Дуляровы Братя / Dollars Brothers

Того рока мали сме нагоду быти на 39. Лемківскій Ватрі в Ждыни, де на ватряній сцені годны были вказати ся артисты з Лемковины і гості з дальшых сторін. Не хыбило гын ансамблю „зза горбочка”, з рідного подвірце, хоц виділо бы ся, же зо своім модерным граньом і анґлицком назвом могли приіхати зза велькой млакы. Бесіда іде о ґорлицкій групі Дуляровы Братя, што радуют нас свойом музиком уж 17 років і безперервні чудуют сьвіжом сучасном обробком старых лемківскых сьпіванок. В бесіді з Ярком Стремецкым повспоминают початкы свого музикуваня, коли сігали до блюсовых інспіраций з Гамерикы, штобы потім почерпати з цілого різнобарвного ряду музичных ґатунків. Фронтмен Мірко Дзюбина і його „музичны братя”, котры привыкнены до атмосферы лемківскых фестівалів свобідні чуют ся в бесіді по нашому, оповідят о своім першім концерті на ватряній сцені, што для молодых музиків был велькым пережытьом. Повспоминайте з нами і послухайте лемківскых сьпіванок в обробці Дуляровых Братів!

Премієра проґраму в середу 04.08.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (7-8.08.2021) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

W tym roku mieliśmy okazję być na 39. Łemkowskiej Watrze w Zdyni, gdzie na watrowej scenie mogli się zaprezentować artyści z Łemkowszczyzny i goście z dalszych stron. Nie zabrakło tam zespołu „zza góry”, z rodzimego podwórka, choć zdawałoby się, że ze swoim nowoczesnym graniem i angielską nazwą mogli przybyć zza oceanu. Mowa o gorlickiej grupie Dollars Brothers, którzy radują nas swoją muzyką już 17 lat i nieprzerwanie zaskakują świeżymi współczesnymi aranżacjami starych łemkowskich pieśni. W rozmowie z Jarkiem Stremeckim powspominają początki swojego muzykowania, kiedy sięgali do bluesowych inspiracji z Ameryki, by potem zaczerpnąć z całego wielobarwnego wachlarza gatunków muzycznych. Frontman Mirek Dziubina i jego „muzyczni bracia”, którzy przyzwyczajeni do atmosfery łemkowskich festiwali czują się swobodnie podczas rozmowy po łemkowsku, opowiedzą o swoim pierwszym koncercie na watrowej scenie, co dla młodych muzyków było wielkim przeżyciem. Powspominajcie z nami i posłuchajcie łemkowskich pieśni w wydaniu Dollars Brothers!

Premiera programu w środę 04.08.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (7-8.08.2021) o godz. 14:00.


Ярко Стремецкій і Дуляровы Братя на Лемківскій Ватрі в Ждыни
Jarosław Stremecki i Dollars Brothers na Łemkowskiej Watrze w Zdyni