Підсумуваня 9. Благодарной Лемківской Пачкы / Podsumowanie 9. Szlachetnej Łemkowskiej Paczki

Дорогы Лемкы і Приятелі!

Пришол час підсумуваня нашой добродійной святочной акциі Благодарна Лемківска Пачка. Барз сме рады оголосити, што вєдно на порталю zrzutka.pl і парохіяльнім конті в рамах тогорічной 9. едициі повело ся зобрати 11550 PLN! ДЯКУЄМЕ!!!

Хтіли сме принести Вам тоту радістну вістку юж перше, але ждали сме, аж вшыткы справы звязаны з пачком будут завершены. В жытю не годен передвидіти кажду річ, пришли нелегкы часы, а же сме лем людми, та і нас не оминули проблемы зо здравльом і кварантанны, котры кус опізнили наше діяня.

Щестливі можеме написати, же попри трудности повело ся нам розвезти пачкы до потрібуючых Лемків з православных і грекокатолицкых парохій, в нашых рідных горах, як і на чуджыні. Серед люди, котрым сме помогли єст 5 родин з дітми, 19 осіб старшых і самітных, 2 особы хворы і 5 осіб неполносправных. В пачках зрыхтуваных і розвезеных през вольонтаріюшів нашли ся головні річы першой потребы – ідло, продукты гіґієнічны і до приятаня, пеленкы для діти, річы до школы, горці, лахы, вітаміны і лікы. Част гроши перезначыли сме на лічыня осіб неполносправных, м.ін. оплатили сме по части регабілітацийны турнусы. Знимкы купленых продуктів можете видіти на нашій інтернетовій страні.

Пачкы для потрібуючых то не єдниа річ, котра приносит людям поміч і радіст. То тіж стрічы і розмовы з людми, то надія і зворушыня, же хтоси видит другого чловека і памятат о його істніню, находит для нього час. Нашы вольонтаріюшы все повтаряют, же обдаруваны барз тішат ся з дарунків і несьміло з сызами в очах іх приймуют, але найважнійше для них єст тото, же хтоси о них подумал. Превелика вартіст той акциі то быти разом, єднати ся в добрій справі і не оставляти іншых в біді і самоті.

Барз дякуєме каждому, хто взял участ в тій ініциятиві і підпер збірку! Сте превеликы! Благодарну Лемківску Пачку підперло 73 жертводавців. Знаме, же декотры з Вас помагают од років, іншы долучыли до нас першыраз, маме надію, же в будучности буде нас іщы веце, а Бог даст силу вести дале тоту лемківску добродійну акцию. Вельку подяку складаме вольонтаріюшам, адже посвятили они свій час і труд, помогли людям попри розмаіты трудности. Пребарз сме вдячны, без Вас не годны бы сме дійти до потрібуючых Лемків в ріжных куточках Польщы.

Вшыткым Вам, Добры Люде, Боже заплат! Желаме вшыткого доброго, будте здравы і щестливы на Многая і Благая Літа!

– – – – – –

Drodzy Łemkowie i Przyjaciele!

Nadszedł czas podsumowania naszej dobroczynnej świątecznej akcji Szlachetna Łemkowska Paczka. Z radością ogłaszamy, że łącznie na portalu zrzutka.pl oraz parafialnym koncie w ramach 9. edycji udało się zebrać 11550 PLN! DZIĘKUJEMY!

Chcieliśmy przynieść Wam tę radosną nowinę już wcześniej, ale czekaliśmy, aż wszystkie sprawy związane z Paczką uda się zamknąć. W życiu nie sposób wszystko przewidzieć, szczególnie w tych niełatwych czasach, a że jesteśmy tylko ludźmi, to i nas nie ominęły problemy zdrowotne i kwarantanny, które opóźniły nieco nasze działanie.

Szczęśliwie możemy napisać, że pomimo trudności udało się nam rozwieźć paczki do potrzebujących Łemków z prawosławnych i greckokatolickich parafii, w naszych rodzimych górach, jak i na obczyźnie. Wśród ludzi, którym pomogliśmy jest 5 rodzin z dziećmi, 19 osób starszych i samotnych, 2 osoby chore i 5 osób niepełnosprawnych. W paczkach przygotowanych i rozwiezionych przez wolontariuszy znalazły się głównie artykuły pierwszej potrzeby – jedzenie, produkty higieniczne i detergenty, pieluszki dla dzieci, artykuły szkolne, garnki, odzież, witaminy i leki. Część pieniędzy przeznaczyliśmy na leczenie osób niepełnosprawnych, m.in. opłaciliśmy częściowo turnusy rehabilitacyjne. Zdjęcia zakupionych produktów można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Paczki dla potrzebujących to nie jedyna rzecz, która niesie ludziom pomoc i radość. To też spotkania i rozmowy z ludźmi, to nadziej i wzruszenie, że ktoś widzi drugiego człowieka i pamięta o jego istnieniu, znajduje dla niego czas. Nasi wolontariusze zawsze powtarzają, że obdarowani bardzo cieszą się z darów i nieśmiało ze łzami w oczach je przyjmują, ale najważniejsze dla nich jest to, że ktoś o nich pomyślał. Nieocenioną wartością tej akcji jest bycie razem, jednoczenie się w dobrej sprawie i nie pozostawianie innych w biedzie i samotności.

Bardzo dziękujemy każdemu, kto wziął udział w tej inicjatywie i wsparł zbiórkę! Jesteście wielcy! Szlachetną Łemkowską Paczkę wsparło 73 ofiarodawców. Wiemy, że niektórzy z Was pomagają od lat, inni dołączyli do nas po raz pierwszy, mamy nadzieję, że w przyszłości będzie nas jeszcze więcej, a Bóg da nam siłę do prowadzenia tej łemkowskiej akcji charytatywnej. Wielkie podziękowanie składamy wolontariuszom, to oni poświęcili swój czas i wysiłek, pomogli ludziom pomimo rozmaitych trudności. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, bez Was nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do potrzebujących Łemków w różnych regionach Polski.

Wszystkim Wam, Dobrzy Ludzie, Bóg zapłać! Życzymy wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi i szczęśliwi na Mnohaja i Błahaja Lita!