* Ludzie dla ludzi * Люде для люди *

Obrazek

За намы 2 мiсяцi працi при Благодарной лемкiвской пачцi. Треба знати, же виннима того цiлого „замiшаня” сут волонтарюшы – молоды особы, студенты i не лем, котры посьвятили свiй вiльний час, жебы підтримати тоту харитатывну акцию. То они помогли нам трафити до родин, якы потрiбували помочы. Брали участ в цiлим организацийним процесi – зорєнтували ся в потребах лемкiвской громады, купували продукты, розвозили дары i „дуркали до дверы” як помiчникы Сьвятого Миколая Без тых осiб акция не была бы можлива. Красьнi дякуєме вшыткым волонтарюшам за таку мобiлiзацию i заанґажуваня !

Za nami 2 miesiące pracy przy Szlachetnej Łemkowskiej Paczce. Należy wiedzieć, że winnymi temu całemu zamieszaniu są wolontariusze – młode osoby, studenci i nie tylko, którzy poświęcili swój wolny czas, aby wspomóc tę charytatywną akcję. To oni pomogli nam dotrzeć do potrzebujących rodzin. Brali udział w całym organizacyjnym procesie – zorientowali się w kwestii potrzeb łemkowskiej społeczności, kupowali produkty, rozwozili dary i „pukali do drzwi” niczym pomocnicy Świętego Mikołaja Bez tych osób akcja nie byłaby możliwa. Pięknie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za taką mobilizację i zaangażowanie !