* Стрічы караімско-лемківскы * Spotkania karaimsko-łemkowskie *

В імени орґанізаторів Стоваришыня Польскых Караімів і Вроцлавского Центра Социяльного Розвитку,
красьні просиме на
ЛЕМКІВСКО-КАРАІМСКЫ
СТРІЧЫ З МУЗИЧНЫМ ДІДИЦТВОМ.
Концерт буде проходил во Вроцлавскым Етноґрафічным Музею, 19 грудня 2015 рока, початок о годині 18.00.

Лемківску культуру буде репрезентувал ансамбль Припадок з Вроцлавя. Групу творят молоды люде, залюблены в музиці Карпат, музиці
іх предків. Головным інструментом, на котрым ся операют
є голос, котрий, як самы бесідуют, дозвалят выкликати
в чловеку позитивны емоциі. Караімів репрезентувал буде Михал Куліченко, вроджений на Украіні, а од рока звязаний з Вроцлавйом, де плекат традициі своіх передків.
В выконаню Михала почуеме караімскы пісьні
в авторскых аранжациях.

Радіо-Лемко яко медіальний патрон щыро просит на подію!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

          W imieniu organizatorów, Związku Karaimów Polskich
i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,
serdecznie zapraszamy na
„ŁEMKOWSKO-KARAIMSKIE
SPOTKANIA Z DZIEDZICTWEM MUZYCZNYM”.
Koncert odbędzie się we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym, 19 grudnia 2015 roku, początek
o godzinie 18.00.

Kulturę łemkowską będzie reprezentował zespół Prypadok
z Wrocławia. Grupę tworzą młodzi ludzie, zakochani w muzyce Karpat, muzyce ich przodków. Głównym instrumentem,
na którym się opierają jest głos, który, jak sami mówią, pozwala wywołać w człowieku pozytywne emocje. Karaimów będzie reprezentował Michał Kuliczenko, urodzony na Ukrainie
a od roku związany z Wrocławiem, gdzie pielęgnuje tradycje swoich przodków. W wykonaniu Michała usłyszymy karaimskie pieśni w autorskich aranżacjach.

Radio-Lemko jako patron medialny
serdecznie zaprasza na wydarzenie!

koncert_Karaimi