Лет, Ластівко, высоко! / Leć, Jaskółko, wysoko!

Початок тогорічного сезону для ансамблю Ластівочка є барз уданий. Фурт прилітує до Пшемкова з новыма нагородами. 29 червця Ластівкы запрезентували ся на 53. Загальнопольскім Фестівалю Гудаків і Сьпіваків в Нижнім Казімєжу. Уж веце як піл віку над Віслом зберают ся капелі, сьпівачы ґрупы і солісты з цілой Польщы, котры глубоко в своім серци мают власну культуру, пребарз плекают музику, облечыня і сьпіванкы реґіонів, з котрых походят. Головном цільом тото шануваного в державі і за границьом выдаріня єст популяризация, сохраніня і документуваня автентичного музикуваня і народного сьпіву. През 3 дны на фестівалю презентувало ся 20 капель, 32 сьпівачы ґрупы, 14 гудаків і 27 сьпіваків-солістів. Загальні выступило веце як 800 народных артистів зо вшыткых воєводзтв польской державы. Професийна комісия, котра през 2 дны выслухала вшыткых артистів, лемківскій ансамбль нагородила 3. місцьом в катеґоріі сьпівачых ґруп, а наш редакцийний камарат і член ансамблю, Данько Горощак, котрий выступувал в катеґориі солістів-сьпіваків занял 2. місце. Щыро ґратулюєме! Просто з королівского міста Ластівочка перхла до Шпротавы, де на 27. фестівалю „Земля і Пісьня” высьпівали сой Ґран Прі. Серце радіє, кєд приходят до нас такы добры вісткы, же далеко од рідной землі, на чужыні, сут іщы люде, котры стоят о нашу сьпіванку. В ансамблю діют юж тепер аж 4 поколіня Лемків, котры презентуют на сцені не лем музику, сьпів, але тіж танці. А кєд не мали сте нагоды почути новий репертуар Ластівочкы, просиме Вас на 39. Лемківску Ватру на Чужыні, котра од пятниці 2 серпня буде горіла в Михалові. Ансамбль буде презентувал ся і в пятницю, і в суботу. Детальний проґрам найдете гев: http://watramichalow.pl/program Уж гнеска просиме Вас тіж до Вроцлавя на фестіваль Вратіславя Кантанс, в рамах котрого 14 вересня Ластівочка выступит в пречудовій сали Народового Форум Музикы, єдной з найліпше зрыхтуваных акустичні саль во сьвіті! О год. 17:00 зачне ся ґальовий концерт під наголовком Пісьні з Лісів і Піль. Щыро заохочаме сьлідити артистичну працю Ластівочкы і підтримуваня іх на концертах. Адже тото вшытко для Вас!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Początek tegorocznego sezonu dla zespołu Łastiwoczka zaliczamy do bardzo udanych. Wciąż przylatuje do Przemkowa z nowymi nagrodami. 29 czerwca jaskółki zaprezentowały się na 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Już ponad pół wieku na Wisłą zbierają się zespoły, grupy śpiewacze i soliści z całej Polski, którzy głęboko w swoim sercu mają własną kulturą, niezwykle dbają o muzykę, stroje i pieśni regionów, z których pochodzą. Głównym celem tego szanowanego w kraju i za granicą wydarzenia jest popularyzacja, zachowanie dokumentacja autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Przez 3 dni na festiwalu zaprezentowało się 20 kapel, 32 grupy śpiewacze, 14 muzykantów i 27 śpiewaków-solistów. Ogólnie wystąpiło ponad 800 artystów ludowych ze wszystkich polskich województw. Profesjonalna komisja, która przez 2 dni wysłuchała wszystkich artystów, zespół łemkowski nagrodziła 3. miejscem w kategorii grup śpiewaczych, a nasz redakcyjny kolega i członek zespołu, Daniel Horoszczak, który wystąpił w kategorii śpiewaków-solistów zajął 2 miejsce. Serdecznie gratulujemy! Prosto z królewskiego miasta Łastiwoczka udała się do Szprotawy, gdzie na 27. Festiwalu „Ziemia i Pieśń” wyśpiewała Grand Prix. Serce się raduje, kiedy nadchodzą do nas takie dobre wieści, że daleko od ojczystej ziemi, na obczyźnie, są jeszcze ludzie, którym nieobojętna jest nasza pieśń. W zespole działają już teraz aż 4 pokolenia Łemków, prezentują na scenie nie tylko muzykę i śpiew, ale też taniec. A jeśli nie mieliście okazji usłyszeć nowego repertuaru Łastiwoczki, zapraszamy Was na 39. Łemkowską Watrę na Obczyźnie, która od piątku 2 sierpnia płonąć będzie w Michałowie. Zespół prezentował się będzie zarówno w piątek, jak i w sobotę. Szczegółowy program znajdziecie tutaj: http://watramichalow.pl/program Już dziś zapraszamy Was też do Wrocławia na festiwal Vratislavia Cantans, w ramach którego 14 września Łastiwoczka wystąpi we wspaniałej sali Narodowego Forum Muzyki, jednej z najlepiej przygotowanych akustycznie sal na świecie! O godz. 17:00 rozpocznie się koncert galowy pod nazwą Pieśni z Lasów i Pól. Serdecznie zachęcamy do śledzenia artystycznej pracy Łastiwoczki i wspierania ich na koncertach. Przecież to wszystko dla Was!

знимкы з архіву Ластівочкы / zdjęcia z archiwum Łastiwoczki