі.

Премієра проґраму в середу 06.04.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (9-10.04) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Spojrzenia nas wszystkich zwrócone są na wschód, gdzie nasi bracia Ukraińcy bronią swojej ojczyzny przed wojskami rosyjskimi. Wojna na Ukrainie bardzo nas dotyka, każdy człowiek wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka nie może przejść bez emocji wobec tych wydarzeń. Wszelkimi sposobami próbujemy wesprzeć naszego sąsiada i z nadzieją czekamy końca tego koszmaru, łączymy się w bólu z narodem ukraińskim. Swą solidarność za pośrednictwem sztuki wyraża łemkowski artysta z Bielanki, Mirosław Trochanowski, którego przedstawialiśmy Wam niedawno na naszym kanale Lemko TV, rozmawialiśmy z nim o pracy ikonografa i tworzeniu rozpisu w Cerkwi Św. Michała Archanioła w Brzozie (film możecie obejrzeć tutaj: https://youtu.be/8XQi7WCkxUs). Prócz pisania ikon Mirosław oddaje się również innym artystycznym formom – malarstwu, rysunkowi czy rzeźbie. Planowano w Gorlicach wystawę jego abstrakcji pt. „Miasto Nieskończone”, ale z powodu wojny w Ukrainie artysta zdecydował się zmienić temat ekspozycji. Ponieważ Mirosław od wielu lat interesuje się kozaczyzną, znalazła ona w jego pracach szczególne miejsce. Teraz w tym ciężkim dla świata czasie postanowił zaprezentować kozaków na swojej wystawie, co ma być ukłonem w stronę Ukraińcow, którzy znaleźli azyl na naszej ziemi, ale również okazją dla Polaków do lepszego poznania swojego sąsiada. Serdecznie zapraszamy Was na wernisaż wystawy „Ukraińska Kozaczyzna” 14 kwietnia (czwartek) 2022 roku o godz. 18:00 w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach. Ekspozycja dostępna będzie do 11 maja. Zanim przybędziecie nacieszyć oczy pracami Mirosława Trochanowskiego, zapraszamy Was do wysłuchania programu w Radio Lemko, w którym Oksana Graban-Lichtańska porozmawia z łemkowskim artystą o jego pracy twórczej w przestrzeni świeckiej i sakralnej.

Premiera programu w środę 06.04.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (9-10.04) o godz. 14:00.