Одышол Олег Смолей / Odszedł Oleg Smoley

1 лютого одышол од нас Олег Смолей (1977-2022), пребарз здібний музикант, котрий през рокы як учытель працювал з молодежом над розвиваньом музичных талантів. Пришло нам попращати нашого Приятеля, котрий был першым опікуном групы Lemko Tower, а пак тіж Lemko Tower Junior, помагал ім ставляти першы крокы на польскых і заграничных сценах. Заслужений для лемківской культуры і не лем, адже учащал в розмаітых артистичных проєктах. Вюл церковны хоры на лемківскых парохіях, як дириґент і дяк в православній церкви своім голосом славил Господа. Одышол добрий чловек, котрого мали сме щестя стрітити на пути жытя. Буде нам Тебе бракувати, Ольку. Вічная Памят!

В днях 4-5.02.2022 правлены будут похоронны службы в православній церкви Архангела Михала в Березі – Парастас в пятницю о год. 18:00, Літургія в суботу о год. 11:00. Зложыня до гроба буде по Літургіі о год. 12:30 на цмонтери в Стшельцях Краєньскых.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

1 lutego odszedł od nas Oleh Smoley (1977-2022), niezwykle uzdolniony muzyk, który przez lata jako nauczyciel pracował z młodzieżą nad rozwojem muzycznych talentów. Przyszło nam pożegnać naszego Przyjaciela, który był pierwszym opiekunem grupy Lemko Tower, a potem również Lemko Tower Junior, pomagał im stawiać pierwsze kroki na polskich i zagranicznych scenach. Zasłużony dla kultury łemkowskiej, ale nie tylko, uczestniczył bowiem w rozmaitych artystycznych projektach. Prowadził chóry cerkiewne na łemkowskich parafiach, jako dyrygent i diak swoim głosem wysławiał Boga. Odszedł dobry człowiek, którego szczęśliwie dane nam było spotkać na życiowej drodze. Będzie nam Ciebie brakować, Olku. Wicznaja Pamiat!

W dniach 4-5.02.2022 odprawione będą nabożeństwa żałobne w cerkwi prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Brzozie – Parastas w piątek o godz. 18:00, Liturgia w sobotę o godz. 11:00. Pochówek będzie miał miejsce po Liturgii o godz. 12:30 na cmentarzu w Strzelcach Krajeńskich.

Вмерли Іван Криницкій / Zmarł Jan Krynicki

Іван Криницкій / Jan Krynicki 19.07.1929 – 17.01.2022

Барз прикро нам повідомляти, же 17 січня одышли Іван Криницкій родом з Климківкы, лемківскій суспільний діяч і меценас культуры. Пан Іван в 2004 році основали Лемківску Осьвітову Фундацию свого імена, што вдякы стипендияльным проґрамам помагала здібній лемківскій молодежы ся розвивати попри тяжкій материяьлній ситуациі. Іх фундация підперала розмаіты ініциятивы, м.ін. дітачий ансамбль Лемківскій Перстеник, Лемківску Ватру в Ждыни чи друкуваны публикациі. Особливі важном цільом было для них плеканя памяток істориі, з іх ініциятивы на Лемковині одновили і поставили кресты на памят хрещыня Руси, были тіж фундатором Дзвону Миру в Місци Памяти на ватровиску в Ждыни. Єднаме ся в жалю з родином покійного. Вічная Памят!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bardzo przykro nam powiadamiać, że 17 stycznia odszedł Jan Krynicki, łemkowski działacz społeczny i mecenas kultury, pochodzący z Klimkówki. Pan Jan w 2004 roku założył Łemkowską Fundację Oświatową swojego imienia, która dzięki programom stypendialnym pomagała zdolnej młodzieży łemkowskiej rozwijać się pomimo trudnej sytuacji materialnej. Jego fundacja wspierała różnorodne inicjatywy, m.in. zespół dziecięcy Lemkiwskij Perstenyk, festiwal Łemkowska Watra w Zdyni czy publikacje drukowane. Szczególnie ważnym dla niego celem była troska o miejsca historyczne, z jego inicjatywy na Łemkowszczyźnie odnowiono i postawiono krzyże upamiętniające chrzest Rusi, był on również fundatorem Dzwonu Pokoju w Miejscu Pamięci na watrowisku w Zdyni. Łączymy się w żalu z rodziną zmarłego. Wicznaja Pamiat!


Іван Криницкій з лемківском молодежом (знимка з архіву Лемківской Ватры з Ждыни)
Jan Krynicki z łemkowską młodzieżą (zdjęcie z archiwum Łemkowskiej Watry w Zdyni)

Твоі святочны жычыня / Twoje życzenia świąteczne

Рік до рока орґанізуєме для Вас святочну акцию, котрой плодом єст проґрам з колядами і поздоровлінями. То прекрасна памятка, што дає радіст і зворушыня. Можете подати різдвяны жычыня своiй родинi i приятелям, а мы представиме іх в часі святочной авдициі.

Як тото зробити? Награй своі жычыня або коляду і вышлий до нашой редакциі – мейльом на адрыс info@radio-lemko.pl або през фейсбуковий фанпейдж. Можеш тіж написати жычыня, а мы прочытаме іх в часі проґраму.

Святочну авдицию будеме пущати в Різдво 7.01.2022 в годинах 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00. Серед жычынь можут ся найти поздоровліня для Тебе! Щыро просиме Вас до нашой акциi!

Ждеме до 5 січня 2022 рока на вшыткы теплы святочны слова!

Справд, як то было глони: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/334/?lang=lem

– – – – – – – – – – – – –

Rokrocznie organizujemy dla Was świąteczną akcję, której owocem jest program z kolędami i pozdrowieniami. To przepiękna pamiątka, dająca radość i wzruszenie. Możecie przekazać bożonarodzeniowe życzenia swojej rodzinie i przyjaciołom, a my zaprezentujemy je w czasie świątecznej audycji.

Jak to zrobić? Nagraj swoje życzenia lub kolędę i wyślij do naszej redakcji – mailem na adres info@radio-lemko.pl albo przez facebookowy fanpage. Możesz również napisać życzenia, a my przeczytamy je w czasie programu.

Audycję świąteczną emitować będziemy w Boże Narodzenie 7.01.2022 w godzinach 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 і 21:00. Wśród życzeń mogą się znaleźć pozdrowienia dla Ciebie! Serdecznie zapraszamy Was do naszej akcji!

Czekamy do 5 stycznia 2022 roku na wszystkie ciepłe świąteczne słowa!

Sprawdź, jak to było w ubiegłym roku: http://www.radio-lemko.pl/archive/id/334/?lang=pol

Одышли Штефан Телеп / Odszedł Stefan Telep

З велькым жальом приняли сме смутну вістку, што в 64. році жытя одышли Штефан Телеп, лемківскій артиста зо Ждыні, родом з Переґримкы. В праці своіх рук єднали дві любови – до малюваня і Лемковины, котру представляли на своіх образах. Складаме выраз глубокого спілчутя родині покійного. Вічная Памят.

Z wielkim żalem przyjęliśmy smutną wieść o tym, że w 64. roku życia zmarł Stefan Telep, łemkowski artysta ze Zdyni, rodem z Pielgrzymki. W pracy swych rąk łączył dwie miłości – do malowania i Łemkowszczyzny, którą przedstawiał na swoich obrazach. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego. Wicznaja Pamiat.

знимкы / zdjęcia Opublikowano Kategorie info, інфо

9. Łemkowska Paczka / 9. Лемківска Пачка / The 9th Lemko Package

[PL] „Szlachetna łemkowska paczka” to inicjatywa, którą prowadzimy od 2012 roku. To już 9. edycja!

Wydarzenie ma na celu integrację społeczności łemkowskiej, a przede wszystkim pomoc najbardziej potrzebującym, aby miło wspominali świąteczny czas. Za zebrane pieniądze zakupione zostaną produkty, które rozdane będą w greckokatolickich i prawosławnych parafiach.

Jak zawsze, wpłaty można kierować na konto parafii:
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
tytułem: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Postanowiliśmy również stworzyć zrzutkę na ten cel. Dzięki temu sami decydujecie, czy na liście wpłat pojawi się wasze imię, imię i nazwisko bądź pozostaniecie anonimowi.
Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/f5ywyr

O wszystkich aktualnościach związanych ze „Szlachetną łemkowską paczką” będziemy pisać na naszej facebookowej stronie.

Zobacz efekty ubiegłorocznej akcji!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Dziękujemy wszystkim, którzy już wcześniej wzięli udział w akcji, zarówno wolontariuszom, jak i ludziom dobrej woli. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej! ❤

[LEM] „Благодарна лемківска пачка” то ініциятива, яку ведеме од 2012 рока. То юж 9. раз!

Подiя має зiнтеґрувати нашых люди, а найперше помочы потрiбуючым, штобы святочний час добрi споминали. За зобраны грошы купиме потрiбны продукты, котры роздаме в грекокатолицкых і православных парохiях.

Як все, вплаты мож подавати на конто парохіі.
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
наголовок: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

Рішыли сме тіж створити „зошмарку” на тоту ціль. Вдякы тому самы рішате, ци на списі вплат буде ваше імено, імено і назвиско або лишыте ся анонімовы.
Мотузок до збіркы: https://zrzutka.pl/f5ywyr

О вшыткых новинах звязаных з „Благодарном лемківском пачком” будеме писати на нашiй фейсбуковiй странi.

Посмотр, якы были результаты глонішньой акциі!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Дякуєме вшыткым, котры юж передом взяли участ в акциі, так волонтариюшам, як і людям доброй воли. Маме надію, же буде нас іщы веце! ❤

[ENG] „The Noble Lemko Package” is the campaign, which started in 2012. It’s 9th edition!

We hold this event to bring our people together and, which is first of all, to help the ones in need, so they would recall the Christmas time as the happy and carefree one. The money we’re collecting will be spend on buying the essential items (basic food products, warm clothes, cleaning supplies etc.), which will be given to families from Greek Catholic and Orthodox parishes.

As always, you can transfer money into an account of parish.
45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Ługach
ul. GORZOWSKA 10/3
66-520 DOBIEGNIEW
iban: PL45 8362 0005 0397 8634 2000 0010
Swift: GBWCPLPP
title: „SZLACHETNA ŁEMKOWSKA PACZKA”

We created this collection also on zrzutka.pl You can easily decide, if you put your name or name & surname on the list or you can also stay anonymous.
Check this out: https://zrzutka.pl/f5ywyr

We will inform you about every news connected to „The Noble Lemko package” event on our facebook fanpage.

Check results of last year’s campaign!
http://www.radio-lemko.pl/news/id/6849/

Thank you all who took a part in this action before, volunteers and people of good will. We hope that there will be more and more of us! ❤

XIV Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром / XIV Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską

Стоваришыня Лемків зас просит Вас на Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром! Юж 14. раз в рамах сесой подіі будеме мати нагоду зыйти ся в Пшемкові, де Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Ластівочка” вкаже свій артистичний проґрам. Того рока крім танців і сьпівів при граню гудаків, почуєте м.ін. мужску групу зо сьпівом на голосы, котра репрезентувала Лемків на тогорічным Загальнопольскым Фестівалю Людовых Капель і Сьпіваків в Нижнім Казімєжу, де отримала выріжніня. Радіо Лемко і Лемко TV долучают до запрошыня, щыро заохочаме до участи! Приходте 6 листопада до Пшемківского Осередка Культуры на год. 16:00. До стрічы!

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Stowarzyszenie Łemków znów zaprasza Was na Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską! Już po raz 14. w ramach tego wydarzenia będziemy mieć okazję zgromadzić się w Przemkowie, gdzie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwoczka” pokaże swój program artystyczny. W tym roku prócz tańców i śpiewów przy akompaniamencie kapeli, usłyszycie m.in. męską grupę śpiewającą a capella, która reprezentowała Łemków na tegorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, gdzie otrzymała wyróżnienie. Radio Lemko i Lemko TV dołączają do zaproszenia, serdecznie zachęcamy do udziału! Przybywajcie 6 listopada do Przemkowskiego Ośrodka Kultury na godz. 16:00. Do zobaczenia!

24. Сьвіт під Кычером / 24. Świat pod Kyczerą

Юж 19 серпня в Ліґници свій початок буде мал медженародний фестіваль орґанізуваний през Лемків з чуджыны. Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танца Кычера просит на 24. Сьвіт під Кычером, котрий подібні як по іншы рокы гостити буде в ріжных містах і селах (деталі долов). На сцені вкажут ся ансамблі з ближшых і дальшых стран сьвіта, того рока будеме могли подивляти артистів в Башкіріі, Сербіі, Словациі, Румуниі, Молдавіі, Тайляндиі і Польщы. Радіо Лемко щыро заохочат до участи в фестівалю!
– – – – – – – – – – – –
Już 19 sierpnia w Legnicy swój początek będzie miał międzynarodowy festiwal organizowany przez Łemków na obczyźnie. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera zaprasza na 24. Świat pod Kyczerą, który podobnie jak w minionych latach odbędzie się w różnych miastach i wsiach (detale poniżej). Na scenie zaprezentują się zespoły z dalszych i bliższych stron świata, w tym roku będziemy mogli podziwiać zespoły z Baszkirii, Serbii, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Tajlandii i Polski. Radio Lemko serdecznie zachęca do uczestnictwa w festiwalu!

Програм Лемківской Ватры в Лугах / Program Łemkowskiej Watry w Ługach

Презентуєме приближений плян концертів на 31. Лемківскій Ватрі в Лугах (годины і ряд можут ся змінити).

ПЯТНИЦЯ – од год. 18:00
Горицвіт
Гилля
Лемко Тавер
Надія
Інтраде

СУБОТА – од год. 16:00
Гречны Фраіркы
Зорюшка
розпаліня Ватры
Горицвіт
Ре-Карпаты
Капеля Древутня
Горпина
Демай

В суботу медже концертами діти годны будут ся вказати, задеклямувати лемківску поезию або засьпівати сьпіванкы. Заохочаме до участи, для участників будеме мати дарункы.

– – – – – – – – – – – – – – –

Prezentujemy orientacyjny plan koncertów na 31. Łemkowskiej Watrze w Ługach (godziny i kolejność mogą ulec zmianie).

PIĄTEK – od godz. 18:00
Goryzvit
Hylla
Lemko Tower
NADIJA
Intrade

SOBOTA – od godz. 16:00
Hreczny Frairky
Zoriuszka
rozpalenie Watry
Goryzvit
Re-Karpaty
Kapela Drewutnia
Horpyna
Demaj

W sobotę między koncertami dzieci będą mogły zaprezentować się, recytując łemkowską poezję lub śpiewając piosenki. Zachęcamy do udziału, dla uczestników przewidziane są upominki.

31. Лемківска Ватра в Лугах / 31. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогенькы Ватряне! 📢 Барз нам ся цне до стріч на лемківскых фестівалях. А Вам? Знаме юж, же кєд не буде ограничынь в орґанізуваню пленеровых выдарінь, 31. Лемківска Ватра в Лугах буде 23-24 липця 2021 рока (пятница-субота) 😊 Маме надію, же видиме ся на ватрі!
– – – – – – – – – – – – –
Drodzy Watrowicze! 📢 Bardzo tęsknimy za spotkaniami na łemkowskich festiwalach. A Wy? Wiemy już, że jeśli nie będzie ograniczeń w organizacji wydarzeń plenerowych, 31. Łemkowska Watra w Ługach odbędzie się 23-24 lipca 2021 roku (piątek-sobota) 😊 Mamy nadzieję, że widzimy się na watrze!


Одышли Павел Стефановскій / Odszedł Paweł Stefanowski

Дішла до нас прикра вістка, што в 90. році жытя одышли Павел Стефановскій, заслужений лемківскій діяч, поета, етноґраф і журналиста. Не стало в нашым середовиску чловека, котрий през долгы рокы діял для лемківской громады, сохраніня спадковины нашых предків і розвиваня лемківской культуры. Выславляме глубокє спілчутя і єднаме ся в болю з родином покійного. ВІЧНАЯ ПАМЯТ.

Павел Стефановскій вродили ся 3 марця 1932 рока в Білянці, з котрой в рамах акциі „Вісла” выселили іх родину на терены олавского повіту. До рідного села повело ся ім вернути в 1959 році. Так на чуджыні, як і на Лемковині были барз активны в суспільно-культурным просторі Лемків. В 50. роках діяли як член лемківской секциі при УСКТ, пак през рокы были ініциятором вельох піднят, м.ін. будовы памятника лемківскым партизантам і жолнірам в Устю Ґорлицкым, Русиньского Демократичного Кругу Лемків „Господар”. Рецитатор і інструктор танця в АПіТ „Лемковина”. Іх тексты вказували ся на Лемківскій Сторінці „Нашого Слова”, пак в авторскых збірках поезиі, автор драмы „Любов неволю ламе”. Выдавец квартальника „Лемко”.

– – – – – – – – – – – – –

Dotarła do nas przykra wiadomość, że w 90. roku życia odszedł Paweł Stefanowski, zasłużony łemkowski działacz, poeta, etnograf i dziennikarz. Zabrakło w naszej wspólnocie człowieka, który przez długie lata działał dla łemkowskiej społeczności, ochrony spuścizny naszych przodków i rozwoju łemkowskiej kultury. Wyrażamy głębokie współczucie i łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. WICZNAJA PAMIAT.

Paweł Stefanowski urodził się 3 marca 1932 roku w Bielance, z której jego rodzina została wysiedlona w ramach akcji „Wisła” na tereny powiatu oławskiego. Do rodzimej wioski udało się mu powrócić w 1959 roku. Zarówno na obczyźnie, jak i na Łemkowszczyźnie był bardzo aktywny w społeczno-kulturalnej przestrzeni Łemków. W latach 50. działał jako członek łemkowskiej sekcji przy UTSK, potem przez lata był inicjatorem licznych przedsięwzięć, m.in. budowy pomnika łemkowskim partyzantom i żołnierzom w Uściu Gorlickim, Rusińskiego Demokratycznego Kręgu „Hospodar”. Recytator i instruktor tańca w ŁZPiT „Łemkowyna”. Jego teksty ukazywały się na łamach rubryki Lemkivska Storinka w „Naszym Słowie”, następnie w autorskich tomikach poezji, autor dramatu „Miłość niewolę łamie”. Wydawca kwartalnika „Łemko”.

знимка з книжкы „Ци то лем туга, ци надія” (Стоваришыня Лемків, 2002)
zdjęcie z książki „Czy to tęsknota, czy nadzieja” (Stowarzyszenie Łemków, 2002)