Pomóżmy Natalii stanąć na nogi! / Поможме Наталиі стати на ногы!

30 kwietnia 2023 roku na drodze krajowej nr 8 w Radzikowie na Dolnym Śląsku doszło do zderzenia czołowego samochodów osobowych. Nasza Przyjaciółka, Natalia Ciołka, siedząc na miejscu pasażera, uległa poważnym obrażeniom. Przetransportowana śmigłowcem LPR trafiła do wrocławskiego szpitala, gdzie przeszła skomplikowaną, wielogodzinną operację. Pełni wiary i nadziei jesteśmy wdzięczni Bogu za dar życia dla Natalii. Wiemy, że jest to początek jej drogi do zdrowia i sprawności, a leczenie i rehabilitacja będą wymagać kosztów. Zwracamy się z wielką prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie jej w tym trudnym czasie.

Kilka słów o Natalii

Właściwie nie wiemy, czy w łemkowskim środowisku jest ktoś, kto nie poznał Natalii – młodej kobiety o czystym i otwartym sercu, która nigdy nie odmawiała pomocy innym. Latami jako wolontariusz angażowała się w pomoc w ramach Łemkowskiej Paczki i innych akcji charytatywnych, wspierających najbardziej potrzebujących bez zbędnego rozgłosu i blasku fleszy. Niemal od początku istnienia Radia Lemko była związana z redakcją, tworząc audycje o tematyce kulturalnej i cerkiewnej. Zakładała i była członkiem wielu projektów muzycznych związanych z szeroko pojętą muzyką folkową (Prypadok, Buraky). Można napisać, że jest prekursorką prawosławnego rapu (RapOrth). Od czasów studenckich blisko związana z Parafią pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy we Wrocławiu, gdzie śpiewa w chórze oraz angażuje się w rozmaite akcje na rzecz wrocławskiej społeczności. Od niedawna zawodowo zaangażowała się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy, będąc asystentem międzykulturowym dla dzieci w jednej z wrocławskich szkół oraz prowadząc zajęcia z języka polskiego dla kobiet.

Do tej pory jesteśmy w szoku i nie możemy otrząsnąć się po wydarzeniach z ubiegłej niedzieli, kiedy Natalia wraz z o. ihumenem Spirydonem, który także ucierpiał w wypadku, wracali z Liturgii w Ząbkowicach Śląskich. Długo szukaliśmy rozwiązania, w jaki sposób możemy pomóc Natalii, doszliśmy do wniosku, że oprócz tak ważnych ciepłych słów oraz modlitwy możemy zapewnić Natalii jak najlepszą opiekę i możliwie najszybszy i najefektywniejszy proces rehabilitacyjny, który jest w tej chwili niezbędny. Jesteśmy w kontakcie z bliskimi Natalii i wiemy, że zapewne w niedługim czasie rozpocznie się żmudna i długa rehabilitacja, która będzie wymagała nakładów finansowych. Dlatego pozwalamy sobie na prośbę do Was o wsparcie. Każda kwota będzie mile widziana.

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem utworzonej przez nas zrzutki:
https://zrzutka.pl/88cbuk

lub bezpośrednio na konto ośrodka ELEOS:
91 1240 1994 1111 0000 2497 6866
PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA ELEOS
UL. ŚW. MIKOŁAJA 40, 50-128 WROCŁAW, POLSKA
Bank Pekao S.A., I O. we Wrocławiu
tytułem: Pomoc dla Natalii Ciołki

Prosimy również, abyście wspominali w swoich modlitwach o. ihumena Spirydona i Natalię.

Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскрес!

Artykuł Gazety Wrocławskiej na temat wypadku:
https://gazetawroclawska.pl/dolny-slask-karambol-na-drodze-krajowej-nr-8-na-miejscu-ladowal-smiglowiec-lpr-zdjecia/ar/c16-17503753

Wywiad z Natalią w Polskim Radiu z początku marca 2023 r., w którym opowiada o swoich pasjach i pracy na rzecz uchodźców z Ukrainy:
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3135946,Jezyk-porozumienia-Reportaz-Magdy-Skawinskiej-POSLUCHAJ

Link do piosenki RapOrth:
https://youtu.be/IpneFzZ3Kxc

– – – – – – – – – – – – – – – –

30 квітня 2023 рока на крайовій дорозі нр 8 в Радзікові на Нижнім Шлезку вдарили ся передом два авта. Наша Приятелька, Наталия Цьолка, што сідила на місци пасажера, поважні постраждала. Перетранспортувана гелікоптером трафила до вроцлавского шпыталя, де перешла тяжку і долгу операцию. Полны віры і надіі вдячны сме Господу за дар жытя для Наталиі. Знаме, же то лем початок єй дорогы до здравля і справности, а лічыня і регабілітация вымагати будут пініази. Звертаме ся з вельком просьбом до люди доброй воли о підпертя єй в тот тяжкій час.

Пари слів о Наталиі

Ани не знаме, чи в лемківскім середовиску єст дахто, хто не познал Наталиі – молодой жены з чыстым і отвореным серцьом, котра николи не одгваряла ся помагати іншым. Роками як вольонтаріюшка влучала ся до помочы в рамах Лемківской Пачкы і іншых добродійных акций, підпераючых найбарже потрібуючых без непотрібного голощыня і вказуваня. Праві же од початку істніня Радіо Лемко была звязана з редакцийом, творила авдициі о культуральній і церковній тематиці. Творила і была членом вельох музичных проєктів звязаных з шыроко понятом фольковом музиком (Припадок, Буракы). Мож написати, же започаткувала православний рап (RapOrth). Од студенцкых часів близко звязана з Парохійом під покровом Рождаства Пресвятой Богородиці во Вроцлавю, де сьпіват в хорі і влучат ся в розмаіты акциі для вроцлавской громады. Од недавна заводово помагат втікаючым од війны в Украіні, єст меджекультуровым астистентом для діти в єдній з вроцлавскых шкіл і веде занята з польского языка для жен.

До тепер сме порушены і не годны сме дійти до тямы по выдарінях попередньой неділі, коли Наталия разом з о. ігуменом Спіридоном, котрий тіж постраждал в выпадку, вертали зо Святой Літургіі в Шлескых Зубковицях. Долго глядали сме розвязаня, як годны сме помочы Наталиі, подумали сме, же крім так важных теплых слів і молитвы можеме дати Наталиі як найліпшу опіку і можливі напильнійший і найбарже ефективний регабілітацийний процес, котрого тепер барз треба. Сме в контакті з близкыма Наталиі і знаме, же певно в недолгім часі зачне ся мучача і долга регабілітация, котра буде вымагати фінансовых середків. Зато дозваляме сой попросити Вас о підпертя. Кажда сума ся рахує.

Вплачати мож на створену през нас зошмарку:
https://zrzutka.pl/88cbuk

або на конто осередка ЕЛЕОС:
91 1240 1994 1111 0000 2497 6866
PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA ELEOS
UL. ŚW. MIKOŁAJA 40, 50-128 WROCŁAW, POLSKA
Bank Pekao S.A., I O. we Wrocławiu
tytułem: Pomoc dla Natalii Ciołki

Просиме тіж, жебы сте споминали в своіх молитвах о. ігумена Спіридона і Наталию.

Христос Воскрес!

Текст во Вроцлавскій Ґазеті о выпадку:
https://gazetawroclawska.pl/dolny-slask-karambol-na-drodze-krajowej-nr-8-na-miejscu-ladowal-smiglowiec-lpr-zdjecia/ar/c16-17503753

Бесіда з Наталийом в Польскім Радіо з початку марця 2023 р., де оповідат о своій пасиях і праці для втікаючых перед війном:
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3135946,Jezyk-porozumienia-Reportaz-Magdy-Skawinskiej-POSLUCHAJ

Мотузок до сьпіванкы RapOrth:
https://youtu.be/IpneFzZ3Kxc

autorzy zdjęć / авторы знимок:
Natalia na koncercie z zespołem BURAKY, fot. Sylwia Szałęga
kadr z wypadku, fot. Remigiusz Biały, źródło – Gazeta Wrocławska