Квiтна Недiля #лишсядома / Niedziela Palmowa #zostańwdomu

На другій ден зышло ся гідні люди на праздник і кєд почули, же Ісус іде до Єрусалима, взяли пальмовы голузкы, вышли Йому на стрічу. J 12, 12-13

Шесту неділю Велького Посту называме Квітном Недільом. Начынат она Велькiй Тыжден, посьлідні 6 дни пред Пасхом. На памятку торжественного входа Ісуса Христа в Єрусалим, вірны приносят до церкви пальмы до посвячыня (в словяньскій традициі сут то вербовы багніткы) і вєдно з дітми, якы славили Його во храмі (Mt 21, 15), выхваляют Ісуса в словах: Осанна! Благословен Тот, котрий іде во Імя Господне, Цар Ізраіля! Ін 12, 13

Просиме на проґрам в недiлю 12 квiтня о годинi 12:00, 15:00 і 18:00.

Тропар:
Общеє воскресеніє прежде Твоєя страсти увіряя із мертвых воздвигл єси Лазаря, Христе Боже. Тімже і мы, яко отроцы побіды знамінія носяще, Тебі Побідителю смерти вопієм: осанна в вышніх, благословен Грядый во імя Господне.

Кондак:
На престолi на Небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваленіє і дітей воспіваніє приял єси зовущих Ти: благословен єси, грядый Адама воззвати.

– – – – – – – – – – – – – – –

Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. J 12, 12-13

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, ostatnie 6 dni przed Paschą. Na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy wierni przynoszą do cerkwi palmy do poświęcenia (w tradycji słowiańskiej są to bazie wierzbowe) i wraz z dziećmi wołającymi w świątyni (Mt 21, 15) wychwalają Jezusa słowami: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz «Król izraelski!» J 12, 13

Zapraszamy na program w niedzielę 12 kwietnia o godzinie 12:00, 15:00 i 18:00.

Troparion:
Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!

Kontakion:
Na tronie i na niebie, i na źrebięciu oślicy na ziemi noszony, Chryste Boże, przyjąłeś chwałę aniołów i pieśń ludzi, wołających do Ciebie: Błogosławiony jesteś, który idziesz wezwać Adama!

Tłumaczenie troparionu i kontakionu na język polski zaczerpnięto ze strony www.liturgia.cerkiew.pl


Вход Господен во Єрусалим. Ікона з монастыря Ставронікіта на Афоні. Середина XVI віка. Феофан Критскій
Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Ikona z monasteru Stawronikita na św. Górze Atos. Połowa XVI wieku. Teofan z Krety