* Поміч по пожарі плебаніі в Лугах / Pomoc po pożarze plebanii w Ługach *

30 listopada, wieczorem, spłonął dom parafialny przy Cerkwi Prawosławnej w Ługach. Plebanię zamieszkiwał ks. Artur Graban wraz z żoną i trzema córkami. Ksiądz Artur jest założycielem zespołu Lemko Tower, organizatorem Łemkowskiej Watry w Ługach, niejednokrotnie wraz z rodziną pomagał w potrzebie swoim i nie tylko swoim parafianom. Od kilku lat wraz z wolontariuszami zajmuje się organizacją Szlachetnej Łemkowskiej Paczki. Mamy nadzieję, że tym razem my zdołamy pomóc księdzu Arturowi i jego rodzinie. Fundusze zebrane w tegorocznej edycji Szlachetnej Łemkowskiej Paczki przeznaczymy na pomoc poszkodowanym i odbudowę plebanii w Ługach.

Pieniądze proszę wpłacać na konto:
06 8362 0005 0397 7220 2000 0010
Parafia Prawosławna św. Michała Archanioła w Brzozie.
SWIFT: GBWCPLPP
tytuł przelewu: ODBUDOWA PLEBANII

Prosimy o wzięcie udziału, zaproszenie znajomych i dalsze udostępnianie tego wydarzenia. Akcja na Facebooku: https://www.facebook.com/events/223127598125249/

– – – – – – – – – – – – – – – –

30 листопада, вечером, згоріла клебанія при Православній Церкви в Лугах. На клебаніі мешкал отец Артур Грабан разом зо женом і трьома дівками. Отец Артур є основательом ансамблю Лемко Тавер, організатором Лемівской Ватры в Лугах, часто разом з родином помагал в потребі своім і не лем своім парафіянам. Од пару років з вольонтерами занимал ся організацийом Благодарной Лемківской Пачкы. Маме надію, же тым разом мы даме раду помочы о. Артурови і його родині. Пінязі зобраны в тогорічній едициі Благодарной Лемківской Пачкы будут переказаны на поміч пошкодуваным і одбудову клебаніі в Лугах.

Грошы просиме вплачати на конто:
06 8362 0005 0397 7220 2000 0010
Parafia Prawosławna św. Michała Archanioła w Brzozie.
SWIFT: GBWCPLPP
tytuł przelewu: ODBUDOWA PLEBANII

Просиме взяти участ, запросити знаємых і удоступнити далі тото выдаріня. Акция на Фейсбуку: https://www.facebook.com/events/223127598125249/

plebania

Źródło: KSP Strzelce-Kraj.