Чытайме по лемківскы! / Czytajmy po łemkowsku!

Стоваришыня Лемко Тавер выдало юж шесту книжку з циклю перекладів сьвітовой літературы на лемківскій язык. По творах „Малий Прінц”, „Віні Пу”, „Звіряча фарма”, „Бомель” і „Три жены під оріхом” пришол час на прозу словацкого писателя Вітя Ставярского під наголовком „Кале топанкі”. В найближшым проґрамі побесідуєме з Петром Криницкым – перекладачом і творцьом Сериі Ґолем, в котру входят вшыткы наведены переклады. То перший выдавничий проєкт, што дає можливіст чытати творы сьвітовой літературы по лемківскы. В проґрамі почуєте о тайнах перекладацкой роботы і будете мати шансу выграти найновшу книжку з Сериі Ґолем в радіовім конкурсі. Конкурсове зьвіданя почуєте од нашого гостя, а своі одповіди высылайте на адрыс: info@radio-lemko.pl

Премієра проґраму в середу 1.04 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Stowarzyszenie Lemko Tower wydało już szóstą książkę z cyklu przekładów światowej literatury na język łemkowski. Po utworach „Mały Książę”, „Kubuś Puchatek”, „Folwark zwierzęcy”, „Bombel” i „Trzy kobiety pod orzechem” przyszedł czas na prozę słowackiego pisarza Víťa Staviarskiego pod tytułem „Kale topanki”. W najbliższym programie porozmawiamy z Piotrem Krynickim – tłumaczem i twórcą Serii Golem, w skład której wchodzą wszystkie wspomniane przekłady. To pierwszy projekt wydawniczy, dający możliwość czytania utworów literatury światowej po łemkowsku. W programie usłyszycie o tajnikach pracy tłumacza oraz będziecie mieć szansę na wygranie najnowszej książki z Serii Golem w radiowym konkursie. Pytanie konkursowe usłyszycie od naszego gościa, a swoje odpowiedzi wysyłajcie na adres: info@radio-lemko.pl

Premiera programu w środę 1.04 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


КАЛЕ ТОПАНКІ, Вітьо Ставярскі, Выдавництво Лемко Товер, Стшельце Краєньскє 2019
KALE TOPANKI, Víťo Staviarsky, Wydawnictwo Lemko Tower, Strzelce Krajeńskie 2019