Лемківскє весіля – традиция і сучасніст / Łemkowskie wesele – tradycja i współczesność

Стоваришыня „Під Карпатами” просит 22.08.2020 до Музею Лемківской Культуры в Зиндранові на стрічу посвячену лемківскій культурі – „Лемківскє весіля – традиция і сучасніст”. Цільом є вказаня і приближыня звыків, обрядів, сымволів, сьпіванок, танців і іншых елементів традицийного лемківского весіля. Орґанізаторы і запрошены гості спрібуют порівнати традицийну форму весіля з єй сучасном формом, яка сохранила ся на самім терені Лемковины і серед поколінь Лемків, вродженых і выхованых на „чужыні”, одорваных од своіх корени. На проєкт складают ся: выстава архівальных знимок, што вказуют весіля на Лемковині перед выселіньом, популярно-наукова конференция, котра презентувати буде етнольоґічны, історичны і музикольоґічны бадавчы тексты, а на підсумуваня публикация. Ниже вказуєме детальний проґрам.

– – – – – – – – – – – – – – –

Stowarzyszenie „Pod Karpatami” zaprasza 22.08.2020 do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej na spotkanie poświęcone łemkowskiej kulturze – „Wesele łemkowskie – tradycja i współczesność”. Wydarzenie ma na celu ukazanie i przybliżenie zwyczajów, obrzędów, symboliki, pieśni, tańców i innych elementów tradycyjnego łemkowskiego wesela. Organizatorzy i zaproszeni goście podejmą się próby porównania tradycyjnej formy wesela z jej formą współczesną, jaka zachowała się na samym terenie Łemkowszczyzny oraz wśród pokoleń Łemków, urodzonych i wychowanych na „obczyźnie”, w oderwaniu od swoich korzeni. Na projekt składają się: wystawa archiwalnych fotografii obrazująca wesela na Łemkowszczyźnie przed wysiedleniem, konferencja popularno-naukowa prezentująca etnologiczne, historyczne i muzykologiczne teksty badawcze oraz podsumowująca wydarzenie publikacja. Poniżej prezentujemy szczegółowy program.