Успіня Пресвятой Богородицi / Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy

28 серпня Церков святкує Успіня Пресвятой Богородиці. Є то остатнє свято з циклю дванадцетьох найвекшых, котре заперат церковний рік літурґічний, звеме го тіж другом Пасхом. В найближшым проґрамі перенесеме ся до Ґетсемані, де подля традициі Божа Родителька выбрала місце для спочынку. Припамятаме історию успіня Матери цілого сьвіта, Котра одходячы, не лишыла го без Свойой Опікы.

Емісия проґраму 28 серпня о годині 20:00. Повторінія в суботу і неділю о год. 14:00.

Тропар:
В Рождествi дiвство сохранила єси, во Успенii мира не оставила єси, Богородице, преставилася єси к животу, Мати сущи Живота: i молитвами Твоiми избавляеши от смерти душы наша.

Кондак:
В молитвах Неусыпающую Богородицу, і в предстательствах непреложноє Упованіє гроб і умерщвленіє не удержаста: якоже бо Живота Матер к животу престави во утробу Вселивыйся приснодівственную.

– – – – – – – – – – – – – – – –

28 sierpnia Cerkiew świętuje Zaśnięcie Przenajświętszej Bogurodzicy. Jest to ostatnie święto z cyklu dwunastu największych świąt, które zamyka cerkiewny rok liturgiczny, określane jest również mianem drugiej Paschy. W najbliższym programie przeniesiemy się do Getsemani, gdzie według tradycji Boża Rodzicielka wybrała miejsce na spoczynek. Przypomnimy historię zaśnięcia Matki całego świata, Która odchodząc z niego, nie pozostawiła go bez Swojej Оpieki.

Emisja programu odbędzie się 28 sierpnia o godz. 20:00. Powtarzamy w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Troparion:
W narodzeniu dziewictwo zachowałaś, w zaśnięciu świata
nie porzuciłaś, Bogurodzico. Odeszłaś bowiem do Życia, Matką będąc życia, i
Twymi modłami wybawiasz od śmierci dusze nasze.

Kontakion:
Nieustającą w modlitwach Bogurodzicę i w orędownictwie
stałą nadzieję grób i śmierć nie zatrzymają, bowiem Matka życia przechodzi do
Życia, do Boga, który wcielił się w Jej dziewicze łono.

Tłumaczenie troparionu i kontakionu na język polski zaczerpnięto ze strony www.liturgia.cerkiew.pl


Fresk Zaśnięcia Bogurodzicy w monasterze Watopedi na Atosie. XIV wiek.
Фреск Успiня Богородиці в монастырі Ватопед на Афоні. XIV вік.