* Підсумуваня * Podsumowanie *

Дорогенькы! Третя едиция Благодарной лемківской пачкы дішла до кінце і принесла радіст Лемкам в тоты Різдвяны Сьвята Ищы на початку січня отримувалисме вплаты, за котры волонтарюшы купували продукты для потрібуючых. Можеме сьміло і з радістю оголосити, што того рока повело ся нам зобрати ищы веце як скорше. Тогорічну акцию заперлисме з сумом 8816,23 зл! Дякуєме красьні за вспертя, вдякы Вам поміч отримало 25 родин з дітми і 11 осіб самітных і неполносправных.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Kochani! Trzecia edycja Szlachetnej Łemkowskiej Paczki dobiegła końca i przyniosła radość Łemkom w te Święta Bożego Narodzenia Jeszcze na początku stycznia otrzymywaliśmy wpłaty, za które wolontariusze kupowali produkty dla potrzebujących. Możemy śmiało i z radością ogłosić, że w tym roku udało się nam zebrać jeszcze więcej niż wcześniej. Tegoroczną akcję zamknęliśmy z sumą 8816,23 zł! Dziękujemy pięknie za wsparcie, dzięki Wam pomoc otrzymało 25 rodzin z dziećmi i 11 osób samotnych і niepełnosprawnych.

***

Благодарну лемківску пачку всперли:
1. Ігор Дудра    2. Славко Прибытень    3. Ева Бортняк    4. Петро Тирлич    5. Йоанна Ропицка    6. Войцєх Ґуткєвіч    7. фірма ЕКСПОРТЕР Петро Филяк    8. Петро Левкович    9. Мирослав Шумскі    10. Сильвя Красіньска    11. Данько Кобан    12. Ольга Владика    13. Наталія Шмайда    14. Наталія Мосьцівска    15. Анна Шмайда    16. Ева Сьпівак
17. Ян Ґруша    18. Демко Лукач Хомяк    19. Павло Ющык Позьжадло    20. фірма Mартин Млинарик    21. Марко Ґоцко
22. Олена Грабан    23. Михал Дарюш Мосьцівскі    24. Барбара Януш    25. фірма Перемислав Сташак    26. Новичанин    27. Фома Роберт Сивец    28. Артур Грабан    29. Барбара Мирослава Галіновска    30. Єжи Зайончковскі
31. Богдан Переґрим    32. Боґуміла Ґрабовска    33. Анна Панасюк    34. Фома Шкарупский    35. Беата Сташак
36. Петро Гербут    37. Петро Королівский    38. Беата Орловска    39. Михалина Ґрунд    40. Еміль Вітяк
41. Йолянта Криницка    42. Анна Фудаля    43. Анна Ґреґор    44. Андрий Наґрант    45. Роксана Тирлич
46. Марія Феленчак    47. Петро Бубернак    48. Юрко Кєц    49.Богдан Пецушок    50. Григорій Сташак
51. Штефан Дошна    52. Ганя Шпытко    53. Ян Колач    54. Петро Гудко    55. Дарія Тутко    56. Маріка Дзядик
57. Юстина Ротко    58. Петро Чухта    59. Адам Слива    60. Марія Сьвєрчыньска    61. Йоанна Демчук
62. Олена Герейчак     63. Демян Ґеля    64. Яков Прибытень    65. Ян Феленчак    66. Анна і Рафал Ожех
67. Роксана Брода    68. Дарiя Брода    69. Анна Феленчак    70. Галина Моспан    71. Дорота Сьпяк
72. Iрена Криницка    73. Павло Ґамбаль    74. Наталія Цьолка    75. Данько Горощак    76. Анна Радзюкєвіч-Карповіч
77. Марко Тутко    78. Андрий Ґарбера    79. Марія Ґазда    80. Грицьо Ропицкый    81. Ігор Габура    82. Ґося Ґатлік
83. Ольга Урда Федак    84. Наталія Гладик    85. Анна Суховацка    86. Ігор Трохановскій    87. Михал Кєц
88. Матвій Бубернак    89. Оксана Грабан    90. Гелена Габура    91. Любомир Олесьнєвич    92. Альфред Маєвіч
93. Андрий Бурштин    94. Лемколянд    ***
Дякуєме Вам !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Szlachetną łemkowską paczkę wsparli:
1. Igor Dudra    2. Sławomir Przybycień    3. Ewa Bortniak    4. Piotr Tyrlicz    5. Joanna Ropicka    6. Wojciech Gutkiewicz
7. PPHU EXPORTER Pіotr Fylak    8. Piotr Lewkowicz    9. Mirosław Szumski    10. Sylwia Krasińska    11. Daniel Koban
12. Olga Władyka    13. Natalia Szmajda    14. Natalia Mościwska    15. Anna Szmajda    16. Ewa Śpiwak    17. Jan Grusza
18. Damian Łukasz Chomiak    19. Paweł Juszczyk Poźrzadło    20. PPHU Marcin Młynaryk    21. Marek Gocko
22. Olena Graban    23. Michał Dariusz Mościwski    24. Barbara Janusz    25. Zakład Usług Leśnych Przemysław Staszak
26. Nowyczanyn    27. Tomasz Robert Siwiec    28. Artur Graban    29. Barbara Mirosława Halinowska    30. Jerzy Zajączkowski    31. Bogdan Peregrym    32. Bogumiła Grabowska    33. Anna Panasiuk    34. Tomasz Szkarupski
35. Beata Staszak    36. Piotr Herbut    37. Piotr Królewski    38. Beata Orłowska    39. Michalina Grund    40. Emil Witiak
41. Jolanta Krynicka    42. Anna Fudala    43. Anna Gregor    44. Andrzej Nagrant    45. Roksana Tyrlicz    46. Maria Felenczak    47. Piotr Bubernak    48. Jerzy Kiec    49. Bohdan Pecuszok    50. Grzegorz Staszak    51. Stefan Doszna
52. Anna Szpytko    53. Jan Kołacz    54. Piotr Hudko    55. Daria Tutko    56. Marika Dziadyk    57. Justyna Rotko
58. Piotr Czuchta    59. Adam Śliwa   60. Maria Świerczyńska    61. Joanna Demczuk    62. Olena Herejczak
63. Demian Gela    64. Jakub Przybycień    65. Jan Felenczak    66. Аnna i Rafał Orzech    67. Roksana Broda
68. Daria Broda    69. Anna Felenczak    70. Galina Mospan    71. Dorota Śpiak    72. Irena Krynicka
73. Paweł Gambal    74. Natalia Ciołka    75. Daniel Horoszczak    76. Anna Radziukiewicz-Karpowicz    77. Marek Tutko
78. Andrzej Garbera    79. Maria Gazda    80. Grzegorz Ropicki    81. Igor Habura    82. Gatlik Małgorzata
83. Olga Urda Fedak    84. Natalia Hładyk    85. Anna Suchowacka    86. Igor Trochanowski    87. Michał Kiec
88. Mateusz Bubernak    89. Oksana Graban    90. Helena Habura    91. Lubomir Oleśniewicz    92. Alfred Majewicz
93. Andrzej Bursztyn    94. Lemkoland    ***
Dziękujemy Wam !

pf_1421104278