Сестричество во Вроцлавю / Wspólnota sióstr we Wrocławiu

Сестричество то православна орґанiзация о характерi вызнаньовім, дiюча на рiч Православной Церкви в опертю о єй традициi i досьвiдчыня. Єднат особы сьвiтскы, добровiльнi дiючы при парохiях. Головны заложыня сестричества то iнтеґрация вельонародового i вельокультурового середовиска православного, плеканя вiры, культивуваня традициi, шыріня знаня о православю, дбаня о церков і єй терен, прирыхтуваня до велькых свят, опiка над старшыма особами. Попри тiм сестры во Вроцлавю ведут церковний склепик, в котрiм крiм iкон, хрестикiв, крижма на хрестины i духовой лiтературы, мож купити екольоґiчны продукты з монастырской кухні, роблены медже iншыма през сестры з Турковиц, ци лишыти записку за здоровя i упокой.

Просиме на бесiду Наталиі Цьолкы з вiцеведучом заряду – Марiйoм Канючок, якы приближат iсторию вроцлавского сестричества. Панi Марiя заберут вас тіж до церковной лавкы “Просфора” i запознают з єй асортиментом.

Емiсия програму в середу 15 грудня 2021 о годинi 20:00. Повторiня в суботу i недiлю (18-19.12.) о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Wspólnota sióstr to prawosławna organizacja o charakterze wyznaniowym, działająca na rzecz Cerkwi Prawosławnej w oparciu o jej tradycje i doświadczenia. Zrzesza osoby świeckie, działające charytatywnie przy parafiach. Główne założenia wspólnoty to integracja wielonarodowego i wielokulturowego środowiska prawosławnego, dbanie o wiarę, kultywowanie tradycji, szerzenie wiedzy o prawosławiu, troska o cerkiew i jej teren, przygotowania do wielkich świąt, opieka nad osobami starszymi. Ponadto siostry we Wrocławiu prowadzą sklepik cerkiewny, w którym oprócz ikon, krzyżyków, krzyżma na chrzciny i literatury duchowej, można kupić produkty ekologiczne z kuchni monasterskiej, robione między innymi przez siostry z Turkowic, czy zostawić karteczkę z prośbą o zdrowie czy spokój duszy zmarłego.

Zapraszamy na rozmowę Natalii Ciołki z wiceprzewodniczącą zarządu – Marią Kaniuczok, która przybliży historię wrocławskiej wspólnoty sióstr. Pani Maria zabierze was również do cerkiewnego sklepiku “Prosfora” i zapozna z jego asortymentem.

Emisja programu w środę 15 grudnia 2021 o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (18-19.12.) o 14:00.
автор знимок Ваньо Демчук / autor zdjęć Jan Demczuk