Смак лемківской долі / Smak łemkowskiego losu

Лемківска література другой половины ХХ столітя двигат на своіх плечах тягар выгнаня, тугы за втраченым і глубокій жаль. Нелегка істория, виділо бы ся, доцяп знищыт духа Лемків, але не підкорили ся они тому тягарови. Величезна любов до вітцьовизны, до красы гірской природы, до домашнього тепла і торжественных традиций зміцнят чловека і дає му силу на долгы рокы, штобы безперервні стояти о своє. Лемківского писателя, Семана Мадзеляна (1922-2014), доля выгнанця занесла далеко од рідной Білцаревы, на західніх землях Польщы і за океаном пришло му смакувати єй гіркіст. На чужыні не годны были забыти о Лемковині, што в ночы вертала до них в снах, а в ден двигала дух до писаня. Так роками, далеко од ньой, зо стрямб памяти, родили ся єй образы, котры в 2000 році склали ся на книжку „Смак долі”. В проґрамі Радіо Лемко приближыме Вам біоґрафію автора і іх оповіданя, почуєте тіж ліричны творы, такы як „Під облачком”, приоблечены до музикы знаных артистів.

Премієра проґраму в пятницю 18.10. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowska literatura drugiej połowy XX wieku dźwiga na swoich barkach ciężar wypędzenia, tęsknoty za utraconym i głęboki żal. Niełatwa historia, zdawało by się, całkowicie zniszczy ducha Łemków, jednak nie złamał ich ten ciężar. Wielka miłość do ojczyzny, do piękna górskiej przyrody, do domowego ciepła i odświętnych tradycji wzmacnia człowieka i daje mu siłę na długie lata, by bezustannie dbać o swoje. Łemkowskiego pisarza, Semana Madzelana (1922-2014), los wygnańca zawiódł daleko od rodzimej Binczarowej (łem. Biłcarewa), na zachodnich ziemiach Polski oraz za oceanem przyszło mu poczuć jego gorzki smak. Na obczyźnie nie mógł zapomnieć o Łemkowszczyźnie, powracającej nocami w snach, a za dnia dającej natchnienie do pisania. Tak latami, daleko od niej, ze skrawków pamięci, rodziły się jej obrazy, które w 2000 roku złożyły się na książkę „Smak doli”. W programie Radio Lemko przybliżymy Wam biografię autora i jego opowiadania, usłyszycie również utwory liryczne, takie jak „Pid obłaczkom”, ubrane w muzykę znanych artystów.

Premiera programu w piątek 18.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.