Кыівска Русь – джерело східьославяньскых народів / Ruś Kijowska – źródło wschodniosłowiańskich narodów

Вчасны середні вікы, на пути медже Фіньском Затоком а Чорным Морьом, были часом завязуваня ся племен, котры піддаваны были варескым і царгородскым вплывам. Тоты першы за справом прибылой династиі Руриків дали підвалины до зъєднаня вшыткых суспільных груп в єдну вельку державу, названу през істориків Кыівском Русьом. Велькє князівство, як кожна європейска держава, пережывало в своій істориі розмаіты подіі, котры зміняли внутрішню і зовнішню політику. Не без значыня для творіня ся тотожности на Руси было легендарне хрещыня в підкыівскім Дніпрі. Наш проґрам як короткій історичний перегляд вкаже Вам, слухачам, джерела заснуваня східньоєвропейскых народів, якы гнеска знаме. В дорогу до минувшости заведе Вас Ярослав Стремецкій.

Премієра програму в середу 11.05.2022 о год 20:00, повторіня в суботу і неділю (14-15.05) о год. 14:00. Щыро просиме!

– – – – – – – – – – – – –

Wczesne średniowiecze, na handlowym szlaku pomiędzy Zatoką Fińską a Morzem Czarnym, były momentem w nowożytnej historii, kiedy zawiązywały się plemiona znajdujące się na ścieżce wareskich i bizantyjskich wpływów. Te pierwsze za sprawą przyjezdnych Ruryków dały podstawy do zjednoczenia ruskich społeczeństw w jedno wielkie państwo, nazwane przez historyków Rusią Kijowską. Wielkie księstwo, jak każdy europejski kraj, doświadczało w swej historii różnych wydarzeń, które oddziaływały na wewnętrzną i zewnętrzną politykę. Nie bez znaczenia na kształtowanie tożsamości na Rusi był legendarny chrzest w podkijowskim Dnieprze. Nasz program jako krótkie historyczne streszczenie pokaże Wam, słuchaczom, źródła powstania wschodnioeuropejskich narodów, jakie dzisiaj znamy. W wędrówkę do przeszłości zabierze Was Jarosław Stremecki.

Premiera programu w środę 11.05.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (14-15.05) o godz. 14:00. Serdecznie zapraszamy!

Хрещыня Руси на розписі в церкви Успіня Пресвятой Богородиці в Лігници
Chrzest Rusi na polichromii w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy

legnica.cerkiew.net.pl