* Народины і кстины в Лемків / Narodziny i chrzciny u Łemków *

„Гнеска весіля, заран поправины, за девят місяци підеме на кстины” – голосит весільна присьпівка. Традициі звязаны з вінчаньом, тым важным моментом в жытю чловека, сут нам добрі знаны, до гнеска декотры практикуєме. А знате дашто о традициях звязаных з народинами і кстинами? Чули сте о даякых обрядах і віруванях? Не втримало ся іх дуже, зато Марта Грабан-Бутрин рішыла зімати тоты зникаючы елементы лемківской культуры і ім посвятила своі науковы баданя. В найближшій авдициі оповіст о тім, як Лемкы рыхтували ся до принятя на сьвіт нового жытя і як го витали.

О народинах і кстинах в четвер (07.09) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

„Dzisiaj wesele, jutro poprawiny, za dziewięć miesięcy przyjdziemy na chrzciny” – głosi weselna przyśpiewka. Tradycje związane ze ślubem, tym ważnym momentem życia człowieka, są nam dobrze znane, do dziś niektóre praktykujemy. A wiecie coś o tradycjach związanych z narodzinami i chrzcinami? Słyszeliście o jakichś obrzędach i wierzeniach? Nie zachowało się ich wiele, dlatego Marta Graban-Butryn zdecydowała się uchwycić te znikające elementy kultury i im poświęciła swoje badania naukowe. W najbliższej audycji opowie Wam, jak Łemkowie przygotowywali się do przyjęcia na świat nowego życia i jak je witali.

O narodzinach i chrzcinach w czwartek (07.09) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

Жены з Боданркы, фот. Ганс Гільденбранд
Kobiety z Bednarki, fot. Hans Hildebrand